Skip to content

Skip to table of contents

Servi Bondie Avek Fidelite Malgre “Boukou Difikilte”

Servi Bondie Avek Fidelite Malgre “Boukou Difikilte”

“Nou bizin pas par boukou difikilte pou rant dan Rwayom Bondie.”ACTES 14:22.

1. Kifer bann serviter Bondie pa etone ki zot gagn bann difikilte?

ESKI sa etonn ou ki ou pou bizin pas par “boukou difikilte” avan ki ou gagn lavi eternel, sa don ki Bondie pou donn nou la? Kitfwa non. Ki ou nouvo dan laverite, ouswa ki ou pe servi Jéhovah depi lontan, ou kone ki ou pou gagn bann leprev parski nou pe viv dan lemond Satan.Rév. 12:12.

2. (a) Apar bann problem ki afekte tou dimounn inparfe, ki kalite difikilte bann Kretien gagne? (Get zimaz dan koumansman lartik.) (b) Kisannla ki deryer nou bann difikilte, ek kouma nou konn sa?

2 Nou tou nou gagn bann difikilte parski nou inparfe. Me anplis, bann Kretien gagn enn lot kalite difikilte. (1 Cor. 10:13) Ki difikilte sa? Zot bizin fer fas ar enn gran lopozision parski zot res ferm ek zot res fidel anver Bondie. Jésus ti dir so bann disip: “Enn esklav pa pli gran ki so met. Si bannla finn persekit mwa, bannla pou persekit zot osi.” (Jean 15:20) Kisannla ki deryer sa lopozision-la? Satan. Labib dekrir li kouma “enn lion ki pe kriye” ek ki ‘pe rod devor’ pep Bondie. (1 Pierre 5:8) Satan pou servi tou mwayin pou esey detourn bann disip Jésus pou fer zot dezobeir Jéhovah. Anou get seki ti ariv lapot Paul.

 BANN DIFIKILTE DAN LAVIL LYSTRES

3-5. (a) Ki difikilte Paul ti gagne dan lavil Lystres? (b) Dan ki fason seki li ti dir lor bann difikilte ti fortifie bann disip?

3 Plizir fwa, Paul ti gagn persekision akoz so lafwa. (2 Cor. 11:23-27) Enn zour dan lavil Lystres, li ti geri enn misie ki ti paralize depi so nesans. Apre sa mirak-la, bann dimounn ti panse ki Paul ek Barnabas ti bann bondie. Paul ek Barnabas ti bizin sipliy lafoul pou pa ador zot! Selman, apre enn ti-moman, bann Zwif ki ti opoze ar zot, ti vinn dan Lystres ek ti koumans koz an mal lor Paul ek Barnabas. Enn sel kout sitiasion ti sanze! Lafoul ti krwar zot ek ti avoy Paul kout ros ziska ki zot ti panse li ti’nn mor.Actes 14:8-19.

4 Apre ki Paul ek Barnabas ti vizit lavil Derbé, zot “ti retourn Lystres, Iconium ek Antioche. Laba, zot ti fortifie bann disip, ti ankouraz zot pou res ferm dan lafwa, ek ti dir zot: ‘Nou bizin pas par boukou difikilte pou rant dan Rwayom Bondie.’” (Actes 14:21, 22) Kitfwa sa lide ki zot ti pou gagn “boukou difikilte[-la]” ti kapav paret dekourazan. Alor, kouma Paul ek Barnabas “ti fortifie bann disip” kan zot ti dir bannla ki zot pou bizin gagn plis difikilte?

5 Nou gagn repons sa kestion-la kan nou examinn bien seki Paul ti dir. Li pa ti zis dir: “Nou bizin andir boukou difikilte.” Non, okontrer li ti dir: “Nou bizin pas par boukou difikilte pou rant dan Rwayom Bondie.” Savedir ki Paul ti fortifie bann disip kan li ti met laksan lor enn rekonpans extraordiner ki zot ti pou gagne si zot res fidel. Sa rekonpans-la pa ti zis enn rev. Jésus ti dir: “Seki andire ziska lafin, limem ki pou sape.”Mat. 10:22.

6. Ki rekonpans bann ki andir bann difikilte pou gagne?

6 Si nou andir bann difikilte, nou pou gagn enn rekonpans. Pou bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel, zot pou gagn lavi imortel ek zot pou vinn bann lerwa ansam avek Jésus. Pou bann manb “lezot brebi,” sa rekonpans-la se lavi eternel lor later kot “pou ena lazistis.” (Jean 10:16; 2 Pierre 3:13) Me, parey kouma Paul ti fer remarke, antretan, nou pou gagn boukou difikilte. Anou get de kalite leprev ki nou kapav gagne.

BANN LATAK DIREK

7. Ki kalite difikilte nou kapav dekrir kouma bann latak direk?

7 Jésus ti anonse: “Bann dimounn pou livre zot ar bann tribinal dan zot landrwa, ek pou bat zot dan bann sinagog ek pou amenn zot devan bann gouverner ek bann lerwa.” (Marc 13:9) Parey kouma Jésus ti dir, sertin Kretien pou bizin fer fas ar bann latak direk, kouma par exanp bann persekision fizik. Parfwa se bann sef relizie ouswa politik ki kitfwa pou deryer sa bann latak-la. (Actes 5:27, 28) Anou reflesi ankor enn fwa lor lexanp lapot Paul. Eski li ti per kan li ti pans sa bann persekision-la? Non.Lir Actes 20:22, 23.

8, 9. Kouma Paul ti montre ki li ti bien deside pou andir persekision, ek kouma sertin frer dan nou lepok ti montre mem determinasion?

8 Paul ti fer fas avek kouraz ar bann latak direk ki Satan ti fer li gagne. Li ti dir: “Mo pa konsider mo prop lavi kouma enn kitsoz ki ena linportans pou mwa, pourvi ki mo fini mo lakours ek minister ki mo finn gagne ar Segner Jésus, setadir rann temwaniaz afon lor bon nouvel faver Bondie ki personn pa merite.” (Actes 20:24) Li kler ki Paul pa ti per pou gagn persekision. Okontrer, li ti bien deside pou andire, ninport ki ti kapav arive. Seki ti pli inportan pou li, se “rann temwaniaz afon” malgre ninport ki difikilte.

9 Dan nou lepok, boukou parmi nou  bann frer ek ser finn montre mem determinasion. Par exanp, dan enn pei, sertin Temwin finn res dan prizon pandan preske 20 an. Kifer? Parski zot ti refiz pou pran par dan bann zafer politik. Zame pa finn ziz zot ka devan enn lakour parski dan lalwa sa pei-la pena okenn dispozision pou bann dimounn ki pa’le azir kont zot konsians. Kan zot ti dan prizon, ti anpes zot gagn vizit mem bann manb zot fami, ek sertin prizonie ti gagn bate ek ti tortir zot dan lezot fason.

10. Kifer fode pa nou per si nou gagn bann persekision san ki nou atann?

10 Nou bann frer dan lezot pei andir bann persekision ki arive enn kout san ki zot atann. Si zame sa ariv ou, pa bizin per. Reflesi lor lexanp Joseph. San ki li ti atann, so bann frer ti vann li pou vinn esklav, me Jéhovah “ti sov li dan tou so bann difikilte.” (Actes 7:9, 10) Jéhovah kapav fer parey pou ou. Fode zame ou bliye ki “Jéhovah kone kouma pou sov bann dimounn ki atase ar Li, kan zot dan leprev.” (2 Pierre 2:9) Eski ou pou kontign ena konfians an Jéhovah ek rapel ki Li kapav delivre ou ar sa move lemond-la ek donn ou lavi eternel kan so Rwayom pou dirize? Ou ena bann bon rezon pou fer Li konfians ek pou fer fas ar persekision avek kouraz.1 Pierre 5:8, 9.

BANN LATAK INDIREK

11. Kouma bann latak indirek zot diferan ar bann latak direk?

11 Enn lot kalite difikilte ki nou kapav gagne se bann latak indirek. Kouma sa bann latak-la zot diferan ar bann latak direk, kouma par exanp bann persekision fizik? Bann latak direk zot parey kouma enn siklonn ki arive dan ou landrwa ek detrir ou lakaz enn sel kout. Alor ki bann latak indirek, zot parey kouma bann karya ki dousman-dousman, manz enn lakaz ki’nn fer ar dibwa ziska ki zot detrir li net. Zour ki enn dimounn realize seki bann karya inn fer dan so lakaz, kitfwa li pou tro tar.

12. (a) Sit enn parmi bann latak indirek ki Satan servi, ek dir kifer sa latak-la bien efikas. (b) Kouma dekourazman ti afekte Paul?

12 Satan anvi detrir ou bann relasion avek Jéhovah. Kitfwa li servi bann latak direk kouma persekision, ouswa dousman-dousman, li servi bann latak indirek pou afebli ou lafwa. Enn parmi bann latak indirek ki pli efikas ki Satan servi, se dekourazman. Lapot Paul ti rekonet ki parfwa li ti dekouraze. (Lir Romains 7:21-24.) Kifer enn Kretien kouma Paul, ki ti solid lor plan spiritiel ek ki kitfwa ti enn manb komite santral dan premie siek, ti dir ki li ti enn “dimounn dezespere”? Li ti ena sa santiman-la akoz so bann linperfeksion. Li ti vremem anvi fer seki bien, me sa pa ti touzour fasil pou li. Si ou osi parfwa ou ena sa santiman-la, alor sa kapav ankouraz ou pou kone ki Paul osi ti bizin lite parey kouma ou.

13, 14. (a) Kifer sertin serviter Bondie dekouraze? (b) Kisannla anvi detrir nou lafwa, ek kifer?

13 Li kapav arive ki boukou frer ek ser santi zot dekouraze, trakase, ek parfwa mem panse ki zot pa vo nanye. Par exanp, enn ser pionie ki bien zele ki nou pou apel Deborah, dir: “Plizir fwa, mo pans bann erer ki mo’nn fer, ek sak fwa, mo ena linpresion ki mo pa vo nanye. Kan mo pans tou bann move kitsoz ki mo finn fer, sa fer mwa ena santiman ki koumadir, pena okenn sans ki enn kikenn kapav kontan mwa, pa mem Jéhovah.”

14 Kifer sertin serviter Jéhovah ki bien zele parey kouma Deborah, dekouraze? Kitfwa ena plizir rezon. Li posib ki sertin ena tandans pou ena enn lopinion negatif lor zotmem ek lor zot sitiasion dan lavi. (Prov. 15:15) Ena lezot Kretien ki kitfwa ena bann santiman negatif parski  zot ena enn maladi ki afekte zot moral. Ninport ki rezon zot ena sa bann santiman negatif la, nou bizin rapel kisannla anvi explwat sa bann santiman-la. An realite, kisannla anvi ki nou telman dekouraze, ki nou aret servi Jéhovah? Kisannla anvi ki ou gagn mem kondanasion ki li? (Rév. 20:10) Biensir, se Satan. Satan anvi fer nou trakase ek afebli nou zel. Li servi swa bann latak direk ouswa indirek pou fer nou aret servi Jéhovah. Fode pa nou bliye ki pep Bondie pe fer enn lager spiritiel, zot pe lager pou defann zot lintegrite pou Jéhovah.

15. Kouma nou kapav montre ki nou bien deside pou pa les dekourazman akable nou?

15 Ou bizin bien deside pou pa abandonn sa lager-la. Gard ou lespri fixe lor rekonpans ki pe atann ou. Paul ti ekrir bann Kretien dan lavil Corinthe: “Pa bes lebra, me mem si seki nou ete andeor pe deperi, pena dout ki seki nou ete andan, pe renouvle sak zour. Parski si leprev-la li pou enn tigit letan mem ek li leze, li prodir pou nou enn laglwar ki ena enn pwa ki pe vinn deplizanpli extraordiner ek ki eternel.”2 Cor. 4:16, 17.

PREPAR NOU POU BANN DIFIKILTE

Bann Kretien, zenn ek aze antrenn zot pou defann zot lafwa (Get paragraf 16)

16. Kifer li inportan ki nou prepar nou asterla-mem pou bann difikilte?

16 Satan ena plizir “manigans” dan so sak ki li servi kont nou. (Éph. 6:11) Sakenn parmi nou bizin swiv sa konsey ki trouv dan 1 Pierre 5:9: “Tini ferm kont li, solid dan lafwa.” Pou nou kapav fer sa, nou bizin prepar nou lespri ek nou leker, antrenn noumem asterla pou nou kapav fer seki drwat. Anou pran enn lexanp: Souvan, bann solda dan enn larme fer regilierman plizir lantrennman bien dir avan mem ki enn lager deklare. Li parey osi dan larme spiritiel Jéhovah. Nou pa kone ki kalite lager nou pou bizin fer ankor dan lavenir. Alor, eski li pa pou pli  bon ki nou antrenn nou pandan ki ena lape? Paul ti ekrir bann Korintien: “Kontign teste zotmem pou gete si zot dan lafwa; ek kontign examine seki zotmem zot ete.”2 Cor. 13:5.

17-19. (a) Dan ki fason eski nou kapav examinn noumem? (b) Kouma bann zenn kapav prepar zot pou defann zot lafwa dan lekol?

17 Enn fason ki nou kapav swiv konsey Paul se kan nou examinn noumem ek nou fer sa avek serye. Demann oumem: ‘Eski mo fer lapriyer regilierman? Kan mo bann kamarad pous mwa pou fer seki pa bon, eski mo obeir Bondie kouma enn sef plito ki bann zom? Eski mo asiste renion regilierman? Eski mo ena kouraz pou koz lor mo bann krwayans? Eski mo fer tou pou pardonn bann erer ki mo bann frer ek ser fer—parey kouma mo ti pou kontan zot pardonn mwa? Eski mo obeir bann ansien dan mo kongregasion ek osi bann frer ki responsab dan lorganizasion?’

18 Remarke ki de parmi sa bann kestion-la fer nou reflesi si nou pe defann nou bann krwayans ek nou pozision avek kouraz devan nou bann kamarad? Boukou zenn frer ek ser bizin fer sa dan lekol. Zot finn aprann ki fode pa zot timid ni per pou koz lor zot krwayans. Okontrer, zot koz avek kouraz. Ki finn ed zot pou fer sa? Zot finn trouv bann sigzesion pratik ki ena dan nou bann peryodik. Par exanp, Réveillez-vous ! Ziliet 2009 ti montre ki si enn kamarad lekol demann twa: “Kifer to pa krwar dan levolision?” to kapav zis reponn li: “Kifer mo bizin krwar dan levolision? Bann siantifik pa mem dakor ant zot lor la, ek zot sipoze bann exper!” Paran, fer sir ki zot fer bann seans dexersis avek zot bann zanfan. Sa pou prepar zot pou fer fas ar presion zot bann kamarad ek pou defann zot lafwa dan lekol.

19 Biensir, li pa touzour fasil pou defann nou bann krwayans ouswa pou fer lezot kitsoz ki Jéhovah demann nou. Apre enn long zourne dan travay, kitfwa nou bizin fors noumem pou al renion. Ouswa sa kapav difisil pou leve, pou kit nou lili dan gramatin, pou sorti predikasion. Me rapel: Si ou finn pran bann bon labitid pou fer sa bann kitsoz spiritiel la asterla, sa pou prepar ou pou fer fas ar bann pli gran leprev dan lavenir.

20, 21. (a) Kan nou medit lor sakrifis Jésus, kouma sa kapav ed nou pou konbat bann santiman negatif? (b) Ki determinasion nou bizin ena konsernan bann difikilte ki nou gagne?

20 Ki nou kapav dir lor bann latak indirek? Par exanp, kouma nou kapav sirmont bann dekourazman? Enn parmi bann pli bon fason pou fer sa se kan nou medit lor sakrifis Jésus. Se seki lapot Paul ti fer. Parfwa li ti santi li dezespere. Me li ti kone osi ki Christ finn mor, pa pou bann dimounn parfe, me pou bann dimounn ki fer pese. Ek Paul ti enn parmi sa bann dimounn-la. Li ti ekrir: “Mo pe viv par lafwa dan Garson Bondie, ki finn kontan mwa ek finn donn limem pou mwa.” (Gal. 2:20) Wi, Paul ti aksepte sakrifis Jésus, ek li ti kone ki sa aplik pou li personelman.

21 Sa kapav ed ou boukou si ou konsider sakrifis Jésus kouma enn kado ki Jéhovah finn fer ou personelman. Sa pa vedir ki deswit ou pou aret dekouraze. Li posib ki sertin parmi nou pou bizin fer fas ar dekourazman detanzantan tanki lemond nouvo pankor vini. Me rapel: Se zis bann ki pa abandone ki pou gagn rekonpans. Sak zour, nou pe vinn pli pre ar zour kot Rwayom Bondie pou etabli lape ek pou fer tou bann dimounn fidel vinn parfe. Kontign montre ou determinasion pou rant dan sa Rwayom-la—mem si ou bizin pas par boukou difikilte.