Skip to content

Skip to table of contents

Kestion Bann Lekter

Kestion Bann Lekter

Ki Jérémie ti pe rod dir kan li ti koz lor Rachel ki pe plor so bann garson?

Dan Jérémie 31:15, nou kapav lir: “Ala seki Jéhovah dir: ‘Pe tann enn lavwa dan Rama, enn kikenn pe plegne ek pe gran plore: Rachel pe plor so bann garson. Li’nn refiz gagn konsolasion pou so bann garson parski zot nepli la.’”

Rachel ti mor avan so de garson. Alor, seki Jérémie ti ekrir 1,000 an apre lamor Rachel kapav paret pa exakt.

Joseph ti premie garson Rachel. (Gen. 30:22-24) Plitar, Rachel ti mor zis apre ki li donn nesans Benjamin, so deziem garson. Alor, nou kapav demande: Kifer Jérémie 31:15 dir ki Rachel ti pe plore parski so bann garson ti “nepli la”?

Joseph ti ena de garson, Manassé ek Éphraïm. (Gen. 41:50-52; 48:13-20) Avek letan, tribi Éphraïm ti vinn tribi pli pwisan dan rwayom lenor Israël ek li ti reprezant toule dis tribi rwayom lenor. Tribi Benjamin, deziem garson Rachel, ti form parti rwayom lesid, setadir Juda. Alor, kapav dir ki Rachel ti reprezant tou bann mama Izraelit dan rwayom lenor ek rwayom lesid toulede.

Kan ti pe ekrir liv Jérémie, bann Asirien ti fini gagn viktwar lor rwayom lenor Israël ek zot ti amenn boukou Izraelit dan zot pei kouma bann prizonie. Me, kitfwa sertin desandan Éphraïm ti sove ti al Juda. An 607 Avan Nou Lepok, bann Babylonien ti gagn viktwar lor de tribi rwayom lesid Juda. Zot ti rasanble sertin zot bann prizonie dan lavil Rama ki ti trouv apepre wit kilomet dan lenor Jérusalem. (Jér. 40:1) Li posib ki zot ti touy sertin laba dan teritwar Benjamin kot Rachel ti antere. (1 Sam. 10:2) Alor, kan Labib dir ki Rachel pe plore, sa kapav fer referans ar sagrin ki ti ena kan ti touy tou bann Binzaminit ouswa lezot Izraelit pre ar Rama. Li posib osi ki bann parol Jérémie fer referans ar tou bann mama dan pep Bondie ki ti pe plor bann Izraelit ki ti mor ouswa ki ti al kouma bann prizonie.

Antouka, seki Jérémie ti dir konsernan Rachel, ti anons seki ti pou arive san-t-an plitar kan Jésus ti ankor enn zanfan. Lerwa Hérode ti donn lord pou touy tou bann garson dan Bethléhem ki ena de-z-an ouswa mwins. Sa lavil-la ti trouv dan lesid Jérusalem. Mazinn bann mama ki pe kriye-plore parski zot bann garson “nepli la,” zot inn mor. Koumadir pe tann sa bann mama-la kriye ziska Rama, dan lenor Jérusalem.Mat. 2:16-18.

Alor, dan lepok Jérémie ek dan lepok Jésus toulede, kan Labib dir ki Rachel “pe plor so bann garson,” sa dekrir sagrin ki bann mama Zwif ti ena akoz lamor zot bann zanfan. Biensir, bann ki’nn mor ek ki’nn al dan “pei zot lennmi,” setadir lamor, kapav retourne kan bann mor pou resisite.Jér. 31:16; 1 Cor. 15:26.