Skip to content

Skip to table of contents

Kifer Nou Fer Repa Lesegner?

Kifer Nou Fer Repa Lesegner?

‘Fer sa, pou rapel mwa.’1 KOR. 11:24.

1, 2. Ki Zezi ti fer le 14 Nizan lane 33? (Get zimaz koumansman lartik.)

NOU le 14 Nizan lane 33, lepok plenn-linn. Lanwit inn tonbe, me enn ti reyon lalimier pe ekler lavil Zerizalem. Zezi ek so bann zapot pe selebre Pak an memwar seki ti pase dan Lezip 1,500 an avan, kan Zeova ti delivre bann Izraelit. Zis apre, Zezi pran enn repa spesial avek so 11 fidel zapot. Se enn repa ki so bann disip pou kontign fer lane apre lane pou rapel so lamor, ki ti arive sa mem zour-la. *Mat. 26:1, 2.

2 Zezi fer enn lapriyer ek li pas dipin san levin ar so bann zapot. Li dir zot: “Pran, manze.” Apre sa li pran enn koup divin, ankor enn fwa li fer lapriyer, ek li dir: “Bwar sa zot tou.” (Mat. 26:26, 27) Zezi pa pas okenn lot kitsoz apre sa. Me, pandan sa lanwit bien mouvmante-la, li ena boukou kitsoz pou dir so bann fidel disip.

3. Ki bann kestion sa lartik-la pou reponn?

3 Se koumsa ki Zezi ti etabli Memoryal so lamor, ouswa  kouma boukou apel sa, “Repa Lesegner.” (1 Kor. 11:20) Kitfwa sertin demande: Kifer bizin komemor lamor Zezi? Dipin ek divin, ki zot reprezante? Kouma nou kapav prepar nou pou Memoryal? Kisannla bizin pran lanblem? Ek kouma bann Kretien montre ki zot apresie zot lesperans?

KIFER NOU KOMEMOR LAMOR ZEZI?

4. Ki posibilite nou gagne gras-a lamor Zezi?

4 Antan ki bann desandan Adan, nou’nn erit pese ek lamor. (Rom. 5:12) Pena okenn imin inparfe ki kapav donn Bondie enn ranson pou sap so prop lavi ouswa lavi lezot. (Ps. 49:6-9) Me Zezi inn donn so lekor parfe ek so disan ki li’nn verse kouma sel ranson ki Bondie aksepte. Gras-a so sakrifis, nou tou nou gagn posibilite pou viv pou touletan ek pou delivre ar pese ek lamor.Rom. 6:23; 1 Kor. 15:21, 22.

5. (a) Kouma nou kone ki Zeova ek Zezi kontan bann dimounn? (b) Kifer nou bizin asiste Memoryal?

5 Laranson se enn prev ki Bondie kontan bann dimounn. (Zan 3:16) Li prouve osi ki Zezi kontan nou. Mem kan Zezi ti dan lesiel, antan ki “enn zouvriye kalifie,” li ti bien kontan bann dimounn! (Prov. 8:30, 31) Nou vremem bien apresie tou seki Zeova ek Zezi inn fer pou nou! Se samem ki pous nou pou asiste Memoryal. Koumsa nou montre ki nou anvi obeir lord ki Zezi inn done pou kontign ‘fer sa pou rapel li.’1 Kor. 11:23-25.

KI BANN LANBLEM REPREZANTE?

6. Kouma nou bizin konsider dipin ek divin ki servi pandan Memoryal?

6 Kan Zezi ti etabli Memoryal le 14 Nizan lane 33, li pa ti transform dipin ek divin pou fer zot vinn so laser ek so disan. Okontrer, pou dipin li ti dir: “Pran, [“sa reprezant,” NW] mo lekor.” Apre, pou divin li ti dir: “Sa [“reprezant,” NW] mo disan, disan lalians; mo pe vers li pou tou dimounn.” (Mark 14:22-24) Alor, li kler ki Zezi ti servi dipin ek divin kouma enn sinbol ouswa lanblem.

7. Ki dipin san levin reprezante?

7 Pou sa levennman bien inportan la, Zezi ti servi dipin san levin ki ti reste apre ki zot ti fini manz repa Pak. (Ex. 12:8) Dan Labib, parfwa levin reprezant pese. (Mat. 16:6, 11, 12; Lik 12:1) Akoz sa Zezi ti servi dipin san levin, parski sa reprezant bien so lekor parfe ki pena okenn pese. (Ebre 7:26) Ala kifer nou servi dipin san levin pandan Memoryal.

8. Ki divin reprezante?

8 Divin ki Zezi ti servi reprezant so disan, ouswa so lavi. Akoz sa, nou servi divin pandan Memoryal. Se dan enn plas ki apel Golgota, ki trouv andeor lavil Zerizalem, ki Zezi finn donn so lavi ‘pou ki pese pardone.’ (Mat. 26:28; 27:33) Alor, dipin ek divin reprezant sakrifis ki Zezi inn ofer pou tou bann dimounn obeisan. Eski to apresie valer sa sakrifis-la? Si wi, to pou fer zefor pou prepar twa bien sak lane pou sa levennman spesial-la.

KOUMA TO KAPAV PREPAR TWA?

9. (a) Kifer li inportan nou lir bann pasaz Labib ki’nn prevwar pou Memoryal? (b) Ki to resanti kan to pans lor laranson?

9 Enn fason se kan to lir bann pasaz Labib ki’nn prevwar pou Memoryal. Sa bann porsion Labib la trouv dan brosir  Anou Examinn Labib Toulezour. Kan to medit lor seki Zezi inn fer avan so lamor, sa pou ed twa prepar to leker pou Repa Lesegner. * Enn ser dir: “Nou atann avek inpasians zour Memoryal. Sak lane, li vinn pli spesial. Mo rapel kan mo ti pe debout devan serkey mo papa zour so lamor . . . ek mo ti pe get li, se lerla ki mo’nn vremem apresie valer laranson. . . Li vre ki mo ti konn tou bann pasaz Labib [lor lamor] ek mo ti kapav explik zot! Me se selman kan mo’nn perdi enn kikenn ki mo bien kontan, ki mo’nn realize tou seki laranson pou fer pou nou dan lavenir. Lerla mo finn resanti enn gran lazwa.” Alor, kan nou pe prepar nou pou Memoryal, li bon ki nou medit lor sakrifis Zezi ki liber nou ar pese ek lamor.

Servi bann zouti ki ena pou prepar to leker pou Memoryal (Get paragraf 9)

10. Kouma preparasion ki to fer pou Memoryal ena enn lefe lor to minister?

10 Enn lot fason osi pou prepar twa, se kan to fixe lobzektif pou fer plis dan to minister ek invit maximum dimounn pou asiste Repa Lesegner. Kitfwa mem to kapav fer pionie tanporer. Amezir ki to koz lor Bondie, lor so Garson, ek lor bann benediksion ki Li’nn promet bann ki fer so volonte, to lazwa pou ogmante.Ps. 148:12, 13.

11. Kifer Pol ti dir ki sertin Korintien ti pran lanblem dan enn manier ki pa dign?

11 Dan to preparasion, li bon osi ki to examinn seki lapot Pol ti ekrir kongregasion Korint. (Lir 1 Korintien 11:27-34.) Pol ti dir ki ninport kisannla ki manz dipin ek bwar divin “dan enn manier ki pa dign, li rann li koupab anver lekor ek disan Lesegner,” Zezi Kris. Alor, si enn Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel ena enn kondwit ki pa dign, li “bizin examinn limem avan” ki li pran lanblem. Sinon, li “pe manze ek li pe bwar zizman kont limem.” Boukou Korintien pa ti ena kondwit ki dign. Zot ti “feb ek malad, ek plizir finn mor [lor plan spiritiel.]” Li posib ki sertin ti pe manze ek bwar tro boukou avan ouswa pandan Memoryal ek kitfwa sa ti fer zot gagn somey. Zot pa ti ena okenn respe pou sa levennman-la. Akoz sa, kan zot ti pran lanblem, zot pa ti gagn faver Bondie.

12. (a) Kouma Pol ti konpar Memoryal, ek ki lavertisman li ti donn bann ki pran lanblem? (b) Si enn Kretien ki pran lanblem fer enn pese grav, ki li bizin fer?

 12 Pol ti konpar Memoryal ar enn repa ki nou pran avek lezot. Li ti averti bann ki pran lanblem: “Zot pa kapav bwar anmemtan dan koup Zeova ek dan koup bann demon. Zot pa kapav manz anmemtan lor ‘latab Zeova’ ek lor latab bann demon.” (1 Kor. 10:16-21, NW) Si enn Kretien ki pran lanblem finn fer enn pese grav, li bien bizin rod led avek bann ansien. (Lir Zak 5:14-16.) Si sa Kretien-la ‘montre ki li finn sanz so leker,’ alor kan li pran lanblem, li pa pe mank respe pou sakrifis Zezi.Lik 3:8.

13. Kifer li bon ki nou priye ek reflesi lor lesperans ki Bondie inn donn nou?

13 Li bon osi ki nou pran letan pou priye ek reflesi lor lesperans ki Bondie inn donn sakenn parmi nou. Zame nou pa pou anvi mank respe pou sakrifis Zezi. Alor, si nou pena okenn prev ki nou parmi bann ki ena lesperans pou al dan lesiel, nou pa pou pran lanblem pandan Memoryal. Me kouma eski enn Kretien kone si li bizin pran lanblem ouswa non?

KISANNLA BIZIN PRAN LANBLEM?

14. Ki rapor nouvo lalians ena avek bann ki pran lanblem?

14 Bann ki pran lanblem pou Memoryal, zot san poursan sir ki zot form parti dan nouvo lalians. Konsernan divin, Zezi ti dir: “Sa koup la [“reprezant,” NW] enn nouvo lalians, garanti par mo disan.” (1 Kor. 11:25) Par mwayin so profet Zeremi, Bondie ti anonse ki Li pou ranplas lalians Lalwa ki Li fer avek bann Izraelit. Li ti fer enn nouvo lalians avek Izrael spiritiel. (Lir Zeremi 31:31-34; * Gal. 6:15, 16.) Sa nouvo lalians-la inn rant an viger kan Zezi inn vers so disan an sakrifis. (Lik 22:20) Zezi, li Mediater nouvo lalians ek bann ki form parti dan sa lalians-la, zot gagn enn leritaz eternel dan lesiel.Ebre 8:6; 9:15.

15. Kisannla form parti dan lalians pou enn Rwayom, ek ki privilez zot pou gagne si zot res fidel?

15 Bann ki pran lanblem zot kone osi ki zot form parti dan lalians pou enn Rwayom. (Lir Lik 12:32.) Zezi ti fer sa lalians-la avek so bann disip ki ti res fidel ar li ek ti “partisip dan so soufrans.” Zot pou regne ansam avek li dan lesiel. (Fil. 3:10) Azordi bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel ek ki res fidel, zot osi zot form parti dan sa lalians-la. Alor, zot osi zot pou dirize antan ki lerwa pou touletan. (Rev. 22:5) Se sa bann Kretien-la ki gagn drwa pran lanblem pandan Memoryal.

16. Explike ki Romin 8:15-17 vedir.

16 Se zis bann ki lespri sin deklar zot zanfan Bondie, ki bizin pran lanblem. (Lir Romin 8:15-17.) Pol dir ki zot kriye “Abba!,” enn mo Arameen ki vedir “O Papa!” Kan enn zanfan servi sa mo-la pou koz avek so papa, sa montre lamour me osi respe ki zanfan-la ena pou li. Sa fer  nou konpran relasion bien pros ki ena ant Bondie ek bann Kretien ki Li’nn swazir par mwayin so lespri sin, pou ‘fer zot vinn so bann zanfan.’ ‘Lespri Bondie zwenn ansam ar zot lespri’ ek lerla zot konpran ki zot bann garson Bondie. Se pa zis enn kestion ki zot pa anvi viv lor later. Me zot sir ki, si zot res fidel ziska lamor, zot pou al dan lesiel antan ki bann eritie dan Rwayom Bondie, ansam avek Zezi. Zot kone ki zot inn gagn ‘lonksion ki sorti kot sa Kikenn ki Sin la,’ setadir Zeova. Parmi 144,000 disip Kris ki’nn gagn sa lonksion-la, res zis enn tigit lor later zordi. (1 Zan 2:20; Rev. 14:1) Zot santi zot telman pros ar Zeova, ki lespri sin fer zot kriye: “Abba! Papa!”

APRESIE LESPERANS KI TO’NN GAGNE

17. Ki lesperans bann ki’nn gagn lonksion ena, ek kouma zot kone ki zot ena sa lesperans-la?

17 Si to enn Kretien ki’nn gagn lonksion, pena dout ki dan to lapriyer personel, souvan to pou koz lor to lesperans pou al dan lesiel. Bann verse Labib osi ena enn sinifikasion spesial pou twa. Par exanp, kan Labib koz lor maryaz ant Zezi ek so “lamarye,” to kone ki sa pe aplik ar twa, ek to pe atann sa zour-la avek inpasians. (2 Kor. 11:2; Zan 3:27-29; Rev. 21:2, 9-14) Ouswa kan to lir bann verse kot Bondie exprim so lamour pou so bann zanfan ki’nn gagn lonksion, to santi ki Bondie pe koz avek twa personelman. Ek kan to lir bann linstriksion ki Zeova donn bann ki ena lesperans pou al dan lesiel, lespri sin pous twa pou obeir. Dan to leker to dir: “Sa pou mwa sa.” Se koumsa ki lespri sin zwenn ansam avek to lespri pou fer twa kone ki to ena lesperans pou al dan lesiel.

18. Ki lesperans “bann lezot brebi” ena, ek ki to resanti kan to reflesi lor to lesperans?

18 Si to form parti dan “gran lafoul” “bann lezot brebi,” alor to’nn gagn lesperans pou viv lor later. (Rev. 7:9; Zan 10:16) Pena dout ki to anvi viv pou touletan dan Paradi, ek kan to medit lor seki Labib dir lor la, sa fer to leker kontan. To bien anvi viv dan enn lemond kot pou ena lape, ansam avek to fami ek to bann kamarad. To pe atann avek inpasians lepok kot pou nepli ena lafaminn, lamizer, soufrans, maladi, ek lamor. (Ps. 37:10, 11, 29; 67:6; 72:7, 16; Iza. 33:24) To pe atann osi kan to pou kapav ser dan to lebra to bann fami ouswa to bann kamarad ki pou resisite. (Zan 5:28, 29) Sirman to bien rekonesan anver Zeova pou sa zoli lesperans la! Mem si to pa pran lanblem, to montre ki to ena rekonesans pou laranson kan to asiste Memoryal.

ESKI TO POU PREZAN?

19, 20. (a) Kouma to lesperans kapav vinn enn realite? (b) Kifer to pou asiste Repa Lesegner sa lane-la?

19 Ki nou ena lesperans pou viv dan lesiel ouswa lor later, sa pou vinn enn realite akondision ki nou ena lafwa an Zeova ek Zezi Kris, ek dan laranson. Kan nou asiste Memoryal, sa donn nou enn bon lokazion pou reflesi lor nou lesperans ek lor linportans lamor Zezi. Sa lane-la, pou fer Memoryal Vandredi le 3 Avril 2015 apre kouse soley. Partou dan lemond, bann milyon dimounn pou asiste sa levennman-la dan bann Lasal kot fer renion ek dan lezot plas.

20 Kan nou pou asiste Memoryal, sa pou ogmant nou rekonesans pou sakrifis Zezi. Diskour Memoryal pous nou pou montre nou lamour ek partaz seki nou’nn aprann lor proze Zeova ek so lamour pou limanite. (Mat. 22:34-40) Alor, fer tou pou to pa rat sa levennman-la.

^ par. 1 Pou bann Ebre, enn zour ti koumanse kan soley kouse ek ti termine kan soley leve.

^ par. 9 Get seksion 16 dan brosir Enn Gid pou Pli Konpran Parol Bondie.

^ par. 14 Zeremi 31:31-34: 31 ‘Gete! Bann zour pe vini,’ se seki Zeova dir, ‘kot mo pou fer enn nouvo lalians avek lakaz Izrael ek avek lakaz Zida. 32 Li pa pou parey kouma lalians ki mo ti fer avek zot bann gran dimounn, zour ki mo ti trap zot lame ek mo ti tir zot dan Lezip, ‘mo lalians ki zot inn kase, malgre ki mo ti zot vre proprieter,’ se seki Zeova dir. 33 ‘Parski sa se lalians ki mo pou fer avek lakaz Izrael apre sa bann zour-la,’ se seki Zeova dir. ‘Mo pou met mo lalwa dan zot, ek mo pou ekrir sa dan zot leker. Ek mo pou vinn zot Bondie, ek zot pou vinn mo pep.’ 34 ‘Ek zot pou nepli ansegn sakenn so kamarad ek sakenn so frer ek dir: ‘Konn Zeova!’ parski zot tou zot pou konn mwa, depi pli tipti ziska pli gran parmi zot,’ se seki Zeova dir. ‘Parski mo pou pardonn zot erer ek mo pou nepli rapel zot pese.’”