LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Fevriye 2015

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid pou 6 Avril ziska 3 Me 2015.

Japon Gagn enn Kado Sirpriz

Letid: Enn nouvo liv ki apel ‘Labib—Levanzil Dapre Matie’ ti sorti dan Japon. Kifer sa liv-la li diferan? Kifer inn pibliye sa?

Ena Limilite ek Konpasion Parey Kouma Zezi

1 Pier 2:21 montre ki nou bizin swiv bien tras Zezi. Kouma nou, antan ki bann imin inparfe, nou kapav ena limilite ek konpasion parey kouma Zezi?

Ena Kouraz ek Disernman Parey Kouma Zezi

Gras-a seki’nn ekrir dan Labib, nou kapav kone kouma Zezi ete. Gete kouma nou kapav imit bann kalite ki li ena, kouma kouraz ek disernman.

Res Touzour Zele dan To Minister

Nou kone ki anons bonn nouvel se travay pli inportan ki nou kapav fer zordi. Kouma nou pou res ouswa mem vinn pli zele dan nou minister?

Prepar Bann Nasion pou Konn ‘Lansegnman Zeova’

Ki rezilta bann disip ti gagne kan zot ti pres bonn nouvel? Kifer predikasion ti pli fasil dan premie siek ki dan ninport ki lezot lepok?

Zeova Diriz Nou Travay Lansegnman

Dan bann lane ki’nn pase, ki’nn permet bann serviter Zeova pres bonn nouvel partou lor later?

Kestion Bann Lekter

Ki kapav fer pou ed bann frer ek ser ki alerzi ar parfin? Kan eski enn proklamatris bizin kouver so latet?

FROM OUR ARCHIVES

“Enn Lepok Extraordiner”

Le Phare de la Tour de Sion ti apel lepok Memoryal enn “lepok extraordiner” ek ti ankouraz so bann lekter pou komemor sa levennman-la. Kouma ti pe komemor Memoryal dan sa lepok-la?