Skip to content

Skip to table of contents

“Enn Pep Ki Ena Jéhovah Kouma So Bondie”

“Enn Pep Ki Ena Jéhovah Kouma So Bondie”

“Ere sa pep ki ena Jéhovah kouma so Bondie!”PS. 144:15.

1. Ki sertin krwar konsernan bann ki ador Bondie?

BOUKOU dimounn zordi dir ki bann gran relizion dan lemond pa fer gran kitsoz pou ed limanite. Sertin panse ki Bondie pa kapav aksepte sa bann relizion-la parski zot pa ansegn laverite lor Bondie ek zot fer bann move kitsoz. Me souvan sa mem bann dimounn-la krwar ki Bondie aksepte bann bon dimounn dan tou relizion. Eski li vre sa? Ouswa eski Bondie atann ki bann ki ador Li res separe ar bann fos relizion? Nou pou gagn repons dan Labib kan nou examinn listwar bann vre adorater Jéhovah dan lepase.

LALIANS KI BONDIE TI FER AVEK SO PEP

2. Kisannla ti vinn pep Jéhovah? Ki ti idantifie zot kouma pep ki ti ena enn relasion spesial avek Jéhovah? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

2 Inn gagn apepre 4,000 an, Jéhovah ti swazir enn group dimounn pou vinn so pep lor later. Labib dekrir Abraham kouma “papa tou bann ki ena lafwa.” Li ti sef enn gran fami kot ti ena plizir santenn serviter. (Rom. 4:11; Gen. 14:14) Dan Canaan, bann dimounn ti konsider li kouma “enn gran  sef.” (Gen. 21:22; 23:6; not) Jéhovah ti fer enn lalians, ouswa enn lakor avek Abraham ek so bann desandan. (Gen. 17:1, 2, 19) Bondie ti dir Abraham: “Sa se mo lalians ant mwa ek twa, ki twa ek to desandans apre twa pou bizin garde: Tou bann mal parmi zot bizin fer sirkonsizion.” Li ti azoute: “Sa pou servi kouma enn sign pou lalians ki ena ant mwa ek zot.” (Gen. 17:10, 11) Alor, Abraham ek tou bann mal dan so fami ti sirkonsi. (Gen. 17:24-27) Sa pratik-la ti idantifie bann desandan Abraham kouma pep ki ti ena enn relasion spesial avek Jéhovah.

3. Kouma bann desandan Abraham ti vinn enn pep?

3 Ti-zanfan Abraham, Jacob setadir Israël, ti ena 12 garson. (Gen. 35:10, 22b-26) Avek letan, sa bann garson-la ti vinn papa 12 tribi Israël. (Actes 7:8) Joseph, garson Jacob, ti vinn enn esklav dan l’Égypte, me plitar Pharaon ti donn li enn gran lotorite. Pandan enn lafaminn, Joseph ti ansarz distribision manze dan pei an-antie. Jacob ek so fami ti bizin al an Égypte akoz sa lafaminn-la. (Gen. 41:39-41; 42:6) Bann desandan Jacob ti ogmante ek ti apel zot “enn kongregasion bann pep.”Gen. 48:4; lir Actes 7:17.

JÉHOVAH SOV SO PEP

4. Koumansman, kouma bann Ezipsien ti azir avek bann desandan Jacob?

4 Pandan plis ki 200 an, bann desandan Jacob ti viv dan enn rezion an Égypte ki apel Goshèn. (Gen. 45:9, 10) Pharaon ti invit bann Izraelit pou vinn res an Égypte parski li ti konn Joseph ek ti respekte li. (Gen. 47:1-6) Pandan apepre 100 an, zot ti viv anpe avek bann Ezipsien. Zot ti res dan bann ti lavil ek zot ti okip bann zanimo. Mem si bann Ezipsien ti ena laenn pou bann gardien mouton, zot ti bizin obeir Pharaon ek les bann Izraelit res dan zot pei.Gen. 46:31-34.

5, 6. (a) Kouma sitiasion pep Bondie ti sanze dan l’Égypte? (b) Kouma Moïse ti sape, ek ki Jéhovah ti fer pou So pep?

5 Me plitar, bann Ezipsien ti fer bann Izraelit vinn zot esklav. Labib dir: “Avek letan, enn nouvo lerwa ki pa konn Joseph ti koumans diriz l’Égypte. Alor, li ti dir so pep: ‘Gete! Pep bann garson Israël pli boukou ek pli for ki nou.’” Lerla, bann Ezipsien ti fors bann Izraelit pou fer bann brik, pou okip zot karo, ek pou fer lezot travay dir parey kouma bann esklav. Zot ti bien fer dominer ar bann Izraelit.Ex. 1:8, 9, 13, 14.

6 Sa nouvo Pharaon-la ti donn lord osi pou touy tou bann ti garson Izraelit ki’nn fek ne. (Ex. 1:15, 16) Dan sa mem lepok-la, Yokébed, enn madam Izraelit, donn nesans enn ti garson ki apel Moïse. Kan Moïse gagn trwa mwa, so mama kasiet li dan bann long lerb dan Larivier Nil. Se la ki tifi Pharaon trouv Moïse ek plitar li adopte li. Li les mama Moïse pran swin so garson amezir ki li pe grandi. Avek letan, Moïse vinn enn fidel serviter Jéhovah. (Ex. 2:1-10; Héb. 11:23-25) Jéhovah trouve ki so pep pe soufer ek Li deside pou servi Moïse pou delivre zot dan l’Égypte. (Ex. 2:24, 25; 3:9, 10) Se dan sa fason-la ki Jéhovah “ti delivre,” ouswa ti sov bann Izraelit.Ex. 15:13; lir Deutéronome 15:15. *

PEP BONDIE VINN ENN NASION

7, 8. Kouma pep Jéhovah ti vinn enn nasion sin?

7 Jéhovah pa ti ankor organiz bann Izraelit kouma enn nasion. Li pa ti  ankor donn zot bann lalwa ek etabli bann pret. Malgre sa, Li ti konsider zot kouma so pep. Se pou sa rezon-la ki Moïse ek Aaron ti gagn lord pou dir Pharaon: “Ekout seki Jéhovah, Bondie Israël dir: ‘Les mo pep ale pou zot fer enn fet pou mwa dan dezer.’”Ex. 5:1.

8 Me Pharaon pa ti anvi les bann Izraelit ale. Pou delivre so pep, Jéhovah avoy dis ple lor l’Égypte ek plitar Li touy Pharaon ek so larme dan Lamer Rouge. (Ex. 15:1-4) Mwins ki trwa mwa plitar, Jéhovah fer enn lalians avek bann Izraelit pre kot Montagn Sinaï, ek Li dir zot: “Si zot obeir tou seki mo dir zot ek gard mo lalians, vremem zot pou vinn mo dibien spesial parmi tou bann pep.” Zot ti pou vinn “enn nasion sin.”Ex. 19:5, 6.

9, 10. (a) Parey kouma nou trouve dan Deutéronome 4:5-8, kouma Lalwa ti fer bann Izraelit diferan avek bann lezot nasion? (b) Ki bann Izraelit ti bizin fer pou montre ki zot ti “enn pep sin pou Jéhovah”?

9 Pandan plizir siek, Jéhovah ti etabli bann sef fami kouma bann dirizan, ziz, ek pret parmi so pep. Dan l’Égypte, avan ki zot vinn esklav, bann Izraelit ti swiv sa mem model-la. (Gen. 8:20; 18:19; Job 1:4, 5) Selman, apre ki Jéhovah ti delivre zot, Li ti donn zot bann lalwa, ek sa ti montre ki zot diferan ar bann lezot nasion. (Lir Deutéronome 4:5-8; * Ps. 147:19, 20) Lalwa ti etabli enn group dimounn ki pou servi kouma pret lor nasion Israël. Lalwa ti dir osi ki “bann ansien,” ki ti bien respekte parmi lepep akoz zot konesans ek zot sazes, pou vinn bann ziz. (Deut. 25:7, 8) Lalwa ti donn pep Israël bann linstriksion konsernan zot ladorasion ek seki zot ti bizin fer dan zot lavi toulezour.

10 Zis avan ki bann Izraelit rant dan Later Promiz, Jéhovah ti repet zot so bann lalwa. Moïse ti dir zot: “Zordi Jéhovah inn tann deklarasion ki zot inn fer pou vinn so pep, so dibien spesial, parey kouma Li ti promet zot ek ki zot pou swiv tou so bann komannman. Li pou plas zot lao tou lezot nasion ki Li finn fer, kan Li pou fer zot gagn louanz, enn gran nom ek laglwar tanki zot montre ki zot enn pep sin pou Jéhovah zot Bondie.”Deut. 26:18, 19.

BANN ETRANZE ADOR BONDIE AVEK SO PEP

11-13. (a) Kisannla ki ti ador Bondie ansam avek So pep? (b) Si bann etranze ti anvi ador Jéhovah, ki zot ti bizin fer?

11 Mem si Jéhovah ti ena enn nasion ki Li ti swazir Li ti permet bann etranze res parmi so pep. Par exanp, Labib dir ki enn kantite etranze, parmi ti ena bann Ezipsien, ti al avek bann Izraelit kan Bondie ti fer zot sorti dan l’Égypte. (Ex. 12:38; not) Sirman parmi zot ti ena sertin serviter Pharaon ki ti ekout lavertisman ki Moïse ti done kan ti ena setiem ple.Ex. 9:20.

12 Zis avan ki bann Izraelit travers Larivier Jourdain pou rant dan Canaan, Moïse ti dir zot ki zot bizin kontan bann etranze ki res parmi zot, setadir bann ki pa Izraelit. (Deut. 10: 17-19) Ki bann Izraelit ti bizin fer si enn etranze ti aksepte pou obeir bann lalwa prinsipal, kouma par exanp Dis Komannman? Zot ti gagn lord pou les sa etranze-la viv parmi zot. (Lév. 24:22) Sertin etranze ti mem vinn bann adorater Jéhovah. Par exanp, Ruth, ki ti enn Moabit, ti anvi servi Jéhovah. Li ti dir Naomi, enn Izraelit: “To pep pou vinn mo pep, ek to Bondie, mo Bondie.” (Ruth 1:16) Ti apel sa bann etranze-la bann prozelit, ek bann mal ti bizin sirkonsi. (Ex. 12:48, 49) Jéhovah ti bien kontan ki zot form parti dan so pep ki Li’nn swazir.Nomb. 15:14, 15.

Bann Izraelit ti kontan bann etranze (Get paragraf 11-13)

13 Enn parmi bann lapriyer ki Salomon ti fer, montre ki Jéhovah ti aksepte bann adorater ki pa Izraelit. Kan ti ena linogirasion tanp, Salomon ti fer sa lapriyer-la: “Konsernan sa etranze ki pa form parti to pep Israël-la, ki sorti dan enn pei bien lwin akoz to gran nom ek to lame pwisan ek pouvwar to lebra, ek ki vinn priye dan direksion sa lakaz-la, ki to ekout li depi lesiel, landrwa kot to reste, ek fer tou seki sa etranze-la demann twa dan so lapriyer. Koumsa tou bann pep lor later kapav konn to nom ek ena lakrint pou twa, parey kouma to pep Israël, ek ki zot kone ki’nn invok to nom lor sa lakaz ki mo finn konstrir la.” (2 Chron. 6:32, 33) Mem dan lepok Jésus, bann etranze ki ti anvi ador Jéhovah ti kapav ador Li avek pep ki Li ti swazir.Jean 12:20; Actes 8:27.

ENN NASION KI SERVI KOUMA TEMWIN

14-16. (a) Dan ki fason nasion Israël ti pou servi kouma temwin pou Jéhovah? (b) Ki Jéhovah atann so pep fer zordi?

14 Bann Izraelit ti ador zot Bondie, Jéhovah, me bann lezot nasion ti ador zot prop bondie. Alor, ti ena enn kestion inportan ki ti bizin gagn enn repons: Kisannla ki vre Bondie? Dan lepok Isaïe, Jéhovah ti dir ki bizin reponn sa kestion-la dan mem fason ki tret enn ka dan lakour. Li ti dir ki si bondie bann nasion zot vremem reel,  zot bizin prezant zot bann temwin. Li ti dir: “Les zot prezant zot bann temwin pou prouve ki zot zis, ouswa les zot ekoute ek dir: ‘Samem laverite!’”Is. 43:9.

15 Bondie ki bann nasion adore pa ti kapav prouve ki zot vremem reel. Zot ti zis bann zidol ki pa kapav koze ek pa kapav bouze, amwin ki enn kikenn sarye zot. (Is. 46:5-7) Me Jéhovah ti dir so pep Israël: “Zot mo bann temwin, . . . mo serviter ki mo finn swazir, pou ki zot konn mwa ek zot ena lafwa an mwa, ek ki zot konpran ki mo pa finn sanze. Avan mwa okenn Bondie pa ti forme, ek apre mwa, pa finn ena okenn lot bondie. Mwa, momem Jéhovah ek apar mwa pena okenn sover. . . . Alor, zot mo bann temwin, . . . ek momem Bondie.”Is. 43:10-12.

16 Parey kouma bann temwin dan enn lakour, pep Jéhovah ti ena loner pou prouve ki Jéhovah Limem sel vre Bondie. Li ti apel zot “pep ki mo ti forme pou mwa pou ki zot kapav fer konn mo louanz.” (Is. 43:21) Bann nasion ti rekonet ki se sa pep lamem ki port nom Jéhovah. Jéhovah ti atann ki pep Israël obeir Li volonterman ek donn Li laglwar, parski Li ti delivre zot dan l’Égypte. Jéhovah atann ki so pep fer parey zordi. Profet Mika ti koz lor latitid ki pep Bondie bizin ena: “Tou bann pep pou mars sakenn o-nom zot bondie, me nou, nou pou mars o-nom Jéhovah nou Bondie pou touletan.”Mika 4:5.

ENN PEP REBEL

17. Kifer Jéhovah ti konsider nasion Israël kouma enn pie rezin ki ti nepli servi nanye?

17 Malerezman, nasion Israël pa’nn res fidel ar Jéhovah. Zot ti koumans imit bann nasion ki ti ador bann bondie an dibwa ek ros, ek zot ti fer boukou lotel pou fos ladorasion. Inn gagn apepre 2,800 an, profet Hoshéa ti dir ki bann Izraelit ti kouma enn pie rezin ki nepli raport bann bon frwi. Li ti azoute: “Zot leker ipokrit, asterla pou trouve ki zot koupab.” (Hosh. 10:1, 2) Apepre 150 an plitar, Jérémie osi ti konpar nasion Israël ki rebel kouma enn pie rezin. Li ti dir ki sa nasion-la ti enn bon pie rezin, me li’nn sanze ek li nepli servi nanye. Par mwayin Jérémie, Jéhovah ti dir zot: “Kot zot bann bondie ki zot inn fer pou zotmem? Dir zot leve si zot kapav sov twa dan moman to maler.” Li ti azoute: “Mo prop pep finn bliye mwa.”Jér. 2:21, 28, 32.

18, 19. (a) Kouma Jéhovah ti anonse ki Li pou swazir enn nouvo pep lor later? (b) Ki nou pou examine dan prosin lartik?

18 Nasion Israël pa ti prodir bann bon frwi parski zot pa ti ador Jéhovah dan fason ki bizin. Zot pa ti azir kouma So bann temwin. Okontrer zot ti ador bann zidol. Alor Jésus ti dir bann sef Zwif dan so lepok: “Pou ras Rwayom Bondie ar zot, ek pou donn sa enn nasion ki pou raport bann frwi.” (Mat. 21:43) Zis bann dimounn ki Jéhovah swazir ki pou kapav fer parti dan sa nouvo nasion la, setadir Israël spiritiel. Li ti pou fer “enn nouvo lalians” avek zot. Jéhovah ti dir lor zot: “Mo pou vinn zot Bondie, ek zot pou vinn mo pep.”Jér. 31:31-33.

19 Apre ki nasion Israël ti vinn infidel, Jéhovah ti swazir Israël spiritiel pou vinn so pep dan premie siek. Me kisannla so pep zordi? Kouma bann ki anvi servi Bondie pou kone kisannla So bann vre adorater? Nou pou examinn sa dan prosin lartik.

^ par. 6 Deutéronome 15:15: “To bizin rapel ki to ti vinn enn esklav an Égypte ek ki Jéhovah to Bondie ti delivre twa. Se pou sa rezon-la ki mo donn twa lord pou fer sa zordi.”

^ par. 9 Deutéronome 4:5-8: “Get bien, mo finn ansegn zot bann komannman ek bann zizman, kouma Jéhovah mo Bondie finn donn mwa lord, pou ki zot swiv tousala dan pei ki zot pou al pran. Zot bizin met tousala an pratik, parski sa pou montre ki zot ena sazes ek lintelizans devan bann pep ki pou tann tou sa bann lalwa-la, ek zot pou dir: ‘Vremem sa gran nasion-la se enn pep ki ena sazes ek lintelizans. Ki gran nasion ena zot bondie pre ar zot, parey kouma Jéhovah nou Bondie Li, Li pre ar nou ninport kan nou apel Li? Ek ki gran nasion ena bann lalwa ki drwat ek bann zizman parey kouma sa Lalwa-la an-antie, ki mo pe met devan zot zordi?’”