Skip to content

Skip to table of contents

Eski To Bizin Sanz To Desizion?

Eski To Bizin Sanz To Desizion?

ENN ti-group zenn Temwin desid pou al get enn fim sinema. Zot inn tann dir ki boukou zot bann kamarad lekol inn extra kontan sa fim-la. Me kan zot ariv sinema, ki zot trouve lor bann lafis? Bann zarm bien danzere ek bann fam ki pena preske nanye lor zot. Ki zot pou fer? Eski zot pou get fim-la?

Toulezour nou ena pou pran bann desizion ek sa kapav ena enn bon ouswa enn move lefe lor nou relasion avek Jéhovah. Li kapav arive ki to’nn deside pou fer enn kitsoz. Me, apre ki to’nn re-examinn to sitiasion, to sanz lide. Eski sa vedir ki to pa konn pran desizion, ouswa eski se sa desizion-la mem ki to ti bizin pran?

Kan Fode Pa To Sanz To Desizion

Nou lamour pou Jéhovah inn pous nou pou vwe nou lavi ar Li ek pran batem. Nou finn promet Jéhovah ki nou pou res fidel ar Li. Selman, nou lennmi Satan Lediab, bien deside pou fer nou kas nou langazman. (Rev. 12:17) Nou finn pran desizion pou servi Jéhovah ek pou respekte so bann lalwa. Li pou bien tris si nou sanz lide! Sa kapav kout nou, nou lavi.

Inn gagn plis ki 2,600 an, Neboukadnetsar, Lerwa Babylone ti fer ranz enn gran stati an-or. Li donn tou dimounn lord pou ador sa stati-la. Si enn dimounn pa obeir, li pou fer zet li dan enn four dife. Trwa adorater Jéhovah, Shadrak, Méshak, ek Abed-Négo, pa ti tom devan sa stati-la. Alor, lerwa fer zet zot dan sa four dife-la. Sa trwa adorater Jéhovah la ti riske zot lavi olie ki zot fer enn konpromi. Zot pa ti sanz zot desizion. Lerla, Jéhovah ti fer enn mirak pou sap zot.Dan. 3:1-27.

 Get seki ti ariv profet Daniel plitar. Li ti kone ki si lezot trouv li pe priye, zot ti pou fer zet li dan enn lakav kot ena lion. Pourtan, li ti kontign priye Jéhovah trwa fwa par zour. Daniel pa’nn sanz so desizion pou ador vre Bondie. Finalman, Jéhovah ti sap li dan grif bann lion.Dan. 6:1-27.

Bann serviter Jéhovah dan nou lepok osi fer zefor pou gard zot langazman anver Li. Par exanp, dan enn lekol an Afrique, bann zelev Temwin Jéhovah ti refiz partisip dan enn seremoni pou ador enn sinbol nasional. Lekol ti menas pou met zot deor. Enn tipe apre, alor ki minis ledikasion ti pe vizit lavil, li ti al koz ar de-trwa sa bann Temwin-la. Avek kouraz ek respe, zot ti explik minis-la kifer zot pa ti partisip dan sa seremoni-la. Depi sa, tou inn tengn anplas. Asterla, nou bann zenn frer ek ser kapav al lekol san ki personn fer presion lor zot.

Anou get osi lexanp Joseph. So madam ti gagn kanser ek dan lespas enn tigit letan mem, li’nn mor. Bann fami Joseph ti konpran ek ti respekte so desizion konsernan bann koutim lanterman. Selman, bann fami so madam ki pa dan laverite, ti anvi fer sertin koutim ki pa fer Bondie plezir. Joseph rakonte: “Kan mo pa’nn aksepte, zot inn rod inflians mo bann zanfan. Me bannla osi pa’nn sede. Zot ti anvi ki bann dimounn pas lanwit kot mwa, parey kouma zot abitie fer pou enn lanterman. Me mo ti dir zot ki si vremem zot anvi fer sa, rann enn servis pa fer sa kot mwa. Zot ti kone ki mo pa dakor avek sa koutim-la ek ki mo madam osi pa ti dakor. Alor, apre boukou diskision, zot inn al pas lanwit dan enn lot plas.

“Pandan sa bann moman difisil la, mo ti sipliy Jéhovah pou ed mo fami respekte so bann lalwa. Li’nn ekout mo lapriyer ek li’nn ed nou tini ferm malgre bann presion.” Zame sa inn vinn dan lespri Joseph ek so bann zanfan pou sanz zot desizion konsernan zot ladorasion.

Kan To Kapav Sanz To Desizion

Enn tipe apre Pentecôte lane 32, enn madam ki pa Izraelit ti vinn ver Jésus. Plizir fwa li demann Jésus pou tir demon lor so tifi. Koumansman, Jésus pa reponn li. Li dir so bann disip: “Bondie finn avoy mwa zis pou bann brebi perdi pep Israël.” Me madam-la pa bes lebra. Li persiste. Alafin Jésus dir li: “Li pa bon pran dipin bann zanfan pou zet ar bann ti-lisien.” Madam-la reponn: “Vremem, Segner, pourtan bann [ti-lisien] manz bann bout dipin ki tom anba latab zot met.” So bann parol montre ki li ena enn gran lafwa. Kan Jésus tann sa, li aksepte pou geri so tifi.Mat. 15:21-28.

Jésus ti dispoze pou sanz so desizion kan li ti kapav fer li. Dan sa domenn-la, li’nn imit Jéhovah. Get par exanp seki ti arive kan bann Izraelit ti fer enn vo an-or. Jéhovah ti desid pou touy zot. Me, kan Moïse ti pled pou zot, ek ti sipliy Li pou pa touy zot, Jéhovah ti dispoze pou sanz so desizion.Ex. 32:7-14.

Parey kouma Jéhovah ek Jésus, lapot Paul osi ti pre pou sanz so desizion. Pandan so premie vwayaz misioner, Jean Marc ti abandonn li ek Barnabas. Akoz sa, Paul pa ti anvi amenn Jean Marc avek li pou so bann lezot vwayaz. Me, li paret ki plitar Paul inn trouve ki Marc inn fer bann zefor. Marc ti pou enn gran led pou li dan so minister. Alor, Paul ti dir Timothée: “Pran Marc, amenn li ar twa. Li pou kapav ed mwa isi.”2 Tim. 4:11.

Ki sa aprann nou? Mem si Jéhovah ek  Jésus zot parfe, zot dispoze pou sanz zot desizion parski zot ena mizerikord, pasians, ek lamour. Me nou, nou inparfe ek nou pa trouv bann kitsoz kouma bizin. Alor, eski nou pena plis rezon pou sanz nou desizion kan nou kapav fer li? Par exanp, si nou fer zefor pou konpran sitiasion enn dimounn, sa kapav fer nou sanz nou lopinion lor li.

Parfwa li bon osi ki nou sanz fason nou konsider bann lobzektif dan laverite. Kitfwa sa fer inpe letan ki nou pe etidie Labib ek ki nou pe asiste renion. Me selman kan koz batem ar nou, touletan nou pe dir ‘Plitar mo gete.’ Ouswa kitfwa nou ena posibilite pou fer pionie, me nou ezite. Si nou enn frer, kitfwa nou pa anvi vinn asistan ministeryel ouswa ansien. (1 Tim. 3:1) Eski to retrouv twa dan enn sa bann sitiasion-la? Eski to dispoze pou sanz to fason panse? Jéhovah pe met sa bann privilez-la devan twa. Li pe invit twa pou gout lazwa ki ena pou servi Li ek servi to bann frer.

Kan nou sanz nou desizion, sa kapav fer nou gagn bann benediksion

Ella, enn ser ki servi dan enn Béthel dan l’Afrique, dir: “Kan mo ti rant Béthel, mo pa ti kone si mo pou reste pou enn long peryod letan. Mo ti anvi servi Jéhovah avek tou mo leker, me anmemtan mo ti bien atase ar mo fami. Koumansman, mo ti bien mank zot! Me, sa ser ki ti res dan mem lasam ki mwa la, ti bien ankouraz mwa. Alor, mo’nn deside pou reste. Apre di-z-an dan Béthel, mo anvi kontign servi mo bann frer ek ser pli lontan ki posib, la kot mo ete.”

 Kan To Bizin Sanz To Desizion

Eski to rapel seki ti ariv Caïn kan li ti koumans zalou so frer ek li ti bwi ar koler? Bondie ti trouve ki so figir ti vinn long ek li pe al fer enn kitsoz ki pa bon. Alor, Li dir Caïn kontrol so koler ek Li dir li ki pese “pe atann [li] deryer laport.” Caïn ti bien kapav sanz so desizion, me li’nn prefer inior konsey Bondie. Malerezman, li’nn touy so frer ek limem premie imin ki’nn fer krim!Gen. 4:2-8.

Ki ti pou arive si Caïn ti sanz so desizion?

Anou get osi lexanp Lerwa Ouzziya. Koumansman, li ti obeir Jéhovah ek ti ena bann bon relasion avek Li. Malerezman, pouvwar inn mont dan so latet. Enn fwa, li ti rant dan tanp pou ofer lansan, mem si li ti kone ki se zis bann pret ki gagn drwa fer sa. Kouma li’nn reazir kan bann pret ti anpes li? Eski Ouzziya ti sanz so desizion? Non. Labib dir ki “so koler ti mont dan so nene” ek li pa ti ekout zot. Rezilta: Jéhovah ti fer li gagn lalep.2 Chron. 26:3-5, 16-20.

Sa bann lexanp-la montre nou ki parfwa nou bien bizin sanz nou fason panse. Anou get enn lexanp modern. Joachim ti batize an 1955. Me an 1978 li ti exkli. Apre plis ki 20 an, li’nn repanti ek li’nn retourn dan laverite. Pa tro lontan, enn ansien ti demann li kifer li’nn atann tou sa letan-la avan ki li reintegre. Joachim dir: “Mo ti ankoler ek mo ti ena lorgey. Pourtan, kan mo ti exkli, mo ti kone ki bann Temwin Jéhovah ansegn laverite. Mo bien regrete ki mo’nn atann tou sa letan-la.” Li ti bizin sanz so latitid ek repanti.

Parfwa, nou’si nou kapav retrouv nou dan enn sitiasion kot nou bizin sanz nou desizion. Si nou dispoze pou fer sa, nou pou fer Jéhovah plezir.Ps. 34:8.