Skip to content

Skip to table of contents

Eski Ou Rapel?

Eski Ou Rapel?

Eski ou finn lir bien bann dernie nimero Latour Degard? Alor, gete si ou kapav reponn sa bann kestion-la:

Eski kapav bril enn Kretien apre so lamor?

Se dimounn-la ki deside si pou bril so lekor apre so lamor ouswa non. Mem si Labib pa koz dan enn fason direk lor sa pratik-la, li interesan pou remarke ki bann Izraelit ti bril lekor Lerwa Saül ek so garson Yonathân avan anter zot. (1 Sam. 31:2, 8-13)15/6, paz 7.

Kouma nou kapav sir ki Bondie pa provok bann maler?

Bondie Li drwat dan tou seki Li fer. Li enn Bondie lazistis ek Li fidel. Jéhovah ena osi boukou lafeksion ek mizerikord. (Deut. 32:4; Ps. 145:17; Jacq. 5:11)1/9, paz 4.

Ki bann difikilte enn kikenn bizin fer fas kan li al servi dan enn lot pei kot bien bizin led?

Trwa difikilte se: (1) Adapte ar enn diferan fason viv, (2) mank zot fami, ek (3) adapte ar bann frer ek ser lokal. Boukou parmi bann ki’nn reisi sirmont sa bann difikilte-la inn gagn bann gran benediksion.15/7, paz 4-5.

Kifer Joseph so bann frer ti atak li?

Enn rezon, se parski Jacob ti donn Joseph enn gran loner kan li ti donn li enn linz spesial. Bann frer Joseph ti zalou li ek ti vann li kouma esklav.1/9, paz 11-13.

Kifer bann nouvo trak zot bien efikas ek fasil pou servi?

Tou bann nouvo trak ena mem karakteristik. Sak trak ankouraz nou pou lir enn verse Labib ek poz dimounn-la enn kestion. Ninport ki repons li done, nou kapav ouver trak-la ek montre li seki Labib dir. Nou kapav osi atir so latansion lor enn kestion ki nou pou reponn dan prosin vizit.15/8, paz 13-14.

Kisannla sa de temwin ki mansione dan Révélation sapit 11 la?

Sa de temwin la se bann Kretien ki Bondie ti swazire par mwayin lespri sin. Zot ti pran latet kan Rwayom Bondie ti etabli dan lesiel an 1914. Zot ti prese “avek bann linz an goni” pandan trwa-z-an-edmi. (Rév. 11:8-10)15/11, paz 30.

Ki bann paran Kretien kapav fer pou pran swin zot zanfan?

Li bien inportan ki bann paran ekout zot zanfan pou aprann konn zot. Fer zefor pou nouri zot lor plan spiritiel. Gid zot avek lamour, par exanp, kan zot ena bann dout lor laverite.15/9, paz 18-21.

Ki bann kitsoz pou disparet kan Rwayom Bondie pou dirize?

Pou nepli ena maladi, lamor, somaz, lager, lafaminn, ek lamizer.11/1, paz 6-7.

Dan Labib, ki lalians permet lezot dirize ansam avek Christ?

Apre ki li ti selebre dernie Pâques avek so bann zapot, Jésus ti fer lalians pou enn Rwayom avek so bann disip fidel. (Luc 22:28-30) Sa lalians-la ti donn zot garanti ki zot ti pou dirize ansam avek Jésus dan lesiel.15/10, paz 16-17.

Ki vedir ena dezir pou vinn enn sirveyan?

Lexpresion “ena dezir” dan sa verse-la tradir enn verb Grek ki vedir ena enn gran dezir, fer boukou zefor. Sa kapav fer nou pans enn dimounn ki pe fer bann gran zefor pou trap enn zoli frwi lor enn pie. Bann frer ki ena enn dezir sinser pou servi kouma ansien, bizin ena lobzektif pou fer enn “bon travay,” pa pou rod enn gran pozision. (1 Tim. 3:1)15/9, paz 4.

Kisannla sa ‘pep pou so nom’ ki Jacques mansione dan Actes 15:14 la?

Se bann Zwif ek bann non-Zwif ki ti vinn Kretien ek ki Bondie ti swazir pou “anons bann gran kalite” sa Kikenn ki’nn apel zot la. (1 Pierre 2:9, 10)15/11, paz 24-25.

Kouma ou kapav ed enn konpagnon Kretien ki’nn divorse?

Konn ekout li bien. (Prov. 16:20, 23) Montre ki ou interese. (Phil. 2:4) Rasir li ki Jéhovah konpran so sitiasion. Ankouraz li pou res pros ar kongregasion ek pou fortifie so relasion avek Bondie atraver lapriyer, letid personel ek meditasion. (Jacq. 4:8) Propoz pou travay ansam avek li dan predikasion ouswa pou prepar enn renion.15/6, paz 10-11.