Skip to content

Skip to table of contents

Zot Pou Vinn “enn Rwayom Bann Pret”

Zot Pou Vinn “enn Rwayom Bann Pret”

“Zot pou vinn enn rwayom bann pret ek enn nasion sin pou mwa.”EX. 19:6.

1, 2. Kifer ti bizin protez desandans fam-la?

PREMIE profesi Labib ena enn gran linportans dan realizasion proze Jéhovah. Kan Bondie ti fer promes dan zardin Éden, Li ti dir: “Mo pou met laenn ant twa [Satan] ek fam-la, ant to desandans ek so desandans.” Ki kantite laenn ti pou ena ant fam-la ek Satan? Jéhovah ti dir: “Li [desandans fam-la] pou kraz to [Satan] latet ek to pou bles li dan so talon.” (Gen. 3:15) Ti pou telman ena enn gran laenn ant Satan ek fam-la ki Lediab ti pou servi tou so pouvwar pou detrir desandans fam-la.

2 Sa pa etonn nou ki dan so lapriyer, enn ekrivin Psaume ti dir konsernan pep Bondie: “Gete! To bann lennmi pe revolte; bann ki ena laenn pou twa pe azir dan enn fason arogan. Zot sournwa ek anba-anba zot pe fer bann konplo kont to pep; zot pe fer plan kont bann ki to kontan. Zot dir: ‘Vini, anou detrir zot net pou ki zot nepli enn nasion.’” (Ps. 83:2-4) Satan ti ena lobzektif pou detrir ek kontaminn fami dan ki sa desandans-la ti pou sorti. Alor, pou protez sa desandans-la ek pou donn garanti ki Rwayom Mesianik pou bien etabli, Jéhovah ti fer lezot lalians.

 ENN LALIANS KI PROTEZ DESANDANS-LA

3, 4. (a) Kan eski lalians Lalwa ti rant anviger, ek ki nasion Israël ti aksepte pou fer? (b) Ki kitsoz lalians Lalwa ti protez?

3 Amezir ki bann desandan Abraham, Isaac, ek Jacob ti pe ogmante par milyon, Jéhovah ti fer zot vinn enn nasion—nasion Israël. Bondie ti fer enn lalians spesial avek nasion Israël kot Moïse ti mediater (Enn mediater se enn kikenn ki Jéhovah inn swazir pou ed bann imin gagn bann bienfe gras-a enn lalians avek Bondie). Jéhovah ti donn zot Lalwa, ek bann Izraelit ti aksepte pou obeir sa Lalwa-la. Labib dir ki Moïse “ti pran liv lalians ek ti lir li for ar lepep. Ek zot ti dir: ‘Tou seki Jéhovah inn dir, nou aksepte pou fer, ek nou pou obeir.’ Alor Moïse ti pran disan [bann toro ki ti sakrifie] ek ti fann sa lor lepep ek ti dir: ‘Se disan lalians ki Jéhovah inn fer avek zot an-akor avek tou sa bann parol-la.’”Ex. 24:3-8.

4 Lalians Lalwa ti rant anviger an 1513 Avan Nou Lepok. Par mwayin sa lalians-la, Jéhovah ti swazir nasion Israël dan lepase kouma So pep. Li ti pou zot Ziz, Li ti pou donn zot lalwa, ek Li ti pou zot Lerwa. (Is. 33:22) Zistwar bann Izraelit montre seki arive kan bann dimounn obeir ouswa dezobeir Bondie so bann prinsip zis. Dapre Lalwa Bondie, bann Izraelit pa ti gagn drwa marye avek bann payin ek ador lezot bondie. Jéhovah ti donn Lalwa pou protez desandans Abraham pou ki li pa kontamine.Ex. 20:4-6; 34:12-16.

5. (a) Ki privilez lalians Lalwa ti donn nasion Israël? (b) Kifer Bondie ti rezet sa nasion-la?

5 Lalians Lalwa ti permet pou etabli bann pret pou servi dan Israël. Sa bann pret-la ti reprezant dan enn fason sinbolik enn lot group pret ki dan lavenir ti pou servi bann imin dan enn pli bon fason. (Héb. 7:11; 10:1) Ofet, lalians Lalwa ti donn nasion Israël privilez pou vinn “enn rwayom bann pret.” Me pou gagn sa privilez-la, bann Izraelit ti bizin obeir bann lalwa Jéhovah. (Lir Exode 19:5, 6.) * Selman, zot pa’nn obeir. Nasion Israël pa ti aksepte Lemesi, parti prinsipal desandans Abraham. Okontrer, zot ti rezet Jésus, ek Bondie ti rezet zot.

Kan nasion Israël ti dezobeir, sa pa vedir ki Lalwa pa ti realiz so lobzektif (Get paragraf 3-6)

6. Ki lobzektif Lalwa ti ena?

6 Parski nasion Israël pa ti res fidel anver Bondie, li pa ti vinn enn rwayom bann pret. Me sa pa vedir ki Lalwa pa ti realiz so lobzektif. Lalwa ti bizin protez desandans fam-la ek ed bann dimounn idantifie Lemesi. Enn fwa ki Christ ti vinn lor later ek bann dimounn inn idantifie  li, lobzektif Lalwa ti akonpli. Labib dir: “Christ, li lafin Lalwa.” (Rom. 10:4) Alor, ki group ti pou gagn privilez pou vinn enn rwayom bann pret? Jéhovah ti fer enn lot kontra legal pou form enn nouvo nasion.

ENN NOUVO NASION INN FORME

7. Ki Jéhovah ti anonse atraver profet Jérémie?

7 Bien avan ki lalians Lalwa ti aboli, atraver profet Jérémie, Jéhovah ti anonse ki Li pou fer “enn nouvo lalians” avek nasion Israël. (Lir Jérémie 31:31-33.) * Sa lalians-la ti pou diferan ar lalians Lalwa parski li ti pou permet bann dimounn gagn pardon zot pese san ki bizin fer sakrifis zanimo. Kouma sa ti pou posib?

8, 9. (a) Ki disan Jésus inn permet? (b) Ki privilez bann ki form parti dan nouvo lalians inn gagne? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

8 Plizir santenn lane apre, le 14 Nizan 33 Nou Lepok, Jésus ti koumans enn nouvo selebrasion, Repa Nou Segner. Kan li ti pe koz lor koup divin, Jésus ti dir so 11 zapot fidel: “Sa koup-la reprezant nouvo lalians ki existe gras-a mo disan, ki pou verse pou zot.” (Luc 22:20) Dapre Levanzil Matthieu, Jésus ti dir: “Sa reprezant mo disan, ‘disan lalians,’ ki pou verse pou boukou dimounn pou ki zot pese pardone.”Mat. 26:27, 28.

9 Kan Jésus ti vers so disan an sakrifis, sa ti fer nouvo lalians vinn valid. Sa sel fwa ki li’nn vers so disan-la, sa permet boukou dimounn gagn pardon zot pese pou touletan. Jésus pa fer parti dan nouvo lalians. Li san pese, alor li pa bizin pardon. Me Bondie kapav servi valer ki sakrifis Jésus ena pou fer bann imin gagn bann bienfe. Li kapav osi servi so lespri sin pou swazir sertin dimounn fidel ek adopte zot kouma so “bann garson.” (Lir Romains 8:14-17.) Jéhovah kapav konsider sa bann garson-la parey kouma so Garson, Jésus, ki pena pese. Sa bann Kretien ki Bondie inn swazire la pou vinn “bann eritie ansam avek Christ.” Zot pou osi gagn privilez ki nasion Israël inn perdi, setadir vinn “enn rwayom bann pret.” Lapot Pierre ti dir konsernan sa bann Kretien-la: “Zot, zot ‘enn ras ki Bondie finn swazire, enn group pret ki pou vinn lerwa, enn nasion sin, enn pep ki pou vinn enn dibien spesial, pou ki zot anons bann gran kalite” sa Kikenn ki finn apel zot pou tir zot dan nwarte la ek finn fer zot vinn dan so lalimier extraordiner.” (1 Pierre 2:9) Alor, li kler ki sa nouvo lalians-la bien inportan! Li permet bann disip Jésus vinn parti segonder desandans Abraham.

NOUVO LALIANS RANT ANVIGER

10. Kan eski nouvo lalians ti rant anviger, ek kifer pa avan?

10 Nouvo lalians pa ti rant anviger kan ti ena Repa Nou Segner. Kifer? Pou ki sa lalians-la rant anviger, Jésus ti bizin retourn dan lesiel ek prezant valer so sakrifis devan Bondie. Ek Bondie ti pou bizin devers so lespri sin lor bann ki ti pou vinn “eritie ansam avek Christ.” Alor nouvo lalians ti rant anviger zour Pentecôte 33 Nou Lepok kan bann disip Jésus ti gagn lespri sin.

11. Kouma nouvo lalians permet bann Zwif ek bann non-Zwif toulede form parti dan Israël spiritiel, ek komie dimounn pou ena dan sa lalians-la?

11 Kan atraver Jérémie, Jéhovah ti  anonse ki Li ti pou fer enn nouvo lalians avek nasion Israël, sa ti montre ki lalians Lalwa ti pou nepli neseser. Kan nouvo lalians ti rant anviger, Lalwa ti aboli. (Héb. 8:13) Par mwayin nouvo lalians, bann Zwif ek bann non-Zwif ki pa sirkonsi toulede ti pou gagn mem privilez. Zot pou vinn bann eritie Rwayom Bondie, parski zot “leker . . . sirkonsi par lespri, pa par enn lalwa ki’nn ekrir.” (Rom. 2:29) Bondie ti pou met so lalwa dan zot lespri ek dan zot leker. (Héb. 8:10) Ena 144,000 Kretien ki Bondie inn swazire pou form parti dan nouvo lalians. Zot form enn nouvo nasion ki apel “Israël Bondie,” ouswa Israël spiritiel.Gal. 6:16; Rév. 14:1, 4.

12. Kouma eski lalians Lalwa resanble nouvo lalians?

12 Kouma eski lalians Lalwa resanble nouvo lalians? Lalians Lalwa ti ant Jéhovah ek nasion Israël, ek nouvo lalians li ant Jéhovah ek Israël spiritiel. Moïse ti mediater lalians Lalwa, ek Jésus li mediater nouvo lalians. Lalians Lalwa ti vinn valid par mwayin disan bann zanimo, ek nouvo lalians ti vinn valid kan Jésus ti vers so disan an sakrifis. Dan lalians Lalwa, se Moïse ki ti gid nasion Israël. Me se Jésus, Sef kongregasion, ki gid bann ki dan nouvo lalians.Éph. 1:22.

13, 14. (a) Ki lien nouvo lalians ena avek Rwayom Bondie? (b) Ki pou permet Israël spiritiel dirize ansam avek Jésus dan lesiel?

13 Ki lien nouvo lalians ena avek Rwayom Bondie? Sa lalians-la prodir enn nasion sin ki ena privilez pou vinn bann lerwa ek bann pret dan Rwayom Bondie. Se sa nasion-la ki parti segonder desandans Abraham. (Gal. 3:29) Alor, nouvo lalians donn lasirans ki lalians ki Bondie ti fer avek Abraham pou realize.

14 Nouvo lalians prodir nasion Israël spiritiel ek se mwayin legal ki permet bann Kretien ki Bondie inn swazir vinn “eritie ansam avek Christ.” Me kouma sa bann Kretien-la kapav vinn lerwa ek pret ansam avek Jésus dan lesiel? Enn lot lalians legal rann sa posib.

ENN LALIANS KI PERMET LEZOT DIRIZE ANSAM AVEK CHRIST

15. Ki lalians Jésus ti fer personelman avek so bann zapot fidel?

15 Apre Repa Nou Segner ki Jésus ti etabli, li ti fer enn lalians avek so bann disip fidel. Se lalians pou enn Rwayom. (Lir Luc 22:28-30.) Me Jéhovah pa form parti dan sa lalians-la. Sa lalians-la ti zis ant Jésus ek bann Kretien ki Bondie inn swazire pou al dan lesiel. Kan Jésus ti dir “parey kouma mo Papa finn fer enn lalians avek mwa,” kitfwa li ti fer referans ar lalians ki Jéhovah ti fer avek li pou vinn “enn pret pou touletan parey kouma Melkisédec.”Héb. 5:5, 6.

16. Lalians pou enn Rwayom permet bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel fer ki kitsoz?

16 Jésus so 11 zapot fidel ti touletan avek li dan so bann leprev. Lalians pou enn Rwayom donn garanti ki bann zapot ti pou asiz lor bann tronn ek ti pou dirize kouma lerwa ek servi kouma pret ansam avek Jésus dan lesiel. Me pa zis sa 11 zapot la ki pou ena sa privilez-la. Dan enn vizion, Jésus ti aparet ar lapot Jean ek ti dir: “Mo pou permet sa kikenn ki vinker la, pou asiz avek mwa lor mo tronn, parey kouma mo finn vinn vinker ek mo finn asiz avek mo Papa lor so tronn.” (Rév. 3:21) Alor, Jésus inn fer lalians pou enn Rwayom avek 144,000 Kretien ki Bondie inn swazire. (Rév. 5:9, 10; 7:4) Sa lalians-la se enn baz legal ki permet bann Kretien ki Bondie inn swazire pou al dirize  ansam avek Jésus dan lesiel. Li parey koumadir pe swazir enn tifi pou marye avek enn lerwa. Enn fwa ki zot inn marye, madam-la osi pou kapav dirize ansam avek lerwa-la. Zisteman Labib koz lor sa 144,000 Kretien-la kouma “lamarye” Jésus Christ, “enn vierz” ki’nn promet an maryaz ar li.Rév. 19:7, 8; 21:9; 2 Cor. 11:2.

ENA ENN LAFWA SOLID DAN RWAYOM BONDIE

17, 18. (a) Ki sis lalians nou’nn examine ek ki ena enn rapor avek Rwayom Bondie? (b) Kifer nou kapav ena enn lafwa solid dan Rwayom Bondie?

17 Toule sis lalians ki nou finn examine dan sa de lartik-la ena enn rapor avek enn ouswa plizir laspe inportan lor Rwayom Bondie. (Get tablo “Kouma Bondie Pou Akonpli So Proze?” dan lartik avan.) Li kler ki Rwayom Mesianik pou realiz so lobzektif parski li baze lor sa bann lalians legal la. Alor, nou kapav sir ki Bondie pou servi Rwayom Mesianik pou realiz so proze ki li ena pou bann dimounn ek pou later.Rév. 11:15.

Par mwayin Rwayom Mesianik, Jéhovah pou realiz so proze pou later (Get paragraf 15-18)

18 Pena dout ki se zis Rwayom Bondie ki pou kapav regle bann problem ki limanite pe gagne. Nou ena enn konfians total ki li pou fer tou bann imin gagn bann bienfe pou touletan. Alor, avek zel, anou kontign partaz sa verite extraordiner la avek bann dimounn!Mat. 24:14.

^ par. 5 Exode 19:5, 6: ‘Asterla si zot obeir tou seki mo dir zot ek gard mo lalians, vremem zot pou vinn mo dibien spesial parmi tou bann pep, parski later antie pou mwa. Zot pou vinn enn rwayom bann pret ek enn nasion sin pou mwa.’ Ala bann parol ki to pou bizin dir bann garson Israël.”

^ par. 7 Jérémie 31:31-33: 31 ‘Gete! Bann zour pe vini,’ se seki Jéhovah dir, ‘kot mo pou fer enn nouvo lalians avek lakaz Israël ek avek lakaz Juda. 32 Li pa pou parey kouma lalians ki mo ti fer avek zot bann gran dimounn zour ki mo ti trap zot lame ek mo ti tir zot dan l’Égypte, “mo lalians ki zot inn kase, malgre ki mo ti zot vre proprieter,” se seki Jéhovah dir.’ 33 ‘Parski sa se lalians ki mo pou fer avek lakaz Israël apre sa bann zour-la,’ se seki Jéhovah dir. ‘Mo pou met mo lalwa dan zot, ek mo pou ekrir sa dan zot leker. Ek mo pou vinn zot Bondie, ek zot pou vinn mo pep.’”