Skip to content

Skip to table of contents

Enn Lamour ki Dir Toutlong Lavi, Eski Li Posib?

Enn Lamour ki Dir Toutlong Lavi, Eski Li Posib?

“Bann laflam [lamour] parey kouma laflam enn dife, laflam Yah.”KANTIK S. 8:6.

1, 2. Kisannla kapav aprann boukou ar Kantik Salomon, ek kifer? (Get zimaz koumansman lartik.)

‘KISANNLA kapav dir ki sa de la pa amoure? Gete kouma zot pe get zot kamarad lizie dan lizie avek enn sourir!’ Se seki ansien ki’nn fek fer diskour maryaz sa koup-la, pe panse. Alor ki li pe get zot valse lor lapis, li demann limem: “Kouma zot maryaz pou ete dan de-trwa lane? Eski zot lamour pou touzour for kouma enn dife, ouswa li pou tengn?” Kan mari ek fam vremem kontan zot kamarad, zot lamour pou travers bann pli pir difikilte ki zot kapav gagne. Malerezman, zordi boukou maryaz pe fer nofraz. Alor, nou kapav demann noumem: Enn lamour ki dir toutlong lavi, eski li posib?

2 Mem dan lepok Lerwa Salomon, vre lamour ti enn kitsoz bien rar. Salomon dir: “Parmi mil zom, mo’nn trouv zis enn sel ki drwat, me parmi mil madam, mo pa’nn trouv mem enn sel. Enn sel kitsoz mo’nn trouve: Vre Bondie inn fer bann dimounn drwat, me se zot ki’nn rod fer tou kalite manigans.” (Ekle. 7:26-29; not) Akoz move linflians bann madam etranze ki ti pe ador  Baal, nivo moral bann dimounn ti’nn tom bien ba. Pou trouv enn misie ouswa enn madam ki ena enn bon moralite, sa ti enn kitsoz ki bien difisil. * Me 20 an avan ki sa arive, Salomon ti ekrir enn poem ki montre ki vre lamour ant enn zom ek enn fam, li posib. Sa poem-la dekrir ki ete vre lamour ek kouma kapav montre sa lamour-la. Ki nou marye ouswa selibater, nou tou nou kapav aprann boukou lor vre lamour kan nou examinn Kantik Salomon.

VRE LAMOUR LI POSIB!

3. Kifer nou kapav dir ki vre lamour ant enn zom ek enn fam, li posib?

3 Lir Kantik Salomon 8:6. * Labib servi lexpresion “laflam Yah” pou dekrir vre lamour. Kifer? Se parski Zeova Limem Li lamour ek Li’nn kree bann dimounn avek kapasite pou montre sa lamour-la. (Zen. 1:26, 27) Apre ki Bondie ti kree premie zom, Adan, Li ti donn li enn zoli madam. Kan premie fwa Adan ti trouv Ev, li ti telman kontan ki deswit li ti vinn poet. Pena dout ki Ev osi ti santi li atire ar Adan. Apre tou, se avek enn kot Adan mem ki Zeova ti kree li! (Zen. 2:21-23) Alor, sa montre nou ki vre lamour ant enn zom ek enn fam, enn lamour ki dire toutlong lavi, li posib.

4, 5. An bref rakont zistwar ki ena dan liv Kantik Salomon.

4 Dan enn zoli fason, Kantik Salomon dekrir lamour ki ena ant enn zom ek enn fam. Sa kantik-la finn ekrir parey kouma skript enn lopera. Li koz lor lamour ki ena ant enn zennfi ki sorti dan vilaz Shounem ouswa Shoulem, ek enn zenn berze. Ala zot zistwar: Tifi-la ti pe gardien bann karo rezin so bann frer. Lerwa Salomon ek so larme, ti pe kanpe dan lezanviron. Enn zour, Lerwa trouv sa tifi-la. Li telman atire par so bote ki li demann so bann serviter pou amenn li kot li pe kanpe. Pou gagn so lamour, Salomon dir li ki kantite li zoli, ek donn li boukou kado. Me li kler ki tifi-la amoure ar enn berze, ek li pa per pou exprim so lamour pou li. Li dir ki li bien anvi trouv so berze. (Kantik S. 1:4-14) Berze-la reisi trouv enn mwayin pou zwenn li. Kan zot trouv zot kamarad, sakenn exprim zot lamour atraver bann zoli parol.Kantik S. 1:15–17.

5 Kan Salomon retourn Zerizalem, li amenn sa zennfi-la avek li. Me berze-la swiv zennfi-la. (Kantik S. 4:1-5, 8, 9) Tou zefor ki Salomon fer pou gagn lamour sa zennfi-la, tom dan delo. Nanye pa marse. (Kantik S. 6:4-7; 7:1-10) Finalman, lerwa les tifi-la retourn kot li. Alafin, Soulamit-la dir so berze “galoup vit kouma enn gazel” ek vinn zwenn li.Kantik S. 8:14.

6. Kifer li pa fasil pou idantifie bann diferan personaz dan sa zistwar-la?

6 Kantik Salomon li vremem enn extra zoli kantik. An realite apel li “kantik bann kantik.” Sa liv-la li dan form dialog, monolog, ek bann rev. Me selman, li pa tro fasil pou idantifie bann personaz ki pe koze. (Kantik S. 1:1) Dapre enn diksioner (The New Interpreter’s Dictionary of the Bible) “bann kitsoz kouma deroulman sa zistwar-la, fason ki rakont li, ek bann personaz, se pa sa ki pli inportan.” Alor pou atir latansion lor kote poetik sa zistwar-la, Salomon pa’nn mansionn nom bann personaz. Malgre sa, kan nou pe lir sa liv-la, nou kapav kone kisannla ki pe koze. *

 “TO BANN PAROL DOU, PLI BON KI DIVIN”

7, 8. Ki nou kapav dir lor “bann parol dou” ki ena dan Kantik Salomon? Donn bann lexanp.

7 Ena boukou “parol dou” ki zennfi-la ek so berze dir zot kamarad. Kitfwa sa bann expresion-la kapav sonn drol dan nou zorey, parski sa fer plis ki 3,000 an ki Salomon inn ekrir sa. Anplis, sa de dimounn la ti viv dan enn kiltir ki bien diferan ar nou. Malgre sa, li pa difisil pou konpran santiman ki zot ti ena pou zot kamarad. Par exanp, berze-la konpar zoli lizie sa zennfi-la ar “lizie bann kolonb.” (Kantik S. 1:15) Parkont tifi-la li, li pa konpar lizie so berze ar lizie bann kolonb, me ar bann kolonb mem. (Lir Kantik Salomon 5:12. *) Kouler lizie so berze fer li pans bann kolonb gri-ble ki pe bengn dan dile.

8 Eski tou bann parol dou ki ena dan sa kantik-la met laksan zis lor bote fizik? Non. Get par exanp seki berze-la dir lor bann parol ki sorti dan labous sa zennfi-la. (Lir Kantik Salomon 4:7, 11. *) Li dir ki lor so lalev “dimiel ki sorti dan pin pe koule.” Kifer? Parski dimiel ki sorti dan pin, pli dou ek pli goute ki dimiel ki’nn fini tire. Li dir osi ki “dimiel ek dile anba [so] lalang.” Savedir ki parey kouma dimiel ek dile, so bann parol bon ek agreab pou ekoute. Alor, kan berze-la dir “to bien zoli, . . . to pena okenn defo,” li kler ki li pa pe pans zis bote fizik tifi-la.

9. (a) Ki lamour dan enn maryaz inplike? (b) Kifer li inportan ki bann koup exprim zot lamour?

9 Pou bann serviter Zeova, maryaz se pa zis enn kontra ouswa enn langazman lor papie ant de dimounn. Zot marye parski zot vremem kontan zot kamarad. Me ki kalite lamour sa bizin ete? Eski se enn lamour ki baze lor bann prinsip Labib? (1 Zan 4:8) Eski se lafeksion ki ena ant bann manb enn fami? Eski se latasman ki ena ant de bon kamarad? (Zan 11:3) Eski se enn lamour romantik? (Prov. 5:15-20) Avredir, vre lamour dan enn koup, li inplik tousala. Kan dan enn koup sakenn exprim so lamour par bann parol ek bann aksion, zot montre ki zot vremem kontan zot kamarad. Alor, fode pa ki enn koup les zot bann lokipasion anpes zot exprim zot lamour! Se bann ti latansion ki sakenn ena pou zot kamarad ki fer zot santi zot an sekirite ek ere dan zot maryaz. Dan bann kiltir kot fer maryaz aranze, kitfwa mari ek fam pa finn gagn lokazion konn zot kamarad avan maryaz. Alor, amezir ki zot pe aprann konn zot kamarad, li bon ki zot exprim zot lamour. Lerla zot lamour pou grandi ek zot maryaz pou vinn pli solid.

10. Kouma bann parol dou kapav fer enn maryaz vinn pli solid?

10 Kan bann koup exprim zot lamour pou zot kamarad, zot konsolid zot maryaz dan enn lot fason ankor. Lerwa Salomon ti ofer Soulamit-la “bann bizou an or avek bann ti-dekorasion an arzan.” Li ti kouver li ar bann zoli parol. Li ti dir ki li “zoli kouma plenn-linn dan lesiel, li briye kouma soley.” (Kantik S. 1:9-11; 6:10) Me leker zennfi-la ti zis pou so berze. (Lir Kantik Salomon 1:2, 3. *) Ki ti donn Soulamit-la lafors ek rekonfor kan zot pa ti ansam? Se souvenir “bann parol dou” ki so  berze ti dir li. Pou li, sa bann parol-la ti “pli bon ki divin” ki fer leker kontan. Nom so berze ti fer li dibien parey kouma “enn delwil parfime ki’nn verse” lor so latet. (Ps. 23:5; 104:15) Kan enn misie ouswa enn madam rapel bann mo dou ki so konzwin inn dir li, sa fer zot lamour vinn pli for. Alor, li bien inportan ki bann konzwin exprim zot lamour souvan!

PA EVEY LAMOUR DAN MO LEKER

11. Ki bann Kretien selibater kapav aprann ar seki Soulamit ti demann bann tifi dan Zerizalem?

11 Ki leson enn Kretien selibater, sirtou enn Kretien ki anvi marye, kapav aprann ar Kantik Salomon? Sa zenn Soulamit-la pa ti ena okenn santiman pou Salomon. Li ti demann bann tifi dan Zerizalem pou fer enn serman. Li dir zot: “Pa esey evey lamour dan mo leker tanki li pa anvi.” (Kantik S. 2:7; 3:5) Kifer? Parski li pa bon ki nou donn nou leker ninport kisannla. Alor, li bon ki enn Kretien ki anvi marye atann avek pasians sa kikenn ki li pou vremem kontan la.

12. Kifer Soulamit ti kontan so berze?

12 Kifer Soulamit-la ti kontan so berze? Li vre ki berze-la ti enn zoli garson. Soulamit ti konpar li ar “enn gazel.” Li ti dir ki berze-la so lebra parey kouma “bann silenn an-or,” ek so lazam bien solid ek zoli kouma “bann kolonn an marb.” Me berze-la pa ti zis zoli ek for. Soulamit-la dir: “Parey kouma enn pie pom parmi bann pie dan lafore, koumsa mem sa kikenn ki mo kontan-la ete parmi bann garson.” Pou ki enn tifi ki fidel ar Zeova ena bann santiman koumsa pou enn garson, fode ki sa garson-la bien kontan Zeova ek li ena bann zoli kalite.Kantik S. 2:3, 9; 5:14, 15.

13. Kifer berze-la ti bien kontan so Soulamit?

13 Ki nou kapav dir lor Soulamit-la limem? Sirman li ti bien zoli. Kifer nou dir sa? Parski mem si sa lepok-la, Lerwa Salomon ti ena “60 larenn, 80 konkibinn ek enn kantite zennfi ki pa kapav konte,” li ti remark sa tifi-la. Selman Soulamit ti konsider limem kouma “enn sinp fler safran ki pouse dan bann laplenn dan bor lakot,” setadir enn fler ordiner. Li ti vremem enn tifi modes ek inb. Li ti fidel ar Zeova. Pena dout ki pou so berze li ti “parey kouma enn lis parmi bann pikan,” setadir li ti inik!Kantik S. 2:1, 2; 6:8.

14. Ki leson bann Kretien ki anvi marye kapav aprann ar berze ek so Soulamit?

14 Dapre Labib enn serviter Zeova bizin marye zis “avek enn Kretien” ki dan  laverite. (1 Kor. 7:39) Enn Kretien ki anvi marye pou evit devlop bann santiman pou enn dimounn ki pa servi Zeova. Okontrer, li pou rod enn konzwin zis parmi bann fidel adorater Zeova. Kan toulede konzwin ena lafwa ek enn latasman pou Zeova, li pli fasil pou zot fer fas ar bann stres dan lavi toulezour. Lerla pou ena lape dan zot maryaz ek zot pou pli ere. Alor, si to enn Kretien ki anvi marye, swiv lexanp berze ek so Soulamit. Rod enn kikenn ki ena bann bon kalite ek ki vremem kontan Zeova.

Enn Kretien pou evit devlop bann santiman pou enn kikenn ki pa servi Zeova (Get paragraf 14)

MO LAMARYE “KOUMA ENN ZARDIN KI FERME A-KLE”

15. Ki leson bann Kretien ki pe frekante kapav aprann ar lexanp Soulamit?

15 Lir Kantik Salomon 4:12. * Kifer berze-la konpar so Soulamit kouma “enn zardin ki ferme a-kle”? Bann dimounn pa kapav rant dan enn zardin ki antoure ar enn baraz ouswa enn miray kot ena enn laport ki ferme a-kle. Sa Soulamit-la ti parey kouma sa zardin-la. Kifer? Se parski li ti rezerv so lafeksion zis pou so fitir mari, setadir so berze. Li pa ti les bann parol Lerwa Salomon inflians li. Li ti kouma “enn miray,” pa kouma “enn laport” ki fasil pou ouver. (Kantik S. 8:8-10) Se enn bon lexanp pou bann ki pe frekante. Zot rezerv zot lamour ek zot lafeksion zis pou zot fitir konzwin.

16. Si to pe frekante, ki to kapav aprann ar Kantik Salomon?

16 Lepok printan inn koumanse. Alor, berze-la invit so Soulamit pou al fer enn ti-promnad. Me, so bann frer pa donn li permision pou ale. Okontrer zot avoy li gardien zot plantasion rezin. Kifer? Eski zot pa fer li konfians? Eski zot panse ki li ena bann move lintansion? An realite, zot anvi protez zot ser. Zot pa anvi ki li retrouv li dan enn sitiasion kot li kapav tom dan tantasion. (Kantik S. 1:6; 2:10-15) Se enn bon leson pou bann Kretien ki pe frekante. Fer tou pou ki zot peryod frekantasion res dign. Evit retrouv zot tousel dan bann landrwa retire. Mem si li pa move ki zot ena bann ti zes lafeksion, fode pa zot met zot dan bann sitiasion ki kapav fer zot tom dan limoralite.

17, 18. Kouma seki to’nn examine dan Kantik Salomon kapav ed twa?

17 An zeneral, kan enn koup fek marye zot lavi an-roz. Zot lamour ek zot lafeksion bien for sakenn pou zot kamarad. Me, Zeova inn etabli maryaz kouma enn dispozision ki bizin dire pou touletan. Akoz sa, li inportan ki bann koup fer bann gran zefor pou ki laflam zot lamour res touzour for. Li bon osi ki zot kree enn bon latmosfer kot lamour kapav grandi.Mark 10:6-9.

18 Si to pe rod enn kikenn pou marye, rod enn dimounn ki to pou vremem kontan. Apre, fer tou pou ki laflam zot lamour res touletan alime parey kouma nou’nn trouve dan Kantik Salomon. Alor vre lamour, enn lamour ki dir toutlong lavi li posib! Se samem “laflam Yah.”Kantik S. 8:6.

^ par. 2 Get Latour Degard 15 Zanvie 2007 paz 31, an Franse.

^ par. 3 Kantik Salomon 8:6: “Met mwa kouma enn sele lor to leker, kouma enn sele lor to lebra; parski lamour li for kouma lamor, dezir pou gagn latasman, li exizan kouma enn tom. So bann laflam parey kouma laflam enn dife, laflam Yah.”

^ par. 6 Get lankadre « Chant de Salomon – Points Principaux » dan Étude perspicace des Écritures, Volim 1, paz 427.

^ par. 7 Kantik Salomon 5:12: “So lizie parey kouma bann kolonb dan bor larivier, ki pe begne dan dile, ki pe asize pre ar enn basin ki ranpli.”

^ par. 8 Kantik Salomon 4:7, 11: To bien zoli, mo lamour, to pena okenn defo. 11 Mo lamarye, lor to lalev dimiel ki sorti dan pin pe koule. Dimiel ek dile anba to lalang, ek to bann linz santi bon kouma lafore Liban.”

^ par. 10 Kantik Salomon 1:2, 3: Mo anvi ki li anbras mwa, parski to bann parol dou, pli bon ki divin. Delwil ki to servi santi bon. To nom kouma enn delwil parfime ki’nn verse. Akoz sa bann zennfi kontan twa.”

^ par. 15 Kantik Salomon 4:12: “Mo ser, mo lamarye li parey kouma enn zardin ki ferme a-kle. Enn zardin ki ferme a-kle, enn lasours ki sele.”