Skip to content

Skip to table of contents

Dir Zeova Mersi pou So Bann Benediksion

Dir Zeova Mersi pou So Bann Benediksion

“Remersie Zeova, parski Li bon.”PS. 106:1.

1. Kifer Zeova merite ki nou dir Li mersi?

ZEOVA donn nou “tou don parfe ek tou bon kado.” Alor, Li merite ki nou dir Li mersi. (Zak 1:17) Parey kouma enn bon Berze pran swin so bann mouton, Li donn nou seki nou bizin lor plan materyel ek spiritiel. (Ps. 23:1-3) Li montre ki Li “enn refiz ek enn lafors pou nou,” sirtou kan nou pe pas par bann moman difisil! (Ps. 46:1) Sirman nou ena mem santiman ki sa ekrivin Psom la, ki ti ekrir: “Remersie Zeova, parski Li bon; so lamour fidel dire pou touletan.”Ps. 106:1.

Nou text pou lane 2015: “Remersie Zeova, parski Li bon.”Psom 106:1

2, 3. (a) Ki danze ena si nou vinn ingra? (b) Ki nou pou examine dan sa lartik-la?

2 Kifer li inportan nou remersie Zeova? Parey kouma Labib ti anonse, dan lepok lafin bann dimounn pou vinn deplizanpli ingra. (2 Tim. 3:2) Boukou dimounn pa apresie seki Bondie donn zot. Zot panse ki Bondie oblize donn zot sa bann kitsoz-la. Anplis, nou pe viv dan enn lemond materyalis. Boukou pa satisfe ar seki zot ena. Zot touletan anvi gagn plis. Alor, si nou pa fer atansion nou’si nou kapav vinn kouma zot. Parey kouma bann Izraelit dan lepase, nou’si nou kapav vinn ingra.  Nou nepli apresie bann bon relasion ki nou ena avek Zeova ek bann benediksion ki Li donn nou.Ps. 106:7, 11-13.

3 Reflesi osi ki kapav arive kan nou dan bann sitiasion difisil. Dan sa bann moman-la, nou kapav santi nou telman akable ki nou bliye tou seki Zeova inn fer pou nou. (Ps. 116:3) Alor, kouma nou kapav kontign ena rekonesans? Ki pou ed nou res pozitif mem dan bann sitiasion bien difisil? Anou gete.

‘O ZEOVA, TO’NN FER BOUKOU KITSOZ’

4. Kouma nou kapav ena enn leker ki touletan ranpli ar rekonesans?

4 Si to anvi ena enn leker ki touletan ranpli ar rekonesans, ki to bizin fer? Pran letan pou reflesi lor bann benediksion ki Zeova donn twa ek lor fason ki Li montre so lamour anver twa. Se seki sa ekrivin Psom-la ti fer. Li pa ti ena mo pou dekrir seki li ti resanti devan bann kitsoz extraordiner ki Zeova inn fer.Lir Psom 40:5; * 107:43. *

5. Kouma lexanp Pol kapav ed nou pou ena rekonesans?

5 Lexanp Lapot Pol kapav ed nou devlop enn leker ranpli ar rekonesans. Pena dout ki li ti pran letan pou medit lor so bann benediksion, parski souvan li ti remersie Bondie avek tou so leker. Pol dir lor limem: “Mo ti pe blasfeme, mo ti enn persekiter ek mo ti fer violans.” Me li ti bien rekonesan anver Zeova ek Zezi parski malgre seki li ti fer dan lepase, zot ti pardonn li. Anplis, zot ti donn li enn gran privilez: Pres bonn nouvel lor Rwayom Bondie. (Lir 1 Timote 1:12-14.) Pol ti bien rekonesan osi pou seki so bann frer ek ser ti fer pou li. Souvan li ti remersie Zeova pou zot bann bon kalite ek zot fidelite. (Fil. 1:3-5, 7; 1 Tes. 1:2, 3) Ek kan li ti pas par bann gran leprev, li pa ti tarde pou remersie Zeova pou soutien ki so bann frer ek ser ti donn li dan ler ki bizin. (Zist. 28:15; 2 Kor. 7:5-7) Alor, sa pa etonn nou ki dan so bann let, Pol dir bann Kretien: ‘Viv dan rekonesans. Par bann psom, bann sante ek bann kantik inspire, sant zot rekonesans pou Bondie.’Kol. 3:15-17.

MEDITE EK PRIYE ED NOU KONTIGN ENA REKONESANS

6. Ki benediksion Zeova inn donn twa?

6 Kouma nou kapav imit bon lexanp Pol? Nou bizin medit lor seki Zeova inn fer pou nou personelman. (Ps. 116:12) Si enn kikenn demann twa: ‘Ki benediksion Zeova inn donn twa?’ ki to pou reponn li? Eski to pou mansionn to lamitie avek Zeova? Ouswa pardon pou to bann pese parski to ena lafwa dan sakrifis Zezi? Eski to pou mansionn nom bann frer ek ser ki’nn la pou twa dan bann moman difisil? Biensir, to pa pou bliye to misie ouswa to madam ek to bann zanfan. Kan to pran letan pou medit lor bann benediksion ki to Papa, Zeova donn twa, to leker pou ranpli ar rekonesans. Sa pou pous twa pou dir Li mersi toulezour.Lir Psom 92:1, 2. *

7. (a) Kifer nou bizin fer bann lapriyer remersiman? (b) Ki bienfe to pou gagne si to fer sa?

7 Kan sa bann benediksion-la grave dan nou lespri ek nou leker, sa pous nou  pou dir Zeova mersi dan lapriyer. (Ps. 95:2; 100:4, 5) Pou boukou, lapriyer se zis enn mwayin pou demann Bondie bann kitsoz. Me nou, nou kone ki Zeova kontan kan nou remersie Li pou bann kitsoz ki Li donn nou. Dan Labib ena boukou lapriyer remersiman ki tous nou leker. Parmi ena bann lapriyer ki Ana ek Izkiya ti fer. (1 Sam. 2:1-10; Iza. 38:9-20) Alor, imit lexanp sa bann fidel serviter-la. Ena enn leker rekonesan, ek remersie Zeova pou tou bann benediksion ki Li donn twa. (1 Tes. 5:17, 18) To pou gagn boukou bienfe si to fer sa. To pou pli pozitif, to lamour pou Zeova pou grandi, ek to lamitie pou Li pou vinn pli solid.Zak 4:8.

Ki bann benediksion Zeova inn donn twa? (Get paragraf 6, 7)

8. Ki kapav fer nou bliye tou seki Zeova donn nou?

8 Me ena enn danze. Si nou pa fer atansion, bien vit nou kapav perdi nou rekonesans. Nou inparfe, akoz sa nou ena tandans pou vinn ingra ek mank rekonesans. Reflesi enn kout: Zeova ti met nou premie paran, Adan ek Ev dan enn paradi. Bondie ti donn zot tou seki zot bizin, ek zot ti ena posibilite pou viv pou touletan dan lape. (Zen. 1:28) Malerezman zot pa’nn konn apresie seki zot inn gagne. Zot lizie ti gro. Rezilta: Zot inn perdi tou. (Zen. 3:6, 7, 17-19) Azordi, nou antoure ar bann dimounn ingra. Alor, fasilman nou kapav vinn kouma zot ek nou bliye tou seki Zeova inn fer pou nou. Nou nepli apresie nou lamitie avek Li ek privilez ki nou ena pou form parti dan enn gran fami internasional. Kitfwa bann kitsoz sa lemond-la inn telman akapar nou lespri ki nou nepli trouv sa bann benediksion-la. (1 Zan 2:15-17) Pou nou pa rant dan sa piez-la, nou bizin medit lor bann benediksion ki nou gagne. Nou bizin osi remersie Zeova regilierman pou privilez ki nou ena pou form parti dan so pep.Lir Psom 27:4. *

DAN BANN LEPREV

9. Kifer nou bizin pran letan pou reflesi lor nou bann benediksion kan nou dan bann sitiasion difisil?

9 Enn leker ranpli ar rekonesans pou ed nou sirmont bann gran leprev. Enn sel kout nou lavi kapav devir anba-lao akoz bann sitiasion bien difisil. Par exanp, nou konzwin vinn infidel, nou gagn enn maladi bien grav, enn manb nou fami  mor, ouswa nou perdi tou dan enn katastrof natirel. Me, si dan sa bann moman-la, nou pran letan pou reflesi lor nou bann benediksion, sa pou rekonfort nou ek fortifie nou. Anou get de-trwa lexanp modern.

10. Ki bienfe Irina inn gagne kan li’nn deside pou konsantre lor so bann benediksion?

10 Irina * se enn pionie permanan ki res l’Amérique du Nord. So misie, ki ti enn ansien, inn tronp li ek inn kit li avek so trwa zanfan. Ki finn ed Irina pou kontign res fidel ar Zeova? Li dir: “Mo bien rekonesan ki Zeova inn pran mwa swin personelman. Kan mo’nn deside pou konsantre lor bann benediksion ki mo gagne sak zour, mo’nn realize ki nou ena enn gran privilez: Nou ena enn Papa dan lesiel ki konn nou ek ki kontan nou. Mo kone ki zame Li pou abandonn mwa.” Mem si Irina inn pas par bann sitiasion bien difisil, li’nn gard so lazwa ek sa inn ed li pou res for. Anplis, limem li enn lankourazman pou lezot.

11. Ki finn ed Kyung-sook pou fer fas ar so maladi?

11 Kyung-sook, ki res l’Asie, inn fer pionie ansam avek so misie pandan plis ki 20 an. Enn zour, li’nn aprann ki li’nn gagn enn kanser poumon ek ki li res de-trwa mwa pou viv. Kyung-sook ek so misie inn tonbe-leve ansam devan boukou difikilte, me touletan zot ti panse ki zot ena enn bon lasante. Kyung-sook dir: “Sa maladi-la inn zet mwa anba. Mo ti ena linpresion ki mo’nn perdi tou, mo ti bien per.” Ki finn ed Kyung-sook dan sa sitiasion-la? Li dir: “Toule-swar, avan mo al dormi, mo al lao lor mo lakaz ek mo priye Zeova bien for. Mo dir Li mersi pou sink kitsoz ki Li’nn fer pou mwa dan lazourne. Lerla, mo santi mwa soulaze ek sa pous mwa pou dir Zeova komie mo kontan Li. Kouma sa bann lapriyer-la inn ed Kyung-sook? Li dir: “Mo’nn realize ki Zeova soutenir nou dan bann moman difisil, ek ki ena boukou plis benediksion dan nou lavi, ki bann leprev.”

Avek so frer John, apre siklonn (Get paragraf 13)

12. Ki finn rekonfort Jason apre lamor so madam?

12 Jason servi dan enn biro nasional an Afrique, ek li dan servis aplintan pandan plis ki 30 an. Li rakonte: “Inn gagn set an depi ki mo madam inn mor, me tristes-la ankor lamem. Si mo kontign pans lor bann moman kot li ti pe soufer akoz enn kanser, sa kapav demoraliz mwa.” Ki finn ed Jason? Li dir: “Enn zour, kan mo ti rapel enn bon moman ki mwa ek mo madam ti pase ansam, mo ti remersie Zeova pou sa souvenir-la. Mo ti santi mwa soulaze. Depi sa, mo’nn pran labitid pou remersie Zeova pou bann bon souvenir koumsa. Rekonesans pou Zeova inn sanz mo fason panse. Mo ankor touzour sagrin mo madam. Me, mo remersie Zeova ki mo finn ena enn bon lavi maryaz ek ki mo’nn gagn privilez pou servi Li ansam avek enn kikenn ki ti bien kontan Li. Sa rekonesans-la finn sanz mo regar lor lavi.”

“Mo bien kontan ki Zeova Li mo Bondie.”—Sheryl

13. Ki finn ed Sheryl apre ki li’nn perdi preske tou so fami?

13 Ver lafin 2013, siklonn Haiyan, enn siklonn bien violan, ti kraz partou dan sant Philippines. Sheryl, ki ti ena 13 an, ti perdi preske tou seki li ti ena. Li dir: “Mo’nn perdi mo lakaz, ek preske tou mo fami.” So papa, so mama, so de ser ek enn so frer inn mor dan inondasion ki ti ena. Ki finn ed Sheryl travers sa sitiasion-la san ki li vinn amer? Li ti ena enn leker ranpli ar rekonesans ek li pa ti bliye bann benediksion ki li ti touzour ena. Li rakonte: “Mo’nn trouve kouma bann frer ek ser inn rekonfort bann ki ti bizin led  ek inn ankouraz zot. Mo ti kone ki bann frer ek ser dan lemond antie ti pe priye pou mwa.” Li azoute: “Mo bien kontan ki Zeova Li mo Bondie. Touletan Li donn nou seki nou bizin.” Sagrin, li kouma enn pwazon ki kapav fini nou. Me rekonesans pou bann benediksion ki Zeova donn nou, li enn antidot bien pwisan kont sa pwazon-la. Enn leker ranpli ar rekonesans pou ed nou al delavan malgre ninport ki sitiasion difisil ki kapav arive.Efe. 5:20; lir Filipien 4:6, 7.

“MWA, MO POU DAN LAZWA AKOZ ZEOVA”

14. Ki pe atann nou dan lavenir? (Get zimaz koumansman lartik.)

14 Toutlong listwar, pep Zeova finn montre rekonesans pou bann benediksion ki zot inn gagne. Par exanp, apre ki Zeova ti delivre so pep dan lame Faraon ek so larme dan Lamer Rouz, bann Izraelit ti sante, loue Zeova ek remersie Li dan lazwa. (Ex. 15:1-21) Zordi, parmi bann benediksion ki nou pli apresie, ena lesperans ki biento tou soufrans pou disparet. (Ps. 37:9-11; Iza. 25:8; 33:24) Mazinn lazwa ki nou pou resanti kan Zeova pou kraz tou so bann lennmi ek pou fer nou rant dan lemond nouvo, kot pou ena lape ek lazistis! Sa pou enn zour extraordiner kot nou pa pou fini remersie Zeova!Rev. 20:1-3; 21:3, 4.

15. Ki to bien deside pou fer pandan lane 2015?

15 Pandan lane 2015, nou kone ki Zeova inn rezerv enn kantite benediksion pou nou. Me nou kone osi ki nou pou bizin fer fas ar sertin problem. Selman, ninport ki kapav arive, nou kone ki zame Zeova pou abandonn nou. (Det. 31:8; Ps. 9:9, 10) Li pou kontign donn nou tou seki nou bizin pou servi Li avek fidelite. Alor, nou bizin bien deside pou ena mem fason panse ki profet Abakouk, ki ti dir: “Mem si pie fig pa an-fler ek ki pena mem enn rezin lor pie; mem si pie zoliv pa raport nanye ek ki pena nanye dan karo; mem si troupo inn disparet dan lanklo ek pena okenn zanimo dan lekeri; me mwa, mo pou dan lazwa akoz Zeova; mo pou dan lazwa akoz mo Bondie ki delivre mwa.” (Aba. 3:17, 18) Alor, pandan sa lane ki pe vini la, anou kontign medit lor tou bann benediksion ki Zeova donn nou ek swiv lankourazman ki trouv dan nou text pou lane 2015: “Remersie Zeova, parski Li bon.”Ps. 106:1.

^ par. 4 Psom 40:5: “To’nn fer boukou kitsoz, O Zeova, mo Bondie, bann kitsoz extraordiner ek to ena bann bon panse lor nou. Pena personn ki parey kouma twa. Si mo anvi esey koz lor tousala, zot tro boukou pou rakonte.”

^ par. 4 Psom 107:43: “Enn kikenn ki ena sazes pou obzerv sa bann kitsoz-la. Ek li pou examinn bien seki Zeova inn fer dan so lamour fidel.”

^ par. 6 Psom 92:1, 2: Sa fer nou dibien kan nou dir twa mersi Zeova, ek kan nou sant bann louanz pou to nom, O Tou-Pwisan, pou fer konn to lamour fidel gramatin, ek to fidelite aswar.”

^ par. 8 Psom 27:4: “Mo finn demann Zeova enn kitsoz—se samem ki mo pou rode—Ki mo res dan lakaz Zeova sak zour mo lavi, pou apresie bann kalite Zeova ek pou get so tanp avek admirasion.”

^ par. 10 Finn sanz sertin nom dan sa lartik-la.