Skip to content

Skip to table of contents

Zeova Kapav Protez To Maryaz ek Fer Li Vinn Pli Solid

Zeova Kapav Protez To Maryaz ek Fer Li Vinn Pli Solid

“Si Zeova Limem pa vey lavil-la, bann gardien pe veye pou nanye.”PS. 127:1b.

1, 2. (a) Kouma 24,000 Izraelit inn perdi bann benediksion extraordiner? (b) Kifer seki’nn ariv zot konsern nou?

ZIS avan ki pep Izrael rant dan later Promiz, plizir milye Izraelit “ti komet limoralite ar bann tifi dan Moab.” Akoz sa Zeova ti touy 24,000 Izraelit. Pourtan bann benediksion extraordiner ki zot ti pe atann depi bien lontan, ti zis deryer laport. Me zot inn perdi tousala parski zot inn sede devan tantasion.Nonb 25:1-5, 9.

2 Zeova inn fer ekrir sa lexanp-la dan Labib “pou averti nou parski nou pe viv dan letan kot lafin pe vini.” (1 Kor. 10:6-11) Nou pe viv dan peryod final bann dernie zour ek lemond nouvo zis deryer laport. (2 Tim. 3:1; 2 Pier 3:13) Me li bien tris ki sertin adorater Zeova finn bes zot gard. Zot finn tom dan piez limoralite ek zot pe rekolte bann move konsekans. Sa bann Kretien-la pe zwe ar zot lesperans.

3. Kifer bann koup bizin konsey ek proteksion Zeova? (Get zimaz koumansman lartik.)

3 Zordi, dan enn lemond ki obsede par sex, bann koup  bien bizin konsey ek proteksion Zeova pou prezerv zot maryaz. (Lir Psom 127:1. *) Dan sa lartik-la, nou pou get plizir fason kouma enn koup kapav fer so maryaz vinn pli solid. Nou pou trouve kouma zot kapav protez zot leker, vinn pli pros ar Bondie, abiy zot ar nouvo personalite, gard enn bon kominikasion, ek akonplir zot devwar maryaz.

PROTEZ TO LEKER

4. Kouma sertin Kretien finn tom dan piez limoralite?

4 Kouma enn Kretien kapav les li tante ek tom dan piez limoralite? Tou koumans avek lizie. Zezi ti explike: “Tou dimounn ki [“kontign,” NW] get enn fam ek anvi li, finn deza komet adilter dan so leker.” (Mat. 5:27, 28; 2 Pier 2:14) Nou kapav konpar nou moralite ar enn miray ki protez nou. Malerezman, pou boukou Kretien sa miray-la inn vinn frazil. Kouma? Se kan zot inn get pornografi, lir bann liv erotik, ouswa get bann kitsoz bien sal lor Internet. Lezot finn get bann fim, bann seri, ouswa bann program televizion kot ena bann senn imoral bien kri. Sertin finn al dan bann nightclub. Ena lezot ki’nn al get bann show striptease, ouswa finn al dan bann salon kot fer bann masaz erotik.

5. Kifer nou bizin protez nou leker?

5 Sertin tom dan tantasion parski zot rod latansion enn lot dimounn apart zot konzwin. Nou pe viv dan enn lemond kot bann dimounn pena okenn kontrol lor zotmem. Zot trouv plezir dan tou kalite pratik imoral ki ena zordi. Anplis, nou leker li tret. Alor, bien vit li kapav devlop bann santiman pou enn lot dimounn apart nou konzwin. (Lir Zeremi 17:9, 10. *) Zezi ti dir: “Dan leker sorti bann move lintansion, kouma fer krim, adilter, move lavi.”Mat. 15:19.

6, 7. (a) Ziska kotsa enn leker ki tret kapav amenn enn dimounn? (b) Kouma nou kapav evit fer pese kont Zeova?

6 Me ki arive kan bann move dezir pran rasinn dan leker de dimounn ki atire ar zot kamarad? Zot koumans koz lor bann kitsoz ki normalman zot bizin koz zis avek zot konzwin. Bien vit zot koumans rod bann exkiz pou zwenn zot kamarad. Bann ti rankont swadizan par aksidan arive boukou pli souvan. Amezir ki zot santiman vinn pli for, sa miray ki protez zot la koumans fele. Plis zot al lwin lor sa semin danzere-la, plis li difisil pou zot pez frin, mem si zot kone ki seki zot pe fer, li pa bon.Prov. 7:21, 22.

7 Tigit par tigit, sa miray ki protez zot la koumans degringole. Zot bliye net bann prinsip ki Zeova inn etabli, amezir ki zot bann move dezir ek zot bann konversasion pran enn lot tournir. Zot koumans trap lame, anbrase, ek kares zot kamarad dan enn fason erotik, alor ki sa bann kitsoz-la zot bizin rezerv sa zis pou zot konzwin. Finalman, ‘zot tante par zot prop dezir ki sedwir zot [“koumadir zot may dan lamson,” dapre not NW] ek antrenn zot dan lemal.’ Kan sa dezir-la inn forme, li “donn nesans pese”—dan sa ka-la, se limoralite sexiel. (Zak 1:14,  15) Se enn sitiasion bien tris! Kifer? Parski toulede ti kapav evit sa, si sakenn ti les Zeova ed zot devlop enn pli gran respe pou maryaz. Me kouma nou kapav devlop enn respe koumsa?

VINN PLI PROS AR BONDIE

8. Kouma lamitie avek Zeova protez nou kont limoralite?

8 Lir Psom 97:10. * Nou lamitie avek Zeova kapav protez nou kont limoralite. Amezir ki nou aprann lor bann zoli kalite ki Zeova ena, nou, ‘bann zanfan ki Li kontan,’ nou fer zefor pou “imit Li.” ‘Nou manier viv pou inspire par lamour’ ek lerla nou pou ena lafors ki bizin pou rezet ‘limoralite sexiel ek linpirte.’ (Efe. 5:1-4) Bann ki marye kone ki “Bondie pou ziz bann ki azir enn fason imoral ek komet adilter.” Alor zot fer tou pou gard zot maryaz onorab ek res fidel anver zot konzwin.Ebre 13:4.

9. (a) Ki finn ed Zozef pou pa tom dan tantasion? (b) Ki nou aprann ar lexanp Zozef?

9 Sertin fidel serviter Zeova finn koumans frekant bann koleg ki pa Temwin, andeor ler travay. Sa finn afebli zot moralite. Mem dan ler travay, tantasion li la. Se dan so travay ki Zozef, enn zoli garson, ti remarke ki madam so patron ti interese ar li. Pena enn zour ki ti pase san ki madam-la ti fer so alert pou atir Zozef. Finalman, li “ris li par so linz ek dir li: ‘Dormi ar mwa!’” Me Zozef reisi sove ale. Ki ti ed li pou tini ferm ek res fidel? Li ti bien determine pou protez so lamitie avek Bondie. Mem si li ti perdi so travay ek li ti al dan prizon, Zeova ti beni li. (Zen. 39:1-12; 41:38-43) Ki li dan travay ouswa ninport ki kote zot ete, bann Kretien bizin evit bann sitiasion ki kapav fer zot tom dan tantasion.

ABIY ZOT AVEK NOUVO PERSONALITE

10. Kouma nouvo personalite kapav protez enn koup kont limoralite?

10 Nouvo personalite inn “kree dapre resanblans Bondie dan vre lazistis ek lapirte.” Alor, nouvo personalite se enn kitsoz bien inportan ki protez enn koup kont limoralite. (Efe. 4:24) Labib dir: ‘Tou seki fer parti an zot, fer li mor: move lavi, linpirte, [“bann dezir sexiel ki pa metrize,” NW], ek bann move dezir.’ Se kan nou met nouvo personalite lor nou ki nou kapav fer sa. (Lir Kolosien 3:5, 6.) Lexpresion “fer li mor” montre ki nou bizin azir. Nou bizin sever ar noumem ek lite kont bann dezir imoral. Nou pou evit tou seki kapav fer nou ena enn dezir sexiel pou enn lot dimounn apart nou konzwin. (Zob 31:1) Kan nou viv dapre bann prinsip Bondie, nou aprann “deteste seki move” ek nou “atas nou ar seki bien.”Rom. 12:2, 9.

11. Kouma nouvo personalite kapav fer enn maryaz vinn pli solid?

11 Kan nou abiy nou avek nouvo personalite, nou imit bann kalite Zeova. (Kol. 3:10) Kan enn koup montre “konpasion, bienveyans [“bonte,” NW], imilite, douser, pasians,” zot fer zot maryaz vinn pli solid ek zot gagn benediksion Zeova. (Kol. 3:12) Si zot “les lape Kris kontrol zot leker,” pou ena plis larmoni dan zot maryaz. (Kol. 3:15, dapre not NW) Kouma li zoli pou trouv enn koup kot sakenn ‘ena lafeksion pou so kamarad’! Olie sakenn atann ki so konzwin ‘ena enn gran respe pou li,’ limem li fer premie pa pou montre sa respe-la.Rom. 12:10.

12. Dapre twa, pou ki enn maryaz ere, ki bann kalite ki inportan?

 12 Kan ti demann enn koup ki bann kalite inn ed zot pou ena enn maryaz ere, get seki Sid ti dir: “Lamour se kalite pli inportan ki nou’nn bizin devlope. Nou’nn trouve ki douser osi bien inportan.” So madam Sonja, dakor avek li ek li azoute: “Bonte se enn lot kalite bien inportan. Ek nou’nn fer zefor osi pou montre limilite, mem si li pa touletan fasil.”

GARD ENN BON KOMINIKASION

13. Ki kapav konsolid enn maryaz, ek kifer?

13 Enn lot kitsoz ki kapav konsolid enn maryaz se kan mari ek fam ena enn bon manier koze ant zot. Malerezman, sertin koz pli bien ar bann dimounn ki zot pa kone, ouswa mem ar zot sat ouswa zot lisien, ki ar zot konzwin! Enn koup ki lev lavwa ek tir tou ‘zot lamertim, zot koler, zot laraz, zot insilt,’ pe detrir zot maryaz tigit par tigit. (Efe. 4:31) Kan enn koup touletan pe kritik zot kamarad ek pe dir bann parol blesan, sa kapav fer zot maryaz vinn frazil parey kouma enn miray ki koumans fele. Me bann parol zanti ki montre lafeksion ek konpasion dan enn maryaz, zot kouma enn bon krepisaz ki konsolid enn miray.Efe. 4:32.

14. Ki enn koup bizin evit fer?

14 Labib dir ki ena enn “ler pou res trankil.” (Ekle. 3:7) Biensir, sa pa vedir ki nou bizin aret koze net. Si nou fer sa, se koumadir nou pe met enn miray ant nou ek nou konzwin. Enn ser ki res l’Allemagne dir: “Kan nou pa koz ar nou konzwin, sa kapav fer li dimal.” Selman li dir: “Li vre ki li pa touzour fasil pou gard nou kalm kan nou strese. Me li pa bon ki nou tir tou nou koler lor li. Parski enn kout nou kapav dir ouswa fer enn kitsoz ki bles nou konzwin, ek lerla sitiasion vinn pli pir.” An realite, se pa kan zot lev lavwa ouswa zot aret koz ar zot kamarad, ki enn koup pou regle zot problem. Me se plito kan zot regle zot bann  ti dezakor deswit ek pa les sa vinn bann gran diskision, ki zot maryaz pou vinn pli solid.

15. Kouma enn bon kominikasion kapav ranforsi enn maryaz?

15 Kan enn koup pran letan pou partaz zot santiman ek zot lopinion, sa pou ranforsi zot maryaz. Seki nou dir ek fason nou dir li, toulede inportan. Alor, mem dan bann sitiasion difisil, fer zefor pou dir bann parol zanti ek koz dan enn bon fason. Koumsa to konzwin pou ena gou pou ekout twa. (Lir Kolosien 4:6.) Mari ek fam pou fer zot maryaz vinn pli solid kan sakenn dir ‘zis bann parol ki fortifie ek ki neseser pou dibien’ so konzwin.Efe. 4:29.

Mari ek fam kapav fer zot maryaz vinn pli solid kan zot ena enn bon kominikasion (Get paragraf 15)

“AKONPLIR DEVWAR MARYAZ”

16, 17. Kifer li inportan ki bann konzwin pran kont bezwin afektif ek sexiel sakenn zot kamarad?

16 Bann koup kapav fer zot maryaz vinn pli solid, kan zot rod lavantaz ouswa lintere zot konzwin avan zot prop lintere. (Fil. 2:3, 4) Dan enn koup toulede bizin konpran ek konn bezwin afektif ek sexiel zot konzwin.Lir 1 Korintien 7:3, 4.

17 Selman, li malere pou dir ki sertin pa kontan montre zot lafeksion ouswa pa kontan pas bann moman intim avek zot konzwin. Sertin misie panse ki si zot zanti ek zot atansione, savedir zot pa enn vre zom. Labib dir: “Zot osi, bann mari, montre konsiderasion pou zot madam.” (1 Pier 3:7) Enn mari bizin konpran ki ‘akonplir so devwar maryaz’ pa inplik zis bann relasion sexiel. Si touletan li azir avek lamour ek tandres, so madam pou kontan pas bann moman intim avek li. Kan toulede montre lamour ek lafeksion, zot pou pli kapav konble bezwin afektif ek sexiel zot kamarad.

18. Kouma enn koup kapav fer so maryaz vinn pli solid?

18 Li vre ki pena okenn bon rezon pou enn kikenn komet ladilter. Me si enn mari ouswa enn fam pa konble bezwin afektif ek sexiel so konzwin, sa kapav pous li pou al rod ayer. (Prov. 5:18; Ekle. 9:9) Alor, Labib konsey bann koup: “Pa refiz ena relasion ansam, amwin ki zot dakor pou enn [“peryod letan”, NW].” Kifer? “Pou ki Satan pa kontign tant zot akoz zot mank metriz.” (1 Kor. 7:5, NW) Li pou vremem bien tris si enn koup les Satan servi zot “mank metriz” pou amenn enn ladan tronp so kamarad ek komet ladilter! Parkont, kan sak konzwin akonplir so devwar maryaz, li montre ki li “pa rod so prop lintere, me lintere” so konzwin avan. Li montre osi ki li pa pe fer sa zis par obligasion, me parski li vremem kontan so konzwin. Se koumsa ki lamour ek tandres dan bann moman intim pou fer zot maryaz vinn pli solid.1 Kor. 10:24.

KONTIGN PROTEZ TO MARYAZ

19. Ki nou bizin bien deside pou fer, ek kifer?

19 Lemond nouvo zis deryer laport! Ala kifer li kapav bien danzere si parey kouma sa 24,000 Izraelit dan Laplenn Moab la, nou osi nou tom dan tantasion. Apre ki Parol Bondie dekrir seki ti arive, li donn sa warning-la: “Si to krwar to pe tini ferm, fer atansion ki to pa tonbe.” (1 Kor. 10:12) Alor li bien inportan ki nou fortifie nou maryaz kan nou res fidel ar Zeova ek ar nou konzwin. (Mat. 19:5, 6) Azordi, li pli inportan ankor ki nou ‘fer tou seki nou kapav pou nou res san tas, san okenn pese ek ki nou viv anpe.’2 Pier 3:13, 14.

^ par. 3 Psom 127:1: “Si Zeova Limem pa ranz lakaz-la, bann ki pe konstrir pe travay dir pou nanye. Si Zeova Limem pa vey lavil-la, bann gardien pe veye pou nanye.”

^ par. 5 Zeremi 17:9, 10: Leker pli tret ki ninport ki lezot kitsoz ek li bien move. Kisannla kapav konn li? 10 Mwa Zeova, mo fouy dan leker, mo examinn bann panse pli profon, pou rann sakenn dapre semin ki li’nn pran, dapre seki li’nn fer.”

^ par. 8 Psom 97:10: “Zot ki kontan Zeova, zot bizin ena laenn pou seki move. Li protez lavi so bann fidel. Li sap zot dan lame bann move dimounn.”