Skip to content

Skip to table of contents

Eski Zot “Konpran Lekritir”?

Eski Zot “Konpran Lekritir”?

“Li ouver zot lintelizans pou ki zot konpran Lekritir.”LUC 24:45.

1, 2. Kouma Jésus ti ankouraz so bann disip zour so rezireksion?

DE DISIP Jésus pe marse pou al dan enn vilaz ki trouv apepre 11 kilomet ar Jérusalem. Zot leker gro, parski Jésus inn mor. Me zot pa kone ki li’nn resisite sa zour-la. Enn sel kout, Jésus aparet ek koumans mars ansam avek zot. Jésus fer enn kitsoz ki rekonfort zot. “Li pran depi Moïse ek tou bann profet pou explik zot tou seki finn ekrir lor li dan Lekritir.” (Luc 24:13-15, 27) Kan zot tann sa, zot leker “brile andan,” setadir zot kontan, parski Jésus ‘pe explik zot Lekritir’ dan enn fason bien kler.Luc 24:32.

2 Tanto, sa mem zour la, sa de disip-la retourn Jérusalem. Zot al rod bann zapot ek koumans rakont seki’nn arive. Pandan ki zot pe koze, Jésus aparet ar tou bann ki la. Bann zapot koumans gagn extra per. Zot pa’le krwar ki se Jésus. Kouma Jésus ankouraz zot? Labib dir: “Li ouver zot lintelizans pou ki zot konpran Lekritir.”Luc 24:45.

3. Ki bann difikilte nou kapav gagne, ek ki pou ed nou pa perdi lazwa dan nou minister?

3 Parey kouma sa bann disip-la, parfwa nou leker gro, nou dekouraze. Li posib ki nou pe travay dir dan predikasion, me kan nou trouve ki nou pa pe gagn bann bon rezilta, sa kapav dekouraz nou. (1 Cor. 15:58) Ouswa li kapav  arive ki bann dimounn ar ki nou pe fer letid, pa pe rod bouze. Ena sertin, malgre tou seki nou pe fer pou ed zot, zot tourn ledo ar Jéhovah. Ki kapav ed nou pou pa perdi lazwa dan nou minister? Enn kitsoz ki pou ed nou, se bann lexanp Jésus. Nou bizin fer zefor pou bien konpran seki Jésus ti pe rod dir dan sa bann lexanp-la. Anou examinn trwa lexanp ladan ek gete ki leson nou kapav aprann.

PLANTER KI DORMI

4. Ki Jésus ti pe rod dir dan lexanp planter ki dormi?

4 Lir Marc 4:26-29. Ki Jésus ti pe rod dir kan li ti servi lexanp planter ki dormi? Planter dan sa lexanp-la reprezant sak proklamater. Lagrin reprezant mesaz lor Rwayom Bondie ki bann proklamater seme dan leker bann dimounn ki sinser. Parey kouma tou dimounn, sa planter-la ‘dormi lanwit, leve lizour.’ Kan li met enn lagrin dan later, li bizin atann ki lagrin-la “zerme,” pouse, ziska ki li pare pou rekolt. Pandan sa letan-la, lagrin-la pas par diferan staz. Li ‘grandi par limem,’ tigit par tigit. Li parey pou enn dimounn ki pe aprann konn Jéhovah. So relasion avek Bondie pas par diferan staz ek tigit par tigit li vinn pli solid. Lerla, ariv enn moman kot limem li anvi servi Bondie. Li vwe so lavi ar Jéhovah ek pran batem. Se dan sa sans-la ki “later fer so travay,” ek raport bann frwi.

5. Kifer Jésus inn servi lexanp planter ki dormi?

5 Kifer Jésus inn servi sa lexanp-la? Jésus ed nou konpran ki se Jéhovah ki fer laverite grandi dan leker bann ki “ena latitid ki bizin.” (Actes 13:48; 1 Cor. 3:7) Nou, nou zis plante, nou aroze. Me, nou pa kapav fors enn dimounn pou progrese vit-vit. Parey kouma sa planter dan lexanp Jésus la, nou pa kone kouma laverite grandi dan leker enn dimounn. Amezir nou pe fer nou bann laktivite toulezour, travay-la pe fer san mem nou kone. Avek letan, lagrin laverite grandi dan leker sa dimounn-la ek raport frwi. Li vinn enn nouvo disip ek li osi li donn nou enn koudme dan travay rekolt.Jean 4:36-38.

6. Ki nou bizin rekonet konsernan progre enn dimounn?

6 Ki nou aprann ar sa lexanp-la? Dabor, nou bizin rekonet ki vites ki enn dimounn progrese dan laverite pa depann lor nou. Sa pou anpes nou met presion lor li ouswa fors li pou pran batem. Nou fer tou seki nou kapav pou ed li ek soutenir li. Me avek limilite, nou rekonet ki se li ki bizin pran desizion final pou vwe so lavi ar Bondie. Sa bizin sorti dan so leker, sinon Jéhovah pa pou aksepte sa desizion-la.Ps. 51:12; 54:6; 110:3.

7, 8. (a) Ki lezot leson nou aprann dan sa lexanp-la? (b) Ki sa lexanp-la aprann nou lor Jéhovah ek Jésus?

7 Deziemman, nou pa pou dekouraze si nou pa pe gagn bann bon rezilta deswit dan nou minister. Nou bizin ena pasians. (Jacq. 5:7, 8) Kitfwa nou’nn fer tou seki nou kapav pou ed enn dimounn, me laverite pa’nn pran rasinn dan so leker. Alor, fode pa nou panse ki nou pa’nn fer nou travay kouma bizin. Leker bann dimounn inb ek ki dispoze pou fer bann sanzman, li kouma enn bon later. Se zis dan sa kalite later-la ki Jéhovah les lagrin laverite pouse ek raport bann frwi. (Mat. 13:23) Alor, fode pa nou panse ki nou pa efikas dan nou  minister zis parski nou pa’nn gagn bann bon rezilta. Ninport ki rezilta nou gagne, se bann zefor ki nou fer dan nou minister ki ena plis valer devan lizie Jéhovah.Lir Luc 10:17-20; 1 Corinthiens 3:8.

8 Trwaziemman, nou pa trouv sanzman ki enn dimounn pe fer dan so leker. Get lexanp enn koup ki ti pe etidie avek enn misioner. Enn zour zot inn dir li ki zot anvi koumans prese. Lerla, misioner-la inn rapel zot ki avan, zot bizin aret fime. Mazinn sok ki li’nn gagne kan bannla inn dir li ki sa fer plizir mwa depi ki zot nepli tous enn sigaret! Zot finn konpran ki mem si zot fime an kasiet, Jéhovah pe trouv zot, ek Li deteste bann ipokrit. Alor, zot leker ti pous zot pou pran enn desizion: Swa zot kontign fime, mem devan misioner-la, swa zot arete net. Mem si lamour pou Jéhovah ti fek koumans zerme dan zot leker, sa ti pous zot pou pran enn bon desizion. Zot ti fer enn gran sanzman san mem ki sa misioner-la remarke.

FILE LAPES

9. Ki Jésus ti pe rod dir kan li ti servi lexanp file lapes?

9 Lir Matthieu 13:47-50. Ki Jésus ti pe rod dir kan li ti servi lexanp file lapes? Jésus ti dir ki nou predikasion lor Rwayom Bondie, li parey kouma enn file ki nou avoy dan lamer. Parey kouma enn file may enn gran kantite “tou sort kalite” pwason, nou travay predikasion atir “tou sort kalite” dimounn, par milyon. (Is. 60:5) Nou trouv sa bien sak lane kan nou get sa kantite dimounn ki asiste Memoryal ek bann lasanble-la. Ena sertin ki parey kouma bann “bon” pwason ek zot vinn bann manb kongregasion. Me ena lezot ki parey kouma bann pwason ki “pa bon,” ek Jéhovah pa aksepte zot.

Apre ki to’nn lir Matthieu 13:47-50 . . .

10. Kifer Jésus ti servi lexanp file lapes?

10 Kifer Jésus ti servi sa lexanp-la? Separasion bann pwason pa fer referans ar zizman final ki pou ena pandan gran detres. Okontrer, li montre seki pe arive dan bann dernie zour sa move lemond-la. Jésus ti montre ki pa tou dimounn ki interese ar laverite ki pou vinn enn serviter Jéhovah. Ena boukou ki asiste renion ek etidie Labib avek nou. Me zot pa anvi servi Jéhovah. (1 Rois 18:21) Sertin inn mem aret asiste renion. Sertin zenn finn grandi dan bann fami Kretien, me zot pa’nn vremem aprann kontan Jéhovah. Atraver sa lexanp-la, Jésus montre ki sak dimounn bizin pran so prop desizion. Si nou pran enn bon desizion, Jéhovah pou konsider nou kouma enn kikenn ki “ena valer.”Hag. 2:7.

. . . get so aplikasion modern

11, 12. (a) Kouma lexanp file lapes kapav ed nou? (b) Ki sa aprann nou lor Jéhovah ek Jésus?

11 Kouma lexanp file lapes kapav ed nou? Li kapav arive ki malgre tou seki nou’nn fer, nou letid ouswa nou zanfan pa anvi servi Jéhovah. Me, sa lexanp-la kapav ed nou pou pa tom dan enn sagrin ouswa dekouraze plis ki bizin. Se pa parski enn kikenn inn aksepte pou etidie Labib ouswa li’nn konn laverite depi tipti, ki otomatik li pou vinn kamarad ar Jéhovah. Si sa dimounn-la pa aksepte lotorite Jéhovah, li pa pou vinn enn so serviter.

Sertin ki kontan laverite pou pran pozision pou Jéhovah (Get paragraf 9-12)

12 Si enn kikenn inn kit laverite, eski savedir ki zame li pa pou kapav retourne? Ouswa, si enn kikenn pa’nn vwe so lavi ar Jéhovah, eski savedir ki li enn ‘pwason ki pa bon,’ ek ki tou laport inn ferme pou li? Non. Laport ankor  touzour ouver. Avan ki gran detres vini, li kapav retourn ver Jéhovah. Jéhovah pe dir zot: “Retourne ek mwa osi mo pou retourn ver zot.” (Mal. 3:7) Lexanp garson ki’nn retourne ki Jésus inn servi, ed nou pou bien konpran sa.Lir Luc 15:11-32.

GARSON KI’NN RETOURNE

13. Ki Jésus ti pe rod dir kan li ti servi lexanp garson ki’nn retourne?

13 Ki Jésus ti pe rod dir kan li ti servi lexanp garson ki’nn retourne? Papa dan sa lexanp-la reprezant Jéhovah, nou Bondie ek nou Papa ki bien kontan nou. Garson ki demann so leritaz ek ki apre fini li net, reprezant tou bann ki’nn kit lorganizasion. Koumadir zot inn al “bien-bien lwin dan enn lot pei,” dan lemond Satan, bien lwin ar Jéhovah. (Éph. 4:18; Col. 1:21) Me avek letan, sertin realize ki zot finn fer enn gran erer. Zot deside pou retourn ver Jéhovah, mem si semin retour-la bien difisil. Me parski zot ena limilite ek zot inn repanti avek enn leker sinser, nou Papa, Jéhovah pardonn zot ek akey zot lebra ouver.Is. 44:22; 1 Pierre 2:25.

14. Kifer Jésus inn servi lexanp garson ki’nn retourne?

14 Kifer Jésus inn servi sa lexanp-la? Li ti montre ki kantite Jéhovah anvi ki bann ki’nn kit Li, retourne. Papa dan sa lexanp-la zame inn perdi lespwar; li ti kone ki enn zour so garson pou retourne. Kan garson la pe retourne, mem si li “ankor bien lwin,” papa-la trouv li. Li pa perdi letan. Li galoupe, li al zwenn so garson, li ser li dan so lebra ek li akeyir li. Se vremem enn zoli lexanp pou tou bann ki’nn kit Jéhovah! Sa kapav pous zot pou retourne asterla-mem. Kitfwa zot santi zot “bien lwin” ar Jéhovah. Kitfwa osi zot santi zot zene, anbarase pou retourne. Zot lipie lour. Me li vo lapenn zot retourne: Jéhovah, Jésus ek bann anz pou bien kontan si zot fer sa.Luc 15:7.

15, 16. (a) Ki nou aprann ar lexanp garson ki’nn retourne? Sit sertin lexperyans. (b) Ki sa aprann nou lor Jéhovah ek Jésus?

15 Ki nou aprann ar sa lexanp-la? Nou bizin imit Jéhovah. Kan enn kikenn repanti ek retourn ver lorganizasion Jéhovah, fode zame nou fer koumadir nou “tro zis” ek refiz akeyir li. Sa kapav gat nou bann bon relasion avek  Jéhovah. (Eccl. 7:16) Anou get enn deziem leson. Kan enn kikenn kit Jéhovah, nou konsider li kouma enn “brebi ki finn perdi,” ki dezespere, me pa kouma enn ka dezespere. (Ps. 119:176) Si to zwenn enn kikenn ki’nn kit lorganizasion, eski to pou fer tou pou ed li retourne? Eski deswit to pou fer bann ansien kone pou ki zot donn li led ki bizin? Si vremem nou’nn konpran seki Jésus pe rod dir dan sa lexanp-la, nou pou fer latet-lipie pou ed sa dimounn-la.

16 Gete kouma bann ki’nn retourne, inn exprim zot rekonesans pou mizerikord Jéhovah, ek pou lamour ek soutien ki kongregasion inn donn zot. Enn frer ki’nn exkli pandan plis ki 25 an, dir: “Depi ki mo’nn reintegre, Jéhovah pa finn aret donn mwa ‘rekonfor,’ ek mo lazwa pe kontign ogmante. (Actes 3:19) Zot tou bien soutenir mwa! Asterla, mo ena enn gran fami.” Enn zenn ser ki’nn retourn ver Jéhovah apre sink an dir: “Mo pa kapav dekrir seki mo’nn resanti kan mo’nn trouv lamour ki bann frer ek ser inn montre anver mwa. Se lor sa kalite lamour-la mem ki Jésus ti koze. Form parti dan lorganizasion Jéhovah sa se kitsoz ki ena boukou valer pou mwa!”

17, 18. (a) Ki leson nou’nn aprann dan sa trwa lexanp-la? (b) Ki to bien deside pou fer?

17 Ki leson nou’nn aprann dan sa trwa lexanp-la? Dabor, nou bizin rekonet ki vites ki enn dimounn progrese dan laverite, pa depann lor nou. Nou les sa dan lame Jéhovah. Deziem, nou bizin realist, nou pa kapav atann ki tou bann ki vinn renion ouswa ki etidie Labib, pou pran pozision pou laverite. Finalman, mem si sertin tourn ledo ar Jéhovah, nou bizin kontign gard lespwar ki enn zour zot pou retourne. Ek kan zot retourne, nou bizin akeyir zot lebra ouver, parey kouma Jéhovah anvi.

18 Alor, anou kontign rod konesans, lintelizans, ek sazes. Amezir ki nou lir bann lexanp Jésus, anou poz noumem sa bann kestion-la: ‘Ki sa lexanp-la vedir? Kifer inn ekrir sa dan Labib? Kouma mo kapav aplik seki mo’nn aprann dan sa lexanp-la? Ki sa lexanp-la aprann mwa lor Jéhovah ek Jésus? Si nou fer sa, nou pou montre ki vremem nou’nn konpran seki Jésus ti pe rod dir.