Skip to content

Skip to table of contents

Jéhovah Beni Bann Ki Kontan Done

Jéhovah Beni Bann Ki Kontan Done

NOU Kreater inn donn bann imin enn gran loner kan Li’nn donn zot enn kado ki ena boukou valer: Liberte pou swazir. Anplis, Jéhovah beni bann ki pa ezite pou servi sa liberte-la pou favoriz vre ladorasion. Li beni osi bann ki fer zot par pou ki so nom vinn sin, ek ki soutenir so gran proze. Jéhovah pa menas nou ni met presion lor nou pou obeir Li. Okontrer, seki ena boukou valer pou Li, se kan Li trouve ki nou pe servi Li avek enn leker ranpli ar lamour ek rekonesans.

Par exanp, kan bann Izraelit ti dan dezer Sinaï, Jéhovah ti donn zot lord pou aranz enn latant kot zot ti pou ador Li. Ek Li ti dir zot: “Pran enn kontribision pou Jéhovah dan seki zot ena. Ki tou bann ki ena enn leker ki kontan done amenn enn kontribision pou Jéhovah.” (Ex. 35:5) Sak Izraelit ti kapav donn seki li ena. Sak kontribision volonter, ninport ki li ete ek ki kantite li ete, ti pou servi kouma bizin pou realiz proze Bondie. Kouma bann Izraelit ti reazir?

“Tou bann ki zot leker ti pous zot pou done” ek “tou bann ki zot lespri ti pous zot pou done” ti fer enn kontribision volonter. San ezite, bann zom ek bann fam toulede ti amenn enn kitsoz pou Jéhovah: zanon, bros, bag, lor, larzan, kwiv, difil ble, lalenn kouler mov, latwal rouz fonse, bon lin, pwal kabri, lapo kabri ki finn tenn kouler rouz, lapo fok, dibwa lakasia, bann pier ki ena valer, delwil balzam, ek lezot delwil. Finalman, “seki zot ti done ti ase pou fer tou travay ek ti ena mem plis ki bizin.”Ex. 35:21-24, 27-29; 36:7.

Seki ti fer Jéhovah plis kontan, se pa seki zot ti done, me seki ti pous zot pou done pou soutenir vre ladorasion. Zot ti dispoze osi pou donn zot letan ek zot lafors. Labib dir: “Tou bann madam ki bien konn travay ti fabrik difil avek zot lame.” An realite, ‘zot leker ti pous zot pou fabrik difil avek pwal kabri.’ Anplis, Jéhovah ti donn Betsalel “sazes, lintelizans, ek konesans pou fer tou sort kalite travay.” An realite, Bondie ti donn Betsalel ek Oholiab kapasite ki zot bizin pou fer tou travay ki Li ti demann zot.Ex. 35:25, 26, 30-35.

Kan Jéhovah ti dir bann Izraelit fer enn kontribision, Li ti sir ki “tou bann ki ena enn leker ki kontan done” ti pou soutenir vre ladorasion. An retour, Jéhovah pa ti ezite pou beni sa bann Izraelit-la. Kouma Li ti fer sa? Li ti donn zot bann linstriksion ki bizin ek ti fer zot gagn enn gran lazwa. Alor, kan Jéhovah beni so bann serviter ki kontan done, Li fer sir ki zot pa mank nanye ek ki zot ena kapasite ki bizin pou fer so volonte. (Ps. 34:9) Amezir ki ou pe donn tou seki ou kapav pou servi Jéhovah, pena dout ki Li pou beni ou bon latitid.