Skip to content

Skip to table of contents

Kestion Bann Lekter

Kestion Bann Lekter

Kouma nomm bann ansien ek bann asistan ministeryel dan sak kongregasion?

Dan premie siek, lapot Paul ti dir bann ansien dan kongregasion Éphèse: “Vey bien lor zotmem ek lor tou troupo Bondie, parski lespri sin finn etabli zot kouma bann sirveyan parmi sa troupo-la pou ki zot pran swin kongregasion Bondie ki Li’nn aste avek disan so prop Garson.” (Actes 20:28) Azordi, ki rol lespri sin ena dan nominasion bann ansien ek asistan ministeryel?

Dabor, lespri sin ti pous bann ekrivin Labib pou ekrir bann kondision ki bizin ranpli pou vinn ansien ouswa asistan ministeryel. Par exanp, 1 Timothée 3:1-7 mansionn apepre 16 diferan kondision pou vinn ansien. Nou trouv lezot kondision dan bann verse kouma Tite 1:5-9 ek Jacques 3:17, 18. Premie Timothée 3:8-10, 12, 13 mansionn bann kondision ki enn frer bizin ranpli pou vinn asistan ministeryel. Deziemman, bann ki rekomann ek bann ki nomm bann frer, priye sirtou pou ki lespri sin gid zot kan zot pe gete si enn frer ranpli sa bann kondision-la dan enn fason rezonab. Trwaziemman, sa frer ki bann ansien pou rekomande la bizin montre ki li ena bann kalite ki lespri sin prodir. (Gal. 5:22, 23) Alor, nou trouve ki lespri sin inplike dan tou laspe ek dan tou letap nominasion enn frer.

Me, kisannla ki nomm sa bann frer-la? Dan lepase, bann ansien ti avoy biro nasional tou bann rekomandasion pou nomm bann ansien ek asistan ministeryel. Lerla, bann frer ki’nn nome par Komite Santral examinn bann rekomandasion-la ek fer bann nominasion. Apre sa, biro nasional inform komite bann ansien. Lerla bann ansien inform sa bann frer-la ki zot inn nome ek demann zot si zot dispoze ek si zot touzour kalifie pou aksepte sa responsabilite-la. Finalman, fer enn lanons dan kongregasion.

Me, kouma ti pe nomm bann frer dan premie siek? Dan sertin ka, bann zapot ti nomm bann frer pou pran sertin responsabilite. Par exanp, zot ti etabli set frer pou donn bann vev manze toulezour. (Actes 6:1-6) Me, li posib ki sa bann frer-la ti deza pe servi kouma ansien avan ki zot gagn sa nouvo responsabilite-la.

Mem si Labib pa explik an detay kouma ti fer sak nominasion, li donn nou sertin ransegnman lor la. Labib dir kan Paul ek Barnabas ti pe  retourn kot zot apre zot premie vwayaz misioner “zot ti etabli bann ansien pou bannla [bann disip] dan sak kongregasion, zot ti fer lapriyer ek gard karem, ek zot ti met sa bann ansien-la dan lame Jéhovah, an ki zot ti krwar.” (Actes 14:23) Plizir lane apre, Paul ti ekrir Tite, so konpagnon vwayaz, sa bann parol-la: “Mo ti les twa dan Crète, pou ki to regle bann kitsoz ki pa ti pe mars bien ek ki to etabli bann ansien dan sak lavil, parey kouma mo ti dir twa fer.” (Tite 1:5) Li paret ki Timothée osi, ki ti vwayaz souvan avek lapot Paul, ti gagn mem lotorite. (1 Tim. 5:22) Alor, li kler ki se bann sirveyan ki ti fer bann nominasion, pa bann zapot ouswa bann ansien dan Jérusalem.

An-akor avek sa bann lexanp Biblik la, Komite Santral bann Temwin Jéhovah inn fer bann sanzman dan fason ki nomm bann ansien ek bann asistan ministeryel. Apartir 1Septam 2014, finn koumans fer bann nominasion dan sa fason-la: Sak sirveyan sirkonskripsion examinn bien bann rekomandasion dan zot sirkonskripsion. Kan li vizit bann kongregasion, li fer zefor pou konn plis sa bann frer ki bann ansien inn rekomande la ek li pres avek zot otan ki posib. Apre ki li’nn examinn bann rekomandasion avek komite bann ansien, se limem ki ena responsabilite pou nomm bann ansien ek asistan ministeryel dan so sirkonskripsion. Alor, sa fason fer la li parey kouma seki ti pe fer dan premie siek.

Bann ansien pe diskit avek sirveyan sirkonskripsion pou gete si enn frer ranpli bann kondision ki mansione dan Labib (Malawi)

Ki responsabilite bann ki inplike dan bann nominasion, ena? “Lesklav fidel ek saz” ena responsabilite prinsipal pou nouri tou bann serviter Jéhovah. (Mat. 24:45-47) Ki sa inplike? Avek led lespri sin, zot fer bann resers dan Labib. Koumsa, zot kapav donn bann linstriksion lor fason ki bizin fer bann kitsoz dan bann kongregasion. Lesklav fidel nomm osi bann sirveyan sirkonskripsion ek bann manb Komite Biro Nasional. A zot tour, sak biro nasional dir bann kongregasion ki zot bizin fer pou aplik bann linstriksion Komite Santral. Sak komite bann ansien ena responsabilite pou examinn bien si bann frer ki zot rekomande pe ranpli bann kondision ki mansione dan Labib. Alafin, sak sirveyan sirkonskripsion ena enn gran responsabilite. Li pou priye ek examinn bien bann rekomandasion ki bann ansien inn fer, ek apre li pou nomm bann frer ki kalifie.

Kan nou kone kouma nomm bann ansien ek bann asistan ministeryel, nou konpran pli bien rol ki lespri sin ena dan diferan letap enn nominasion. Sa pous nou pou ena enn pli gran konfians ek respe pou bann ki finn nome dan kongregasion.Héb. 13:7, 17.

 Kisannla sa de temwin ki mansione dan Révélation sapit 11 la?

Révélation 11:3 koz lor de temwin ki profetize pandan 1,260 zour. Apre sa, Labib dir ki enn zanimo sovaz “pou gagn viktwar lor zot ek touy zot.” Me apre “trwa zour edmi,” sa de temwin-la pou regagn lavi, ek bann ki pe gete pou gagn sok.Rév. 11:7, 11.

Kisannla sa de temwin-la? Bann detay ki Labib done ed nou pou kone kisannla zot ete. An premie, nou aprann ki zot “reprezante par de pie zoliv ek de sandelie.” (Rév. 11:4) Sa fer nou rapel sandelie ek de pie zoliv ki mansione dan profesi Zekaria. Dapre sa profesi-la, sa de pie zoliv-la reprezant “de dimounn ki Bondie ti swazir,” setadir Gouverner Zorobabel, ek Gran Pret Josué, ki “ti pe debout pre avek Segner later antie.” (Zek. 4:1-3, 14) Deziemman, Labib dir nou ki sa de temwin-la pe fer bann gran kitsoz parey kouma Moïse ek Éliya.—Konpar Révélation 11:5, 6 avek Nombres 16:1-7, 28-35 ek 1 Rois 17:1; 18:41-45.

Alor, ki pwin komin ena ant Révélation sapit 11 ek Zekaria 4:1-3, 14? Dan sak ka, Labib fer referans ar bann dimounn ki Bondie ti swazir pou gid so pep pandan enn moman difisil, enn peryod leprev. Alor, sa de temwin ki mansione dan Révélation sapit 11 la se bann frer ki Bondie ti swazir pou gid so pep kan Rwayom Bondie ti etabli dan lesiel an 1914. Zot ti prese “avek bann linz an goni” pandan trwa-z-an-edmi.

Ki finn arive apre sa trwa-z-an-edmi predikasion-la? Bann lennmi pep Bondie ti touy sa bann frer-la dan enn fason sinbolik. Zot ti zet bannla dan prizon pou enn ti peryod letan, ki reprezant trwa zour edmi. Zot ti panse ki zot inn reisi aret travay ki sa bann frer-la ti pe fer, ek zot ti bien kontan.Rév. 11:8-10.

Me parey kouma Labib ti anonse, alafin sa trwa zour edmi-la, sa de temwin-la ti regagn lavi. Kouma sa inn arive? Bann frer ki ti anprizone, ti libere. Me pa zis sa. Bondie finn donn zot enn responsabilite spesial par mwayin zot Segner Jésus Christ, parski zot inn res fidel. An 1919, zot ti parmi bann ki Bondie ti etabli antan ki “lesklav fidel ek saz” pou pran swin so pep pandan bann dernie zour.Mat. 24:45-47; Rév. 11:11, 12.

Li interesan pou note ki Révélation 11:1, 2 relie sa bann levennman-la ar enn lepok kot ti mezir tanp spiritiel. Malaki sapit 3 koz lor mem kalite inspeksion ki ti pou fer dan tanp spiritiel, ek apre ti pou ena enn peryod pirifikasion. (Mal. 3:1-4) Sa inspeksion-la ek sa pirifikasion-la ti koumanse an 1914 ek ti fini koumansman 1919. Alor, sa peryod letan la inplik sa 1,260 zour (42 mwa) ek trwa zour edmi sinbolik la ki mansione dan Révélation sapit 11.

Nou vremem kontan ki Jéhovah inn pran bann dispozision pou pirifie enn pep spesial ki fer bann bon aksion! (Tite 2:14) Anplis, nou apresie bon lexanp ki sa bann frer fidel la inn lese. Zot inn gid pep Bondie pandan enn lepok leprev ek se koumsa ki dan enn sans sinbolik, zot finn servi antan ki sa de temwin-la. *

^ par. 18 Pou gagn plis ransegnman, get Latour Degard 15 Ziliet 2013, paz 22, paragraf 12.