Skip to content

Skip to table of contents

Nou Bizin Ena enn Kondwit ki Sin

Nou Bizin Ena enn Kondwit ki Sin

“Vinn sin dan tou zot kondwit.”1 PIERRE 1:15.

1, 2. (a) Ki kalite kondwit Jéhovah atann ki so bann serviter ena? (b) Ki bann kestion nou pou reponn dan sa lartik-la?

DAN let ki Bondie ti fer lapot Pierre ekrir, Pierre ti sit liv Lévitique ek ti explike ki bann Kretien bizin sin parey kouma bann Izraelit ti bizin sin. (Lir 1 Pierre 1:14-16.) Jéhovah, “Bondie ki Sin,” atann ki bann Kretien ki pou al viv dan lesiel ek “bann lezot brebi” fer tou seki zot kapav pou vinn sin dan tou zot kondwit.Jean 10:16.

2 Dan sa lartik-la, nou pou examinn bann prinsip dan liv Lévitique ki pou ed nou kone ki Bondie panse lor pirte. Nou pou trouve kouma nou kapav aplik sa bann prinsip-la dan nou lavi. Nou pou reponn osi sa bann kestion-la: Kouma nou bizin konsider bann konpromi? Kouma liv Lévitique montre nou linportans pou soutenir souverennte Jéhovah? Ki nou kapav aprann ar bann sakrifis ki bann Izraelit ti ofer?

PA FER KONPROMI

3, 4. (a) Kifer bann Kretien bizin evit fer konpromi ar bann lalwa ek bann prinsip Labib? (b) Kifer fode pa nou tir vanzans ouswa gard rankinn?

3 Pou fer Jéhovah plezir, nou bizin obeir so bann lalwa ek so bann prinsip. Fode zame nou les enn move latitid amenn nou pou fer bann konpromi ar enn sa bann prinsip-la. Enn  konpromi se kan enn dimounn pa respekte lalwa Jéhovah kan pe fer presion lor li. Mem si zordi nou pa anba Lalwa Moïse, sa Lalwa-la fer nou konpran ki kitsoz Jéhovah aksepte ek ki kitsoz Li pa aksepte. Par exanp, get seki Jéhovah ti dir bann Izraelit: “Fode pa to tir vanzans ni gard rankinn kont bann garson to pep, ek to bizin kontan to prosin kouma tomem. Momem Jéhovah.”Lév. 19:18.

4 Jéhovah pa kontan ki nou tir vanzans ouswa nou gard rankinn. (Rom. 12:19) Si nou rezet bann lalwa ek bann prinsip Bondie, Satan pou bien kontan ek nou pou zet dezoner lor nom Bondie. Li kapav arive ki enn kikenn inn bles nou ek nou bien ankoler. Me fode pa nou les sa koler-la ronz nou. Labib dekrir nou kouma “bann resipian later,” ouswa bann po later kot ena enn trezor. Sa trezor-la se nou minister. (2 Cor. 4:1, 7) Nou pa anvi met rankinn, ki kouma lasid, dan sa mem resipian kot nou gard enn trezor la.

5. Ki nou kapav aprann ar lexanp Aaron kan Jéhovah ti touy so bann garson? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

5 Lévitique 10:1-11 koz lor enn sitiasion bien tris ki ti arive dan fami Aaron. Jéhovah ti fer enn dife sorti dan lesiel pou touy Nadab ek Abihou, bann garson Aaron. Me Bondie ti dir Aaron ek so fami ki fode pa zot montre ki zot sagrin. Sa ti enn gran leprev pou zot, pa vre? Eski ou pou montre ki ou sin si ou frekant bann manb ou fami ouswa lezot dimounn ki’nn exkli?Lir 1 Corinthiens 5:11.

6, 7. (a) Kan nou pe deside si nou pou partisip dan enn maryaz ki pou fer dan legliz, ki bann kitsoz nou bizin pran an konsiderasion? (Get not.) (b) Kouma nou kapav explik dimounn-la ki nou pa pou partisip dan so maryaz ki pou fer dan legliz?

6 Kitfwa zame nou pa pou konn mem sitiasion ki Aaron ek so fami. Me ki nou pou fer si enn fami ki pa Temwin invit nou pou asiste ek pou partisip dan so maryaz ki pe fer dan legliz? Pena okenn lalwa dan Labib ki dir nou pa gagn drwa fer sa. Me, ena bann prinsip ki nou bizin pran an konsiderasion avan nou pran enn desizion. *

7 Nou bann fami kapav etone ouswa mem pa konpran nou desizion pou fer plezir Jéhovah ek pou res sin. (1 Pierre 4:3, 4) Nou pa anvi ofans zot. Alor, bien alavans, nou pou koz ar zot dan enn fason bien fran, me san ki nou bles zot. Dabor, nou kapav remersie zot pou zot linvitasion. Apre sa, nou kapav dir zot ki nou pa anvi gat lanbians ki pou ena sa zour-la. Nou pa anvi anbaras zot ni zot bann linvite kan nou pa pou partisip dan zot seremoni relizie. Sa se enn fason ki nou kapav evit fer konpromi avek nou bann krwayans ek nou lafwa.

SOUTENIR SOUVERENNTE JÉHOVAH

8. Kouma liv Lévitique met laksan lor souverennte Jéhovah?

8 Liv Lévitique met laksan lor souverennte Jéhovah. Plis ki 30 fwa dan sa liv-la, li dir ki bann lalwa sorti kot Bondie. Moïse ti konn sa ek li ti fer exakteman seki Jéhovah ti donn li lord pou fer. (Lév. 8:4, 5) Parey kouma Moïse, nou’si nou bizin touletan fer seki nou Lerwa Jéhovah anvi nou fer. Mem si lorganizasion Jéhovah ed nou, parfwa nou lafwa li teste kan nou tousel, parey kouma sa ti arive kan Jésus ti dan dezer. (Luc 4:1-13) Si nou fer Bondie konfians ek nou soutenir so souverennte, setadir drwa ki Li ena pou dirize, personn pa pou kapav pous nou pou fer bann konpromi. Nou pa pou les laper fer nou sede.Prov. 29:25.

9. Kifer tou bann nasion ena laenn pou bann serviter Bondie?

 9 Bann serviter Bondie partou lor later bizin atann pou gagn persekision, parski Jésus ti dir so bann disip: “Bann dimounn pou persekit zot ek pou touy zot, ek tou bann nasion pou ena laenn pou zot akoz mo nom.” (Mat. 24:9) Mem si bann dimounn ena laenn pou nou, nou kontign prese ek gard enn kondwit ki sin. Nou bann dimounn onet ek nou gard nou pirte lor plan fizik ek moral. Anplis, nou bann bon sitwayen. Me kifer sertin dimounn deteste nou? (Rom. 13:1-7) Se parski nou konsider Jéhovah kouma nou Lerwa. Nou ador ‘zis Li tousel’ ek zame nou pou fer bann konpromi avek so bann lalwa ek so bann prinsip ki zis.Mat. 4:10.

10. Ki finn ariv enn frer ki ti fer konpromi avek so netralite?

10 Nou “pa fer parti dan lemond,” akoz sa nou gard nou netralite, setadir nou pa pran par ni dan bann lager ki ena dan lemond, ni dan politik. (Lir Jean 15:18-21; Isaïe 2:4. *) Sertin Kretien ki finn vwe zot lavi ar Jéhovah finn fer bann konpromi ek pa finn gard zot netralite. Boukou parmi zot finn repanti ek finn rekoumans servi Jéhovah. (Ps. 51:17) Me sertin non. Get par exanp seki ti arive partou dan Hongrie, pandan Deziem Lager Mondial. Gouvernman ti met boukou frer dan prizon, san okenn rezon valab. Bann ofisie ti pran 160 frer ladan, ki ena mwins ki 45 an, ek ti rasanble zot dan enn sel lavil. Ti donn zot lord pou rant dan larme. Laplipar ti refize. Me nef ladan ti pronons serman militer ek ti aksepte pou met bann iniform larme. De-z-an plitar, enn parmi bann ki ti fer konpromi ti gagn lord pou al exekit plizir Temwin ki ti res fidel. Parmi, ti ena so prop frer! Finalman, pa ti exekit sa bann Temwin ki ti res fidel la.

DONN JÉHOVAH OU MAXIMUM

11, 12. Ki nou kapav aprann ar bann sakrifis ki bann Izraelit ti ofer dan lepase?

11 Dapre Lalwa, bann Izraelit ti bizin ofer bann sakrifis bien presi. (Lév. 9:1-4, 15-21) Sa bann sakrifis-la ti bizin san defo parski zot ti reprezant sakrifis Jésus ki parfe. Bann Izraelit ti bizin swiv osi bann linstriksion bien presi pou sak kalite sakrifis ki zot ti ofer. Lévitique 12:6 explik nou seki enn mama ti bizin fer apre ki li’nn donn nesans so tibaba: “Kan bann zour pirifikasion pou so garson ouswa so tifi inn fini, li pou amenn enn mouton ki ena mwins ki enn an, pou brile net, ek enn zenn pizon ouswa enn tourtrel kouma enn sakrifis pou pese, ar pret devan lantre latant renion.” Mem si Jéhovah ti bien presi dan seki Li ti demann bann Izraelit, Lalwa ti montre dan enn fason bien kler ki Li enn Bondie ki ena lamour ek ki rezonab. Par exanp, si enn mama pa ti kapav ofer enn mouton, li ti kapav ofer de tourtrel ouswa de pizon. (Lév. 12:8) Mem si sa mama-la ti pov, Jéhovah ti kontan ek apresie li parey kouma Li ti apresie bann ki ti kapav ofer enn sakrifis ki kout ser. Ki sa aprann nou?

12 Lapot Paul ti ankouraz bann Kretien pou ofer Bondie “enn sakrifis louanz.” (Héb. 13:15) Kouma nou fer sa? Se kan nou koz lor nom Jéhovah avek lezot. Bann frer ek ser ki pa tande servi langaz sign pou loue Bondie. Bann Kretien ki malad ek ki pa kapav sorti kot zot, loue Jéhovah kan zot ekrir bann let, rann  temwaniaz par telefonn, ek pres avek bann dimounn ki rann zot vizit. Kantite ki nou kapav fer pou loue Jéhovah, li pou depann lor nou lasante ek nou kapasite. Me, nou bizin touletan donn Li nou best.Rom. 12:1; 2 Tim. 2:15.

13. Kifer nou bizin donn nou rapor?

13 Nou kontan Jéhovah, akoz sa nou dispoze pou ofer Li bann sakrifis louanz. (Mat. 22:37, 38) Me ki latitid nou bizin ena kan lorganizasion Jéhovah demann nou pou donn enn rapor sak mwa? Nou bizin dispoze pou fer sa parski se enn fason ki nou montre nou latasman pou Bondie. (2 Pierre 1:7) Selman, fode pa nou panse ki nou oblize pas enn kantite letan dan nou minister zis pou nou met boukou lertan lor nou rapor. An realite, si enn proklamater pa kapav fer boukou akoz so laz ouswa so lasante, li kapav met mem 15 minit lor so rapor. Jéhovah apresie sa parski se maximum ki li’nn kapav fer. Jéhovah kone osi ki nou bann frer ek ser kontan Li ek ki zot vremem anvi rann temwaniaz lor Li. Parey kouma bann Izraelit ti kapav ofer Jéhovah enn don mem si zot ti pov, zordi osi bann ki pa reisi fer boukou kapav gagn satisfaksion pou donn enn rapor. Nou rapor form parti dan rapor mondial ki ed bann frer pou organiz laktivite predikasion pou bann lane apre. Ala kifer nou bizin donn nou rapor.

LABITID POU ETIDIE EK SAKRIFIS LOUANZ

14. Explike kifer nou bizin examinn nou bann labitid pou etidie.

14 Apre ki ou’nn examinn sa bann trezor spiritiel ki ena dan liv Lévitique la, sirman asterla ou pli konpran kifer sa liv-la form parti dan Parol Bondie. (2 Tim. 3:16) Sirman ou pli determine pou res sin. Jéhovah atann ki nou donn Li nou maximum ek Li merit sa. Kitfwa asterla ou pou anvi etidie bann lezot liv Labib plis an profonder. (Lir Proverbes 2:1-5. *) Priye ek reflesi lor ou bann labitid pou etidie. Ou kapav demann oumem: ‘Eski vremem mo pe donn Jéhovah mo maximum? Ouswa mo pe les televizion, video games, spor, ouswa lezot pastan anpes mwa progrese dan laverite?’ Si wi, kitfwa li bon nou reflesi lor seki Paul inn dir dan liv Hébreux.

Eski ou letid Labib ek ou ladorasion an fami li enn priorite dan ou lavi? (Get paragraf 14)

15, 16. Kifer Paul pa ti pas par kat sime kan li ti ekrir bann Kretien Ebre?

15 Paul pa ti pas par kat sime kan li ti ekrir bann Kretien Ebre. (Lir Hébreux 5:7, 11-14.) Li ti dir: “Zot fer koumadir zot pa tande.” Kifer li ti koz fran koumsa? Parski sa bann Kretien-la ti pe esey viv zis avek dile, setadir zis avek enn konesans debaz lor Labib. Alor, parey kouma Jéhovah, Paul ti kontan zot ek ti trakase pou zot. Li vre ki li bien inportan nou konpran bann lansegnman debaz ki ena  dan Labib. Me si nou anvi progrese dan laverite, nou bizin manz “bann manze solid,” setadir bann lansegnman Labib ki profon.

16 Bann Kretien Ebre ti bizin kapav ansegn lezot. Me olie sa, zotmem zot ti bizin kikenn pou ansegn zot. Kifer? Parski zot pa ti’le manz “bann manze solid.” Nou kapav demann noumem: ‘Kouma mo konsider bann lansegnman profon ki ena dan Labib? Eski mo kontan etidie sa bann kitsoz la? Ouswa eski mo zwe sove kan bizin priye ek etidie an profonder? Si wi, eski problem-la se parski mo pena bann bon labitid pou etidie?’ Fode pa nou zis pres ar bann dimounn, me nou bizin osi ansegn zot ek fer bann disip.Mat. 28:19, 20.

17, 18. (a) Kifer nou bizin manz “bann manze solid” regilierman? (b) Ki bann pwin nou bizin pran an konsiderasion an rapor avek bwar lalkol avan nou al renion?

17 Nou kapav santi nou koupab devan Jéhovah parski nou pa pe etidie an profonder. Me Jéhovah pa anvi ki nou etidie zis parski nou santi nou koupab. Mem si nou trouv sa difisil pou etidie, nou bizin kontign manz “bann manze solid,” ninport ki kantite letan nou dan laverite. Sa li bien inportan si nou anvi res sin.

18 Pou res sin, nou bizin examinn bien bann Lekritir ek fer exakteman seki Bondie demann nou. Jéhovah ti touy Nadab ek Abihou, bann garson Aaron, parski zot ti ofer “enn dife ki pa otorize,” ek kitfwa zot ti sou kan zot ti fer sa. (Lév. 10:1, 2) Remarke seki Bondie ti dir Aaron apre sa. (Lir Lévitique 10:8-11. *) Eski sa vedir ki fode pa nou bwar okenn labwason ki ena lalkol avan nou al renion? Reflesi lor sa bann pwin-la: Nou pa anba Lalwa. (Rom. 10:4) Dan sertin pei, pandan bann repa, bann frer ek ser pran lalkol dan enn fason rezonab avan zot al renion. Jésus ek so bann zapot ti servi kat koup divin kan zot ti selebre Pâques. Kan ti etabli Memoryal, zot ti bwar divin ki ti reprezant disan Jésus. (Mat. 26:27) Labib kondann enn kikenn ki bwar boukou ek enn kikenn ki bwar ziska sou. (1 Cor. 6:10; 1 Tim. 3:8) Akoz zot konsians, boukou Kretien prefer pa bwar lalkol avan zot partisip dan ninport ki laktivite spiritiel. Me selman, mem si sak pei diferan, seki inportan se ki bann Kretien konn “fer diferans ant seki sin ek seki pa sin” pou ki zot gard zot pirte ek fer Jéhovah plezir.

19. (a) Kouma nou kapav fer nou ladorasion an fami ek nou letid personel vinn pli interesan? (b) Kouma ou kapav montre ki ou bien deside pou res sin?

19 Kan nou etidie Parol Bondie an profonder, nou dekouver bann prinsip ki kouma bann trezor. Servi bann zouti ki disponib pou fer bann resers. Sa pou fer ou ladorasion an fami ek ou letid personel vinn pli interesan. Ogmant ou konesans lor Jéhovah ek lor so proze. Vinn pros ar Li. (Jacq. 4:8) Parey kouma enn ekrivin Psaume ti sante, dir Jéhovah: “Ouver mo lizie pou ki mo kapav trouv bien bann kitsoz extraordiner ki ena dan to lalwa.” (Ps. 119:18) Fode zame nou fer konpromi avek bann lalwa ek bann prinsip ki ena dan Labib. Avek tou nou leker, nou bizin obeir lalwa Jéhovah, “Bondie ki Sin,” ek partisip avek zel dan “travay sakre pou anons bon nouvel Bondie.” (1 Pierre 1:15; Rom. 15:16) Nou bizin res sin dan sa bann dernie zour ki nou pe viv la. Alor, anou res sin dan tou nou kondwit ek soutenir souverennte Jéhovah!

^ par. 6 Get “Kestion Bann Lekter” dan Latour Degard 1Zin 2002.

^ par. 10 Isaïe 2:4: “Li pou rann zizman parmi bann nasion ek Li pou remet bann kitsoz an ord konsernan boukou pep. Zot pou forz zot lepe pou fer sa vinn bann lasari pou travay later, ek zot pou fer zot bann lans vinn bann sizay. Enn nasion pa pou lev lepe kont enn lot nasion, ek zot pou nepli aprann lager.”

^ par. 14 Proverbes 2:1-5: “Mo garson, si to aksepte seki mo dir ek to gard bien dan to leker mo bann komannman, kan to ekout bien lasazes, ek to ouver to leker pou gagn disernman; anplis, si to demann pou gagn lintelizans, ek to kriye pou gagn disernman, ek si to kontign rod sa parey kouma larzan, ek to kontign rod sa parey kouma bann trezor ki finn kasiet; lerla to pou konpran lakrint pou Jéhovah, ek to pou trouv konesans Bondie.”

^ par. 18 Lévitique 10:8-11: “Lerla Jéhovah ti dir Aaron: ‘Pa bwar divin ni okenn labwason ki ena lalkol, twa ek to bann garson, kan zot rant dan latant renion, pou ki zot pa mor. Sa li enn lalwa ki reste pou touletan pou zot zenerasion. 10 Se pou ki zot fer diferans ant seki sin ek seki pa sin ek ant seki pir ek seki inpir, 11 ek pou ansegn bann Izraelit tou bann lalwa ki Jéhovah finn dir zot par mwayin Moïse.’”