Skip to content

Skip to table of contents

Ena enn Lafwa Solid dan Rwayom Bondie

Ena enn Lafwa Solid dan Rwayom Bondie

“Lafwa se kan nou sir ki bann kitsoz ki nou pe atann pou arive.”HÉB. 11:1.

1, 2. Ki pou fer nou ena plis lasirans ki Rwayom Mesianik pou realiz proze Bondie pou limanite, ek kifer? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

ANTAN ki bann Temwin Jéhovah, souvan nou dir bann dimounn ki Rwayom Bondie se sel solision pou tou nou bann problem, ek nou bien kontan pou montre zot sa verite bien inportan la dan Labib. Lesperans ki sa Rwayom-la done rekonfort nou’si. Me, eski nou vremem sir ki sa Rwayom-la li reel ek li pou akonpli proze Bondie? Kifer nou kapav ena enn lafwa solid dan Rwayom Bondie?Héb. 11:1.

2 Rwayom Mesianik se enn dispozision ki Bondie Tou-Pwisan Limem inn pran pou akonpli so proze konsernan so kreasion. Sa Rwayom-la baze lor enn fondman solid: Jéhovah ena tou drwa pou dirize. Bann kitsoz inportan konsernan sa Rwayom-la—so lerwa, bann ki pou dirize avek Jésus, kotsa zot pou dirize—ti’nn fini etabli dan enn fason legal par mwayin bann lalians, setadir bann kontra legal ouswa bann lakor ki’nn fer swa par Bondie swa par so Garson, Jésus Christ. Kan nou reflesi lor sa bann lalians-la, sa ed nou pou konpran pli bien kifer nou kapav sir ki proze Bondie pou  realize ek ki Rwayom Bondie ena enn fondman solid.Lir Éphésiens 2:12.

3. Ki nou pou examine dan sa lartik-la ek dan prosin lartik?

3 Labib koz lor sis lalians prinsipal ki ena enn rapor avek Rwayom Mesianik ki Jésus Christ pe dirize. Sa bann lalians-la se: (1) lalians Abraamik, (2) lalians Lalwa, (3) lalians Davidik, (4) lalians pou enn pret kouma Melkisédec, (5) nouvo lalians, ek (6) lalians pou enn Rwayom. Anou gete kouma sak lalians ena enn rapor avek Rwayom Bondie ek permet proze Bondie pou later ek pou limanite realize.—Get tablo “ Kouma Bondie Pou Akonpli So Proze?

ENN PROMES KI FER NOU KONE KOUMA PROZE BONDIE POU REALIZE

4. Dapre Genèse, ki Jéhovah ti deside konsernan bann imin?

4 Apre ki Jéhovah ti prepar nou zoli planet pou bann dimounn reste, Li ti desid trwa kitsoz konsernan bann imin: (1) Nou Bondie ti pou kree bann dimounn dan So resanblans. (2) Zot ti pou bizin fer later antie vinn enn paradi ek ranpli later avek zot bann desandan ki drwat. (3) Zot pa ti gagn drwa manz frwi pie konesans bon ek move. (Gen. 1:26, 28; 2:16, 17) Sa trwa kitsoz-la dekrir dan enn fason konple proze ki Bondie ena pou bann dimounn ek pou later. Apre ki Bondie ti kree Adam ek Ève dan So resanblans, zot ti bizin zis respekte sa de lot desizion la pou ki proze Bondie realize. Alor, kifer Bondie inn bizin fer bann lalians?

5, 6. (a) Kouma Satan ti esey anpes proze Bondie realize? (b) Kouma Jéhovah ti reponn lakizasion ki Satan ti fer dan zardin Éden?

5 Pou esey anpes proze Bondie realize, Satan Lediab ti pous bann dimounn pou rebel kont Bondie. Li ti fer bann imin panse ki li pa inportan obeir Bondie kan Li ti tant Ève, premie fam, pou dezobeir lord Bondie ek manz frwi pie konesans bon ek move. (Gen. 3:1-5; Rév. 12:9) Kan Satan ti fer sa, li ti met an dout drwa ki Bondie ena pou diriz So bann kreatir. Plitar, Satan ti osi pretann ki bann dimounn ador Bondie par lintere.Job 1:9-11; 2:4, 5.

6 Kouma Jéhovah ti pou reponn lakizasion ki Satan ti fer dan zardin Éden? Li ti kapav detrir sa bann rebel-la. Me, sa ti pou anpes so proze pou ranpli later ar bann desandan Adam ek Ève realize. Olie Li detrir zot, Li’nn donn enn profesi ki ena enn gran sinifikasionpromes dan zardin Éden. Sa promes-la se enn garanti ki tou ti detay konsernan bann promes Bondie pou later ek pou bann imin pou realize.Lir Genèse 3:15. *

7. Ki lasirans promes ki Jéhovah ti fer dan zardin Éden donn nou konsernan Satan ek so desandans?

7 Par mwayin promes ki Jéhovah ti fer dan Éden, Li ti kondann a-mor serpan-la ek so desandans, setadir Satan Lediab ek tou bann ki ti pou pran so par ek rebel kont drwa ki Bondie ena pou dirize. Vre Bondie ti donn desandans fam-la lotorite pou detrir Satan ek so desandans. Alor, promes dan zardin Éden pa ti zis montre ki Bondie ti pou eliminn Satan ek konsekans so rebelion, me montre osi par ki mwayin sa pou arive.

8. Ki nou kapav dir konsernan lidantite fam-la ek so desandans?

8 Kisannla ti pou vinn desandans fam-la? Parski sa desandans-la pou “detrir” Satan Lediab ki enn kreatir spiritiel, desandans-la osi bizin enn kreatir  spiritiel. (Héb. 2:14) Alor, fam ki ti pou donn nesans sa desandans-la bizin spiritiel li osi. Pandan ki desandans serpan ti pe kontign ogmante, lidantite fam-la ek so desandans ti res enn mister pandan plis ki 4,000 an. Antretan, Jéhovah ti fer plizir lalians ki fer kone kisannla sa desandans-la ek kouma Bondie pou repar tou bann dega ki Satan inn amenn lor bann dimounn.

ENN LALIANS KI IDANTIFIE DESANDANS FAM-LA

9. Ki lalians Jéhovah ti fer avek Abraham, ek kan eski li ti rant anviger?

9 Anviron de mil an apre ki Jéhovah ti kondann Satan, Li ti donn Abraham lord pou kit so lakaz dan Our an Mésopotamie pou al dan pei Canaan. (Actes 7:2, 3) Jéhovah ti dir li: “Kit to pei, to fami ek lakaz to papa, ek al dan pei ki mo pou montre twa. Mo pou fer twa vinn enn gran nasion, ek mo pou beni twa, ek mo pou fer to nom vinn gran, ek to pou vinn enn benediksion. Mo pou beni bann ki beni twa, ek mo pou modi sa kikenn ki modi twa la, ek atraver twa tou bann fami lor later pou vremem gagn benediksion.” (Gen. 12:1-3) Se premie fwa dan Labib kot mansionn lalians Abraamik.  Nou pa kone kan exakteman premie fwa Jéhovah ti fer sa lalians-la. Me nou kone ki li ti rant anviger an 1943 Avan Nou Lepok, kan Abraham ki ti ena 75 an ti kit Harân ek ti travers Larivier l’Euphrate.

10. (a) Kouma Abraham ti montre enn lafwa solid dan bann promes Bondie? (b) Ki bann detay tigit-tigit Jéhovah ti done lor desandans fam-la?

10 Plizir fwa Jéhovah ti rekoz sa promes-la avek Abraham, ek ti azout lezot detay. (Gen. 13:15-17; 17:1-8, 16) Abraham ti telman ena enn lafwa solid dan bann promes Bondie ki li ti mem dispoze pou ofer so sel garson. Alor, sa ti  pous Jéhovah pou ranforsi sa lalians-la kan Li ti donn Abraham lasirans ki So promes ti pou realize. (Lir Genèse 22:15-18 *; Hébreux 11:17, 18.) Apre ki lalians Abraamik ti rant anviger, tigit-tigit Jéhovah ti donn bann detay inportan lor desandans fam-la. Desandans-la ti pou sorti depi Abraham, ti pou vinn boukou, ti pou servi kouma lerwa, ti pou detrir tou bann lennmi Bondie, ek ti pou fer boukou lezot dimounn gagn benediksion.

Abraham ti manifeste enn lafwa solid dan bann promes Bondie (Get paragraf 10)

11, 12. Kouma Labib montre ki lalians Abraamik ena enn pli gran realizasion, ek ki sa reprezante pou nou?

11 Lalians Abraamik ti realize an premie dan enn fason literal kan bann desandan Abraham ti erit Later Promiz. Me Labib montre ki sa lalians-la ti pou osi ena enn pli gran realizasion lor plan spiritiel. (Gal. 4:22-25) Bondie ti inspir lapot Paul pou explike ki parti prinsipal desandans Abraham se Jésus Christ ek parti segonder se bann 144,000 Kretien ki ena lesperans pou al viv dan lesiel. (Gal. 3:16, 29; Rév. 5:9, 10; 14:1, 4) Fam ki donn nesans sa desandans-la se “Jérusalem ki lao”—parti lorganizasion Bondie ki dan lesiel—kot ena bann kreatir spiritiel ki fidel. (Gal. 4:26, 31) Parey kouma lalians Abraamik ti promet, desandans fam-la ti pou fer limanite gagn bann benediksion.

12 Lalians Abraamik se enn garanti legal ki sa Rwayom ki dan lesiel la pou etabli, ek permet lerwa ek bann ki pou dirize avek li erit sa Rwayom-la. (Héb. 6:13-18) Pandan komie letan sa lalians-la pou res anviger? Genèse 17:7 dir ki se “enn lalians ki dire pou touletan.” Li res anviger ziska ki Rwayom Mesianik detrir bann lennmi Bondie ek ki tou bann fami lor later fini gagn bann bienfe. (1 Cor. 15:23-26) Lerla, bann dimounn ki pou viv lor later pou gagn bann bienfe pou touletan. Lalians ki Jéhovah ti fer avek Abraham prouve ki proze ki Li ti ena pou bann dimounn drwat “ranpli later” pou realize.Gen. 1:28.

ENN LALIANS KI DONN LASIRANS KI RWAYOM BONDIE POU DIRE

13, 14. Ki garanti lalians Davidik donn nou konsernan regn Lemesi?

13 Promes ki Jéhovah ti fer dan zardin Éden ek lalians Abraamik ansegn nou ki regn Jéhovah touletan baze lor so bann prinsip zis. Alor, Rwayom Mesianik ki Bondie inn etabli, li osi li baze lor sa bann prinsip zis la. (Ps. 89:14) Eski enn zour pou ena koripsion dan Rwayom Mesianik? Eski pou bizin detrir li ek ranplas li par enn lot gouvernman? Enn lot lalians legal donn garanti ki zame sa pou arive.

14 Anou examinn lalians Davidik, lalians ki Jéhovah ti fer avek David lerwa Israël dan lepase. (Lir 2 Samuel 7:12, 16.) * Jéhovah ti fer sa lalians-la kan David ti pe regne dan Jérusalem, ek ti promet li ki Lemesi ti pou vinn dan so desandans. (Luc 1:30-33) Koumsa, Jéhovah ti donn lezot detay pli presi konsernan fami kot Lemesi ti pou sorti. Jéhovah  ti dir ki sa desandan David la ti pou ena “drwa legal” pou asiz lor tronn Rwayom Mesianik. (Ézék. 21:25-27) Atraver Jésus, regn David “pou etabli dan enn fason solid pou touletan.” Ofet, desandans David “pou la pou touletan; so tronn pou dire parey kouma soley.” (Ps. 89:34-37) Wi, regn Lemesi zame pa pou konn koripsion, ek seki li pou fer pou res pou touletan!

ENN LALIANS POU ENN PRET KOUMA MELKISÉDEC

15-17. Dapre lalians pou enn pret kouma Melkisédec, ki fonksion ankor sa desandans-la ti pou ena, ek kifer?

15 Lalians Abraamik ek lalians Davidik donn nou lasirans ki desandans fam-la ti pou vinn lerwa. Me pou ki limanite gagn bann benediksion, sa desandans-la pa ti pou servi zis kouma lerwa. Pou limanite libere ar pese ek form parti dan fami iniversel Jéhovah, sa desandans-la ti pou bizin servi osi kouma pret. Akoz sa, Jéhovah ti pran enn lot dispozision legal. Li ti fer enn lalians pou enn pret kouma Melkisédec.

16 Atraver Lerwa David, Jéhovah ti fer kone ki Li ti pou fer enn lalians personel avek Jésus. Sa lalians-la ti pou ena de lobzektif: premierman, Jésus ti pou ‘asiz dan kote drwat’ Bondie ziska li detrir so bann lennmi; ek deziemman, Jésus ti pou vinn “enn pret pou touletan parey kouma Melkisédec.” (Lir Psaume 110:1, 2, 4.) * Kifer “parey kouma Melkisédec”? Parski bien avan ki bann desandan Abraham ti erit Later Promiz, Melkisédec, lerwa Salem, ti servi kouma “pret Pli Gran Bondie.” (Héb. 7:1-3) Se Jéhovah Limem ki ti swazir li pou fer sa. Bann Lekritir Ebre montre ki se zis Melkisédec tousel ki ti servi kouma lerwa ek pret toulede. Anplis, parski pa mansionn personn ki ti ena sa pozision-la avan ek apre li, kapav dir ki li “enn pret pou touletan.”

17 Par mwayin sa lalians-la, Jéhovah ti swazir Jésus pou vinn enn pret, ek li pou res “enn pret pou touletan parey kouma Melkisédec.” (Héb. 5:4-6) Sa lalians-la montre dan enn fason kler ki Jéhovah inn pran langazman pou servi Rwayom Mesianik pou akonpli so proze konsernan bann dimounn lor later.

RWAYOM MESIANIK BAZE LOR BANN LALIANS KI LEGAL

18, 19. (a) Kouma sa bann lalians ki nou’nn examine la ena enn rapor avek Rwayom Bondie? (b) Ki nou pou examine dan prosin lartik?

18 Ziska ler nou finn aprann kouma sak lalians ena enn rapor avek Rwayom Mesianik ek kouma sa Rwayom-la ena enn fondman solid ki baze lor bann lalians legal. Promes dan zardin Éden donn nou lasirans ki Jéhovah pou servi desandans fam-la pou realiz so proze konsernan later ek limanite. Lalians Abraamik explike kisannla sa desandans-la ek ki rol li ti pou ena.

19 Lalians Davidik donn plis detay lor fami kot Lemesi ti pou sorti ek donn li drwa pou diriz later pou touletan. Lalians pou enn pret kouma Melkisédec donn lasirans ki sa desandans-la pou servi kouma pret. Selman, pa Jésus tousel ki pou ed limanite vinn parfe. Jéhovah inn swazir osi lezot dimounn pou servi kouma lerwa ek pret. Kot zot pou sorti? Nou pou examinn sa dan prosin lartik.

^ par. 6 Genèse 3:15: “Mo pou met laenn ant twa ek fam-la; ant to desandans ek so desandans. Li pou kraz to latet ek to pou bles li dan so talon.”

^ par. 10 Genèse 22:15-18: 15 Ek anz Jéhovah ti apel Abraham enn deziem fwa depi lesiel 16 ek dir: ‘“Mo fer serman lor momem,” se seki Jéhovah dir, “parski to’nn fer sa ek to pa finn refiz donn mwa to garson, to sel garson, 17 mo pou vremem beni twa ek mo pou vremem fer to desandans vinn boukou parey kouma bann zetwal dan lesiel ek parey kouma bann lagrin disab dan bor lamer, ek to desandans pou pran lavil so bann lennmi. 18 Ek par mwayin to desandans, tou bann nasion lor later pou gagn enn benediksion pou zotmem parski to finn ekout mo lavwa.”’”

^ par. 14 2 Samuel 7:12, 16: 12 Kan to bann zour fini ek to al repoze avek to bann gran dimounn, lerla mo pou donn twa enn desandans apre twa, to prop garson, ek mo pou bien etabli so rwayom.” “16 To lakaz ek to rwayom pou stab pou touletan devan twa; to tronn pou bien etabli pou touletan.”

^ par. 16 Psaume 110:1, 2, 4: Jéhovah ti dir mo Segner: ‘Asiz dan mo kote drwat ziska ki mo met to bann lennmi kouma enn ti ban pou to lipie.’ Jéhovah pou agrandi pouvwar to baton rwayal ziska andeor Sion ek Li pou dir twa: ‘Al regne parmi to bann lennmi.’” “Jéhovah ti fer serman ek Li pa pou sanz lide: ‘To enn pret pou touletan parey kouma Melkisédec!’”