Skip to content

Skip to table of contents

Eski Ou Sir ki Ou dan Laverite? Kifer?

Eski Ou Sir ki Ou dan Laverite? Kifer?

“Verifie par zotmem ki volonte Bondie, li bon, li akseptab ek li parfe.”ROM. 12:2.

1. Kouma bann pret la Chrétienté finn azir pandan lager?

ESKI se volonte Bondie ki bann vre Kretien al lager ek touy bann dimounn dan lezot pei? Pandan sa 100 dernie lane ki’nn pase la, boukou swadizan Kretien finn touy zot prosin dan bann lager. Bann pret Katolik ek Protestan finn beni bann larme ek zot zarm dan bann lager kont bann Katolik ek bann Protestan dan lezot pei. Pandan Deziem Lager Mondial plizir fwa bann swadizan Kretien finn touy zot prosin.

2, 3. Ki pozision bann Temwin Jéhovah ti pran pandan ek apre Deziem Lager Mondial, ek kifer?

2 Ki bann Temwin Jéhovah ti fer kan ti ena Deziem Lager Mondial? Zot ti gard zot netralite. Kifer? Parski zot ti anvi swiv lexanp Jésus ek obeir so bann lansegnman. Jésus ti dir: “Par sa tou dimounn pou kone ki zot mo bann disip, si zot ena lamour ant zot.” (Jean 13:35) Zot ti rapel osi bann prinsip ki Paul ti dir dan bann let ki li ti ekrir kongregasion Corinthe ek zot ti aplik sa bann prinsip-la dan zot sitiasion.Lir 2 Corinthiens 10:3, 4.

3 Alor, bann vre Kretien ki les zot konsians forme par Labib, pa aprann lager ni partisip dan lager. Plizir milye  Temwin Jéhovah, bann zenn ek bann vie, bann zom ek bann fam, finn gagn persekision parski zot finn gard zot netralite. Boukou finn soufer dan bann kan travay ek dan bann prizon. Dan lepok Nazi an Allemagne, sertin finn mem asasine. Malgre bann persekision bien kriel ki finn ena an Europe, zame bann Temwin finn bliye zot responsabilite pou pres bon nouvel lor Rwayom Jéhovah. Zot ti kontign prese mem kan zot ti dan prizon, dan bann kan konsantrasion, ek kan zot ti al an exil. * Plitar, an 1994, bann Temwin pa ti partisip dan lager rasial kot ti ena bann masak dan Rwanda. Zot ti osi gard zot netralite kan ti ena lager dan ex-Yougoslavie.

4. Ki lefe netralite bann Temwin Jéhovah ena lor bann ki obzerv zot?

4 Bann Temwin Jéhovah res ferm ek gard zot netralite, akoz sa, plizir milye dimounn ki obzerv zot lor later, sir ki zot ena vre lamour pou Bondie ek pou zot prosin ek osi ki zot bann vre Kretien. Ena lezot rezon ankor kifer bann dimounn krwar ki bann Temwin Jéhovah zot bann vre Kretien.

PLI GRAN PROGRAM LANSEGNMAN DAN LISTWAR

5. Ar ki sanzman bann disip Jésus dan premie siek ti bizin fer fas?

5 Dan koumansman so minister, Jésus ti montre so bann disip linportans pou pres bon nouvel lor Rwayom Bondie. Li ti swazir 12 disip pou koumans enn laktivite ki ti pou kontign partou lor later; apre, li ti form 70 disip. (Luc 6:13; 10:1) Jésus ti prepar zot pou anons bon nouvel ar lezot, dabor ar bann Zwif. Apre, zot ti bizin al pres sa nouvel ar bann dimounn ki pa ti sirkonsi dan lezot nasion. Sirman, sa ti enn gran sanzman pou bann disip Zwif ki ti bien zele!Actes 1:8.

6. Ki ti fer Pierre konpran ki Jéhovah pa fer preferans?

6 Jéhovah ti avoy lapot Pierre kot Corneille, enn non-Zwif ki pa ti sirkonsi. Lerla, Pierre ti konpran ki Bondie pa fer preferans. Corneille ek so fami ti pran batem. Bann dimounn dan tou nasion ti kapav tann laverite ek form parti dan vre relizion Kretien. (Actes 10:9-48) Depi sa zour-la, Pierre ek lezot disip Jésus ti pres avek bann dimounn dan tou nasion.

7, 8. Ki lorganizasion Jéhovah inn fer pou ed bann dimounn tann bonn nouvel? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

7 Dan nou lepok, se avek zel ki bann ki diriz lorganizasion Jéhovah soutenir ek organiz predikasion ek lansegnman bon nouvel lor Rwayom Bondie dan lemond antie. Zordi, preske wit milyon Temwin Jéhovah bien zele pe fer tou seki zot kapav pou pres dan plis ki 600 lang, ek sa sif-la pe kontign ogmante! Bann dimounn rekonet bann Temwin Jéhovah parski zot pres lakaz par lakaz ek lor semin. Parfwa zot servi osi bann latab kot zot expoz bann piblikasion ouswa zot servi bann prezantwar mobil.

8 Plis ki 2,900 tradikter finn gagn enn formasion spesial pou tradir Labib ek bann piblikasion Biblik. Zot pa tradir zis dan bann lang ki boukou dimounn koze. Zot tradir dan plizir santenn lang ki boukou dimounn pa kone, me ki plizir milyon dimounn koze. Par exanp, an Espagne toulezour plizir milyon dimounn koz Katalan, zot lang maternel. Pa tro lontan, boukou plis dimounn ti koumans koz Katalan dan lavil Andorre,  Alicante, bann lil Baléares, ek Valence. Zordi, bann Temwin Jéhovah prodir bann piblikasion ek fer renion dan lang Katalan ek sa tous leker bann Katalan.

9, 10. Ki bann lexanp montre ki lorganizasion Jéhovah anvi ki tou dimounn konn laverite?

9 Dan lemond antie, bann Temwin pe swiv mem lexanp, zot tradir bann piblikasion Biblik ek zot ansegn bann dimounn dan zot prop lang. Par exanp, dan Mexique, laplipar dimounn koz Espagnol, me boukou dimounn koz lezot lang. Parmi sa bann lang-la, ena lang Maya. Biro bann Temwin Jéhovah dan Mexique finn demann lekip tradiksion Maya pou al res dan enn landrwa kot zot kapav koz Maya ek tann bann dimounn koz sa lang-la toulezour. Enn lot lexanp se Nepale, enn lang dan Népal, kot ena plis ki 29 milyon abitan. Ena apepre 120 lang ki bann dimounn koze dan sa pei-la, me plis ki dis milyon dimounn koz Nepale ek pou boukou dimounn, se enn deziem lang. Nou pibliye bann piblikasion Biblik dan sa lang-la osi.

10 Lorganizasion Jéhovah pran bien serye responsabilite pou pres bon nouvel lor Rwayom Bondie. Akoz sa, zot soutenir plizir lekip tradiksion ki ena atraver lemond. Zot finn distribie plizir milyon trak, brosir ek peryodik partou atraver lemond san demann larzan bann dimounn. Bann Temwin Jéhovah kouver sa bann depans-la par zot donasion volonter. Zot swiv linstriksion ki Jésus ti done: “Zot finn gagn gratis, donn gratis.”Mat. 10:8.

Enn lekip tradiksion pe prepar bann piblikasion dan lang bas allemand (Get paragraf 10)

Bann Kretien bien servi bann piblikasion dan lang bas allemand dan Paraguay (Get osi zimaz dan koumansman lartik)

11, 12. Ki bon lefe laktivite predikasion ki bann Temwin Jéhovah fer dan lemond antie ena lor bann dimounn?

11 Bann Temwin Jéhovah zot bann proklamater ek bann ansegnan bien devwe. Zot telman sir ki zot finn trouv laverite ki zot fer personelman bann gran sakrifis pou pres ar bann dimounn ki sorti dan tou pei ek ki ena diferan lorizinn. Boukou finn sinplifie zot lavi, finn aprann enn lot lang, ek finn adapte zot ar enn lot kiltir pou zot kapav partisip dan sa laktivite ki sov lavi bann dimounn la. Sa laktivite predikasion ek lansegnman ki nou fer atraver lemond la, se enn lot kitsoz ki konvink boukou dimounn ki bann Temwin Jéhovah zot bann vre disip Jésus Christ.

 12 Bann Temwin Jéhovah fer tousala parski zot sir ki zot finn trouv laverite. Me ki kitsoz ankor finn konvink plizir milyon dimounn ki bann Temwin Jéhovah dan laverite?Lir Romains 14:17, 18.

KIFER ZOT SIR KI ZOT DAN LAVERITE?

13. Kouma bann Temwin finn gard zot lorganizasion pir?

13 Dan nou lepok, bann frer ek ser donn plizir rezon kifer zot sir ki zot dan laverite ek sa kapav fer nou gagn bann bienfe. Enn frer ki servi Jéhovah depi bien lontan dir: “[Bann Temwin] fer tou zefor pou gard lorganizasion Jéhovah pir lor plan moral, zot konsey ek disiplinn ninport kisannla ki bizin sa.” Kouma bann serviter Jéhovah gard sa nivo moral bien ot la? Sakenn parmi zot obeir bann prinsip ki ena dan Parol Bondie ek swiv lexanp Jésus ek so bann disip. Dan listwar modern bann Temwin Jéhovah, zis enn tigit Temwin ki finn refiz obeir bann prinsip ki Bondie inn etabli ek ki finn bizin exkli zot dan kongregasion. Mazorite Temwin Jéhovah—parmi ena sertin ki dan lepase ti ena enn kondwit ki Bondie pa ti aprouve, me ki’nn sanze—gard enn kondwit drwat devan Jéhovah.Lir 1 Corinthiens 6:9-11.

14. Ki sanzman boukou exkli finn fer, ek ki rezilta sa finn prodir?

14 Ki nou kapav dir lor bann ki finn bizin exkli dan kongregasion, an-akor avek seki Labib dir? Plizir milye finn repanti ek finn reintegre dan kongregasion. (Lir 2 Corinthiens 2:6-8.) Bann Temwin ena enn kondwit ki touletan an-akor avek Labib, akoz sa, kongregasion res pir ek zot sir ki Bondie aprouv zot lorganizasion. Bann Temwin Jéhovah res atase ar bann prinsip Bondie, zot pa parey kouma boukou relizion ki les zot bann manb fer tou seki zot anvi. Sa se enn lot rezon ki finn konvink boukou dimounn ki bann Temwin dan laverite.

15. Ki finn konvink enn frer ki li dan laverite?

15 Kifer eski lezot Temwin ki servi Jéhovah depi lontan sir ki zot dan laverite? Enn frer ki ena plis ki 50 an dir: “Depi ki mo enn adolesan, mo lafwa baze lor trwa kitsoz inportan: (1) ki Bondie existe; (2) ki Li finn fer ekrir Labib; ek (3) ki Li servi ek Li beni kongregasion Kretien bann Temwin Jéhovah zordi. Mo finn etidie pandan plizir lane, mo finn verifie sa bann kitsoz-la ek mo finn demann momem si zot vremem ena enn baz solid. Lane apre lane, mo finn trouv pli boukou prev ki sakenn parmi sa bann kitsoz-la ena vremem enn baz solid, sa finn fortifie mo lafwa ek finn fer mwa pli sir ankor ki vremem nou dan laverite.”

16. Kifer enn ser pena okenn dout ki li dan laverite?

 16 Enn ser marye ki travay dan biro mondial bann Temwin Jéhovah dan New York ti fer sa komanter-la konsernan lorganizasion Jéhovah: “Se sel lorganizasion ki kontign anons nom Jéhovah. Se enn kitsoz normal kan nou kone ki nom Bondie trouv apepre 7,000 fwa dan Labib! Mo kontan lankourazman ki ena dan 2 Chroniques 16:9: ‘Lizie Jéhovah pe get partou lor later pou montre so lafors an faver bann dimounn ki ena enn leker konple anver Li.’” Li azoute: “Laverite finn montre mwa kouma pou ena enn leker konple pou ki Jéhovah kapav montre so lafors anver mwa. Mo bann relasion avek Jéhovah se kitsoz ki pli inportan pou mwa. Ek mo bien apresie ki Jésus donn nou enn konesans personel lor Bondie, [enn konesans] ki soutenir mwa.”

17. Ki ti konvink enn frer ki pa ti krwar dan Bondie avan, ek kifer?

17 Enn frer ki pa ti krwar dan Bondie avan, ti dir: “Kreasion konvink mwa ki Bondie anvi ki bann dimounn profit lavi ek akoz sa, Li pa pou les bann dimounn soufer pou touletan. Ek osi, amezir ki lemond pa krwar dan Bondie, lafwa, zel ek lamour bann serviter Jéhovah pe plis ogmante. Zis lespri Jéhovah ki kapav fer sa mirak-la dan nou lepok.”Lir 1 Pierre 4:1-4.

18. Ki ou resanti konsernan seki de lezot frer finn dir?

18 Enn lot Temwin ki pe servi Jéhovah depi lontan dir kifer li sir ki li dan laverite: “Letid ki mo’nn fer pandan plizir lane finn konvink mwa ki bann Temwin finn fer bann gran zefor pou swiv model bann Kretien premie siek. Mo finn trouve par momem ki ena linite parmi bann Temwin Jéhovah partou, amezir ki mo finn vwayaze atraver lemond. Laverite Biblik finn fer mwa gagn satisfaksion ek boner.” Enn frer ki ena plis ki 60 an dir seki’nn konvink li ki li dan laverite. Li dir ki bann Temwin Jéhovah ena vremem lafwa an Jésus: “Nou finn etidie bien lavi ek minister Jésus ek so lexanp finn tous nou boukou. Nou finn fer bann sanzman dan nou lavi pou nou kapav vinn pli pros avek Bondie par lintermedier Christ Jésus. Nou finn rekonet ki se gras-a sakrifis Jésus ki nou kapav gagn lavi sov. Ek nou kone ki li finn resisite parmi bann mor. Nou ena temwaniaz bann dimounn ki kapav fer konfians ek ki finn trouv sa.”Lir 1 Corinthiens 15:3-8.

FER LEZOT KONN LAVERITE

19, 20. (a) Ki responsabilite Paul ti mansione dan let ki li ti ekrir kongregasion Rome? (b) Antan ki bann serviter Jéhovah, ki privilez nou ena?

19 Antan ki Kretien, nou kontan nou prosin, alor nou pa kapav gard sa konesans ki ena valer la pou noumem. Paul ti dir so bann frer ki ti dan kongregasion Rome: “Si an piblik to dir avek to labous ki Jésus li Segner, ek si to ena lafwa dan to leker ki Bondie finn resisit li parmi bann mor, to pou gagn lavi sov. Parski avek so leker, enn kikenn montre lafwa pou lazistis, me avek so labous li fer deklarasion piblik pou gagn lavi sov.”Rom. 10:9, 10.

20 Antan ki Temwin Jéhovah, nou sir ki nou dan laverite ek nou konsian ki nou ena privilez pou ansegn lezot bon nouvel lor Rwayom Bondie. Alor, kan nou al prese, anou ansegn bann dimounn seki ena dan Labib, me osi, anou fer zot trouve ki nou ena konviksion ki nou dan laverite.

^ par. 3 Get liv Les Témoins de Jéhovah, prédicateurs du Royaume de Dieu, paz 191-198, ek paz 448-454.