Skip to content

Skip to table of contents

Soutenir Bann Ki dan Servis Aplintan

Soutenir Bann Ki dan Servis Aplintan

“Nou touletan rapel seki zot fer avek fidelite, [ek] travay dir ki zot fer par amour.”1 THESS. 1:3.

1. Ki santiman Paul ti ena anver bann ki ti servi Jéhovah avek zel?

LAPOT Paul pa ti bliye bann ki ti travay dir pou pres bon nouvel lor Rwayom Bondie. Paul ti ekrir: “Nou touletan rapel seki zot fer avek fidelite, travay dir ki zot fer par amour, ek zot landirans akoz lesperans ki zot ena dan nou Segner Jésus Christ ki dan prezans nou Bondie ek nou Papa.” (1 Thess. 1:3) Wi, Jéhovah Limem pa bliye tou seki so pep fer pou servi Li, ki zot kapav fer boukou ouswa tigit.Héb. 6:10.

2. Ki nou pou examine dan sa lartik-la?

2 Dan lepase ek dan nou lepok, boukou Kretien finn fer bann gran sakrifis pou zot kapav servi Jéhovah aplintan. Dan sa lartik-la, nou pou examine kouma sertin dan premie siek ti servi Jéhovah. Nou pou examinn osi sertin form servis aplintan dan nou lepok, ek nou pou trouve kouma nou kapav ed bann serviter aplintan.

BANN KRETIEN DAN PREMIE SIEK

3, 4. (a) Kouma sertin ti servi Jéhovah dan premie siek? (b) Kouma zot ti kouver zot bann depans?

3 Pa tro lontan apre so batem, Jésus ti koumans pres Rwayom Bondie ek li ti ansegn lezot pou fer sa mem aktivite-la. (Luc 3:21-23; 4:14, 15, 43) Apre so lamor, so bann zapot ti pran latet dan sa laktivite-la ek bann lezot disip ti kontign prese partou lor later.  (Actes 5:42; 6:7) Sertin Kretien finn kit zot lakaz pou al servi kouma misioner. Par exanp, Philippe ti pres dan diferan landrwa dan Palestine. (Actes 8:5, 40; 21:8) Paul, enn lot misioner, ti pres bon nouvel lor Rwayom Bondie dan boukou pei ki ti bien lwin ar so lakaz. (Actes 13:2-4; 14:26; 2 Cor. 1:19) Sertin, parmi ti ena Silvain (Silas), Marc ek Luc, ti ekrir bann liv dan Labib ouswa ti travay kouma sekreter pou bann ekrivin Labib. (1 Pierre 5:12) Boukou ser ti travay ansam avek sa bann frer fidel la. (Actes 18:26; Rom. 16:1, 2) Dan bann Lekritir Grek Kretien, nou kapav lir lor bann lexperyans extraordiner ki sa bann frer ek ser la inn fer. Sa bann resi-la rapel nou ki Jéhovah pa bliye travay ki so bann serviter fer ek Li donn zot seki zot bizin.

4 Kouma sa bann serviter aplintan ki ti viv dan premie siek la ti fer pou kouver zot bann depans? Parfwa, bann Kretien ti invit zot pou enn repa, ti donn zot enn plas pou reste, ek ti ed zot dan plizir fason. Me zame zot ti obliz bann frer pou donn zot sa bann led-la. (1 Cor. 9:11-15) Sertin frer ek ser personelman ek bann kongregasion ti dispoze pou ed zot, ek zot ti aksepte sa led-la. (Lir Actes 16:14, 15; Philippiens 4:15-18.) Paul ek bann ki ti vwayaz avek li ti osi travay a-mitan pou kouver zot bann depans.

BANN SERVITER APLINTAN DAN NOU LEPOK

5. Ki enn koup ti dir konsernan zot lavi dan servis aplintan?

5 Zordi osi, boukou Kretien travay dir dan servis aplintan dan diferan fason. (Get lankadre “ Diferan Form Servis Aplintan.”) Ki zot panse lor servis ki zot inn swazir? Si ou poz zot sa kestion-la, ou pou bien ankouraze par repons ki ou pou gagne. Anou pran enn lexanp: Enn frer ki finn servi kouma pionie permanan, pionie spesial, misioner, ek kouma enn manb lafami Betel dan enn lot pei, dir: “Swazir pou pran servis aplintan, se enn parmi bann pli bon swa ki mo finn fer. Kan mo ti ena 18 an, li ti bien difisil pou mo swazir ant enn kour liniversite, enn travay profann aplintan, ek servis pionie. Lexperyans finn montre mwa ki Jéhovah pa bliye bann sakrifis ki nou fer pou servi Li aplintan. Mo finn kapav servi ninport ki talan ek kapasite ki Jéhovah finn donn mwa dan enn fason ki zame mo ti pou kapav servi si mo ti swazir enn karyer dan lemond.” So madam dir: “Sak afektasion finn ed mwa pou gagn matirite. Nou finn santi ki Jéhovah finn protez nou ek finn diriz nou plizir fwa ek dan bann fason ki zame ti pou arive si nou ti kontign amenn nou ti lavi konfortab. Toulezour mo remersie Jéhovah pou nou lavi dan servis aplintan.” Eski ou ti pou kontan ena mem santiman konsernan ou lavi?

6. Ki Jéhovah panse lor nou servis?

6 Biensir, ena sertin ki pa kapav pran servis aplintan asterla, me zot pe fer tou seki zot kapav pou Jéhovah. Nou kapav sir ki zot servis ena enn gran valer pou Jéhovah. Par exanp, dan Philémon 1-3, Paul ti avoy so salitasion tou bann Kretien dan kongregasion Colosses ek li ti mansionn sertin par zot nom. (Lir.) Paul ti bien apresie seki zot ti fer, ek Jéhovah osi parey. Dan mem fason, nou Papa ki dan lesiel apresie seki nou fer dan so servis. Alor, ki ou kapav fer pou soutenir bann ki dan servis aplintan?

ED BANN PIONIE

7, 8. Ki servis pionie inplike, ek kouma lezot dan kongregasion kapav ed bann pionie?

7 Parey kouma bann predikater zele dan premie siek, zordi bann pionie ankouraz boukou bann kongregasion. Boukou pas apepre 70 er par mwa pou prese. Kouma eski ou kapav ed zot?

8 Enn ser pionie ki apel Shari ti dir: “Bann pionie paret bien for, zot sorti dan  predikasion toulezour. Kanmem, zot bizin lankourazman.” (Rom. 1:11, 12) Enn lot ser ki ti fer pionie pandan plizir lane ti dir konsernan bann pionie dan so kongregasion: “Zot travay dir ek san arete. Kan lezot Kretien ofer pou kondir zot dan predikasion, invit zot pou enn repa, donn zot enn tipe larzan pou zot lesans, ouswa enn lot led finansie, zot bien rekonesan. Sa montre zot ki ou vremem apresie zot.”

9, 10. Ki sertin finn fer pou ed bann pionie dan zot kongregasion?

9 Enn lot fason ki ou kapav ed bann pionie, se kan ou akonpagn zot dan predikasion. Enn pionie ki apel Bobbi dir: “Nou bizin pli boukou led dan lasemenn.” Enn lot pionie dan mem kongregasion dir: “Dan lapremidi, li bien difisil pou gagn bann proklamater pou akonpagn nou.” Enn ser ki asterla dan Béthel Brooklyn, rapel led ki li ti gagne kan li ti pionie. Li dir: “Enn ser ki ti ena enn loto ti dir mwa: ‘Ninport kan to pena personn pou vinn avek twa, telefonn mwa, ek mo pou akonpagn twa.’ Gras-a li, mo’nn kapav kontign res dan servis.” Enn lot ser ki apel Shari, dir: “Apre zot lazourne, souvan bann pionie selibater retrouv zot tousel. Kitfwa, detanzantan, ou kapav invit sa bann frer ek ser selibater la dan ou ladorasion an fami. Ou kapav osi invit zot dan lezot laktivite, sa pou ed zot osi pou res for.”

10 Enn ser ki ti dan servis aplintan pandan preske 50 an ti dir konsernan led ki li ek lezot ser selibater ti gagne: “Apepre sak de mwa, bann ansien dan nou kongregasion ti vizit bann pionie. Zot ti pran nou nouvel, ti interese ar travay profann ki nou ti fer ek ti demande si nou ti bizin enn koudme. Zot ti vremem pran nou kont. Zot ti vizit nou lapartman pou gete si nou ti bizin led.” Sa bann ansien-la ek lezot Kretien swiv lexanp Onésiphore. Li ti bizin pran swin so fami, me li ti osi ed Paul.2 Tim. 1:18.

11. Ki enn pionie spesial fer?

11 Sertin kongregasion bien kontan pou ena bann pionie spesial parmi zot. Sa bann pionie-la pas apepre 130 er toule mwa dan zot servis. Zot bien okipe osi dan bann lezot laktivite dan kongregasion. Biro nasional donn zot enn ti alokasion sak mwa parski zot ena enn tigit letan  ouswa zot pena letan ditou pou fer enn travay profann. Sa led finansie la ed zot pou kouver zot bann depans ek pou konsantre dan zot servis.

12. Kouma bann ansien ek lezot dan kongregasion kapav ed bann pionie spesial?

12 Ki nou kapav fer pou ed bann pionie spesial? Enn ansien ki servi dan enn biro nasional ek ki an kontak avek boukou pionie spesial, dir: “Bann ansien bizin koz avek zot, konn zot sitiasion ek lerla, gete kouma kapav ed zot. Sertin Temwin panse ki bann pionie spesial pa bizin led parski zot gagn enn alokasion, me bann frer ek ser dan kongregasion kapav ed zot dan plizir fason.” Parey kouma bann pionie permanan, bann pionie spesial bien kontan kan bann frer ek ser akonpagn zot dan predikasion. Eski ou kapav ed zot dan sa fason-la?

ED BANN SIRVEYAN

13, 14. (a) Ki nou bizin rapel konsernan bann sirveyan sirkonskripsion? (b) Ki ou panse ou kapav fer pou ed bann sirveyan?

13 Bann sirveyan sirkonskripsion ek zot madam, se bann frer ek ser ki ena boukou lexperyans, zot ena enn lafwa solid ek zot ankouraz nou. Me fode pa nou bliye ki zot osi zot bizin lankourazman. Zot kontan kan bann frer ek ser akonpagn zot dan predikasion ek invit zot detanzantan dan bann moman detant. Kan bann sirveyan ouswa zot madam malad, ouswa al res lopital, nou kapav al rann zot vizit ek ed zot dan lezot fason. Koumsa, nou montre ki nou interese personelman avek zot. Luc, enn “dokter” ki ti ekrir liv Actes, ti pran swin Paul ek lezot Kretien ki ti vwayaze pou vizit bann kongregasion.Col. 4:14; Actes 20:5–21:18.

14 Bann sirveyan ek zot madam bizin lamour ek lankourazman bann bon kamarad. Enn sirveyan sirkonskripsion ti ekrir: “Mo bann kamarad fini kone kan mo bizin lankourazman. Zot poz bann kestion bien reflesi ek sa ed mwa pou koz lor seki trakas mwa. Zot ed mwa boukou kan zot pran letan pou ekout mwa.” Bann sirveyan sirkonskripsion ek zot madam bien rekonesan kan bann frer ek ser manifeste enn lintere sinser pou zot ek vinn zot bann bon kamarad.

SOUTENIR BANN BETELIT

15, 16. Ki travay bann ki dan Béthel ek dan bann Lasal Lasanble fer, ek kouma nou kapav ed zot?

15 Bann ki servi dan Béthel ek dan bann Lasal Lasanble fer enn travay inportan pou soutenir predikasion bonn nouvel. Si dan ou kongregasion ouswa dan ou sirkonskripsion ena bann Betelit, kouma ou kapav soutenir zot?

16 Kan bann Betelit fek rant Béthel, kitfwa zot santi zot tousel ek zot mank zot fami ek zot bann kamarad. Zot bien kontan kan bann lezot Betelit ek bann frer ek ser dan zot kongregasion fer kamarad ar zot. (Marc 10:29, 30) An zeneral, zot program permet zot asiste bann renion ek partisip dan predikasion sak semenn. Me parfwa bann Betelit ena bann travay anplis pou fer. Li bon ki bann kongregasion konpran sa ek montre ki zot apresie travay ki bann Betelit fer.Lir 1 Thessaloniciens 2:9.

ED BANN SERVITER APLINTAN KI SERVI DAN LEZOT PEI

17, 18. Ki afektasion bann serviter aplintan ki servi dan enn lot pei gagne?

17 Sertin serviter aplintan aksepte pou al servi dan enn lot pei. Kitfwa zot bizin manz bann manze ki zot pa abitie, aprann enn nouvo lang, ek adapte ar bann nouvo kiltir ek enn nouvo fason viv. Ki afektasion bann serviter aplintan ki al servi dan lezot pei gagne?

18 Sertin parmi zot servi kouma bann misioner ek zot pas pli gran parti zot letan dan teritwar. Zot bann predikater  ek bann ansegnan kalifie ek zot partaz seki zot inn aprann avek bann manb zot kongregasion. Bann misioner viv dan enn lakaz sinp ek zot gagn enn alokasion avek biro nasional pou kouver zot bann depans. Sertin serviter aplintan al dan enn lot pei pou servi dan biro nasional. Ena lezot ki ede dan konstriksion bann biro nasional, bann biro tradiksion, bann Lasal Lasanble, ouswa bann Lasal kot fer renion. Biro nasional ouswa bann frer dan kongregasion donn zot seki zot bizin, kouma par exanp, bann repa ek enn plas pou zot reste. Parey kouma bann Betelit, bann volonter ki travay lor konstriksion asiste renion ek partisip dan predikasion regilierman. Bann kongregasion profit lexperyans sa bann frer ek ser la.

19. Ki nou bizin pa bliye konsernan bann ki al servi dan enn lot pei?

19 Kouma ou kapav ed bann serviter aplintan ki’nn vinn servi dan ou pei? Ou bizin rapel—sirtou kan zot fek arive—ki zot pa tro abitie avek sertin manze ki ena dan ou pei. Alor, kan ou invit zot, ou kapav demann zot si zot anvi gout enn nouvo kitsoz ouswa si ena kitsoz ki zot pa manze. Kan zot pe aprann ou lang ek bann koutim dan ou pei, zot pa pou konn tou enn sel kout. Kitfwa sa pou pran letan pou zot konpran tou seki ou dir. Alor, ena pasians avek zot ek ed zot avek zantiyes pou pronons bien bann mo. Zot anvi aprann!

20. Kouma nou kapav ed bann serviter aplintan ek zot paran?

20 Avek letan, kitfwa bann serviter aplintan ki viv lwin ar zot paran, bizin deside kouma pou ed zot paran aze. Si bann paran-la Temwin, kitfwa zot pou bien kontan ki zot zanfan res dan zot afektasion. (3 Jean 4) Biensir, si zot paran bizin led, bann serviter aplintan pou fer tou seki zot kapav pou pran zot swin ek pou vinn ed zot pli souvan ki posib. Me bann Kretien ki res pre ar bann paran-la, kapav ed bann serviter aplintan. Zot kapav propoz pou pran swin sa bann paran aze la kan zot bizin led. Nou bizin pa bliye ki bann serviter aplintan ena enn gran responsabilite dan laktivite pli inportan ki pe fer dan lemond zordi. (Mat. 28:19, 20) Eski ou ouswa ou kongregasion kapav donn enn koudme si paran bann serviter aplintan bizin led?

21. Ki santiman bann ki dan servis aplintan ena konsernan led ek lankourazman ki lezot done?

21 Boukou dimounn travay dir parski zot anvi vinn ris. Me bann ki’nn swazir pou pran servis aplintan, travay dir parski zot anvi donn Jéhovah tou seki zot kapav ek ed lezot. Zot bien apresie kan ou ed zot dan ninport ki fason. Enn ser ki’nn al servi dan enn lot pei dir: “Mem enn ti kart remersiman montre ki lezot pans ou ek ki zot kontan seki ou pe fer.”

22. Kouma ou konsider servis aplintan?

22 Bann ki dan servis aplintan finn swazir enn lavi ki vremem donn zot satisfaksion. Se pli bon lavi ki kapav ena zordi. Zot aprann pou devlop bann kalite ki inportan asterla ek dan lemond nouvo. Biento, kan Rwayom Bondie pou dirize, tou bann serviter Jéhovah pou fer enn travay ki pou donn zot vremem enn gran satisfaksion toulezour. Alor, anou ‘touletan rapel seki [bann serviter aplintan] fer avek fidelite ek travay dir ki zot fer par amour.’1 Thess. 1:3.