Skip to content

Skip to table of contents

“Asterla Zot Pep Bondie”

“Asterla Zot Pep Bondie”

“Avan, zot pa ti enn pep, me asterla zot pep Bondie.”1 PIERRE 2:10.

1, 2. Ki sanzman Jéhovah ti fer zour Pentecôte 33? Kisannla bann premie manb nouvo nasion Jéhovah? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

ZOUR Pentecôte 33, ti ena enn gran sanzman dan listwar pep Bondie. Jéhovah ti kree enn nouvo nasion ki apel “Israël Bondie,” ouswa Israël spiritiel. (Gal. 6:16) Li ti servi so lespri sin pou swazir bann manb sa nasion-la. Paul ti ekrir ki sa bann manb-la pa ti bizin fer sirkonsizion parey kouma bann desandan Abraham. Me se zot “leker ki [ti bizin] sirkonsi” par mwayin lespri sin.Rom. 2:29.

2 Kisannla bann premie manb nouvo nasion Bondie? Se bann zapot ek plis ki san lezot disip Christ ki ti rasanble lao dan enn lasam dan Jérusalem. (Actes 1:12-15) Zot ti gagn lespri sin, ek zot ti vinn bann garson Bondie. (Rom. 8:15, 16; 2 Cor. 1:21) Se lerla ki zot inn vinn bann manb nouvo nasion Bondie, setadir so pep. Seki ti arive sa zour-la, montre ki Jéhovah ti aksepte sakrifis Jésus Christ ek ti ranplas lalians Lalwa par enn nouvo lalians. (Luc 22:20; lir Hébreux 9:15.) Lespri sin ti donn zot kapasite pou koz ek konpran plizir lang, ek pou ansegn “bann kitsoz extraordiner ki Bondie fer.”Actes 2:1-11.

 NOUVO PEP BONDIE

3-5. (a) Ki Pierre ti dir bann Zwif zour Pentecôte? (b) Kouma nouvo nasion Bondie ti pe grandi?

3 Jéhovah ti servi lapot Pierre pou fer bann Zwif ek bann prozelit vinn bann manb So nouvo nasion, setadir kongregasion bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel. Zour Pentecôte, dan enn fason bien fran, Pierre ti dir bann Zwif ki zot ti touy Jésus ek ki asterla zot bizin aksepte li kouma zot “Segner ek Christ.” Kan lafoul ti demande ki zot bizin fer, Pierre ti dir zot: “Repanti, ek ki sakenn parmi zot pran batem o-nom Jésus Christ pou gagn pardon zot pese, ek zot pou gagn don gratis lespri sin.” (Actes 2:22, 23, 36-38) Sa zour-la, apepre 3,000 dimounn ti vinn bann manb nouvo nasion Israël spiritiel. (Actes 2:41) Apre sa, bann zapot ti kontign pres avek zel ek boukou dimounn ankor ti aksepte laverite. (Actes 6:7) Sa nouvo nasion-la ti pe grandi.

4 Plitar, bann disip Jésus ti koumans pres avek bann Samaritin. Philippe ti batiz boukou parmi zot, me zot pa ti gagn lespri sin deswit. Komite santral dan Jérusalem ti avoy Pierre ek Jean pou vizit sa bann nouvo frer ek ser la. Lerla, sa de zapot-la ti poz lame lor zot, “ek zot ti gagn lespri sin.” (Actes 8:5, 6, 14-17) Se koumsa ki sa bann Samaritin-la ti vinn bann manb Israël spiritiel.

Pierre ti pres ar Corneille ek tou bann dimounn dan so lakaz (Get paragraf 5)

5 Dan lane 36 Nou Lepok, Bondie ti servi Pierre pou fer enn lot group dimounn vinn bann manb sa nouvo nasion-la. Pierre ti pres ar Corneille, enn ofisie larme Romin, ar so fami ek so bann kamarad. (Actes 10:22, 24, 34, 35) Pandan ki Pierre pe koze, tou bann ki ti pe ekoute ek mem bann ki pa Zwif, ti gagn lespri sin. Labib dir: “Bann krwayan ki ti sirkonsi ek ki ti vinn avek Pierre ti etone, parski bann dimounn lezot nasion osi ti gagn don gratis lespri sin.” (Actes 10:44, 45) Apartir sa moman-la, bann ki pa Zwif ek ki pa sirkonsi ti kapav form parti dan Israël spiritiel.

“ENN PEP POU SO NOM”

6, 7. Ki bann manb nouvo nasion Bondie ti fer antan ki enn pep pou nom Jéhovah?

6 Dan enn renion komite santral ki ti fer dan lane 49 Nou Lepok, disip Jacques ti dir: “Syméôn finn rakont an detay kouma pou premie fwa, Bondie ti pran kont bann nasion pou tir enn pep parmi zot pou so nom.” (Actes 15:14) Dan sa nouvo pep ki port nom Jéhovah la ena bann Kretien Zwif ek bann ki pa Zwif, toulede. Bondie ti fer zot vinn enn sel nasion. (Rom. 11:25, 26a) Plitar, Pierre ti ekrir: “Avan, zot pa ti enn pep, me asterla zot pep Bondie.” Pou explike kifer Bondie ti form sa nouvo nasion-la, li ti dir: “Zot enn ‘ras ki Bondie finn swazir, enn  group pret ki pou vinn lerwa, enn nasion sin, enn pep ki pou vinn enn dibien spesial, pou ki zot anons bann gran kalite’ sa Kikenn ki’nn fer zot sorti dan nwarte la pou vinn dan so lalimier extraordiner.” (1 Pierre 2:9, 10). Avek kouraz, zot ti bizin rann temwaniaz lor Jéhovah ek loue Li an piblik parski Limem Lerwa Liniver.

7 Asterla ki Jéhovah ti pe servi sa nouvo nasion-la, Li ti kapav apel zot “pep ki mo ti forme pou mwa pou ki zot kapav fer konn mo louanz.” (Is. 43:21) Avek kouraz, sa bann premie Kretien-la ti fer bann dimounn kone ki se Jéhovah sel vre Bondie ek ki tou lezot bondie fos. (1 Thess. 1:9) Zot ti bann temwin pou Jéhovah ek pou Jésus “dan Jérusalem, partou dan Judée ek Samarie, ek ziska dan rezion pli lwin lor later.”Actes 1:8; Col. 1:23.

8. Kouma lapot Paul ti met angard pep Bondie dan premie siek?

8 Paul ti enn parmi sa bann temwin-la. Mem devan bann filozof payin, li pa ti ezite pou fer kone ki se Jéhovah sel vre Bondie. Li ti dir ki se Jéhovah “ki finn fer lemond ek tou bann kitsoz ki ena ladan,” ek Limem “Segner lesiel ek later.” (Actes 17:18, 23-25) Anplis, Paul ti met angard bann Kretien kan li ti dir zot: “Mo kone apre ki mo ale, bann loulou ki fer dominer pou rant parmi zot ek pou maltret troupo Bondie, ek ki parmi zotmem, pou ena bann zom ki pou leve ek pou deform laverite ek pou fer bann disip swiv zot.” (Actes 20:29, 30) Deza ver lafin premie siek, ti ena boukou aposta.1 Jean 2:18, 19.

9. Ki ti arive apre lamor bann zapot?

9 Apre lamor bann zapot, lapostazi ti fane dan tou bann kongregasion. Avek letan, diferan relizion ki dir zot Kretien ti koumans existe. Olie zot montre ki zot enn pep pou nom Jéhovah, sa bann fos Kretien-la ti tir nom Bondie dan zot bann tradiksion Labib. Zot ti osi dezonor Bondie dan boukou lezot fason. Par exanp, zot ti swiv bann koutim payin ek ansegn bann doktrinn ki pa sorti dan Labib. Zot ti fer bann lager swadizan sin parski zot ti pretann ki zot ti pe lager pou Bondie. Zot ti pratik bann kitsoz imoral. Alor, pandan plizir siek, ti ena zis enn tigit adorater Jéhovah inpe partou lor later. Me zot pa ti enn group organize ki ti form enn ‘pep pou so nom.’

BONDIE REORGANIZ SO PEP

10, 11. (a) Ki Jésus ti anonse konsernan “dible” ek “bann move lerb”? (b) Kouma parabol Jésus ti akonpli apre 1914?

10 Dan so parabol lor dible ek move lerb, Jésus ti anonse ki akoz lapostazi, li pou difisil pou idantifie vre relizion. Li ti dir ki “pandan ki bann zom pe dormi,” Lediab pou plant move lerb dan karo kot Garson Limanite inn sem bann lagrin dible. Dible ek move lerb pou pouse ansam ziska “konklizion sa sistem-la.” Jésus ti explike ki “bon lagrin” reprezant “bann garson Rwayom Bondie,” ek ki “bann move lerb” se “bann garson sa kikenn ki move la.” Pandan lepok lafin, Garson limanite pou avoy bann anz pou separ bann move lerb ar dible. Apre sa, bann anz pou rasanble bann garson Rwayom Bondie. (Mat. 13:24-30, 36-43) Kouma sa finn arive? Kouma sa finn permet Bondie ena enn group adorater organize ankor enn fwa lor later?

11 “Konklizion sa sistem-la” inn koumanse an 1914. Dan sa lepok-la ti ena  apepre 5,000 Kretien ki Bondie ti’nn swazir par mwayin lespri sin. Pandan lager ki ti koumanse sa lane-la, sa “bann garson Rwayom Bondie” la ti ankor esklav Gran Babylone. Me an 1919, Jéhovah ti delivre zot. Bann dimounn ti kapav fer diferans ant sa bann vre Kretien-la ek bann fos Kretien. Jéhovah ti rasanble “bann garson Rwayom Bondie” ek fer zot vinn enn pep organize, parey kouma Isaïe ti anonse: “Eski pou donn nesans enn pei dan enn sel zour? Ouswa, eski enn nasion pou pran nesans enn sel kout? Pourtan, deswit kouma Sion inn koumans gagn douler, li’nn donn nesans so bann garson.” (Is. 66:8) Sion reprezant lorganizasion Jéhovah kot ena bann kreatir spiritiel. Li’nn “donn nesans” kan Jéhovah ti fer bann garson Rwayom Bondie vinn enn nasion.

12. Kouma bann garson Rwayom Bondie zot enn pep pou nom Jéhovah zordi?

12 Parey kouma bann Kretien premie siek, zordi “bann garson Rwayom Bondie,” zot osi zot bann temwin pou Jéhovah. (Lir Isaïe 43:1, 10, 11. *) Zot diferan parski zot ena enn bon kondwit ek zot pres bonn nouvel lor Rwayom Bondie “kouma enn temwaniaz pou tou bann nasion.” (Mat. 24:14; Phil. 2:15) Se koumsa ki zot finn ed plizir milyon dimounn pou devlop bann bon relasion avek Jéhovah.Lir Daniel 12:3. *

“NOU ANVI AL AVEK ZOT”

13, 14. Pou ki Jéhovah aksepte ladorasion bann ki pa form parti dan Israël spiritiel, ki zot bizin fer? Kouma Labib ti anons sa?

13 Dan lartik avan, nou ti aprann  ki dan Israël, Jéhovah ti aksepte ladorasion bann etranze akondision ki zot ti ador Li ansam avek So pep. (1 Rois 8:41-43) Azordi osi parey, bann ki pa form parti dan Israël spiritiel bizin ador Jéhovah ansam avek so bann Temwin ki ena lesperans pou al dan lesiel.

14 Depi bien lontan, bann profet ti anonse ki boukou dimounn pou vinn ador Jéhovah avek so pep dan lepok lafin. Isaïe ti dir: “Boukou pep pou ale ek pou dir: ‘Vini, anou mont lor montagn Jéhovah, pou al dan lakaz Bondie Jacob. Li pou montre nou semin ki nou bizin swiv, ek nou pou mars lor so bann santie.’ Parski lalwa pou sorti depi Sion, ek parol Jéhovah pou sorti depi Jérusalem.” (Is. 2:2, 3) Zekaria ti anonse: “Boukou pep ek bann nasion pwisan pou vinn rod Jéhovah, Sef bann larme, dan Jérusalem ek pou sipliy Li pou gagn so faver.” Sa group dimounn la ti pou sorti ‘dan tou nasion.’ Zot ti pou ador Bondie ansam avek Israël spiritiel ek ti pou dir: “Nou anvi al avek zot parski nou finn tann dir ki Bondie avek zot.”Zek. 8:20-23.

15. Kouma “bann lezot brebi” “al avek” Israël spiritiel?

15 “Bann lezot brebi” “al avek” Israël spiritiel kan zot pres bonn nouvel lor Rwayom Bondie. (Marc 13:10) Zot form parti dan pep Bondie, ek ansam avek Israël spiritiel zot vinn enn “sel troupo” anba direksion “exselan berze,” Christ Jésus.Lir Jean 10:14-16.

GAGN PROTEKSION AVEK PEP JÉHOVAH

16. Kouma Jéhovah pou deklans Har-Maguédôn?

16 Dan ler ki Li’nn fixe, Jéhovah pou diriz bann levennman lor later. Apre ki Gran Babylone pou detrir, Satan pou atak pep Bondie ek sa pou deklans Har-Maguédôn, parti final “gran detres.” (Mat. 24:21; Ézék. 38:2-4) Gog pou atak “enn pep ki’nn rasanble parmi tou bann nasion.” (Ézék. 38:10-12) Kan sa latak-la pou arive, nou pou bien bizin proteksion Jéhovah pou nou sape. Deswit Jéhovah pou azir, Li pou lager kont Gog ek so larme. Li pou fer kone ki Li ena tou drwa pou dirize ek Li pou sanktifie so nom. Jéhovah dir: “Vremem, mo pou glorifie mwa, ek mo pou sanktifie mwa ek mo pou fer boukou nasion konn mwa; ek zot pou bizin kone ki momem Jéhovah.”Ézék. 38:18-23.

Pandan “gran detres,” nou bizin res pros ar nou kongregasion (Get paragraf 16-18)

17, 18. (a) Ki bann linstriksion Jéhovah pou donn so pep kan Gog pou atak zot? (b) Si nou anvi ki Jéhovah protez nou, ki nou bizin fer?

17 Kan Gog koumans atak pep Bondie, Jéhovah pou dir so bann serviter: “Ale mo pep, rant dan to bann lasam andan, ek ferm laport deryer twa. Kasiet pou enn ti moman ziska ki lakoler pase.” (Is. 26:20) Pandan sa moman-la, Jéhovah pou donn nou bann linstriksion lor seki nou bizin fer pou gagn so proteksion. Kitfwa sa “bann lasam andan” la ena enn rapor avek nou bann kongregasion.

18 Si nou anvi gagn proteksion pandan gran detres, nou bizin rekonet ki Bondie ena enn pep lor later zordi ek ki Li’nn organiz zot an plizir santenn kongregasion. Nou bizin kontign res dan kote pep Jéhovah ek res pros ar nou kongregasion. Parey kouma sa ekrivin Psaume la, anou dir avek tou nou leker: “Delivrans li pou Jéhovah. To benediksion li lor to pep.”Ps. 3:8.

^ par. 12 Isaïe 43:1, 10, 11: “Asterla Jacob, get seki Jéhovah to Kreater dir twa, sa Kikenn ki’nn fer twa la, Israël: ‘Pa per, parski mo finn reaste twa. Mo finn apel twa par to nom. To pou mwa.’ 10 ‘Zot mo bann temwin,’ se seki Jéhovah dir, ‘mo serviter ki mo finn swazir, pou ki zot konn mwa ek ena lafwa an mwa, ek ki zot konpran ki mo pa finn sanze. Avan mwa, pena okenn Bondie ki’nn forme, ek apre mwa, pa finn ena okenn lot bondie.’ 11 ‘Mwa, momem Jéhovah, ek apar mwa pena okenn sover.’”

^ par. 12 Daniel 12:3: “Bann ki ena disernman pou briye parey kouma lesiel, ek bann ki amenn enn kantite dimounn ver lazistis pou briye parey kouma bann zetwal, pou touletan.”