Skip to content

Skip to table of contents

“Gard Zot Lespri Fixe lor Bann Kitsoz ki dan Lesiel”

“Gard Zot Lespri Fixe lor Bann Kitsoz ki dan Lesiel”

“Gard zot lespri fixe lor bann kitsoz ki dan lesiel, pa lor bann kitsoz ki lor later.”COL. 3:2.

1, 2. (a) Kifer kongregasion Colosses ti an danze? (b) Ki konsey ti ed bann frer dan Colosses pou gard zot bann bon relasion avek Bondie?

LINITE kongregasion Colosses dan premie siek ti an danze! Sertin frer ti pe dir ki zot tou ti bizin obeir Lalwa Mozaik. Lezot ti pe dir ki li pa bon profit bann plezir ki ena dan lavi. Paul ti averti zot kont move linflians ki sa bann diferan lopinion la kapav ena. Li ti dir: “Fer atansion ki personn pa antrenn zot kouma so viktim par mwayin filozofi ek tronpri ki dan vid ki baze lor tradision bann zom, ek lor bann kitsoz debaz ki lemond ansegne me ki pena okenn rapor avek Christ.”Col. 2:8.

2 Si sa bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel la ti swiv lopinion bann zom, zot ti pou rezet privilez pou vinn bann garson Bondie. (Col. 2:20-23) Pou ed zot gard zot bann bon relasion avek Bondie, Paul ti dir zot: “Gard zot lespri fixe lor bann kitsoz ki dan lesiel, pa lor bann kitsoz ki lor later.” (Col. 3:2) Sa bann Kretien-la ti bizin rapel  lesperans extraordiner ki zot ti ena pou viv pou touletan dan lesiel.Col. 1:4, 5.

3. (a) Ki lesperans bann Kretien ki pou al dan lesiel ena? (b) Ki bann kestion nou pou examine dan sa lartik-la?

3 Azordi osi, bann Kretien ki pou al dan lesiel gard zot lespri fixe lor Rwayom Bondie ek lor zot lesperans pou vinn “bann eritie ansam avek Christ” dan lesiel. (Rom. 8:14-17) Me ki nou kapav dir konsernan bann ki ena lesperans pou viv lor later? Kouma bann parol Paul konsern zot? Kouma eski zot kapav gard zot lespri fixe lor “bann kitsoz ki dan lesiel”? (Jean 10:16) Abraham ek Moïse ti gard zot lespri fixe lor bann kitsoz ki dan lesiel mem dan bann moman difisil. Kouma nou kapav imit zot?

KI SAVEDIR GARD NOU LESPRI FIXE LOR BANN KITSOZ KI DAN LESIEL?

4. Kouma eski bann Kretien ki ena lesperans pou viv lor later kapav gard zot lespri fixe lor bann kitsoz ki dan lesiel?

4 Bann ki ena lesperans pou viv lor later bizin gard zot lespri fixe lor bann kitsoz ki dan lesiel. Zot fer sa kan zot met Jéhovah ek so Rwayom an premie dan zot lavi. (Luc 10:25-27) Se seki Jésus Christ ti fer, ek se seki nou’si nou bizin fer. (1 Pierre 2:21) Bann Kretien premie siek ti antoure ar bann fos rezonnman, bann filozofi lemond, ek materyalis. Azordi osi, nou trouv sa bann mem kitsoz la dan lemond Satan. (Lir 2 Corinthiens 10:5.) Nou bizin imit Jésus ek protez nou kont tou kitsoz ki kapav gat nou bann bon relasion avek Jéhovah.

5. Kouma nou kapav examinn nou fason panse lor larzan ek bann kitsoz materyel?

5 Eski nou’nn les fason panse lemond lor larzan ek bann kitsoz materyel inflians nou? Par seki nou panse ek seki nou fer, nou montre ki kitsoz nou vremem kontan. Jésus ti explik sa kan li ti dir: “Kot to trezor ete, laba mem to leker pou ete.” (Mat. 6:21) Nou bizin demann noumem ki kitsoz pli inportan pou nou. Eski nou pas boukou letan pou reflesi kouma pou gagn plis kas, pou gagn enn pli bon travay, ek enn lavi pli konfortab? Ouswa eski nou esey amenn enn lavi sinp ek res konsantre lor nou relasion avek Jéhovah? (Mat. 6:22) Jésus ti dir ki si nou pas nou letan ‘ramas bann trezor lor later,’ nou kapav perdi nou lamitie avek Jéhovah.Mat. 6:19, 20, 24.

6. Kouma nou kapav gagn lalit kont nou bann tandans pou fer pese?

6 Nou inparfe, alor li fasil pou nou fer bann kitsoz ki pa bon. (Lir Romains 7:21-25.) Si nou pa kont lor lespri sin Bondie, nou kapav fer bann kitsoz ki montre ki nou pena okenn respe pou lalwa Bondie. Par exanp, nou kapav al dan “bann fet kot pena okenn kontrol ek bwar ziska sou,” komet limoralite, ouswa mem ena enn “kondwit devergonde.” (Rom. 13:12, 13) Touletan nou pe bizin lit kont nou bann tandans pou fer pese. Nou pou kapav gagn sa lalit-la zis kan nou gard nou lespri fixe lor bann kitsoz ki dan lesiel. Pou nou fer sa, nou bizin fer bann zefor. Se akoz sa ki Paul ti dir: “Mo donn mo lekor bann kou, ek mo amenn li kouma enn esklav.” (1 Cor. 9:27) Nou’si nou bizin strik ar noumem. Asterla, anou examinn lexanp de zom fidel ki ti fer tou seki zot kapav pou fer Bondie plezir.Héb. 11:6.

 ABRAHAM “TI ENA LAFWA DAN JÉHOVAH”

7, 8. (a) Ki difikilte Abraham ek Sara ti gagne? (b) Lor ki kitsoz touletan Abraham ti panse?

7 Kan Jéhovah ti demann Abraham ek so fami pou al Canaan, Abraham ti obeir deswit. Pou rekonpans Abraham pou so lafwa ek so lobeisans, Jéhovah ti fer enn lalians avek li. Jéhovah ti dir Abraham: “Mo pou fer twa vinn enn gran nasion, ek mo pou beni twa.” (Gen. 12:2) Me plizir lane ti’nn pase, ek Abraham ek Sara pa ti ankor ena zanfan. Eski Abraham ti panse ki Jéhovah inn bliye So promes? Sa lepok-la, lavi pa ti fasil pou Abraham. Li ti’nn kit so lavi konfortab dan Our, enn lavil bien ris, ek ti’nn vwayaz plis ki 1,600 kilomet pou al Canaan. Li ek so fami ti viv dan bann latant, pa touletan ki zot ti ena ase manze, ek parfwa zot lavi ti an danze akoz bann voler. (Gen. 12:5, 10; 13:18; 14:10-16) Pourtan, Abraham ek so fami pa ti anvi retourn Our.Lir Hébreux 11:8-12, 15.

8 Abraham “ti ena lafwa dan Jéhovah” ek li pa ti fixe so lespri lor “bann kitsoz ki lor later.” (Gen. 15:6) Li ti touletan pans bann promes ki Bondie ti fer li. Jéhovah ti trouv lafwa Abraham ek ti dir li: “‘Silteple, get lao dan lesiel ek kont bann zetwal, si to kapav fer sa.’ Apre sa Li ti dir li: ‘Ala kouma to desandans pou vini.’” (Gen. 15:5) Kan Abraham ti tann sa, li ti kone ki Jéhovah pa’nn bliye li. Sak fwa ki li ti get bann zetwal, li ti rapel promes Jéhovah ki ti pou fer so desandans vinn boukou. Ek dan moman ki Jéhovah ti’nn fixe, Abraham ti gagn enn garson, parey kouma Jéhovah ti promet.Gen. 21:1, 2.

9. Kouma nou kapav imit Abraham?

9 Parey kouma Abraham, nou’si nou pe atann bann promes Jéhovah realize. (2 Pierre 3:13) Si nou pa gard nou lespri fixe lor bann kitsoz ki dan lesiel, nou kapav panse ki Jéhovah pe tarde pou realiz so bann promes ek sa kapav fer nou nepli ena mem zel ki nou ti ena avan. Kitfwa dan lepase ou’nn fer bann sakrifis pou vinn pionie ouswa pou fer plis dan servis Jéhovah. Me ki ou pe fer asterla? Eski ou parey kouma Abraham, ki ti fer tou seki li kapav pou Jéhovah ek ti atann bann benediksion ki li ti pou gagne dan lavenir? (Héb. 11:10) Abraham “ti ena lafwa dan Jéhovah” ek Bondie ti konsider li kouma So kamarad.Rom. 4:3.

MOÏSE TI TROUV “BONDIE KI INVIZIB”

10. Dan ki lanvironnman Moïse ti grandi?

10 Moïse osi ti gard so lespri fixe lor bann kitsoz ki dan lesiel. Li ti grandi dan fami rwayal l’Égypte, dan lepok kot l’Égypte ti nasion pli pwisan dan lemond. Labib dir ki li ti “gagn enn ledikasion konple lor sazes bann Ezipsien.” Sa gran ledikasion-la ti fer Moïse vinn “pwisan dan so bann parol ek so bann aksion.” (Actes 7:22) Akoz sa, Moïse ti ena boukou posibilite pou vinn enn dimounn inportan dan l’Égypte. Me ti ena enn lot ledikasion ki Moïse ti donn plis linportans.

11, 12. Ki ledikasion ti ena plis linportans pou Moïse? Kouma nou konn sa?

11 Kan Moïse ti tipti, so mama Yokébed ti ansegn li lor Bondie bann Ebre. Pou Moïse, sa konesans lor Jéhovah la ti ena pli linportans ki ninport ki kitsoz. San okenn regre, li ti refiz vinn ris  ek pwisan pou ki li kapav fer volonte Bondie. (Lir Hébreux 11:24-27.) Formasion ki Moïse ti gagne kan li ti tipti ek so lafwa an Jéhovah ti ed li pou fixe so lespri lor bann kitsoz ki dan lesiel.

12 Mem si Moïse ti gagn meyer ledikasion ki ti ena dan l’Égypte, li pa ti servi sa pou vinn enn dimounn pwisan, seleb, ouswa ris. Ofet, Labib dir ki li “ti refize ki apel li garson tifi Pharaon, kan li ti swazir pou gagn maltrete ansam avek pep Bondie olie ki profit plezir tanporer ki gagne dan pese.” Plizir lane apre, Moïse ti servi sa konesans lor Jéhovah la pou gid pep Bondie.

13, 14. (a) Ki Moïse ti bizin aprann avan ki li kapav liber pep Jéhovah? (b) Ki nou’si nou bizin aprann?

13 Moïse ti kontan Jéhovah ek li ti kontan pep Bondie ki ti esklav dan l’Égypte sa lepok-la. Kan Moïse ti ena 40 an, li ti panse ki li ti’nn pre pou liber zot. (Actes 7:23-25) Me Jéhovah ti kone ki Moïse pa ti ankor pre pou fer sa. Li ti ankor bizin aprann limilite, pasians, douser, ek metriz limem. (Prov. 15:33) Moïse ti bizin enn formasion ki ti pou prepar li pou bann difikilte ki ti pou ena dan lavenir. Moïse ti travay kouma enn berze pandan 40 an ek sa ti ed li pou devlop sa bann kalite-la.

14 Eski sa formasion-la ti ed Moïse? Wi, Labib dir ki li ti vinn “pli inb ki tou bann dimounn ki ti ena lor later.” (Nomb. 12:3) Parski li ti’nn aprann limilite, li ti kapav montre pasians anver diferan kalite dimounn ek ed zot dan zot bann problem. (Ex. 18:26) Nou’si nou bizin sa bann kalite-la pou ki nou gagn lavi sov kan pou ena “gran detres” ek pou ki nou rant dan lemond nouvo. (Rév. 7:14) Eski nou viv bien ar tou dimounn, mem ar bann ki nou panse ankoler ouswa ofanse vit? Seki lapot Pierre ti dir kapav ed nou: “Onor tou sort kalite dimounn, kontan tou lafami nou bann frer.”1 Pierre 2:17.

GARD NOU LESPRI FIXE LOR BANN KITSOZ KI DAN LESIEL

15, 16. (a) Kifer nou bizin gard nou lespri fixe lor bann kitsoz ki bizin? (b) Kifer bann Kretien bizin gard enn bon kondwit?

15 Nou pe viv dan “bann lepok kritik, difisil pou siporte.” (2 Tim. 3:1) Ala kifer nou bizin gard nou lespri fixe lor bann kitsoz ki bizin pou ki nou res pros ar Bondie. (1 Thess. 5:6-9) Anou get trwa fason kouma nou kapav fer sa.

16 Nou kondwit: Pierre ti explike ki li bien inportan nou ena enn bon kondwit kan li ti dir: “Gard enn bon kondwit parmi tou dimounn.” Li ti dir osi ki bann ki pa konn Jéhovah kapav remarke kouma nou konport nou ek “lerla, donn Bondie laglwar.” (1 Pierre 2:12) Nou bizin fer tou seki nou kapav pou donn Jéhovah laglwar par nou kondwit, ki nou kot nou, dan travay, dan lekol, dan bann divertisman, ouswa dan predikasion. Biensir, nou tou nou inparfe ek nou tou nou fer erer. (Rom. 3:23) Me fode pa nou dekouraze. Avek led Jéhovah, nou kapav “konbat sa zoli konba pou lafwa la.”1 Tim. 6:12.

17. Kouma nou kapav imit latitid ki Jésus ti ena? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

17 Nou latitid: Pou gard enn bon kondwit, nou bizin ena enn bon latitid. Lapot Paul ti dir: “Gard sa mem latitid ki Christ Jésus ti ena la.” (Phil.  2:5) Ki latitid Jésus ti ena? Li ti inb, ek sa ti pous li pou fer tou seki li kapav pou Jéhovah. Pres bon nouvel lor Rwayom Bondie ti touletan dan so lespri. (Marc 1:38; 13:10) Gid ki ti pli inportan pou Jésus se Parol Bondie. (Jean 7:16; 8:28) Li ti etidie avek serye bann Lekritir Sakre pou ki li kapav sit zot, defann zot, ek explik zot. Si nou pans parey kouma Jésus Christ, nou’si nou pou inb, nou pou ena zel dan nou minister ek nou pou etidie Labib avek serye.

Pres bon nouvel lor Rwayom Bondie ti enn priorite pou Jésus (Get paragraf 17)

18. Dan ki fason inportan nou kapav soutenir travay Jéhovah?

18 Nou soutien: Li dan proze Bondie ki bann ki “dan lesiel ek lor later” soumet ar Jésus. (Phil. 2:9-11) Mem si Jésus ena enn pozision bien inportan, li soumet li avek limilite ar so Papa. Nou’si nou bizin fer parey. (1 Cor. 15:28) Nou soutenir travay Jéhovah kan nou “fer bann disip parmi bann dimounn dan tou bann nasion.” (Mat. 28:19) Nou osi “fer dibien anver tou dimounn” kan nou fer bann bon kitsoz pou nou prosin ek pou nou bann frer.Gal. 6:10.

19. Ki nou bizin bien determine pou fer?

19 Nou vremem ena rekonesans ki Jéhovah dir nou gard nou lespri fixe lor bann kitsoz ki dan lesiel! Nou bizin “galoup avek landirans” ek res konsantre lor bann kitsoz ki bizin. (Héb. 12:1) Alor, anou bien determine pou travay “avek tou [nou] nam koumadir pou Jéhovah,” parski nou kone ki nou Papa ki dan lesiel pou donn nou boukou benediksion.Col. 3:23, 24.