Skip to content

Skip to table of contents

To Kapav Ena enn Maryaz Solid ek Ere

To Kapav Ena enn Maryaz Solid ek Ere

“Si Zeova Limem pa ranz lakaz-la, bann ki pe konstrir, pe travay dir pou nanye.”PS. 127:1a.

1-3. Ki difikilte bann koup gagne zordi? (Get zimaz koumansman lartik.)

ENN frer ki ena 38 an maryaz dir: “Se zis kan to fer bann zefor sinser ek to montre ki to anvi to maryaz reisi, ki to gagn benediksion Zeova.” Eski vremem bann koup kapav viv ere ansam, ek soutenir zot kamarad dan bann moman difisil? Wi, li posib sa.Prov. 18:22.

2 Azordi boukou koup fer fas ar “enn kantite difikilte” dan zot lavi maryaz. (1 Kor. 7:28) Kifer zot gagn sa bann difikilte-la? Bann ti-problem toulezour kapav kree enn stres dan lavi enn koup. Parski nou inparfe, parfwa li difisil pou kontrol nou lalang. Akoz sa, li kapav arive ki enn koup gagn difikilte pou kominike, ek zot bles santiman zot kamarad. (Zak 3:2, 5, 8) Boukou koup bizin elve enn zanfan ek anmemtan fer enn travay ki pran preske tou zot letan. Sertin koup telman strese ek telman fatige ki zot pa pran letan ki bizin pou konsolid zot maryaz. Parey kouma tigit par tigit lamer sarye disab ek detrir enn zoli laplaz, tigit par tigit bann problem finans, lasante ouswa lezot problem ankor, kapav detrir lamour ek respe ki ena dan enn zoli lavi maryaz. Anplis, bann “dezir laser” kouma limoralite, kondwit devergonde, laenn, lager, zalouzi, koler, ek dispit, kapav  ravaz enn maryaz ki paret solid.Gal. 5:19-21NW.

3 Lor la, nou pe viv ‘dan bann dernie zour,’ kot bann dimounn egois ek pena okenn respe pou Bondie. Bann latitid koumsa zot kouma pwazon dan lavi enn koup. (2 Tim. 3:1-4) Finalman, ena enn lennmi ki pe fer latet-lipie pou kas bann maryaz. Lapot Pol ti met nou an-gard kont sa lennmi-la, kan li ti ekrir: “Zot lennmi Diab pe fer letour kouma enn lion feros; li pe rod kikenn pou devore.”1 Pier 5:8; Rev. 12:12.

4. Kouma bann koup kapav ena enn maryaz solid ek ere?

4 Get seki enn frer dan Japon dir: “Mo ti bien strese akoz bann problem finans. Mo pa ti ena vremem enn bon kominikasion avek mo madam, akoz sa li osi li ti strese. Lor la, li’nn koumans gagn bann grav problem lasante. Parfwa, nou ti telman strese ki nou ti sap lor kal.” Li vre ki dan lavi maryaz ena sertin difikilte ki pa kapav evite, me sa pa vedir ki pa kapav sirmont zot. Avek led Zeova, bann koup kapav ena enn maryaz solid ek ere. (Lir Psom 127:1. *) Pou ranz enn lakaz ki solid, nou bizin bann materyo kouma blok ek sima. Alor, anou get sink kitsoz, ouswa sink blok, ki kapav ed enn koup pou konstrir enn maryaz solid ek dirab. Apre nou pou gete kouma zot kapav met sima, setadir lamour, ant sa bann blok-la pou fer zot maryaz res solid.

DONN ZEOVA ENN PLAS DAN TO MARYAZ

5, 6. Kouma bann ki marye kapav donn Zeova enn plas dan zot koup?

5 Kan enn koup soumet ek res fidel ar sa Kikenn ki’nn etabli maryaz la, zot maryaz pou ena enn fondasion solid. (Lir Ekleziast 4:12. *) Me kouma bann ki marye kapav donn Zeova enn plas dan zot koup? Se kan zot swiv so bann konsey. Dan lepase, Bondie ti dir so pep: “To zorey pou tann enn parol deryer twa, ki dir: ‘Ala semin-la. Mars ladan,’ si zot bizin al a-drwat ou si zot bizin al a-gos.” (Iza. 30:20, 21) Azordi, bann koup kapav “tann” parol Zeova kan zot lir Labib ansam. (Ps. 1:1-3) Enn lot fason ki zot kapav fer zot maryaz vinn pli solid, se kan regilierman zot fer Ladorasion an Fami. Sa bizin enn moman zwaye ki ed zot pou vinn pli pros avek Zeova. Anplis, pou ki enn maryaz kapav reziste kont bann latak sa lemond-la, li bien inportan ki enn koup priye ansam toulezour.

Kan bann koup fer bann laktivite spiritiel ansam, zot vinn pli pros ar zot kamarad ek ar Zeova (Get paragraf 5, 6)

6 Gerhard ki res l’Allemagne dir: “Sak fwa ki nou ti gagn bann difikilte ouswa bann dezakor ki fer nou perdi nou lazwa, bann konsey ki ena dan Parol Bondie ti ed nou pou ena pasians ek pou pardone touletan. Pou ki enn maryaz reisi, sa bann kalite-la bien inportan.” Bann koup ki donn Zeova enn plas dan zot maryaz, zot fer bann laktivite spiritiel ansam. Koumsa zot vinn pli pros ar zot kamarad ek ar Zeova.

MARI —DIRIZ TO LAKAZ AVEK LAMOUR

7. Kouma enn mari bizin diriz so lakaz?

7 Fason ki enn mari diriz so lakaz kapav fer so maryaz vinn pli solid. Labib dir: “Lekris limem ki latet [“sef”, NW] tou bann zom, ek enn mari limem sef so fam.” (1 Kor. 11:3) Ki Pol ti pe rod dir dan sa verse-la? Enn mari bizin tret so fam parey kouma Kris ti tret so bann disip. Zezi zame ti fer dominer ouswa ti brit avek zot.  Okontrer, touletan li ti bon anver zot, ek ti rezonab. Li ti ena boukou tandres, enn karakter dou ek so leker ti ranpli ar limilite.Mat. 11:28-30.

8. Kouma enn mari kapav gagn lamour ek respe so madam?

8 Enn Kretien pa bizin a-sak fwa demann so madam respekte li. Okontrer, li pou ‘montre konsiderasion pou so madam parski li pa osi for ki li. Ek li pou tret li avek respe.’ (1 Pier 3:7) An piblik ouswa an prive, enn mari pou servi bann mo ki montre ki li ena respe pou li. Par so bann aksion, li pou montre ki so madam ena valer pou li. (Prov. 31:28) Si li fer sa, enn mari pou gagn lamour ek respe so madam. Lerla, Zeova pou beni zot maryaz.

FAM —SOUMET AVEK LIMILITE

9. Kouma enn madam kapav montre ki li soumet?

9 Lamour pou Zeova, enn lamour ki pa egois ek ki baze lor bann prinsip, ed nou pou kourbe devan lame pwisan Bondie. (1 Pier 5:6) Me kouma enn madam ki ena limilite pou montre so respe pou lotorite Zeova? Enn fason inportan se kan li korpere ek soutenir so mari. Labib dir: “Bann madam, zot osi, soumet ar zot mari.” (1 Pier 3:1) Li kapav arive parfwa ki enn madam pa tro kontan desizion ki so mari inn pran. Me, si so mari pa pe al kont bann lalwa Bondie, avek limilite li pou sede.Kol. 3:18.

10. Kifer li inportan ki enn madam soumet?

10 Zeova finn donn bann madam enn rol bien onorab dan lafami. Labib dir ki enn madam li enn “partner” pou so mari. (Mal. 2:14) Kan ena bann desizion inportan pou pran, avek respe enn madam kapav dir seki li panse ek seki li resanti. Malgre sa, li touzour soumet. Enn bon mari pou ekout bien seki so madam ena pou dir. (Prov. 31:10-31) Kan enn madam soumet ar so mari avek lamour, pou ena lazwa, lape ek larmoni dan lakaz. Misie ek madam toulede gagn enn gran satisfaksion parski zot kone ki zot pe fer plezir Bondie.Efe. 5:22.

 PARDONN SAKENN ZOT KAMARAD

11. Kifer li bien inportan pou pardone?

11 Pardon, se enn parmi bann blok ki kapav ed enn koup konstrir enn maryaz ki dire. Kan enn koup ‘siport zot kamarad ek pardone,’ sa kapav fer zot relasion vinn pli for. (Kol. 3:13) Me ki pou arive si enn konzwin touletan pe relev bann vie koze ek li servi sa kouma enn zarm pou atak so misie ouswa so madam? Zot maryaz pou vinn frazil parey kouma enn batiman ki’nn fele. Kan ena rankinn ek koler, li vinn pli difisil pou enn koup pardonn sakenn zot kamarad. Me, kan toulede konzwin dispoze pou pardone parey kouma Zeova pardonn zot, zot maryaz pou vinn pli solid.Mika 7:18, 19.

12. Kouma lamour “pardonn boukou pese”?

12 Vre lamour pa “gard rankinn.” Okontrer, lamour “fer zot pardonn boukou pese.” (1 Kor. 13:4, 5; lir 1 Pier 4:8.) Alor, nou konpran ki si nou ena lamour, nou pa pou gard enn kont, ouswa met enn limit lor kantite erer ki nou kapav pardone. Kan lapot Pier ti demande komie fwa bizin pardonn enn dimounn, Zezi ti dir: “Ziska 77 fwa.” (Mat. 18:21, 22, NW) Li ti pe montre ki pena okenn limit lor kantite fwa ki enn Kretien bizin pardone.Prov. 10:12. *

13. Ki kapav ed enn koup ki pa kontan pardone?

13 Annette, enn ser dan l’Allemagne dir: “Si enn koup pa pardone, rankinn ek mefians pou grandi, ek sa li kouma pwazon dan enn maryaz. Me kan sakenn pardone, zot vinn pli pros ar zot kamarad ek zot maryaz vinn pli solid.” Ki kapav ed enn koup ki pa kontan pardone? Sakenn bizin fer zefor pou devlop rekonesans ek apresie seki so konzwin fer. Zot bizin pran labitid pou felisit zot konzwin. (Kol. 3:15) Se koumsa ki zot pou ena lape lespri, linite, ek zot pou gagn faver Zeova.Rom. 14:19.

ENN PRINSIP KI ENA BOUKOU VALER

14, 15. Ki prinsip ena dan Lik 6:31, ek kouma sa kapav fer enn maryaz vinn solid?

14 Pena dout ki to kontan kan lezot respekte twa ek donn twa dignite. To bien kontan kan lezot ekout twa ek pran kont to santiman. Me eski to finn deza tann dimounn dir: “Bate rande, pa fer dimal”? Parfwa nou kapav konpran kifer enn dimounn reazir koumsa. Me Labib dir: “Fode pa to dir: ‘Kouma li’nn fer mwa, mo’si mo pou fer li parey.’” (Prov. 24:29) An realite, Zezi ti montre nou meyer fason pou regle bann problem. Se enn prinsip ki boukou dimounn kone zordi. Apel sa la règle d’or. Zezi ti dir: “Seki to ti a kontan lezot fer pou twa, fer samem pou zot.” (Lik 6:31) Zezi ti pe rod dir ki nou bizin tret bann dimounn parey kouma nou ti pou kontan zot tret nou, ek fode zame nou rann lemal pou lemal. Sa prinsip-la aplik osi dan maryaz. Si nou anvi ki nou konzwin tret nou bien, fode ki nou’si nou tret li bien. Kantite ki nou investi, samem kantite nou pou gagne.

15 Bann koup fer zot maryaz vinn pli solid kan sakenn pran kont santiman so konzwin. Enn frer dan l’Afrique du Sud dir ki li ek so madam inn esey aplik prinsip Lik 6:31. Li dir: “Li vre ki parfwa nou ankoler. Me nou finn fer zefor pou tret nou kamarad kouma nou nou ti pou  kontan li tret nou, setadir avek respe ek dignite.”

16. Ki fode pa ena dan enn maryaz?

16 Fode pa to koz lor defo to konzwin avek lezot, ouswa to pas to letan kritik li. Mem an badinaz fode pa to fer sa! Rapel bien ki maryaz pa enn paryaz. Se pa enn konpetision pou kone kisannla ki pli for, kisannla konn kriy pli bien, ouswa kisannla so lalang pli fite. Li vre ki nou tou nou ena bann defo ek parfwa sa kapav agas lezot. Me, pena okenn rezon ki kapav permet enn mari ouswa enn fam dir bann koze bonavini pou abes so konzwin, ek pli pir ankor, pou lev lame lor li.Lir Proverb 17:27; * 31:26. *

17. Kouma bann mari kapav swiv prinsip ki ena dan Lik 6:31?

17 Dan sertin kiltir, enn vre zom, se enn zom ki maltret ouswa bat so fam. Me Labib dir: “Vomie enn kikenn ki pa ankoler vit ki enn zom ki ena boukou lafors. Vomie enn kikenn ki konn kontrol limem ki enn kikenn ki gagn viktwar lor enn lavil.” (Prov. 16:32) Pou imit Zezi Kris, pli gran zom ki’nn viv lor later, nou bizin ena enn gran lafors moral ek konn kontrol noumem. Alor, enn zom ki maltret ouswa ki bat so fam, li pa enn kikenn ki for, okontrer li feb. Li pou perdi so bann bon relasion avek Zeova. Lerwa David, ki ti enn zom for ek ki ti ena boukou kouraz, dir: “Zot kapav ankoler, me pa fer pese. Lor zot lili, koz dan zot leker, ek res trankil.”Ps. 4:4.

“VIV DAN LAMOUR”

18. Kifer li inportan ki nou kontign manifeste lamour?

18 Lir 1 Korintien 13:4-7. Lamour samem kalite ki pli inportan dan enn maryaz. Labib dir: “Met dan zot leker bann santiman konpasion, bienveyans, imilite, douser, pasians. Pli inportan ki tou, viv dan lamour, samem ki fer linite.” (Kol. 3:12, 14) Parfwa dan maryaz ena bann problem kouma par exanp bann defo ki kapav agas nou, bann problem lasante bien grav, bann problem ekonomik, ek mem bann bizbiz avek belmer ouswa boper. Alor, li bien inportan ki parey kouma Zezi, bann Kretien manifeste enn lamour ki pa egois. Nou kapav konpar sa lamour-la ar sima ki nou met ant bann blok pou mont enn batiman ki solid. Si dan enn maryaz ena sa kalite lamour la, nanye pa pou kapav zet maryaz-la anba, mem bann problem ki kouma bann gro divan.

19, 20. (a) Kouma bann koup kapav ena enn maryaz ere ek solid? (b) Ki nou pou examine dan prosin lartik?

19 Lamour, fidelite, ek bann zefor sinser, se samem ki pou fer enn maryaz reisi. Kan ena problem, fode pa ki bann konzwin sove ale, abandonn zot maryaz. Okontrer, zot bizin lite, pa zis pou sov zot maryaz, me pou fer li vinn pli solid. Bann koup ki kontan Zeova ek ki kontan zot kamarad, zot bien deside pou regle zot problem avek lamour, parski “lamour li eternel.”1 Kor. 13:8; Mat. 19:5, 6; Ebre 13:4.

20 Li pa fasil zordi pou ena enn maryaz solid, enn maryaz ere, sirtou dan sa bann dernie zour ki nou pe viv-la. (2 Tim. 3:1) Me se pa enn kitsoz ki inposib. Avek led Zeova, tou posib. Malerezman, zordi boukou dimounn obsede par sex ek bann koup bizin lite kont sa move tandans-la. Dan prosin lartik, nou pou gete kouma mari ek fam kapav konsolid bann miray zot maryaz kont limoralite.

^ par. 4 Psom 127:1: “Si Zeova Limem pa ranz lakaz-la, bann ki pe konstrir, pe travay dir pou nanye. Si Zeova Limem pa vey lavil-la, bann gardien pe veye pou nanye.”

^ par. 5 Eklesiast 4:12: “Enn kikenn kapav metriz enn sel dimounn, me de ansam kapav reziste kont li. Ek enn lakord trwa brin pa kase vit.”

^ par. 12 Mem si bann koup fer tou seki zot kapav pou pardone ek regle zot bann problem, Labib dir ki si enn konzwin inn komet ladilter, konzwin inosan-la gagn drwa deside si li pou pardone ouswa divorse (Mat. 19:9) Get lartik « D’après la Bible... Adultère : faut-il ou non pardonner ? » dan Réveillez-vous ! 8 Out 1995.

^ par. 16 Proverb 17:27: “Enn dimounn ki ena sazes tini so lalang, ek enn dimounn ki ena disernman, res kalm.”

^ par. 16 Proverb 31:26: “Kan li ouver so labous, bann parol ranpli ar sazes ki sorti ek touletan li koz avek bonte.”