Skip to content

Skip to table of contents

Zot Ti Port Zot Volonter pou Servi—Dan Taïwan

Zot Ti Port Zot Volonter pou Servi—Dan Taïwan

ANVIRON sink an avan, Choong Keon ek Julie, enn koup ki asterla ena anviron 35 an, ti fer pionie permanan dan Sydney, an Australie. Choong Keon dir: “Nou ti ena enn travay part-time ek enn lavi konfortab. Kot nou ti reste, ti ena enn bon klima ek lavi ti kool. Nou ti kontan parski nou ti res pre avek nou fami ek nou bann kamarad.” Malgre sa, zot konsians ti pe fatig zot. Kifer? Zot ti kone ki zot sitiasion ti permet zot fer plis dan servis Jéhovah, me zot ti ezite pou fer bann sanzman ki bizin.

Me apre sa, dan enn lasanble distrik an 2009, zot ti ekout enn diskour ki ti bien tous zot. Lorater ti pe koz sirtou pou bann ki kapav fer plis dan zot minister. Li ti dir: “Reflesi lor la: Enn sofer kapav tourn so loto agos ouswa adrwat selman si loto-la pe roule. Parey, Jésus kapav ed nou fer plis dan nou minister akondision ki nou pe avanse, setadir fer bann gran zefor pou realiz nou lobzektif.” * Sa koup-la ti ena linpresion ki sa lorater-la ti pe koz direk ar zot. Dan sa mem lasanble-la, ti interviewe enn koup misioner ki pe servi dan Taïwan. Zot ti rakont lazwa ki zot ti gagne dan zot minister ek zot ti bien fer konpran ki ti bien bizin led laba. Ankor enn fwa, Choong Keon ek Julie ti ena linpresion ki sa bann parol-la ti zis pou zot.

Julie dir: “Apre sa lasanble-la, nou ti priye Jéhovah pou donn nou lafors pou al Taïwan.” Li dir osi: “Me nou ti per. Nou ti ena linpresion nou pe al sot dan enn pisinn bien profon pou premie fwa.” Enn verse ki ti ed zot pou “sote,” se Ecclésiaste 11:4, ki dir: “Enn dimounn ki obzerv divan pa pou  seme, ek enn dimounn ki get bann niaz pa pou rekolte.” Choong Keon dir: “Nou ti desid pou aret ‘obzerve ek gete’ me pou koumans ‘seme ek rekolte.’” Zot ti priye—ek zot ti repriye ankor—ti lir biografi bann misioner, ti esanz plizir e-mail avek bann ki deza pe servi dan Taïwan, ti vann zot bann loto ek zot bann meb, ek trwa mwa apre zot ti ariv Taïwan.

APRANN KONTAN PREDIKASION

Azordi, plis ki 100 frer ek ser ki sorti lezot pei pe servi dan bann teritwar kot bien bizin proklamater dan Taïwan. Zot sorti l’Australie, l’Angleterre, Canada, la France, Japon, Corée, l’Espagne, ek l’États-Unis, ek zot ena ant 21 ek 73 an. Parmi zot, ena plis ki 50 ser selibater. Anou gete ki finn ed sa bann frer ek ser zele la pou fer zot servis dan enn lot pei.

Laura

Laura, enn ser selibater ki sorti Canada, pe fer pionie dan lwes Taïwan. Me anviron di-z-an avan, li pa ti kontan prese ditou. Laura explike: “Mo pa ti pas ase letan dan mo minister pou ki mo kontan mo minister.” Apre sa, so bann kamarad dan Canada ti demann li pou al avek zot Méxique pou prese pandan enn mwa. Li dir: “Se premie fwa ki mo ti vremem pas boukou letan dan mo servis, ek seki ti etonn mwa, mo ti extra kontan!”

Sa bon lexperyans-la ti pous Laura pou reflesi si li kapav al servi dan enn kongregasion ki koz enn lot lang dan Canada. Li ti swiv enn kour pou aprann Sinwa, ti servi dan enn group Sinwa, ti fixe lobzektif pou al servi Taïwan, ek ti realiz sa lobzektif-la an Septam 2008. Laura dir: “Sa ti pran enn an pou mo santi mwa alez dan mo nouvo lanvironnman, me azordi mo pa mem pans pou retourn Canada.” Me kouma li konsider predikasion? Li dir: “Azordi mo vremem kontan prese. Pena nanye ki kapav donn mwa plis satisfaksion ki trouv bann etidian Labib sanz zot lavi kan zot pe aprann konn Jéhovah. Mo servis dan Taïwan  inn permet mwa konn sa gran lazwa-la plizir fwa.”

SIRMONT DIFIKILTE POU APRANN ENN LOT LANG

Brian ek Michelle

Sa fer anviron wit an depi ki Brian ek Michelle, enn koup ki ena inpe plis ki 30 an, inn kit l’États-Unis pou al Taïwan. O-koumansman, zot ti panse ki zot pa ti pe fer ase dan zot minister. Me enn misioner ki ena lexperyans ti dir zot: “Mem si zot kapav donn zis enn trak enn dimounn, rapel ki kitfwa se premie fwa ki sa dimounn-la pe tann koz lor Jéhovah. Alor, deza zot pe fer boukou dan zot minister!” Sa bann parol ankourazan la ti bien ed Brian ek Michelle pou pa bes lebra. Enn lot frer ti dir zot: “Pou pa dekouraze, pa get progre ki zot pe fer pou aprann Sinwa, zour apre zour, me plito lasanble apre lasanble.” Ek vremem, zot ti progrese ek azordi zot bann pionie efikas.

Ki kapav pous ou pou aprann enn nouvo lang? Esey vizit pei kot ou ti pou kontan al servi. Al bann renion, frekant bann frer ek ser dan sa pei-la, ek akonpagn zot dan predikasion. Brian dir: “Kan ou pou trouv sa kantite dimounn ki aksepte mesaz Rwayom Bondie la ek trouv lamour bann frer ek ser, sa pou pous ou pou aksepte defi pou al servi dan enn lot pei.”

KI NOU KAPAV DIR KONSERNAN TRAVAY?

Kristin ek Michelle

Plizir proklamater ki’nn vinn servi dan Taïwan inn kapav fer pionie kan zot inn ansegn Angle. Kristin ek Michelle vann bann fridmer. Kristin dir: “Zame mo ti fer sa avan, me sa travay-la ti permet mwa res dan sa pei-la.” Avek letan, Kristin ti gagn bann kliyan fidel. Sa travay part-time la ti permet li gagn kas pou pran li ek so madam swin, ek ti permet zot gagn ase letan pou zot laktivite prinsipal—fer pionie, lapes bann dimounn.

“PROFIT ZOT VWAYAZ”

Sa fer anviron set an depi ki William ek Jennifer, enn koup ki sorti l’États-Unis, inn vinn Taïwan. William dir: “Parfwa sa ti bien fatigan pou aprann sa lang-la, fer pionie, okip kongregasion, ek travay pou gagn ase kas pou swagn mo fami.” Ki finn ed zot pou reisi ek gard zot lazwa? Zot esey fixe bann lobzektif rezonab. Par exanp, kan zot ti pe aprann Sinwa, zot pa ti fixe bann tro gran lobzektif, alor sa pa ti tro dekouraz zot kan zot ti pe tarde pou fer progre.

William ek Jennifer

William rapel seki enn zour enn sirveyan sirkonskripsion ti dir li: “Profit zot vwayaz, pa zis zot destinasion.” Ofet, li ti pe rod dir, apre ki nou’nn fixe enn lobzektif spiritiel, nou bizin apresie bann zefor ki nou fer ek ki permet nou realiz sa lobzektif-la. William dir kan li ek so madam ti aplik sa konsey-la, sa ti ed zot vinn pli soup, ekout konsey bann frer responsab dan sa pei-la, ek sanz fason ki zot ti pe fer bann kitsoz pou ki zot kapav reisi dan zot minister. Li dir osi: “Sa ti osi ed nou kan nou ti pran letan pou apresie bote natirel sa lil kot nou ti pe servi la.”

Parey kouma William ek Jennifer, Megan, enn ser pionie ki selibater ek ki sorti l’États-Unis pe apresie so servis anmemtan ki li pe fer zefor pou koz Sinwa pli bien. Sak wikenn, li zwenn enn group proklamater pou pres dan enn teritwar extraordiner—lepor Kaohsiung, pli gran lepor dan Taïwan. Megan inn reisi pres bonn nouvel lor plizir bato ek avek bann peser ki sorti Bangladesh, l’Inde, l’Indonésie, Philippines, Thaïlande, ek Vanuatu. Li dir: “Parski sa bann peser-la pas enn tigit letan mem lor lepor, deswit nou koumans bann letid Labib avek zot. Pou kapav koz avek zot  tou, souvan mo etidie avek kat-sink dimounn anmemtan.” Eski li pe reisi aprann koz Sinwa? Li dir: “Mo ti pou kontan si mo ti kapav aprann pli vit, me touletan mo pans seki enn frer enn fwa ti dir mwa: ‘Fer tou seki to kapav, ek Jéhovah pou okip leres.’”

Megan

AN SEKIRITE, SINP, EK INTERESAN

Avan ki Cathy, ki sorti l’Angleterre, ti al enn lot pei, li ti rode dan ki pei enn ser selibater ti pou kapav al servi an sekirite. Li ti mansionn seki ti pe trakas li dan lapriyer, ek ti avoy let plizir Béthel pou kone ki bann danze kitfwa enn ser selibater pou bizin fer fas. Apre, li ti examinn bien bann repons ki li ti gagne ek ti deside ki Taïwan ti pei pli apropriye pou li.

An 2004, kan Cathy ti ena 31 an, li ti al Taïwan, kot li pe amenn enn lavi pli sinp ki kapav. Li dir: “Mo ti demann bann frer ek ser kotsa mo kapav aste bann frwi ek legim pli bomarse. Zot bann bon konsey ti ed mwa pou fer mo kas dir pli lontan.” Ki ed li pou gard enn lavi sinp? Cathy dir: “Souvan mo priye Jéhovah pou ed mwa kontant mwa avek bann manze sinp ki mo manze ek bann linz modes ki mo mete. Mo santi ki Jéhovah reponn mwa kan Li ansegn mwa pou kontant mwa ar seki mo ena mem si mo pa gagn tou seki mo anvi.” Li dir osi: “Mo apresie ki mo lavi sinp parski sa ed mwa pou res konsantre lor bann kitsoz spiritiel.”

Cathy

Lavi Cathy pa zis sinp me osi interesan. Li explike kifer: “Mo pe kapav pres dan enn landrwa kot boukou dimounn ekout bonn nouvel. Sa fer mwa vremem kontan!” Kan li ti ariv Taïwan, ti ena de kongregasion Sinwa dan lavil kot li ti koumans fer pionie, me azordi ena set kongregasion. Cathy dir: “Toulezour sa rann mo lavi interesan kan mo trouv sa bann progre-la avek mo prop lizie ek kan mo partisip dan travay rekolt!”

“MEM MWA ZOT TI BIZIN!”

Alafin, ki ti ariv Choong Keon ek Julie, ki’nn mansione dan lintrodiksion? O-koumansman, Choong Keon ti panse ki li pa ti tro itil dan kongregasion parski li pa ti tro konn koz Sinwa. Me bann frer dan so kongregasion pa ti pans kouma li. Choong Keon dir: “Kan nou kongregasion ti diviz an de, mo ti gagn lezot responsabilite kouma asistan ministeryel. Sa moman-la, mo ti vremem santi ki mo ti pe servi kot bizin led.” Li dir avek enn sourir: “Sa ti extraordiner ki mem mwa zot ti bizin!” Azordi, li enn ansien. Julie azoute: “Nou ena santiman ki nou’nn fer kitsoz, nou satisfe, ek nou ena enn lazwa ki zame nou ti ena avan. Nou ti vinn la pou ede, me nou ena linpresion ki se nou ki’nn gagn led gras-a sa lexperyans extraordiner la. Nou remersie Jéhovah ki Li pe permet nou servi isi!”

Dan boukou pei, ankor bizin boukou proklamater dan travay rekolt. Eski ou pe fini lekol ek ou pe demann oumem ki ou pou fer ar ou lavi? Eski ou selibater ek ou anvi vinn pli itil dan lorganizasion Jéhovah? Eski ou ti pou kontan ki ou fami konn bann bon lexperyans dan servis Jéhovah? Eski ou retrete, ek ou’nn fer bann bon lexperyans ki ou kapav partaz avek lezot? Ou kapav sir ki ou pou gagn bann gran benediksion si ou desid pou fer plis dan ou minister ek si ou al servi kot bien bizin proklamater.

^ par. 3 Get sapit 16, paragraf 5-6 dan liv « Rends pleinement témoignage au sujet du Royaume de Dieu ».