Skip to content

Skip to table of contents

Zot Ti Port Zot Volonter pou Servi—Dan New York

Zot Ti Port Zot Volonter pou Servi—Dan New York

INN gagn de-trwa lane, Cesar ek so madam Rocio, ki sorti Californie, ti pe amenn enn lavi bien konfortab. Cesar ti travay aplintan dan linstalasion bann sistem sofaz, vantilasion ek klimatizer. Rocio ti travay amitan dan konsiltasion enn dokter. Zot ti ena zot lakaz, ek zot pa ti ena zanfan. Me, enn kitsoz inn sanz zot lavi. Ki ete sa?

An Oktob 2009, Biro Nasional l’États-Unis ti avoy enn let dan tou bann kongregasion. Dan sa let-la, tou bann ki ena lexperyans dan diferan domenn ti invite pou vinn donn enn koudme pou agrandi Betel Wallkill dan New York. Zot ti kapav ranpli enn aplikasion pou vinn travay kouma bann volonter tanporer dan Betel. Mem bann ki ti’nn depas laz pou rant Betel ti invite pou ranpli enn form. Cesar ek Rocio dir: “Akoz nou laz, nou ti kone ki sa lokazion pou servi dan Betel-la, se enn lokazion ki zame nou pa pou re-gagne ankor. Nou ti bien deside pou pa les nanye fer nou rat sa lokazion-la.” Deswit sa koup-la ti avoy zot form aplikasion.

Sertin volonter ki pe travay Warwick

Enn an ti’nn pase. Me Cesar ek Rocio pa ti ankor gagn linvitasion pou al servi dan Betel. Selman antretan, pou zot kapav akonpli zot lobzektif, zot ti sinplifie zot lavi. Cesar rakonte: “Nou ti fer nou garaz vinn enn ti-lapartman. Koumsa nou ti pou kapav lwe nou lakaz. Apre sa, nou ti kit nou gran lakaz (200 met kare), nou zoli lakaz ki nou ti ranze de-z-an avan, pou al res dan nou ti-lapartman (25 met kare). Parski nou ti fer sa bann sanzman-la, li ti pou pli fasil pou aksepte linvitasion pou al servi dan Betel, si zame ti demann nou.” Ki’nn arive apre? Rocio dir: “Zis enn mwa apre ki nou ti al res dan nou ti-lapartman, nou ti gagn linvitasion pou al servi dan Wallkill. Enn kitsoz ti bien kler: Kan nou’nn sinplifie nou lavi, nou’nn donn Zeova enn lokazion pou beni nou.”

Jason, Cesar, ek William

 ZEOVA BENI BANN KI FER SAKRIFIS

Parey kouma Cesar ek Rocio, boukou frer ek ser inn fer bann sakrifis pou donn enn koudme lor bann santie konstriksion dan New York. Ena boukou ki pe ede pou agrandi Betel Wallkill, alor ki lezot inn gagn privilez pou ede dan konstriksion Biro Mondial dan Warwick. * Plizir koup inn dispoze pou kit zot zoli lakaz, zot bon travay, ek mem zot bann zanimo ki zot bien kontan, pou fer plis pou Zeova. Eski Zeova inn beni sakrifis ki zot inn fer? Wi, pena dout!

Way

Ena lexanp Way, enn elektrisien ek so madam Debra. Zot sorti Kansas ek zot ena plis ki 55 an. Zot inn vann zot lakaz ek preske tou zot bann dibien pou al servi dan Wallkill kouma bann volonter regilie. * Mem si zot finn bizin fer boukou sanzman dan zot lavi, pou zot, tou sa sakrifis-la pa ti dan vid. Debra dir: “Parfwa mo ena linpresion mo dan enn sa bann foto ki ena dan nou bann piblikasion-la, ki montre bann konstriksion ki pou ena dan paradi!”

Melvin ek Sharon ki sorti Caroline du Sud, ti vann zot lakaz ek seki zot ti ena pou al ede dan Warwick. Mem si li pa ti fasil pou fer sa bann sakrifis-la, pou zot, li ti enn privilez pou partisip dan sa gran proze-la. Zot dir: “Nou bien kontan kan nou kone ki nou pe partisip dan enn travay ki tou nou bann frer ek ser dan lemond antie pou tir profi.”

Kenneth

Kenneth, enn kontrakter, ek Maureen, inn kit Californie pou al travay lor santie konstriksion dan Warwick. Toulede ena anviron 55 an. Zot inn fer bann laranzman pou ki enn ser dan kongregasion okip zot lakaz ek zot inn demann zot fami pou pran swin papa Ken. Eski zot inn regrete ki zot inn fer sa bann sakrifis-la? Non! Ken dir: “Nou pe gagn boukou benediksion. Li vre ki parfwa li pa fasil, me malgre sa nou pe viv enn lavi extraordiner. Avek tou nou leker nou ankouraz zot tou pou gout sa servis-la.”

SIRMONT BANN OBSTAK

Boukou volonter finn bizin sirmont sertin obstak. Anou pran par exanp William ek Sandra, ki ena enn tipe plis ki 60 an. Zot ti ena enn bon ti lavi dan Pennsylvanie. Zot ti proprieter enn konpagni ki fabrik bann pies pou bann masinn. Zot biznes ti pe mars bien ek zot ti ena 17 anplwaye. Depi tipti zot inn frekant enn sel kongregasion. Laplipar zot fami res dan mem landrwa ki zot. Alor kan zot inn gagn lokazion pou al servi kouma bann volonter dan Wallkill, zot ti kone ki  zot pou bizin fer bann gran sanzman. Zot ti pou bizin kit bann dimounn ki zot kontan ek landrwa kot zot inn grandi. Get seki William dir: “Pli gran difikilte nou’nn gagne se kit nou ti lavi bien konfortab ek sanz nou bann labitid.” Me, apre ki zot inn bien priye, zot pa’nn get devan-deryer. Zot finn kit tou ek zot pa regrete ditou. “Nou extra kontan pou form parti dan fami Betel ek pou servi ansam avek zot. Se enn privilez ki pena so segon! Zame Sandra ek mwa nou’nn ere koumsa!”

Sertin koup ki pe travay Wallkill

Ricky, ki travay kouma kontrakter dan Hawaii, ti gagn linvitasion pou al ede dan proze Warwick. So madam, Kendra, ti anvi ki li aksepte sa linvitasion-la, me seki ti trakas zot se Jacob, zot garson 11 an. Zot ti pe demann zotmem si li bon zot demenaze pou al New York ek si zot garson pou adapte ar sa nouvo lanvironnman-la.

Ricky dir: “Enn parmi bann priorite ki nou ti ena se trouv enn kongregasion kot ena bann zenn ki serye dan laverite. Nou ti anvi ki Jacob gagn bann bon frekantasion.” Finalman zot inn retrouv zot dan enn kongregasion kot pa ti ena boukou zanfan dan so laz, me ti ena plizir zenn frer Betelit. Ricky dir: “Apre nou premie renion, mo’nn demann Jacob kouma li’nn trouv so nouvo kongregasion, sirtou parski pa ti ena okenn zenn dan so laz. Li’nn dir mwa: ‘Pa, pa kas latet. Mo pou fer kamarad avek bann Betelit.’”

Jacob ek so bann paran kontan ki ena bann Betelit dan zot kongregasion

Se seki finn arive. Bann Betelit finn fer kamarad avek Jacob. Ki lefe sa finn ena lor li? Ricky rakonte: “Enn swar, alor ki mo ti pe pas devan lasam mo garson, mo’nn remarke ki lalimier ti ankor alime. Mo ti panse mo pou may li pe zwe game. Okontrer, li ti pe lir Labib! Kan mo’nn demann li ki li pe fer, Jacob inn dir mwa: ‘Mo pe fer kouma enn Betelit, ek dan enn an mo pou fini lir mo Labib.’” Pa bizin dir ki kantite kontan Ricky ek Kendra kontan. Me se pa zis parski Ricky pe kapav ede dan konstriksion, me osi parski desizion ki zot inn pran pe ed zot garson progrese dan laverite.Prov. 22:6.

ZOT PA TRAKASE POU LAVENIR

Luis ek Dale

Biento, bann proze konstriksion ki ena dan Wallkill ek Warwick pou fini. Alor, tou bann ki finn invite pou partisip dan sa bann proze-la, kone ki biento zot nepli pou kontign travay dan Betel. Eski sa bann frer ek ser la trakase plis ki bizin, parski zot pa kone kotsa zot pou ale ouswa ki zot pou fer apre? Non, ditou! Boukou ena mem santiman ki de koup ki ena inpe plis ki 50 an ek ki sorti Floride. John, enn kontrakter, ek so madam  Carmen, travay kouma volonter dan konstriksion Warwick. Zot dir: “Nou finn trouve kouma Zeova inn donn nou tou seki nou bizin ziska ler. Nou ena konfians ki Zeova pa finn fer nou vinn la zordi, zis pou abandonn nou demin.” (Ps. 119:116) Luis, ki travay lor bann sistem alarm pou tegn dife, ek so madam Quenia, travay dan Betel Wallkill. Zot dir: “Nou finn trouve kouma Zeova inn ouver so lame ek inn donn nou tou seki nou bizin. Nou sir ki Li pou kontign pran nou swin mem si nou pa kone kouma, kan ek ki kote nou pou ete.”Ps. 34:10; 37:25.

 “ENN BENEDIKSION ZISKA KI PA MANK NANYE”

John ek Melvin

Laplipar parmi bann ki finn ede pou konstriksion dan New York ti kapav trouv bann rezon pou pa port zot volonter. Selman zot ti anvi teste Zeova—parey kouma Li invit nou tou pou fer: “Silvouple, teste mwa. . . pou gete si mo pa pou ouver lesiel an-gran ek si vremem mo pa pou vid lor zot enn benediksion ziska ki pa mank nanye.”Mal. 3:10.

Eski to’si to anvi teste Zeova ek gete ki kantite Li kapav beni twa? Alor, examinn to sitiasion, priye lor la, ek gete si to kapav partisip dan sa proze extraordiner ki pe fer dan New York la ouswa dan lezot konstriksion ki ena inpe partou. To pou trouve kouma Zeova pou rekonpans twa.Mark 10:29, 30.

Gary

Dale, enn inzenier, ek Cathy, ki sorti Alabama, ankouraz bann frer ek ser pou gout sa servis-la. Zot travay kouma volonter dan Wallkill ek zot dir: “Si to ena kouraz pou kit to ti lavi bien konfortab, to pou gagn lokazion trouve seki lespri Zeova kapav fer.” Ki to bizin fer pou kapav ede kot bizin? Dale dir: “Sinplifie, sinplifie ek sinplifie ankor plis to lavi. Zame to pa pou regrete!” Gary ki sorti Caroline du Nord, ena 30 an lexperyans dan konstriksion. Li ek so madam Maureen travay lor konstriksion Warwick. Zot dir ki enn parmi bann benediksion ki zot inn gagne, se ki zot inn gagn lokazion “pas letan ek travay ansam avek enn kantite frer ek ser ki’nn konsakre zot lavi pou servi Zeova dan Betel.” Gary dir: “Pou servi dan Betel, to bizin ena enn lavi sinp. Se samem meyer fason pou viv dan sa sistem-la ek gagn lavi.” Jason, enn elektrisien, ek Jennifer, ki sorti Illinois, dir ki travay lor konstriksion dan Wallkill, se “enn parmi bann pli bon lexperyans ki fer twa kone kouma lavi pou ete dan lemond nouvo.” Jennifer dir: “Li extraordiner pou kone ki Zeova apresie tou seki to pe fer. Sa se enn linvestisman pou lavenir ki Li pe prepare pou nou. Zeova touletan veye ki nou gagn plis ki seki nou kapav mazine.”

^ par. 6 Get l’Annuaire des Témoins de Jéhovah 2014, paz 12-13.

^ par. 7 Bann volonter regilie se bann ki vinn travay dan Betel enn fwa par semenn ouswa plis. Zot kouver zot prop depans.