Skip to content

Skip to table of contents

Ena Kouraz ek Disernman Parey Kouma Zezi

Ena Kouraz ek Disernman Parey Kouma Zezi

“Mem si zot pa finn trouv li, zot kontan li; ek mem si zot pa trouv li asterla, zot krwar dan li.”1 PIER 1:8.

1, 2. (a) Kouma nou kapav gagn delivrans? (b) Ki kapav ed nou res lor larout ki amenn ver lavi?

KAN nou vinn enn disip Zezi, se koumadir nou’nn koumans mars lor enn larout. Sa larout-la kapav amenn nou ver lavi, swa dan lesiel swa lor later. Zezi ti dir: “Dimounn ki persevere ziska lafin [lafin so lavi ouswa lafin sa lemond-la] pou sove.” (Mat. 24:13) Pou nou ariv dan nou destinasion, nou bizin res fidel ziska lafin. Nou bizin osi fer atansion pou pa les nanye detourn nou ouswa fer nou perdi semin. (1 Zan 2:15-17) Ki kapav ed nou pou res lor sa larout-la?

2 Zezi inn les enn lexanp parfe pou nou swiv. Labib koz lor so lavi. Alor, kan nou etidie Labib, nou aprann konn li. Sa fer nou kontan li ek ena lafwa an li. (Lir 1 Pier 1:8, 9.) Rapel ki lapot Pier ti dir ki Zezi finn les enn model pou nou swiv so tras. (1 Pier 2:21) Si nou swiv bien tras Zezi nou pou ariv dan nou destinasion, setadir  nou delivrans. * Dan lartik avan nou ti gete kouma nou kapav ena limilite ek konpasion parey kouma Zezi. Asterla anou gete kouma nou kapav swiv tras Zezi kan nou montre kouraz ek disernman.

ZEZI ENA KOURAZ

3. Ki savedir kouraz, ek kouma nou devlop sa kalite-la?

3 Kouraz se lafors moral ki ed nou “persevere mem devan bann difikilte.” Enn kikenn ki ena kouraz “li pran pozision pou seki drwat,” ek “li fer fas ar bann problem avek dignite ek lafwa.” Kouraz mars ansam avek lakrint, lespwar ek lamour. Dan ki fason? Kan nou ena lakrint pou Bondie, nou pa pou kapitile devan personn. (1 Sam. 11:7; Prov. 29:25) Lespwar ed nou pou get pli lwin, olie ki nou res konsantre lor nou bann problem. (Ps. 27:14) Lamour ki nou ena pou lezot pous nou pou montre kouraz, mem si nou bizin riske nou prop lavi. (Zan 15:13) Se kan nou fer Bondie konfians ek kan nou swiv bann tras so Garson ki nou devlop kouraz.Ps. 28:7.

4. Kouma Zezi ti montre so kouraz dan tanp? (Get zimaz koumansman lartik.)

4 Mem si li ti ena 12 an, Zezi ti montre ki li ena kouraz kan li ti pran pozision pou seki drwat. Remark seki ti arive kan li ti dan tanp ek ti “pe asize parmi bann ki ansegn lalwa.” (Lir Lik 2:41-47.) Sa bann ansegnan-la pa ti zis konn lalwa Moiz lor zot bout ledwa. Me zot ti konn osi bann tradision ki’nn invante pou fer sa lalwa-la perdi so valer. Pourtan, Zezi pa ti per pou koze; li ti ‘poz zot kestion lor kestion.’ Nou sir ki Zezi pa ti pe poz bann kestion ki an zeneral enn zanfan so laz poze. Okontrer, so bann kestion profon ti kapte latansion sa bann ansegnan-la ek ti fer zot reflesi. Ek kan zot ti esey piez li ar bann kestion ki kapav soulev bann deba, sirman zot ti bien dekonserte ar so repons. Tou bann ki ti pe ekoute, parmi ti ena bann ansegnan, “ti etone ar so lintelizans ek so repons.” Wi, vremem Zezi ti defann laverite ki ena dan Parol Bondie avek kouraz!

5. Kouma Zezi ti montre kouraz pandan so minister?

5 Pandan so minister, Zezi ti montre so kouraz dan plizir fason. Li pa ti per pou dir ki bann sef relizie ti pe anbet bann dimounn par zot fos lansegnman. (Mat. 23:13-36) Li pa ti les sa lemond-la kontaminn li. (Zan 16:33) Li ti kontign prese malgre bann persekision. (Zan 5:15-18; 7:14) Dan de diferan lokazion, avek kouraz, li ti pous bann marsan andeor tanp, parski zot ti pe fer komers ek kontaminn vre ladorasion.Mat. 21:12, 13; Zan 2:14-17.

6. Kouma Zezi inn montre kouraz dan so bann dernie zour lor later?

6 Kan nou examinn lexanp Zezi, sa donn nou kouraz pou fer fas ar nou bann difikilte. Anou gete kouma Zezi inn montre kouraz dan so bann dernie zour lor later. Li ti bien kone ki pou arive apre ki Zida ti fer tret ar li. Pourtan, pandan repa Pak, Zezi dir Zida: “Degaze al fer seki to ena pou fer enn fwa.” (Zan 13:21-27) Dan zardin Zetsemane, li pa ti per pou dir bann solda ki ti vinn aret li, ki se limem Zezi. Mem si so lavi ti an danze, li ti protez so bann disip  kan li ti dir bann solda: “Les bannla ale.” (Zan 18:1-8) Dan Sanedrin, li pa ti ezite pou dir devan tou dimounn ki limem Kris, Garson Bondie, mem si li ti kone ki gran pret ti pe rod enn rezon pou touy li. (Mark 14:60-65) Zezi inn gard so fidelite ziska lamor lor enn poto soufrans. Ler li pe al rann so dernie souf, li kriye: “Sa finn akonpli!”Zan 19:28-30NW.

ENA KOURAZ PAREY KOUMA ZEZI

7. Zenn, twa ki port nom Zeova, ki to resanti, ek kouma to kapav montre ki to ena kouraz?

7 Kouma nou kapav ena kouraz parey kouma Zezi? Dan lekol. Zenn, to montre ki to ena kouraz kan to fer to bann kamarad kone ki to enn Temwin Zeova, mem si zot boufonn twa. Koumsa to montre ki to fier to port nom Zeova. (Lir Psom 86:12. *) Kitfwa boukou met presion lor twa pou fer twa krwar dan levolision. Me twa, to ena bann bon rezon pou krwar ki seki Labib dir lor kreasion, li vre. To kapav servi brosir « Cinq questions à se poser sur l’origine de la vie » pou reponn bann ki demann twa ‘explik to lesperans.’ (1 Pier 3:15) Kan to fer sa, to pou gagn enn gran satisfaksion parski to’nn defann laverite ki ena dan Parol Bondie.

8. Ki kitsoz donn nou kouraz pou prese?

8 Dan nou minister. Antan ki bann vre Kretien, nou bizin “rann temwaniaz avek kouraz par pouvwar Zeova.” (Zist. 14:3, NW) Ki kitsoz donn nou kouraz pou prese? An premie, nou kone seki nou prese li laverite, parski li sorti dan Labib. (Zan 17:17) Deziemman, nou rekonet ki “nou pe travay ansam avek Bondie” ek ki lespri sin pe soutenir nou. (1 Kor. 3.9; Zist. 4:31) Trwaziemman, sa montre ki nou kontan Zeova ek nou prosin. (Mat. 22:37-39) Kan nou ena kouraz, nanye pa kapav anpes nou koze. Nou bien deside pou ouver lizie bann dimounn ki’nn ‘avegle’ par bann fos lansegnman, ek fer zot konn laverite. (2 Kor. 4:4) Ek nou pou kontign prese mem si bann dimounn rezet nou mesaz, mok nou, ouswa persekit nou.1 Tes. 2:1, 2.

9. Kouma nou kapav ena kouraz kan nou dan difikilte?

9 Kan nou dan bann difikilte. Konfians dan Bondie, fer nou ena lafwa ek donn nou kouraz pou fer fas ar bann difikilte. Si enn manb nou fami mor, nou sagrin, me nou pa tom dan dezespwar. Nou ena konfians ki nou Bondie ki “touletan konsol nou” pou donn nou lafors. (2 Kor. 1:3, 4; 1 Tes. 4:13) Si nou’nn gagn enn maladi grav ouswa nou’nn bien blese, kitfwa nou pe soufer boukou. Me, nou refiz tou tretman ki al kont bann prinsip Labib. (Zist. 15:28, 29) Si nou deprime, li kapav arive ki “nou leker kondann nou.” Me nou pa bes lebra, parski nou ena konfians an Zeova, “ki pre ar bann dimounn ki ena enn gran sagrin dan zot leker.” *1 Zan 3:19, 20; Ps. 34:18.

ZEZI ENA DISERNMAN

10. Ki savedir ena disernman, ek kouma enn Kretien ki ena disernman koze ek azir?

10 Enn kikenn ki ena disernman, se enn kikenn ki ena bon zizman. Li kapav  fer diferans ant enn bon ek enn move semin ek apre li swazir pou mars lor sa bon semin-la. (Ebre 5:14) Li konn pran bann bon desizion ki pou fortifie so relasion avek Bondie. Kan li koz avek lezot, li pez bien so bann mo pou li pa bles zot. Li dir ek li fer bann kitsoz ki fer Bondie plezir ek ki ed lezot. (Prov. 11:12, 13) Se “enn kikenn ki pa ankoler vit.” (Prov. 14:29) Li “get drwat devan li kan li marse,” setadir toutlong so lavi, li res lor bon semin ki li’nn swazir. (Prov. 15:21) Me kouma nou kapav gagn disernman? Nou bizin etidie Parol Bondie ek aplik seki nou aprann. (Prov. 2:1-5, 10, 11) Enn kitsoz ki pou ed nou se lexanp Zezi, parski pena personn lor later ki ena plis disernman ki li.

11. Kouma Zezi inn montre disernman par so bann parol?

11 Zezi ti montre disernman dan tou seki li ti dir ek fer. So bann parol. Kan li ti pres bonn nouvel, “zot tou ti an admirasion; zot etone par bann zoli parol ki sorti dan so labous.” (Lik 4:22; Mat. 7:28) Souvan li ti les Parol Bondie koz dan so plas kan li ti lir, fer referans, ouswa sit bann verse. Li ti kone exakteman ki verse ki aplike ar sak sitiasion. (Mat. 4:4, 7, 10; 12:1-5; Lik 4:16-21) Kan Zezi ti explik bann Lekritir, so bann parol ti tous leker bann ki ti ekout li. Apre so rezireksion, li ti koz avek de disip ki ti pe al Emais. Li ti “explik zot tou seki finn ekrir lor li dan Lekritir.” Plitar sa bann disip-la ti dir: “Eski nou leker pa ti pe brile andan . . . kan li ti pe explik nou Lekritir?”Lik 24:27, 32.

12, 13. Ki bann lexanp montre nou ki Zezi pa ti ankoler vit ek ki li ti rezonab?

12 So latitid. Disernman ti ed Zezi pou kontrol limem ek se akoz sa ki li pa ti “ankoler vit.” (Prov. 16:32) Li ti ena enn ‘karakter dou.’ (Mat. 11:29) Li ti touletan ena pasians avek so bann disip, mem si zot ti fer bann erer. (Mark 14:34-38; Lik 22:24-27) Mem kan bann dimounn ti maltret li, li ti gard so kalm.1 Pier 2:23.

13 Zezi ti enn dimounn rezonab parski li ti ena disernman. Li ti trouv pli lwin ki bann mo ki ena dan Lalwa Moiz. Li ti konpran bann rezon kifer Zeova ti donn sa Lalwa-la, ek sa ti ena enn lefe lor so fason azir. Anou get enn lexanp dan Mark 5:25-34. (Lir.) Mark koz lor enn madam ki ti pe soufer pandan douz-an akoz enn lemorazi. Madam-la rant dan lafoul, li tous linz Zezi, ek enn sel kout, so lemorazi arete. Dapre Lalwa, li ti inpir ek li pa ti ena drwa tous personn. (Lev. 15:25-27) Me Zezi inn montre ki li ena disernman kan li pa’nn koz brit ar li. Par fason ki li’nn azir li’nn montre ki li pa’nn ‘negliz seki pli inportan dan lalwa, kouma mizerikord ek fidelite.’ (Mat. 23:23) Avek bonte li ti dir madam-la: “Mo tifi, to lafwa finn sov twa; al anpe; to finn gagn to gerizon.” Eski sa zoli lexanp la pa tous nou?

14. Ki Zezi ti swazir pou fer, ek kouma li’nn res konsantre lor so karyer?

14 So fason viv. Zezi ti montre disernman kan li ti swazir enn bon semin ek li ti res lor sa semin-la. Li ti fer so minister vinn so karyer. (Lik 4:43) Li ti pran bann desizion ki ti ed li pou res konsantre ek fini so travay. Par exanp, li ti swazir pou amenn enn lavi sinp, koumsa li ti kapav servi so letan ek so lenerzi dan so minister. (Lik 9:58) Li ti konpran ki li bizin form lezot pou ki zot  kontign prese ek fer bann disip apre so lamor. (Lik 10:1-12; Zan 14:12) Li ti promet so bann disip ki li pou avek zot ziska lafin sa sistem-la.Mat. 28:19, 20.

ENA DISERNMAN PAREY KOUMA ZEZI

Esey kone ki kitsoz interes bann dimounn ek swazir bien bann parol ki pou ed zot (Get paragraf 15)

15. Kouma nou kapav montre disernman dan nou bann parol?

15 Anou get enn lot fason kouma nou kapav imit Zezi. Nou bann parol. Dan nou konversasion avek nou bann frer ek ser, nou servi bann parol ki fortifie zot, pa bann parol ki demoraliz zot. (Efe. 4:29) Kan nou koz lor Rwayom Bondie avek bann dimounn, nou bann parol bizin “ena gou.” (Kol. 4:6) Nou pou esey kone ki kitsoz interes zot, ki kitsoz kapav ed zot ek lerla, nou pou swazir bien nou bann mo. Bann bon parol, zot kouma enn lakle ki kapav ouver pa zis bann laport, me osi bann leker. Anplis, kan nou bizin explik nou bann krwayans, nou pou les Labib koz dan nou plas, sak fwa ki li posib. Kifer? Parski se Parol Bondie ek nou kone ki so mesaz ena plis lefe ki nou bann parol.Ebre 4:12.

16, 17. (a) Kouma nou montre ki nou pa ankoler vit ek ki nou rezonab? (b) Ki pou ed nou res konsantre lor nou minister?

16 Nou latitid. Disernman ed nou pou kontrol noumem ek “pa ankoler vit.” (Zak 1:19) Kan lezot ofans nou, nou pou esey konpran kifer zot inn azir koumsa. Se sa ki pou kalme nou koler ek ed nou “pas lor [zot] ofans.” (Prov. 19:11) Anplis, disernman ed nou pou vinn enn kikenn ki rezonab. Nou kone ki nou bann frer ek ser pa parfe. Nou realist, ek nou konpran ki sirman zot pe pas par bann sitiasion difisil ki zot tousel kone. Kan zot dir nou zot lopinion, eski nou dispoze pou ekoute, ek pa insiste pou fer bann kitsoz kouma nou, nou anvi?Fil. 4:5.

17 Nou fason viv. Antan ki disip Zezi, pli gran privilez nou kapav ena, se pres bonn nouvel. Alor, nou anvi pran bann desizion ki ed nou res konsantre lor nou minister. Nou swazir pou met Zeova an premie dan nou lavi. Nou amenn enn lavi sinp. Koumsa nou kapav donn tou nou letan ek nou lenerzi dan predikasion, travay pli inportan ki ena pou fer avan lafin.Mat. 6:33; 24:14.

18. Ki pou ed nou res lor semin ki amenn ver lavi, ek ki to bien deside pou fer?

18 Eski to pa’nn kontan kan to’nn examinn sa bann zoli kalite ki Zezi ena la? Sirman! Asterla mazine ki kantite bienfe to pou gagne si to etidie bann lezot kalite ki li ena ek to esey imit li. Alor, nou bizin bien deside pou kontign swiv tras Zezi. Si nou fer sa, nou pou res lor semin ki amenn ver lavi, ek nou pou vinn pli pros ar Zeova.

^ par. 2 Premie Pier 1:8, 9 ti ekrir pou bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel. Me an zeneral, sa bann parol-la aplik osi ar bann ki ena lesperans pou viv lor later.

^ par. 7 Psom 86:12: “Mo loue twa avek tou mo leker, O Zeova, mo Bondie, ek mo pou glorifie to nom pou touletan.”

^ par. 9 To kapav trouv lexanp bann ki’nn montre kouraz dan bann sitiasion difisil, dan Latour Degard 1Desam 2000, paz 24-28; Réveillez-vous ! 22 Avril 2003, paz 18-21; ek 22 Zanvie 1995, paz 11-15, an Franse.