Skip to content

Skip to table of contents

Rezireksion Jésus—Kouma Sa Konsern Nou?

Rezireksion Jésus—Kouma Sa Konsern Nou?

“Li finn resisite.”MAT. 28:6.

1, 2. (a) Ki sertin sef relizie ti demann Pierre, ek kouma li ti reponn zot? (Get zimaz dan koumansman lartik.) (b) Kifer Pierre ti kapav koz avek kouraz?

NOU de-trwa semenn apre lamor Jésus. Lapot Pierre pe defann li devan enn group sef relizie Zwif, ki bien ankoler. Se zotmem ki ti fer konplo pou touy Jésus. Zot ankoler parski Pierre inn geri enn zom ki pa ti kapav marse. Zot demann li: “Par ki pouvwar ouswa lor nom kisannla zot inn fer sa?” Avek kouraz, Pierre reponn: “Lor nom Jésus Christ ki sorti Nazareth, ki zot finn exekite lor enn poto me ki Bondie finn resisite parmi bann mor. Se gras-a li ki sa zom-la pe debout devan zot an bonn sante.”Actes 4:5-10.

2 Pa tro lontan avan, Pierre ti telman per ki li ti renie Jésus trwa fwa. (Marc 14:66-72) Me asterla, avek kouraz li pe koz ar sa bann sef relizie-la. Kifer? Se parski lespri sin ti ed li ek li ti sir ki Jésus vivan. Kifer li ti sir koumsa? Ek kifer nou osi nou kapav sir?

3, 4. (a) Ki bann rezireksion ti ena avan ki bann zapot Jésus ne? (b) Kisannla Jésus ti resisite?

3 Avan ki bann zapot ne, Bondie ti donn profet Éliya ek  Élisha pouvwar pou resisit bann dimounn mor, setadir redonn zot lavi. Alor, zot ti kone ki bann dimounn mor kapav releve. (1 Rois 17:17-24; 2 Rois 4:32-37) Mem enn misie ki ti mor, ti resisite kan bann dimounn ti zet so kadav dan enn tom, ek kan so lekor ti tous avek bann lezo Élisha. (2 Rois 13:20, 21) Bann premie Kretien ti sir ki sa bann rezireksion-la ti arive, parey kouma nou sir ki Parol Bondie li laverite.

4 Sirman sa tous ou boukou kan ou lir lor bann rezireksion ki Jésus inn fer. Par exanp, mazine ki enn vev ti resanti kan Jésus ti resisit so sel garson! (Luc 7:11-15) Ouswa mazine ki kantite kontan bann paran ti kontan kan Jésus ti resisit zot tifi! Enn sel kout zot tristes ti disparet! (Luc 8:49-56) Ek pena dout ki bann dimounn ti extra kontan kan zot ti trouv Lazare sorti dan so tom, vivan!Jean 11:38-44.

KIFER REZIREKSION JÉSUS DIFERAN?

5. Kouma rezireksion Jésus diferan ar bann rezireksion ki ti ena avan?

5 Bann zapot ti kone ki rezireksion Jésus diferan ar tou bann rezireksion ki ti ena avan. Bann dimounn ki ti resisite ti gagn enn lekor fizik, me apre zot inn mor. Me Jésus li, li ti gagn enn lekor spiritiel ki zame pa pou detrir. (Lir Actes 13:34.) Pierre ti ekrir ki Jésus “ti mor avek enn lekor fizik, me ti resisite antan ki enn lespri.” Anplis, “li dan kote drwat Bondie, parski li’nn al dan lesiel; ek Bondie inn fer bann anz, bann lotorite, ek bann pwisans soumet ar li.” (1 Pierre 3:18-22) Bann rezireksion ki ti ena avan, ti bann mirak extraordiner. Me, rezireksion Jésus ti pli gran mirak ki zame finn ena.

6. Ki lefe rezireksion Jésus ti ena lor so bann disip?

6 Rezireksion Jésus finn ena enn gran lefe lor so bann disip. Li ti nepli enn dimounn mor, parey kouma so bann lennmi ti krwar. Okontrer, li ti vivan antan ki enn kreatir spiritiel bien pwisan, ek okenn dimounn pa ti pou kapav fer li ditor. So rezireksion ti prouve ki li vremem Garson Bondie. Bann disip ti kone ki Jésus vivan. Alor, zot ti nepli tris, zot ti nepli per. Okontrer, sa ti donn zot kouraz, sa ti motiv zot. Si Jésus pa ti resisite, proze Bondie pa ti pou realize, ek bonn nouvel ki zot ti prese pa ti pou ena okenn sans.

7. Ki Jésus pe fer zordi, ek ki kestion nou kapav demann noumem?

7 Nou kone ki Jésus pa ti zis enn dimounn inportan. Azordi li vivan, ek li pe diriz predikasion ki pe fer dan lemond antie. Antan ki Lerwa Rwayom Bondie ki dan lesiel, Jésus biento pou tir tou bann move kitsoz ki ena lor later. Li pou fer later vinn enn paradi kot bann dimounn pou viv pou touletan. (Luc 23:43) Okenn sa bann kitsoz-la pa ti pou kapav arive si Jésus pa ti resisite. Alor, kifer nou sir ki Jésus inn resisite? Ek kouma so rezireksion konsern nou?

POUVWAR JÉHOVAH LOR LAMOR

8, 9. (a) Kifer bann sef relizie Zwif ti demann pou met bann gard kot tom Jésus? (b) Ki ti arive kan bann madam ti vinn kot tom-la?

8 Apre ki bann sef relizie Zwif ti fer touy Jésus, zot al get Pilate ek dir li: “Misie, nou rapel seki sa foser-la ti dir  kan li ti ankor vivan: ‘Apre trwa zour mo pou resisite.’ Alor, donn lord pou met bann gard devan sa tom-la ziska trwaziem zour, pou ki so bann disip pa vinn kokin so lekor ek dir bann dimounn: ‘Li finn resisite!’ Sa manti-la pou pli pir ki premie la.” Pilate dir zot: “Zot kapav pran enn gard. Ale, al vey tom-la kouma zot anvi.” Se exakteman seki zot fer.Mat. 27:62-66.

9 Bann dimounn ti met lekor Jésus dan enn kavo ek ti bous lantre-la avek enn gro ros. Bann sef relizie ti anvi ki Jésus res ladan pou touletan. Me pa sa ki Jéhovah ti anvi. Trwa zour plitar, de disip, Marie Magdalène ek lot Marie, ti vinn kot tom. Zot trouve ki sa gro ros-la inn avanse ek enn anz pe asiz lor la. Anz-la dir zot get andan kavo, zot pou trouve ki li vid ek li dir zot: “Li pa la, li finn resisite.” (Mat. 28:1-6) Jésus vivan!

10. Kouma Paul ti prouve ki Jésus ti resisite?

10 Seki ti arive 40 zour plitar montre dan enn fason bien kler ki Jésus finn resisite. Lapot Paul ti ekrir bann Korintien sa bann parol-la: “Parmi bann premie kitsoz ki mo finn ansegn zot, ena seki mwa osi mo finn gagne: Christ finn mor pou nou bann pese kouma bann Lekritir dir; ek finn anter li. Li finn releve trwaziem zour kouma bann Lekritir dir; ek li ti aparet ar Céphas, ek apre avek bann Douz. Apre sa, li ti aparet ar plis ki sink san frer anmemtan. Laplipar parmi zot ankor vivan, mem si sertin finn mor. Apre sa, li ti aparet ar Jacques, ek apre ar tou bann zapot. Me an dernie li ti aparet ar mwa osi parey kouma enn kikenn ki’nn ne avan term.”1 Cor. 15:3-8.

KAT REZON KOUMA NOU KONE JÉSUS INN RESISITE

11. Kouma rezireksion Jésus ti arive parey “kouma bann Lekritir dir”?

11 Rezireksion Jésus ti arive parey “kouma bann Lekritir dir.” Parol Bondie ti anons sa rezireksion-la. Par exanp, David ti ekrir ki Bondie pa pou abandonn so “fidel” dan tom. (Lir Psaume 16:10. *) Zour Pentecôte 33 Nou Lepok, Pierre ti explike ki ‘sa fidel-la’ se Jésus. Li ti dir: “[David] ti trouv rezireksion Christ an avans ek li ti koz lor la kan li ti dir ki pa finn abandonn li dan Tom, ek so lekor pa finn pouri.”Actes 2:23-27, 31.

12. Kisannla ki’nn trouv Jésus apre so rezireksion?

12 Boukou dimounn ti trouv Jésus apre so rezireksion. Lor enn peryod 40 zour, Jésus ti aparet ar so bann disip dan diferan landrwa. Par exanp, li ti aparet ar zot dan zardin pre ar so tom, lor semin ki amenn ver vilaz Emmaüs, ek dan lezot landrwa ankor. (Luc 24:13-15) Li ti koz ar sertin personelman, parmi ti ena Pierre, ek osi ar bann group dimounn. Enn zour, li ti mem aparet ar enn lafoul plis ki 500 dimounn. Alor li kler ki boukou dimounn ti trouv Jésus apre so rezireksion, ek sa se enn prev ki fode pa nou met enn kote.

13. Kouma bann disip ti montre ki zot ti sir ki Jésus inn resisite?

13 Bann disip ti pres rezireksion Jésus avek zel. Zot ti gagn persekision, zot ti soufer, ek sertin ti mem perdi lavi parski zot ti pe prese. Reflesi lor la: Si Jésus pa ti resisite, eski Pierre ti  pou riske so lavi pou pres rezireksion Christ? Eski li ti pou al pres ar sa bann sef relizie ki ti ena laenn ek ki ti fer konplo pou touy Jésus la? Pierre ek bann lezot disip ti sir ki Jésus vivan ek ki li pe diriz laktivite predikasion. Anplis, rezireksion Jésus inn donn so bann disip garanti ki zot osi zot pou resisite. Par exanp, Étienne ti kone ki mem si li mor, li pou resisite.Actes 7:55-60.

14. Kifer ou krwar ki Jésus vivan?

14 Nou ena prev ki zordi Jésus pe dirize kouma Lerwa ek limem Sef kongregasion. Vre Relizion Kretien pe kontign prospere. Eski sa ti pou arive si Jésus pa ti resisite? An realite, si Jésus pa ti resisite, kitfwa zame nou ti pou tann koz lor li. Me, nou ena bann bon rezon pou krwar ki Jésus vivan, ek ki li pe diriz laktivite predikasion partou lor later.

KOUMA REZIREKSION JÉSUS KONSERN NOU?

15. Kifer rezireksion Jésus donn nou kouraz pou prese?

15 Rezireksion Christ donn nou kouraz pou prese. Depi lepok Jésus, bann lennmi Bondie finn servi plizir zarm, kouma par exanp lapostazi, mokri, violans, interdiksion, tortir, ek bann exekision, pou aret predikasion. Selman, Labib dir: “Okenn zarm ki forme kont twa pa pou reisi.” (Is. 54:17) Nou pa per bann ki kouma bann maryonet dan lame Satan. Jésus pe ed nou parey kouma li ti promet. (Mat. 28:20) Nou pena okenn rezon pou per, parski ninport ki kitsoz nou bann lennmi fer, zame zot pou kapav aret nou!

Rezireksion Jésus donn nou kouraz pou prese (Get paragraf 15)

16, 17. (a) Kouma rezireksion Jésus konfirm tou seki li ti ansegne? (b) Dapre Jean 11:25, ki pouvwar Bondie inn donn Jésus?

16 Rezireksion Jésus konfirm tou seki li ti ansegne. Enn Biblis ti ekrir ki si Christ pa’nn resisite, alor savedir ki bann Kretien zot bann dimounn bet ki krwar dan enn gro manti. Paul ti ekrir ki si Jésus pa ti resisite, predikasion ek lafwa bann Kretien ti pou dan vid. Bann Levanzil ti pou zis enn zistwar tris ki rakont lavi enn bon dimounn ki ena sazes, me ki’nn mor dan lame so bann lennmi. Me Jésus inn resisite, ek sa konfirme ki tou seki li ti ansegne li vre.Lir 1 Corinthiens 15:14, 15, 20.

17 Jésus ti dir: “Momem rezireksion ek lavi. Sa kikenn ki ena lafwa an mwa-la pou regagn lavi, mem si li mor.” (Jean 11:25) Pena dout ki sa promes Jésus la pou realize. Jéhovah inn donn Jésus pouvwar pou resisit bann ki pou regne dan lesiel, ek bann milyar dimounn ki pou viv lor later. Sakrifis Jésus ek so rezireksion se enn garanti ki lamor nepli pou existe. Alor, sa donn nou lafors pou andir ninport ki leprev ek mem pou fer fas ar lamor avek kouraz.

18. Ki garanti rezireksion Jésus donn nou?

18 Rezireksion Jésus donn nou garanti ki li pou ziz bann dimounn dapre bann prinsip Jéhovah. Paul ti dir enn group zom ek fam dan Athènes ki Bondie pou “ziz bann abitan later avek lazistis par enn zom ki Li finn swazir, ek Li finn donn tou dimounn enn garanti kan Li finn resisit li parmi bann mor.” (Actes 17:31) Bondie inn etabli Jésus kouma nou Ziz, ek nou kapav sir ki li pou ziz  avek lazistis ek lamour.Lir Isaïe 11:2-4. *

19. Kan nou krwar dan rezireksion Jésus, ki lefe sa ena lor nou?

19 Kan nou krwar dan rezireksion Jésus, sa pous nou pou fer volonte Bondie. Si Jésus pa ti donn so lavi ek pa ti resisite, touletan nou ti pou esklav pese ek lamor. (Rom. 5:12; 6:23) Nou pa ti pou ena okenn lespwar ek kitfwa nou ti pou dir: “Anou manze-bwar, parski demin nou pou mor.” (1 Cor. 15:32) Me pou nou, bann plezir dan lavi se pa sa ki pli inportan. Okontrer, lesperans rezireksion ena enn gran valer pou nou, ek touletan nou pre pou obeir Jéhovah.

20. Kouma rezireksion Jésus prouve ki kantite Bondie gran?

20 Rezireksion Jésus prouve ki kantite Jéhovah gran, ek ki Li “rekonpans bann ki fer gran zefor pou rod Li.” (Héb. 11:6) Mazine ki kantite pwisans ek sazes Jéhovah finn servi pou resisit Jésus ek donn li lavi imortel dan lesiel! Kan Li’nn fer sa, Bondie inn montre osi so kapasite pou realiz so bann promes. Jéhovah ti promet ki enn “desandans” spesial ti pou regle kestion ki ti’nn souleve konsernan drwa ki Li ena pou diriz liniver. Pou ki sa promes-la realize, sa ‘desandans-la,’ setadir Jésus, ti pou bizin mor ek resisite.Gen. 3:15.

21. Ki lesperans rezireksion reprezante pou ou?

21 Nou ena enn gran rekonesans anver Jéhovah pou lesperans rezireksion ki Li’nn donn nou. Labib fer sa promes-la: “Gete! Latant Bondie avek bann dimounn, ek Li pou res avek zot, ek zot pou vinn so pep. Ek Bondie Limem pou avek zot. Ek Li pou souy tou larm dan zot lizie, ek lamor pou nepli existe. Dimounn pou nepli an-dey, zot pou nepli plore ek pou nepli ena douler. Bann kitsoz ki ti ena avan finn disparet.” Enn kikenn ti fer Jean konn sa promes-la, ek ti dir li: “Ekrir, parski sa bann parol-la zot fidel ek vre.” Kisannla sa? Jésus Christ ki’nn resisite!Rév. 1:1; 21:3-5.

^ par. 11 Psaume 16:10: “Parski to pa pou abandonn mwa dan Tom. To pa pou permet ki lekor to fidel pouri.”

^ par. 18 Isaïe 11:2-4: “Ek lespri Jéhovah pou lor li, lespri sazes ek lintelizans, lespri ki fer li donn bann bon konsey, lespri konesans ek lakrint pou Jéhovah, ek li pou trouv plezir dan lakrint pou Jéhovah. Li pa pou ziz dapre seki li trouve avek so lizie, li pa pou koriz zis dapre seki li tande avek so zorey. Li pou ziz bann ti dimounn avek lazistis, ek li pou rann lazistis an faver bann dimounn inb lor later. Ek avek baton so labous li pou tap later ek li pou touy bann move dimounn avek souf ki sorti dan so labous.”