Skip to content

Skip to table of contents

 Dan Nou Bann Arsiv

Lalimier Koumans Briye dan Pei Soley Leve

Lalimier Koumans Briye dan Pei Soley Leve

Bann avion ti pas lor Osaka et ti fann bann linvitasion pou enn diskour piblik

LE SIS Septam 1926, enn pelrin (sirveyan sirkonskripsion) dan l’Amérique, ki ti ne dan Japon, ti retourn dan so pei kouma enn misioner. Pou akeyir li, ti ena zis enn dimounn—sel dimounn ki ti abone avek Latour Degard ek ki ti etabli enn group letid Labib dan Kobe. Le 2 Zanvie 1927, bann Etidian Labib ti fer zot premie lasanble dan sa lavil-la. Antou ti ena 36 asistan ek 8 batize. Sa ti enn bon depar. Me, kouma sa ti group-la ti pou kapav fer 60 milyon Zapone trouv lalimier laverite?

An Me 1927, sa bann Etidian Labib bien debrouyar la finn lans enn gran kanpagn predikasion dan bann plas piblik. Zot lobzektif? Anons enn seri diskour Biblik. Pou premie diskour ki ti pou ena dan Osaka, bann frer finn met bann pankart lor bann trotwar ek zot finn kol bann gran lafis partou dan lavil. Zot finn avoy 3000 linvitasion bann dimounn bien inportan. Zot finn distribie osi 150,000 trak. Anplis, zot finn fer piblisite sa diskour-la lor bann lagazet bien popiler ek lor 400,000 tiket trin. Zour ki ti ena sa diskour-la, de avion ti pas lor lavil ek ti fann 100,000 trak. Apepre 2,300 dimounn ti vinn ekout diskour “Rwayom Bondie Deryer Laport” (an Angle). Lasal Osaka Asahi ti ranpli net, pa ti ena plas. Bann frer ti bizin fer apepre mil dimounn retourn kot zot. Apre diskour, plis ki 600 dimounn finn reste pou enn sesion kestion-repons. Pandan bann mwa ki’nn swiv, bann frer finn pronons bann diskour piblik dan Kyōto ek dan bann lezot lavil, dan lwes Japon.

An Oktob 1927, bann Etidian Labib finn organiz bann diskour dan Tokyo, kapital Japon. Ankor enn fwa, zot ti avoy bann linvitasion bann dimounn inportan—parmi ti ena premie minis, bann manb parlman, ek bann sef relizie ek militer. Zot ti kol bann lafis, met bann lanons dan lagazet ek distribie 710,000 trak. Antou, 4,800 dimounn ti asiste trwa diskour ki ti fer dan Tokyo.

BANN KOLPORTER BIEN ZELE

Katsuo ek Hagino Miura

Bann kolporter (pionie) inn zwe enn rol inportan pou fer mesaz lor Rwayom Bondie rant dan lakaz bann dimounn. Matsue Ishii, enn parmi bann premie kolporter dan Japon, ek so misie Jizo, ti prese dan trwa kar pei, depi Sapporo ki trouv dan lenor ziska Sendai, Tokyo, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kyoto, Okayama, ek Tokushima. Ser Ishii avek Sakiko Tanaka, enn ser aze, ti met bann kimono bien abiye pou al vizit bann gran fonksioner. Enn parmi sa bann fonksioner-la ti demann 300 volim liv La Harpe de Dieu ek Délivrance pou met dan bann libreri ki trouv dan bann prizon.

 Katsuo ek Hagino Miura ti aksepte pou pran bann liv avek Ser Ishii ek zot pa’nn tarde pou rekonet ki se laverite. An 1931, zot ti batize ek zot ti vinn bann kolporter. Enn tipe avan 1930, Haruichi ek Tane Yamada, ek plizir manb zot fami, ti aksepte mesaz lor Rwayom Bondie. Bann Yamada osi ti vinn bann kolporter, ek zot tifi, Yukiko, ti al servi dan Béthel ki trouv dan Tokyo.

BANN GRAN EK BANN TIPTI “YÉHOU”

Sis dimounn ti kapav rant dan enn Gran Yéhou

Sa lepok-la, bann loto ti bien ser ek bann semin ti kas-kase. Akoz sa, Kazumi Minoura ek lezot zenn kolporter ti servi bann roulot ki pena moter. Zot ti apel sa bann roulot-la Yéhou parey kouma sa lerwa Israël-la, ki ti kondir so kales avek zel. (2 Rois 10:15, 16) Ti ena trwa gran Yéhou. Sak Yéhou ti mezir 2 met 20 longer, 1 met 90 larzer, ek 1 met 90 oter, ek sis pionie ti kapav res ladan. Devan ti ena enn bisiklet. Anplis, Béthel Japon ti aranz 11 tipti Yéhou, kot zis de dimounn ti kapav reste. Kiichi Iwasaki, ki ti donn koudme pou aranz bann Yéhou, rapel: “Dan sak Yéhou ti ena enn latant ek enn batri loto ki ti fourni kouran.” Bann kolporter ti pe fer lalimier laverite briye partou dan Japon. Avek zot bann Yéhou, zot ti pe monte-desann bann montagn ek travers bann vale depi lenor Hokkaido ziska Kyushu, dan lesid.

Dan enn Tipti Yéhou ti ena plas pou de dimounn

Ikumatsu Ota, enn kolporter dir: “Kan nou ti ariv dan enn lavil, nou ti gard nou Yéhou dan bor enn larivier ouswa lor enn terin vid. Nou ti al get bann dimounn inportan, kouma lemer lavil, avan nou al propoz bann piblikasion lakaz par lakaz. Kan nou ti fini teritwar-la, nou ti al dan enn lot lavil.”

Kan sa 36 Etidian Labib dan Kobe la ti organiz zot premie lasanble, sa ti enn “zour bann ti koumansman.” (Zek. 4:10) Zis sink an plitar, an 1932, ti ena 103 kolporter ek proklamater ki ti pe prese dan Japon, ek zot ti plas plis ki 14,000 liv. Azordi, dan bann gran lavil Japon, bann Temwin pe prese dan bann plas piblik dan enn fason bien organize. Apepre 220,000 proklamater pe fer zot lalimier briye partou dan “Pei Soley Leve.” Dan nou bann arsiv dan Japon.

Bann plan Kiichi Iwasaki, ki ti ranz bann Yéhou dan Béthel, Japon