Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Desam 2014

Lafin Pe Koste, Anou Res Ansam dan Linite!

Lafin Pe Koste, Anou Res Ansam dan Linite!

“Nou tou manb enn sel lekor.”ÉPH. 4:25.

1, 2. Ki Bondie anvi tou so bann adorater fer?

ESKI to enn zenn ki pe servi Jéhovah? Si wi, to kapav sir ki to bann frer ek ser dan lemond antie bien apresie twa. Dan boukou pei, enn gran kantite zenn pe pran batem. Kan nou trouv sa bann zenn ki’nn deside pou servi Jéhovah la, sa donn nou enn gran kouraz!

2 Zenn, eski to kontan frekant lezot zenn parey kouma twa? Sirman. Nou kontan pas bann bon moman avek bann ki ena mem laz ki nou. Selman, ki nou zenn ouswa aze ek ninport ki kiltir nou ete, Bondie anvi ki nou ador Li dan linite. Lapot Paul ti ekrir ki Bondie anvi “sov tou dimounn pou ki zot arive konn laverite.” (1 Tim. 2:3, 4) Révélation 7:9 montre ki bann adorater Bondie sorti dan tou “bann nasion, tou bann tribi, bann pep ek langaz.”

3, 4. (a) Ki latitid boukou zenn ena zordi? (b) Ki latitid Éphésiens 4:25 ankouraz nou pou ena?

3 Ena enn gran diferans ant bann zenn ki pe servi Jéhovah ek bann zenn sa lemond-la! Boukou zenn zordi amenn enn lavi egois. Zot get zis zotmem ek fer seki zot anvi. Apel zot “Zenerasion Mwa Avan.” Par zot fason koze ek abiye,  zot montre ki zot pena okenn respe pou bann ki pli gran. Zot dir bann aze: “Sa dan zot vie lepok sa.”

4 Sa latitid-la li partou, parey kouma ler ki nou respire. Alor, bann zenn ki pe servi Jéhovah bizin lite pou rezet sa latitid-la ek pans parey kouma Jéhovah. Mem dan premie siek, Paul ti bizin konsey bann Kretien pou rezet “lespri ki pe azir aster parmi bann ki opoz Bondie” ek pou rezet osi ‘lavi ki lontan zot ti pe viv.’ (Lir Éphésiens 2:1-3.) Bann zenn ki rezet sa lespri-la ek ki fer zefor pou res pros avek zot bann frer, merit bann felisitasion. Enn latitid koumsa li an-akor avek seki Paul ti dir: “Nou tou manb enn sel lekor.” (Éph. 4:25) Plis lafin pe koste, plis li inportan ki nou res bien soude ansam. Anou get de-trwa lexanp dan Labib ki montre kifer li bien inportan nou gard nou linite.

ZOT TI RES BIEN SOUDE

5, 6. Ki leson nou aprann ar Lot ek so de tifi?

5 Dan lepase, Jéhovah ti protez so pep, kan ansam, zot ti ed sakenn zot kamarad pou fer fas ar bann sitiasion difisil. Zordi, bann serviter Bondie, ki zot zenn ouswa aze, kapav aprann boukou ar bann lexanp ki Labib mansione. Anou get lexanp Lot.

6 Lot ek so fami ti dan enn sitiasion bien kritik. Bondie ti deside pou detrir lavil Sodome, lavil kot zot ti reste. Alor, bann anz demann Lot pou kit sa lavil-la ek al dan enn landrwa kot ena montagn, dan enn plas kot zot pou an sekirite. Zot dir Lot: “Sove! Sap zot lavi!” (Gen. 19:12-22) Lot ek so de tifi obeir ek zot kit lavil. Me so bann pretan zann pran li pou enn vie dimounn ki “pe badine.” Malerezman zot pa obeir ek akoz sa zot perdi lavi. (Gen. 19:14) Zis Lot ek so bann tifi ki’nn reisi sape parski zot inn res soude ansam.

7. Kouma Jéhovah ti ed bann ki ti vwayaz ansam kouma enn sel, kan zot ti kit l’Égypte?

7 Anou get enn lot lexanp. Kan bann Izraelit ti kit l’Égypte, zot pa ti fer plizir ti-group kot sakenn ti deside ki semin li pou pran. Zot tou ti vwayaz ansam kouma enn sel. Ek kan Moïse ti “dres so lame dan direksion lamer,” Jéhovah ti fann lamer Rouge an-de. Moïse pa ti travers lamer tousel ouswa zis avek de-trwa Izraelit. Okontrer, Labib dir ki nasion Israël an antie ti traverse ek Jéhovah ti protez zot. (Ex. 14:21, 22, 29, 30) Mem “enn pep tou sort kalite dimounn,” setadir bann ki pa ti Izraelit, ti al ansam ar zot. (Ex. 12:38) Mazine si enn group, kitfwa de-trwa zenn, ti fer par zot prop latet ek ti pran enn lot semin. Zot ti pou fer enn bel erer, pa vre? Pena dout ki zot pa ti pou gagn proteksion Jéhovah.1 Cor. 10:1.

8. Dan lepok Yehoshaphat, kouma pep Bondie ti montre ki zot ti enn sel?

8 Dan lepok Lerwa Yehoshaphat, bann lennmi alantour, “enn gran lafoul,” ti rod atak pep Bondie. (2 Chron. 20:1, 2) Ki bann Izraelit fer? Olie ki zot esey konbat par zot prop lafors, zot priye pou gagn led Jéhovah. (Lir 2 Chroniques 20:3, 4. *) Selman, zot pa ti fer sa sakenn so kote, kouma zot, zot ti anvi. Labib dir: “Tou bann ki ti dan Juda ti debout devan Jéhovah, ansam avek zot tibaba, zot madam, ek zot zanfan.” (2 Chron. 20:13) Zot tou ansam, ki zot zenn ouswa aze, ti met zot konfians an Jéhovah ek ti swiv so bann  linstriksion. Lerla Jéhovah ti protez zot. (2 Chron. 20:20-27) Eski se pa enn bon lexanp ki montre kouma pep Bondie bizin fer fas ar bann difikilte kouma enn sel?

9. Ki nou kapav aprann ar bann Kretien dan premie siek?

9 Bann Kretien dan premie siek osi ti ador Jéhovah ansam dan linite. Par exanp, apre ki boukou Zwif ek bann ki pa Zwif ti vinn Kretien, “zot ti devwe zot letan pou ekout lansegnman bann zapot.” Zot ti pas letan ansam, zot ti manze ansam ek priye ansam. (Actes 2:42) Ti kapav trouv bien sa linite-la sirtou pandan persekision, kot sakenn ti bien bizin zot kamarad. (Actes 4:23, 24) Eski to pa panse ki pandan bann lepok difisil nou bizin res soude ar nou bann frer ek ser ek soutenir zot?

RES SOUDE ANSAM AMEZIR ZOUR JEHOVAH PE KOSTE

10. Kan eski sirtou nou pou bizin res bien soude?

10 Enn lepok bien nwar ki zame finn ena dan listwar, pe koste. Profet Yoël ti dekrir sa kouma “enn zour teneb.” (Yoël 2:1, 2; Tseph. 1:14) Sa lepok-la, pep Bondie pou bizin res bien soude. Rapel seki Jésus ti dir: “Enn rwayom ki divize kont limem, li enn rwayom fini.”Mat. 12:25.

11. Kouma kapav aplik Psaume 122:3, 4 ar pep Bondie zordi? (Get zimaz koumansman lartik.)

11 Nou pou bizin vremem montre ki nou enn sel kan sa lepok difisil-la pou arive. Kouma nou linite bizin ete? Nou kapav konpar nou linite ar fason ki bann lakaz ti aranze dan ansien lavil Jérusalem. Sa bann lakaz-la ti telman koste-koste, enn akote lot, ki enn ekrivin Psaume ti dekrir Jérusalem kouma “enn lavil ki’nn ranze . . . kouma enn sel.” Se pou sa rezon-la ki bann abitan sa lavil-la ti santi zot an sekirite. Li ti fasil pou sakenn ed ek protez zot kamarad. Anplis, kan sa ekrivin Psaume-la ti ekrir sa, sirman li ti pe pans linite ki ti ena kan tou bann “tribi Yah” ti rasanble kouma enn sel pou ador Jéhovah. (Lir Psaume 122:3, 4. *) Alor, li bien inportan ki pep Jéhovah res soude “kouma enn sel,” asterla mem ek dan bann zour difisil ki pe vini.

12. Ki pou ed pep Bondie pou sape kan Gog pou atake?

12 Kifer sa linite-la pou bien inportan sirtou dan lavenir? Ézékiel sapit 38 anonse ki “Gog dan Pei Magog” pou atak pep Bondie. Dan sa moman-la, fode pa nou les nanye diviz nou. Anplis, li pou enn gran erer si nou panse ki lemond Satan pou protez nou. Okontrer, nou pou bizin res bien soude ar nou bann frer. Biensir, se pa parski nou form parti dan enn group ki nou pou sape. Me, sakenn parmi nou bizin ena konfians an Jéhovah ek obeir Li. Lerla, Jéhovah ek Jésus pou protez nou ek pou fer nou rant dan nouvo lemond, an sekirite. (Yoël 2:32; Mat. 28:20) Eski to panse Jéhovah pou sap bann ki pa res soude ar zot bann frer ek ki deside pou fer par zot prop latet?Mika 2:12.

13. Ki bann zenn kapav aprann ar seki nou finn examine?

13 Alor zenn, eski to pa panse li pou enn gran erer si to fer parey kouma sertin zenn ek fer to ti-lemond apar, separe ar zot tou? Eski to pa panse li pli saz ki to res pros ar to bann frer? Biento nou tou, ki nou zenn ouswa aze, nou pou bien bizin nou kamarad. Alor,  asterla mem fer zefor pou vinn pros ar to bann frer ek ser. Kifer? Parski dan lavenir, sa kapav sap to lavi!

BANN “MANB ENN SEL LEKOR”

14, 15. (a) Avek ki lobzektif Jéhovah pe form bann zenn ek bann ki aze, zordi? (b) Ki konsey Jéhovah donn nou pou gard nou linite?

14 Jéhovah pe ed nou “servi Li kot-a-kot” avek nou bann frer ek ser. (Tseph. 3:8, 9) Li pe form nou pou ki nou ena enn plas dan so proze eternel. Sa proze-la se reini “tou seki dan lesiel ek lor later anba enn sel sef, Lekris.” (Lir Éphésiens 1:9, 10.) Li anvi rasanble ansam tou bann ki servi Li dan liniver an antie, pou fer zot vinn enn sel fami. Pena dout ki Li pou reisi fer sa. Antan ki zenn, eski to trouve kifer li inportan ki to res atase ar lorganizasion Jéhovah?

15 Jéhovah pe form nou pou viv dan linite asterla mem. Koumsa nou pou kapav viv dan lape avek lezot pou touletan. Labib pa aret dir nou “pran swin lezot,” “ena lafeksion pou zot kamarad,” “ankouraz sakenn ant zot,” “fortifie zot.” (1 Cor. 12:25; Rom. 12:10; 1 Thess. 4:18; 5:11) Jéhovah kone ki nou inparfe, ek ki li difisil pou gard linite. Akoz sa nou bizin fer zefor pou ‘pardonn nou prosin’ avek tou nou leker.Éph. 4:32.

16, 17. (a) Sit enn lobzektif bann renion. (b) Ki bann zenn kapav aprann ar lexanp Jésus?

16 Enn lot fason ki Jéhovah ed nou pou res soude ar nou kamarad, se atraver bann renion. Sirman plizir fwa nou’nn lir lankourazman ki trouv dan Hébreux 10:24, 25. Enn lobzektif sa bann renion-la se pou “ankouraz nou kamarad pou ena lamour ek pou fer dibien.” Amezir ki lafin koste, nou pou pli bizin nou bann renion.

17 Jésus inn kit enn bon lexanp pou bann zenn. Li ti bien kontan rasanble ansam avek pep Bondie. Kan li ti ena 12 an, li ti al enn gran rasanbleman ansam avek so bann paran. Me, kan zot ti pe retourne, so bann paran ti remarke ki li pa ti la. Eski li ti al fer enn letour avek lezot zenn parey kouma li? Non. Okontrer, Joseph ek Marie ti trouv li anplin diskision avek bann ansegnan dan tanp.Luc 2:45-47.

18. Kouma lapriyer fer nou vinn pli pros avek nou bann frer ek ser?

18 Li bien inportan ki nou kontan  nou bann frer ek ser ek ankouraz zot dan bann renion. Me, ena enn lot kitsoz ankor ki nou kapav fer: Priye pou zot. Kan nou fer bann lapriyer presi, sa ed nou pou pa bliye ki kantite nou trakase pou zot. Zenn, eski to’nn deza esey fer sa bann kitsoz-la? Kitfwa to panse ki se zis bann gran ki kapav fer ek bizin fer sa. An realite, to’si to kapav ankouraz to bann frer ek ser ek priye pou zot. Alor, sezi sa bann lokazion-la pou vinn ankor pli pros avek zot. Res atase ar zot, koumsa to pou detase ar sa lemond ki biento pe al fini la.

Nou tou nou kapav priye pou nou bann frer ek ser (Get paragraf 18)

MONTRE KI ‘SAKENN APARTENIR AR ZOT KAMARAD’

19-21. (a) Dan ki fason nou montre ki nou apartenir sakenn ar nou kamarad? Donn bann lexanp. (b) Ki nou kapav aprann ar fason ki sertin frer finn ede kan ti ena bann katastrof?

19 Pep Bondie pe deza viv an-akor avek prinsip dan Romains 12:5 ki dir: ‘Sakenn apartenir ar zot kamarad.’ Nou kapav trouv sa bien kan ena bann katastrof natirel. Par exanp, an Desam 2011, enn tanpet tropikal ti provok enn gran inondasion dan Mindanao, enn lil dan Philippines. Dan enn sel lanwit, plis ki 40,000 lakaz ti inonde, parmi ti ena osi boukou lakaz nou bann frer ek ser. Selman, biro nasional dir ki “avan mem ki komite sekour ti koumans ed zot, bann frer ek ser dan lezot landrwa ti fini koumans avoy bann kitsoz.”

20 Nou bann frer ek ser dan les Japon osi ti bien soufer kan ti ena enn gran tranbleman-deter ek enn tsunami. Sertin ti perdi tou. Yoshiko, enn ser, ti perdi so lakaz. Li ti res lwin, preske 40 kilomet ar Lasal bann Temwin Jéhovah. Get seki li dir: “Plitar, kan nou finn aprann ki landemin tranbleman-deter, sirveyan sirkonskripsion ek enn lot frer ti vinn rod nou, nou’nn gagn sok.” Avek enn gran sourir li dir: “Nou vremem bien rekonesan pou tou seki kongregasion finn fer pou ed nou gard nou lafwa solid. Anplis, nou finn gagn bann palto, soulie, sak, ek pizama.” Enn manb komite sekour dir: “Bann frer partou dan Japon ti kouma enn sel, sakenn ti pe ed so kamarad. Ena ki finn mem sorti l’Amérique pou vinn ed nou. Kan nou’nn demann zot kifer zot inn fer enn long vwayaz koumsa, zot inn dir: ‘Nou form enn sel fami avek nou bann frer dan Japon, ek zot bizin nou led.’” Eski to pa fier ki to form parti dan enn lorganizasion ki pran swin so bann manb sa kantite-la? To kapav sir ki Jéhovah bien kontan kan Li trouv enn linite koumsa parmi so pep.

21 Dan lavenir nou pou bizin fer fas ar bann sitiasion difisil. Si asterla mem nou res bien soude ant nou, nou pou kapav fer fas kouma enn sel, mem si nou perdi tou kontak avek bann frer ek ser dan lezot parti lemond. Fumiko, enn ser Zapone ki’nn reisi sape apre enn siklonn, dir: “Lafin bien pre. Nou bizin kontign ed nou bann frer ek ser amezir ki nou pe atann lepok kot pa pou ena okenn katastrof.”

22. Kouma nou linite pou ed nou dan lavenir?

22 Ki to zenn ouswa aze, kontign fer tou seki to kapav pou res ansam dan linite avek to bann frer. Koumsa to pe prepar twa pou gagn lavi parski lafin sa move lemond la pe koste. Parey kouma dan lepase, biento Bondie pou sap so pep. (Is. 52:9, 10) Rapel sa touletan: Si to res bien soude avek to bann frer ek ser, to pou gagn lavi kan lafin vini. Enn lot kitsoz ki pou ed twa, se kontign ogmant to rekonesans pou seki to’nn gagne. Prosin lartik pou koz lor la.

^ par. 8 2 Chroniques 20:3, 4: Yehoshaphat ti gagn per ek ti bien deside pou rod Jéhovah. Lerla, li ti donn lord tou bann abitan Juda pou gard karem. Alor, lepep Juda ti rasanble pou interoz Jéhovah; zot ti sorti dan tou bann lavil Juda pou demann Jéhovah konsey.”

^ par. 11 Psaume 122:3, 4: Lavil Jérusalem se enn lavil ki’nn ranze koste-koste ansam kouma enn sel. Bann tribi, bann tribi Yah inn mont dan sa lavil-la, dapre rapel ki ti donn Israël, pou ki zot fer bann remersiman o-nom Jéhovah.”