Skip to content

Skip to table of contents

Apresie Privilez ki Ou Ena Pou Travay Avek Jéhovah!

Apresie Privilez ki Ou Ena Pou Travay Avek Jéhovah!

“Nou bann ki travay ansam avek Bondie.”1 COR. 3:9.

1. Kouma Jéhovah konsider travay, ek ki sa pous Li pou fer?

JÉHOVAH kontan travay ki Li fer. (Ps. 135:6; Jean 5:17) Li anvi ki bann anz ek bann dimounn osi kontan travay ki zot fer, alor Li donn zot bann travay ki fer zot gagn lazwa ek satisfaksion. Par exanp, kan Li ti pe kree, Jéhovah ti fer so Garson premie-ne partisip ansam avek Li. (Lir Colossiens 1:15, 16.) Labib dir ki avan Jésus vinn lor later, li ti avek Bondie dan lesiel “kouma enn zouvriye kalifie.”Prov. 8:30.

2. Kouma nou kone ki bann anz finn touletan fer bann travay inportan ek ki donn zot satisfaksion?

2 Depi Genèse ziska Révélation, Labib montre ki Jéhovah finn touletan donn bann anz bann travay. Kan Adam ek Ève ti fer pese ek ti met zot deor dan Paradi, Bondie ti donn bann anz enn travay. Dan Genèse, nou lir ki “dan kote les zardin Éden, [Bondie] ti met bann seribin ek enn lepe ki ti ena enn lam dife ti tourne touletan pou vey semin pie lavi.” (Genèse 3:24) Ek dan Révélation, nou aprann ki Jéhovah “ti avoy so anz pou montre so bann esklav bann kitsoz ki pou arive biento,” ouswa pou fer konn lavenir.Rév. 22:6.

 TRAVAY KI BONDIE DONN BANN DIMOUNN

3. Kan Jésus ti lor later, kouma li ti imit so Papa?

3 Kan Jésus ti lor later, li ti kontan pou fer travay ki Bondie ti donn li. Ek li ti imit so Papa kan li ti donn so bann disip bann travay inportan. Pou fer zot kontan zot travay, li ti dir: “Wi, vremem mo dir zot, enn kikenn ki ena lafwa an mwa, li osi li pou fer travay ki mo pe fer; ek li pou fer bann travay pli gran ankor, parski mo pe al kot mo Papa.” (Jean 14:12) Jésus ti ed so bann disip trouve ki zot travay ti irzan kan li ti dir: “Nou bizin fer bann travay sa Kikenn ki’nn avoy mwa la kan ankor lizour; lanwit pe vini kot personn pa kapav travay.”Jean 9:4.

4-6. (a) Kifer nou ena rekonesans ki Noé ek Moïse ti fer travay ki Jéhovah ti demann zot? (b) Kan bann dimounn fer travay ki Bondie donn zot, ki rezilta sa ena?

4 Bien lontan avan ki Jésus vinn lor later, Jéhovah ti donn bann dimounn bann travay ki fer zot gagn satisfaksion. Mem si Adam ek Ève pa ti fini travay ki zot ti gagne, boukou dimounn inn reisi fini travay ki Bondie ti demann zot pou fer. (Gen. 1:28) Jéhovah ti donn Noé bann linstriksion presi kouma pou konstrir enn lars pou ki li ek so fami sape kan ena Deliz. Noé ti fer exakteman seki Jéhovah ti dir. Azordi si nou vivan, se parski Noé ti swiv bien bann linstriksion Jéhovah.Gen. 6:14-16, 22; 2 Pierre 2:5.

5 Jéhovah ti donn Moïse bann linstriksion presi kouma pou konstrir tabernak ek kouma pou organiz bann pret. Moïse ti fer exakteman seki Jéhovah ti demann li. (Ex. 39:32; 40:12-16) Azordi ki nou aprann ar fason ki Moïse ti fer so travay ek ar so lobeisans? Parey kouma lapot Paul ti explike, tabernak ek bann pret ti reprezant “bann bon kitsoz ki pou vini.”Héb. 9:1-5, 9; 10:1.

6 Amezir proze Bondie avanse, so bann serviter gagn bann diferan travay. Li vre ki sa bann travay-la kitfwa sanze, me zot finn touletan glorifie Jéhovah ek fer bann dimounn gagn bann bienfe. Bann travay ki Jésus ti fer avan ek pandan ki li ti lor later montre sa bien. (Jean 4:34; 17:4) Azordi, kan nou fer travay ki Jéhovah donn nou, sa glorifie Li. (Mat. 5:16; Lir 1 Corinthiens 15:58.) Kifer nou kapav dir sa?

KONTIGN ENA ENN BON LATITID LOR TRAVAY KI JÉHOVAH DONN NOU

7, 8. (a) Azordi, ki travay bann Kretien ena privilez pou fer? (b) Kouma nou bizin reazir kan Jéhovah donn nou bann linstriksion?

7 Li enn loner ki Jéhovah invit bann dimounn inparfe pou travay ansam avek Li. (1 Cor. 3:9) Sertin Kretien ena privilez pou partisip dan travay konstriksion parey kouma Noé ek Moïse. Kitfwa sertin ede pou konstrir bann Lasal Lasanble, bann Lasal Renion, ek bann Béthel. Ki ou pe partisip dan renovasion enn Lasal Renion dan ou landrwa ouswa dan konstriksion biro mondial dan Warwick, New York, apresie ou privilez! (Get zimaz dan koumansman lartik.) Se enn servis sakre. Alor ki zis sertin Kretien pe fer enn travay fizik, tou bann Kretien pe partisip dan enn travay ki fortifie bann dimounn lor plan spiritiel. Sa travay-la, se travay predikasion ki glorifie Jéhovah ek fer bann dimounn gagn bann bienfe. (Actes 13:47-49) Lorganizasion Bondie diriz travay predikasion ek parfwa li kapav fer sertin sanzman.

 8 Bann fidel serviter Jéhovah finn touletan ena enn gran dezir pou swiv So bann linstriksion. (Lir Hébreux 13:7, 17.) Kitfwa nou pa vremem konpran kifer lorganizasion demann nou fer sertin sanzman ouswa donn nou bann nouvo linstriksion. Me nou korper avek Jéhovah parski nou kone ki se Li ki pe demann nou fer tousala ek ki sa pou amenn bann bon rezilta.

9. Kouma bann ansien donn kongregasion enn bon lexanp?

9 Bann ansien montre ki zot bien anvi fer volonte Jéhovah par fason ki zot pran latet dan kongregasion. (2 Cor. 1:24; 1 Thess. 5:12, 13) Zot dispoze pou travay dir ek swiv bann linstriksion, ek zot pa tarde pou aprann bann nouvo metod pou prese. Mem si sertin ti pe demann zotmem si bann nouvo metod predikasion pou marse, zot finn gagn bann bon rezilta kan zot inn ankouraz kongregasion pou rann temwaniaz par telefonn, lor lepor, ek dan bann plas piblik. Par exanp, kat pionie dan l’Allemagne ti desid pou pres dan enn teritwar komersial kot pa ti’nn travay depi lontan. Enn parmi zot, Michael, ti dir ki zot ti inpe per parski sa ti fer plizir lane ki zot pa ti pres koumsa. Li ti dir osi: “Kitfwa Jéhovah ti’nn konn sa, parski sa gramatin-la Li’nn fer nou pas enn moman bien agreab ki zame nou pou bliye dan nou servis. Nou ti extra kontan ki nou ti swiv bann linstriksion ki ena dan Nou Minister ek ki nou ti kont lor led Jéhovah!” Eski ou’si ou bien kontan pou esey bann nouvo metod predikasion dan ou teritwar?

10. Sa bann dernie lane la, ki sanzman finn ena dan lorganizasion?

10 Parfwa ena bann sanzman dan Béthel. Par exanp, sa bann dernie lane la inn ferm sertin ti Béthel ek se bann pli gran Béthel ki pe kontign fer travay sa bann ti Béthel la. Sa inn afekte bann ki ti pe servi dan sa bann ti Béthel la. Zot inn bizin fer sertin sanzman, me plitar zot inn trouv so lavantaz. (Eccl. 7:8) Sa bann proklamater-la bien kontan pou ena enn par dan listwar modern pep Jéhovah!

11-13. Ki difikilte sertin inn gagne kan lorganizasion inn fer bann sanzman?

11 Nou aprann bann leson inportan avek bann ki ti pe servi dan bann Béthel ki asterla inn ferme. Boukou parmi zot ti servi dan sa bann Béthel-la pandan plizir dizenn lane. Par exanp, ti demann enn koup ki ti servi dan enn ti Béthel pou al Méxique, kot ti ena anviron 30 fwa plis Betelit. Frer-la ki apel Rogelio, dir: “Li ti bien difisil pou kit nou fami ek nou bann kamarad.” Juan, enn lot Betelit ki lorganizasion ti demann pou al Méxique, ti ena linpresion ki li ti pe rekoumans tou a-zero. Li dir: “Ou bizin fer nouvo kamarad. Ou bizin adapte ou ar enn nouvo kiltir ek bann nouvo fason panse.”

12 Kan sertin Béthel dan l’Europe ti ferme, lorganizasion ti demann boukou Betelit pou al servi dan Béthel ki trouv l’Allemagne. Zot’si zot ti gagn bann difikilte, parski li pa ti fasil pou zot pou kit zot pei. Sertin ki ti kit la Suisse ti mank zot bann zoli montagn, ek sertin ki ti kit l’Autriche ti mank zot ti Béthel.

13 Bann frer ek ser ki al servi dan Béthel dan enn lot pei bizin fer boukou sanzman. Zot bizin adapte zot ar enn nouvo plas pou reste, bann nouvo koleg, ek kitfwa enn nouvo travay. Zot bizin osi adapte zot ar enn nouvo kongregasion, enn nouvo teritwar, ek kitfwa  enn nouvo lang. Mem si parfwa li difisil pou fer sa bann sanzman-la, boukou Betelit inn aksepte pou fer sa avek leker kontan. Kifer? Anou ekout sertin parmi zot.

14, 15. (a) Kouma boukou inn montre ki zot apresie privilez pou travay ansam avek Jéhovah? (b) Kifer zot enn bon lexanp pou nou?

14 Grethel dir: “Mo ti aksepte sa linvitasion-la parski pou mwa sa ti enn fason pou montre Jéhovah ki mo plis kontan Li ki enn pei, enn batiman, ouswa enn sertin privilez.” Dayska dir: “Kan mo ti rapel ki sa linvitasion-la sorti kot Jéhovah, mo ti aksepte li avek tou mo leker.” André ek Gabriela toulede dir: “Sa sanzman-la inn donn nou enn lot lokazion pou servi Jéhovah ek pou met nou bann dezir personel enn kote.” Zot panse ki kan lorganizasion Jéhovah fer bann sanzman, li pli bon ki nou aksepte sa bann sanzman-la avek tou nou leker olie ki nou reziste.

Nou pli gran privilez—se fer travay Jéhovah!

15 Kan sertin Béthel ti ferme, lorganizasion ti demann sertin Betelit pou al fer pionie. Par exanp, plizir Betelit ti al fer pionie kan Béthel Danemark, Norvège, ek la Suède ti vinn enn sel Béthel, setadir Béthel Scandinavie. Enn koup ki apel Florian ek Anja dir: “Nou konsider nou nouvo afektasion kouma enn defi bien interesan. Pou nou, se enn gran privilez ki Jéhovah servi nou ninport kotsa nou ete. Onetman, nou kapav dir ki nou santi Jéhovah pe bien beni nou!” Mem si laplipar parmi nou pa dan sa sitiasion-la, nou kapav imit sa bann frer ek ser-la parski zot bien dispoze pou met Rwayom Bondie an premie dan zot lavi. (Is. 6:8) Nou kapav sir ki Jéhovah pou touletan beni bann ki apresie privilez pou travay ansam avek Li, ninport kotsa zot ete.

KONTIGN APRESIE PRIVILEZ KI OU ENA POU TRAVAY AVEK JÉHOVAH!

16. (a) Ki Galates 6:4 demann nou pou fer? (b) Ki pli gran privilez nou ena?

16 Parski nou inparfe, souvan nou konpar nou avek lezot. Me Parol Bondie  demann nou pou get seki personelman nou kapav fer. (Lir Galates 6:4.) Pa nou tou ki kapav vinn ansien, pionie, misioner, ouswa Betelit. Mem si se bann zoli privilez, ena enn pli gran privilez ki nou tou nou ena. Se pou pres bonn nouvel, setadir travay ansam avek Jéhovah. Alor, anou apresie sa privilez-la!

17. Dan sa sistem-la, ki nou bizin aksepte? Me kifer fode pa nou dekouraze?

17 Dan sa sistem-la, kitfwa nou pa kapav servi Jéhovah dan fason ki nou anvi. Kitfwa ena bann sitiasion ki nou pa kapav kontrole, kouma bann responsabilite familial ek bann problem lasante. Me, fode pa nou dekouraze. Ninport ki problem nou ena, nou kapav touletan pres nom ek Rwayom Jéhovah. Seki pli inportan, se fer tou seki nou kapav pou Jéhovah, ek priye pou ki Li ed bann ki kapav fer plis ki nou. Rapel ki tou dimounn ki loue nom Jéhovah ena valer pou Li!

18. Ki nou kapav atann pou gagne dan lavenir, ek ki gran privilez nou deza ena?

18 Mem si nou inparfe, Jéhovah permet nou travay ansam avek Li. Eski se pa enn gran privilez pou travay ansam avek Bondie dan sa bann dernie zour la? Nou pe atann enn lavenir kot nou pou ena enn “vre lavi,” setadir kot nou pou kapav profit lavi dan enn fason ki nou pa pe kapav zordi. Biento, dan lemond nouvo, Jéhovah pou beni nou ek fer nou viv pou touletan dan lazwa ek lape.1 Tim. 6:18, 19.

Eski ou apresie privilez ki ou ena pou servi Jéhovah? (Get paragraf 16-18)

19. Ki zoli lavenir Jéhovah promet nou?

19 Biento promes Bondie konsernan lemond nouvo pou realize. Sa fer nou pans seki Moïse ti dir bann Izraelit zis avan zot rant dan Later Promiz: “Jéhovah zot Bondie pou beni zot an abondans pou tou travay zot lame.” (Deut. 30:9) Apre Har-Maguédôn, bann ki’nn travay ansam avek Jéhovah pou erit later, parey kouma Li’nn promet. Lerla, nouvo travay ki nou pou gagne, se fer later vinn enn zoli paradi!