Skip to content

Skip to table of contents

 BIOGRAFI

Bann Levennman Inportan dan Mo Servis pou Rwayom Bondie

Bann Levennman Inportan dan Mo Servis pou Rwayom Bondie

Enn zour an 1947, enn lafoul ti atak lakaz misioner dan Santa Ana, El Salvador. Pandan Letid Latour Degard, de-trwa garson ti koumans avoy bann gro-gro ros dan sa lakaz-la atraver enn laport ki ti ouver. Se bann pret Katolik ki ti deryer sa latak-la. Bien vit zot ti vinn avek enn lafoul ankoler. Sertin ti ena bann flanbo dan zot lame, alor ki lezot ti pe sarye bann zidol. Pandan de-z-er-tan zot ti avoy bann ros lor sa lakaz misioner la ek zot ti kriye: “Viv Lavierz!” ek, “Ki Jéhovah mor!” Zot ti anvi fer bann misioner per pou ki zot ale. Mo konn sa, parski 67 an avan, mo ti enn parmi sa bann misioner ki ti dan sa renion-la. *—Get not.

DE-Z-AN avan sa latak-la, mwa ek Evelyn Trabert ti fini nou formasion pou katriem klas Lekol Biblik Guiléad. Sa lepok-la, ti fer Lekol Guiléad pre ar Ithaca, dan New York. Nou ti gagn privilez pou al servi kouma misioner dan El Salvador, ek mo ti servi laba pandan apepre 29 an. Avan mo rakont zot mo lavi antan ki misioner, les mo dir zot kifer mo ti deside pou fer sa travay volonter la.

NOU FAMI KONN LAVERITE

Mo’nn ne an 1923 dan Spokane, Washington, l’États-Unis. Mo bann paran, John ek Eva Olson, ti bann Literien, me zot pa ti aksepte lansegnman legliz lor lanfer dife. Zot pa ti arive krwar ki enn Bondie ki ena lamour fer bann dimounn soufer dan lanfer. (1 Jean 4:8) Mo papa ti travay dan enn boulanzri. Enn swar, enn so bann koleg travay ti explik li atraver Labib ki Bondie pa fer bann dimounn soufer dan lanfer. Bien vit apre sa, mo bann paran ti koumans etidie avek bann Temwin Jéhovah. Zot ti aprann seki Labib ansegne vremem lor lavi apre lamor.

Sa lepok-la mo ti ena zis nef an, me mo ankor rapel kouma mo bann paran ti bien kontan kan zot ti pe aprann sa bann kitsoz-la. Zot ti extra kontan pou aprann ki nom Bondie se Jéhovah ek ki Trinite pa existe. (Jean 8:32) Mo bann paran ti osi  ansegn mwa seki zot ti pe aprann, ek mo ti absorb sa bann verite-la kouma enn leponz. Pou mwa, lir Labib zame ti monotonn, okontrer mo ti kontan etidie Parol Bondie. Mem si mo ti timid, mo ti akonpagn mo bann paran dan predikasion. Zot ti batize an 1934, ek an 1939, kan mo ti ena 16 an mo ti batize.

An 1941, avek mo mama ek mo papa dan lasanble ki ti ena St. Louis dan Missouri

An Ziliet 1940, mo bann paran ti vann zot lakaz ek nou ti al res Coeur d’Alene dan Idaho, kot nou toule trwa ti koumans fer pionie. Nou ti res dan enn lapartman ki nou ti lwe lor enn garaz loto. Ti osi servi nou lakaz pou fer bann renion. Sa lepok-la, bien tigit kongregasion ti ena enn Lasal. Laplipar ti reini dan bann lasam ki ti lwe ouswa dan lakaz bann frer ek ser.

An 1941, mwa ek mo bann paran ti asiste enn lasanble ki ti ena St. Louis dan Missouri. Ti apel dernie zour sa lasanble-la “Zour Bann Zanfan.” Sa zour-la ti demann bann zenn ki ena ant 5 ek 18 an pou asiz pre ar lestrad. Kan enn bann diskour ti pre pou fini, Frer Joseph F. Rutherford ti koz direk ar bann zenn. Li ti demann tou bann zanfan ki aksepte pou “obeir Bondie ek so Lerwa” pou leve. Nou tou nou ti leve. Apre sa, Frer Rutherford ti anonse: “Gete, inn gagn plis ki 15,000 nouvo temwin pou Rwayom Bondie!” Se lerla ki mo ti deside pou fer pionie toutlong mo lavi.

BANN AFEKTASION KI NOU FAMI TI GAGNE

De-trwa mwa apre sa lasanble-la, ti demann nou fami pou al servi dan lavil Oxnard dan sid Californie. Nou ti bizin koumans enn nouvo kongregasion laba. Nou ti res dan enn ti karavann kot ti ena enn sel lili. Toule swar ti fer latab lasal-a-manze vinn mo lili. Sa ti vremem enn gran sanzman parski avan mo ti ena mo prop lasam!

Japon ti larg enn bom lor Pearl Harbor dan Hawaii le 7 Desam 1941, ek so landemin l’États-Unis ti rant dan Deziem Ger Mondial. Zis apre sa, nou ti ariv Californie. Sa lepok-la, bann soumarin Zapone ti pre ar lakot, akoz sa, bann lotorite ti donn lord tou bann ki res pre ar lakot pou tengn zot bann lalimier aswar. Akoz sa marenwar-la, li ti difisil pou sa bann soumarin-la atak zot sib lor later.

De-trwa mwa apre, an Septam 1942, nou ti asiste l’Assemblée théocratique du monde nouveau dan Cleveland, Ohio. Mo sirtou rapel diskour « La paix de demain sera-t-elle de longue durée ? » ki Frer Nathan H. Knorr ti fer. Dan sa diskour-la, li ti koz lor profesi Révélation sapit 17 ki koz lor “bebet sovaz” ki “ti existe, me nepli la, ek pourtan pre pou monte ek sorti dan labim.” (Rév. 17:8, 11) Frer Knorr ti explike ki sa “bebet sovaz[-la]” ti Société des Nations, ki ti aret so bann laktivite pandan lager. Apre sa, li ti anonse ki enn lorganizasion mondial ki ti pou amenn lape pou re-aparet ek ti pou ena enn lepok kot pou ena plis lape. Se exakteman seki ti arive. An 1945 Deziem Ger Mondial ti fini. Apre sa, Nations Unies ti ranplas Société des Nations. Apartir sa moman-la, bann Temwin Jéhovah ti koumans pres bonn nouvel dan pli boukou teritwar lor later. Depi sa, pli boukou dimounn finn aksepte laverite.

Mo diplom Guiléad

Sa profesi-la ti ed mwa konpran ki ti ena ankor boukou travay pou fer. Alor, kan ti anonse ki Lekol Guiléad ti pou koumanse lane prosenn, mo ti anvi asiste sa lekol-la ek vinn enn misioner. Antretan, an 1943, ti avoy mwa fer pionie dan Portland an Oregon. Sa lepok-la ti servi bann  gramofonn pou fer bann dimounn ekout bann sermon devan zot laport, ek apre, nou ti donn zot bann piblikasion Biblik ki koz lor Rwayom Bondie. Sa lane-la, mo ti nek pe pans servis misioner.

An 1944, mwa ek mo bon kamarad Evelyn Trabert ti gagn linvitasion pou asiste Lekol Guiléad. Mo ti bien kontan ki’nn swazir nou! Pandan sink mwa, nou bann ansegnan ti montre nou kouma pou etidie Labib dan enn fason ki nou ti vremem pran plezir. Nou ti extra inpresione ar limilite nou bann ansegnan. Par exanp, parfwa zot ti fer server ek ti servi nou manze. Nou ti fini Lekol Guiléad le 22 Zanvie 1945.

MO SERVIS MISIONER

An Zin 1946, mwa ek Evelyn, ansam avek Leo ek Esther Mahan, ti ariv Santa Ana, dan El Salvador. Sa karo-la ti’nn “blan, . . . pare pou rekolt.” (Jean 4:35) De-trwa mwa apre ki nou ti ariv laba, nou ti gagn nou premie lasanble sirkonskripsion dan Santa Ana. Nou ti invit bann dimounn pou asiste sa lasanble-la, ek nou ti bien kontan kan apepre 500 dimounn ti vini. Nou predikasion ti fer bann sef legliz ankoler, ek enn semenn plitar se zotmem ki ti organiz sa latak ki mo ti mansione dan koumansman la. Zot ti esey fer nou per ek ti anvi ki nou ale. Me sa ti fer nou plis determine pou reste ek pou ed bann dimounn ki res laba. Mem si bann sef legliz ti menas sa bann dimounn-la pou pa lir Labib, ek ki zis enn tigit parmi zot ti ena ase kas pou aste enn Labib, boukou ti anvi aprann konn laverite. Zot ti apresie ki nou ti pe aprann Espagnol pou kapav ansegn zot lor Jéhovah ek lor so promes pou fer later vinn enn paradi.

Dan mo klas Guiléad, ti avoy sink parmi nou al servi dan El Salvador. Pran apartir gos: Evelyn Trabert, Millie Brashier, Esther Mahan, mwa, ek Leo Mahan

Rosa Ascencio ti enn parmi mo bann premie letid. Li ti pe viv avek enn misie, ek zot pa ti marye. Me apre ki li ti koumans etidie Labib, Rosa ti kit misie-la. Apre, misie-la osi ti koumans etidie Labib. Zot ti marye, ti batize ek ti vinn bann Temwin zele. Rosa ti premie pionie permanan dan Santa Ana. *—Get not.

Rosa ti proprieter enn ti laboutik. Sak fwa li ti al prese, li ti ferm so laboutik ek ti ena konfians ki Jéhovah pou donn li seki li bizin. Touletan Rosa ti ena ase kliyan. Li ti trouve ki Jéhovah ti pran li swin, parey kouma Matthieu 6:33 promet. Rosa ti res fidel ar Jéhovah ziska so lamor.

Sis misioner parmi nou ti lwe enn lakaz avek enn biznesmenn bien renome. Enn zour, enn pret ti vizit sa misie-la ek ti averti li ki si li kontign lwe sa lakaz-la ar nou, ti pou met li ek so madam deor dan legliz. Misie-la pa ti per pret-la ek ti dir li, ki li pa kas latet mem si met li deor dan legliz. Li ti’nn deza degoute ar sertin kitsoz ki bann sef legliz ti’nn fer. Li ti rasir nou ki nou ti kapav res dan sa lakaz-la tanki nou anvi.

ENN DIMOUNN BIEN RESPEKTE VINN TEMWIN

Béthel ki ti konstrir an 1955

Dan San Salvador, kapital El Salvador, enn lot  misioner ti etidie Labib avek madam enn inzenier ki apel Baltasar Perla. Baltasar ti perdi lafwa parski li ti remarke ki boukou sef relizie ti ipokrit. Me li ti enn bon dimounn. Mem si li pa ti ankor enn Temwin, li ti propoz pou desinn plan Béthel El Salvador ek pou ede dan so konstriksion. Li pa ti pran kas avek bann Temwin pou sa travay-la.

Pandan konstriksion, Baltasar ti travay avek boukou Temwin ek sa ti konvink li ki li ti’nn trouv vre relizion. Li ti batize le 22 Ziliet 1955, ek enn tigit apre, so madam, Paulina, ti batize. Zot de zanfan pe servi Jéhovah avek fidelite. Pandan 49 an, zot garson, Baltasar junior, finn servi dan Béthel New York. Laba li pe soutenir travay predikasion ki pe fer dan lemond antie ek li pe servi kouma enn manb Komite Biro Nasional l’États-Unis. *—Get not.

Kan ti koumans ena bann lasanble dan San Salvador, Frer Perla ti ed nou pou gagn enn gran zimnaz kot nou kapav fer nou lasanble. Premie fwa ki nou ti fer lasanble laba, boukou plas ti res vid. Me sak lane, plis dimounn ti pe vini, ek pli ale pa ti ena ase plas dan zimnaz-la. Nou ti trouve ki Jéhovah ti pe beni nou bann zefor. Dan sa bann lasanble-la, mo ti zwenn bann dimounn ar ki mo ti fer letid. Ek mo ti bien kontan kan letid mo bann letid ti batize! Pou mwa, sa bann nouvo-la ti koumadir mo bann ti-zanfan.

Frer F. W. Franz pe koz ar bann misioner dan enn lasanble

Dan enn lasanble, enn frer ti apros mwa pou demann mwa pardon. Mo pa ti pe konpran seki li ti pe rod dir ek mo pa ti rekonet li. Li ti dir: “Mo ti enn parmi bann garson ki ti avoy ros lor twa dan Santa Ana.” Mo ti bien kontan ki asterla li pe servi Jéhovah ansam avek mwa. Sa konversasion-la ti rapel mwa ki servis aplintan, samem meyer karyer ki enn kikenn kapav swazir.

Premie lasanble sirkonskripsion ki nou ti asiste dan El Salvador

MO’NN FER BANN SWA KI’NN DONN MWA SATISFAKSION

Pandan preske 29 an, mo ti kontign mo servis misioner dan El Salvador. Mo ti servi dan Santa Ana, Sonsonate, Santa Tecla, ek finalman  dan San Salvador. Pandan sa bann lane-la, mo bann paran ti pe vinn vie ek ti bizin mo led. Alor, apre boukou lapriyer mo ti deside pou kit mo servis misioner ek an 1975 mo ti retourn Spokane.

Mo papa ti mor an 1979, ek pandan wit lane ankor mo ti okip mo mama. Li pa ti kapav fer boukou kitsoz san mwa parski li ti tro feb. Li ti mor laz 94 an. Sa ti enn moman bien difisil pou mwa. Stres ek mo bann lemosion ti fini mwa net. Mo ti gagn zona ek sa ti fer mwa bien soufer. Me mo ti santi lamour ek soutien Jéhovah. Li ti reponn mo bann lapriyer ek ti ed mwa pou fer fas ar sa bann moman difisil la. Jéhovah ti’nn gard so promes pou soutenir mwa mem dan mo bann vie zour.Is. 46:4.

An 1990, mo ti al Omak dan Washington. Laba mo ti pres dan enn teritwar kot koz Espagnol ek ankor enn fwa mo ti santi mwa itil. Plizir mo bann letid Labib ti batize. Apre enn moman, mo ti nepli kapav okip mo lakaz dan Omak. Alor, an Novam 2007, mo ti al res dan enn lapartman pre ar lavil Chelan dan Washington. Kongregasion Espagnol ki laba bien okip mwa, ek mo ena rekonesans pou seki zot fer pou mwa. Parski mo tousel aze dan sa kongregasion-la, zot kontan mwa kouma zot prop granmer.

Mo ti swazir pou pa marye ek pa gagn zanfan pou ki mo kapav plis servi Jéhovah. (1 Cor. 7:34, 35) Mo ti kone ki mo pa kapav gagn tou dan lavi. Alor mo ti deside pou konsantre lor seki pli inportan, setadir, servi Jéhovah avek tou mo leker. Mo finn ed boukou dimounn pou konn laverite, ek zot inn vinn koumadir mo bann prop zanfan. Ek dan lemond nouvo, mo pou gagn boukou letan pou fer tou seki mo anvi. Mo verse prefere se Psaume 145:16, kot Jéhovah promet ki Li pou “satisfer dezir tou seki vivan.”

Servis pionie ed mwa pou santi mwa zenn

Aster mo ena 91 an ek mo lasante ankor inpe bon, alor mo pe kontign fer pionie. Servis pionie ed mwa pou res aktif ek fer mo lavi ena enn sans. Kan mo ti fek ariv El Salvador, travay predikasion ti’nn fek koumanse. Me asterla, dan El Salvador ena plis ki 39,000 proklamater. Mo kone Satan pa kapav aret nou travay, mem si li kontign esey fer sa. Me bann progre ki’nn ena, vremem fer mo lafwa vinn for. Pena dout ki Jéhovah pe soutenir so pep par so lespri sin.

^ par. 4 Get lAnnuaire 1981 des Témoins de Jéhovah, paz 44-46.

^ par. 19 LAnnuaire 1981, paz 41-42.

^ par. 24 L’Annuaire 1981, paz 65-67, 73-74.