Skip to content

Skip to table of contents

Paran—Pran Swin Ou Bann Zanfan

Paran—Pran Swin Ou Bann Zanfan

“To bizin konn bien kouma to troupo ete.”PROV. 27:23.

1, 2. (a) Ki sertin responsabilite bann berze ti ena lontan an Israël? (b) Kouma eski bann paran zot parey kouma bann berze?

LONTAN an Israël, lavi bann berze ti bien difisil. Zot ti bizin travay mem kan ti fer bien so ouswa bien fre. Zot ti bizin osi protez zot bann troupo kont bann zanimo sovaz ouswa bann voler. Bann berze ti examinn zot bann mouton regilierman pou gete si zot malad ouswa blese, ek donn zot swin ki bizin. Zot ti pran kont sirtou bann ti mouton, parski zot ti frazil ek pli feb ki bann mouton ki ti’nn fini vinn gran.Gen. 33:13.

2 Dan enn sertin fason, bann paran Kretien zot kouma bann berze. Zot bizin manifeste bann kalite ki bann berze osi manifeste. Zot ena responsabilite pou grandi zot bann zanfan “dan disiplinn ek dan lavertisman Jéhovah.” (Éph. 6:4) Eski se enn responsabilite ki fasil? Non! Satan pa aret atak bann zanfan ar so bann fos lide. Anplis, bann zanfan bizin fer fas ar zot prop linperfeksion. (2 Tim. 2:22; 1 Jean 2:16) Si ou ena zanfan, kouma ou kapav ed zot? Anou examinn trwa kitsoz ki ou kapav fer pou pran swin ou bann zanfan: (1) konn zot, (2) nouri zot, ek (3) gid zot.

 KONN OU BANN ZANFAN

3. Kouma bann paran kapav “konn bien” zot zanfan?

3 Enn bon berze examinn bien sak mouton pou fer sir ki li an bonn sante. Dan enn fason sinbolik, ou kapav fer parey avek ou zanfan. Labib dir: “Konn bien kouma to troupo ete.” (Prov. 27:23) Antan ki paran, ou kapav konn bien ou zanfan kan ou pran kont zot bann aksion, zot bann panse ek osi zot bann santiman. Kouma ou kapav fer sa? Enn bon fason se kan souvan ou gagn bann konversasion avek zot.

4, 5. (a) Ki bann sigzesion pratik kapav ed bann zanfan pou koz lor zot bann panse ek zot bann santiman? (Get zimaz dan koumansman lartik.) (b) Ki ou finn fer pou ki li pli fasil pou ou bann zanfan koz avek ou?

4 Sertin paran finn remarke ki kominikasion vinn pli difisil kan zot zanfan vinn bann adolesan. Kitfwa bann zanfan-la ranferm zotmem, ek pa anvi dir seki zot panse ouswa exprim zot santiman avek zot paran. Si ou zanfan dan sa sitiasion-la, ki ou kapav fer? Olie ki ou fors ou garson ouswa ou tifi pou gagn bann long konversasion bien serye avek ou, esey profit bann moman kot zot pli rilax pou koz avek zot. (Deut. 6:6, 7) Li posib ki ou pou bizin fer plis zefor pou fer bann kitsoz ansam. Par exanp, ou kapav al mars-marse ansam, amenn zot promne kit par, zwe avek zot, ouswa fer enn travay dan lakaz ansam. Kan ou bann zanfan pli rilax, kitfwa zot pou pli alez pou koz lor zot bann panse ek zot bann santiman.

5 Me ki ou pou fer si ou zanfan pa anvi koze mem? Kitfwa ou kapav servi enn lot mwayin pou fer li koze. Par exanp, olie ki ou demann ou tifi kouma li’nn pas so lazourne, ou kapav dir li kouma ou, ou’nn pas ou lazourne. Lerla, kitfwa li pou santi li alez pou koz lor so lazourne. Ouswa, pou ou kone ki li panse lor enn size, poz bann kestion lor size-la mem, pa lor li. Ou kapav demann li seki so kamarad panse lor sa size-la. Lerla, demann li ki konsey li ti pou donn so kamarad.

6. Kouma ou zanfan kapav trouve ki ou disponib ek abordab?

6 Biensir, ou bann zanfan pou pli dispoze pou dir ou seki zot panse, si zot trouve ki ou disponib ek ou abordab. Si bann paran touletan paret tro okipe, bann zenn kitfwa pa pou rakont zot problem. Paran, kouma ou pou kone si ou abordab? Pa zis dir: “To kapav vinn koz ar mwa kan to anvi.” Ou bann adolesan bizin kone ki ou pa pou reazir dan enn fason exazere ar seki zot pou dir ou. Zot bizin osi kone ki zot problem inportan pou ou. Boukou paran les enn bon lexanp dan sa domenn-la. Kayla, ki ena 19 an, dir: “Mo kapav koz avek mo papa lor ninport ki size. Li pa koup mo konversasion, ek li pa ziz mwa; li zis ekout mwa. Apre, li touletan donn mwa pli bon konsey.”

7. (a) Kouma enn paran kapav ena enn latitid ekilibre kan li koz lor frekantasion ek maryaz? (b) Kouma bann paran kapav agas zot zanfan san ki zot rann zot kont?

7 Mem kan ou koz lor bann size delika—par exanp, lor frekantasion ek maryaz—fer atansion, pa zis koz lor bann lavertisman, ek ou negliz pou ansegn ou zanfan bon fason pou fer fas ar sa sitiasion-la. Anou pran enn lexanp: Fer koumadir ou dan enn restoran ek dan so meni ou trouv zis bann avertisman ki ou riske anpwazone par bann manze ki ena lor la. Sirman ou pou kit sa restoran-la ek ou pou al dan enn lot restoran. Ou bann zanfan riske ena mem reaksion si, kan zot vinn demann ou konsey, ou donn zot bann konsey ki koumadir enn “meni” kot ena zis bann avertisman. (Lir Colossiens 3:21.) Okontrer, fer zefor pou ena enn latitid ekilibre. Enn zenn ser ki apel Emily fer sa remark-la: “Kan mo bann paran koz  avek mwa lor frekantasion, zot pa fer sa vinn enn size negatif. Zot koz sirtou lor lazwa ki ena pou aprann konn enn dimounn ek pou trouv enn konzwin. Sa finn ed mwa pou santi mwa alez pou koz lor sa size-la avek zot. An realite, si mo fer konesans enn kikenn, mo pou anvi fer zot kone, olie ki mo kasiet zot seki pe pase.”

8, 9. (a) Ki bienfe bann paran gagne kan zot ekout zot zanfan san koup zot konversasion? (b) Ki bann bon rezilta ou finn gagne kan ou finn ekout ou bann zanfan?

8 An rapor avek seki Kayla ti dir, ou kapav montre ki ou abordab kan ou ekout ou bann zanfan avek pasians. (Lir Jacques 1:19.) Katia enn mama ki selibater, dir: “Avan, mo pa ti ena pasians avek mo tifi. Mo pa ti donn li lokazion pou li terminn seki li ti dir. Swa mo ti tro fatige pou ekout li, swa mo pa ti anvi ki li vinn deranz mwa. Asterla mo finn sanz mo latitid, ek mo tifi osi inn sanze. Li korper plis avek mwa.”

Ekoute pou ou konn zot bien (Get paragraf 3-9)

9 Ronald ti fer mem lexperyans avek so tifi adolesan. Li dir: “Kan li ti dir mwa ki li kontan enn garson dan lekol, o-koumansman mo ti bien ankoler. Me kan mo ti reflesi kouma Jéhovah ena pasians ek Li rezonab avek so bann serviter, sa ti fer mwa konpran ki li ti pli bon ki mo les mo tifi exprim so bann santiman avan ki mo esey koriz li. Ek mo bien kontan ki mo’nn fer sa! Premie fwa dan mo lavi, mo ti konpran bann santiman mo tifi. Kan li ti fini koze, li ti pli fasil pou mo koz avek li avek amour. Mo ti etone kan li ti aksepte mo konsey. Li ti dir mwa sinserman ki li ti anvi sanze.” Kan ou koz souvan avek ou bann zanfan, sa pou permet ou konn pli bien zot bann panse ek zot bann santiman. An retour, ou pou ena enn pli gran linflians lor bann desizion ki zot pran. *

NOURI OU BANN ZANFAN

10, 11. Kouma ou kapav ed ou bann zanfan pou zot pa elwagne ar laverite?

10 Enn bon berze kone ki ninport ki mouton kapav elwagne ar so troupo. Kitfwa li atire ar bann lerb ki ena enn tipe pli lwin. Me tigit par tigit, li al ankor inpe pli lwin ziska ki li separe ar troupo. Li parey osi pou bann zanfan. Tigit par tigit, zot kapav elwagne ar laverite. Kitfwa zot tante pou ena bann move frekantasion,  ouswa pou ena bann divertisman malprop. (Prov. 13:20) Ki ou kapav fer pou anpes sa sitiasion-la arive?

11 Kan ou ansegn ou bann zanfan, pa tarde pou ed zot si ou trouve ki ena bann domenn kot zot bizin ameliore. Ed zot pou devlop bann bon kalite ki zot ena, me ki zot bizin devlop plis. (2 Pierre 1:5-8) Enn bon lokazion pou fer sa se pandan ladorasion an fami. Nou Minister Oktob 2008 dir: “Bann sef fami ankouraze pou pran responsabilite ki zot ena devan Jéhovah ek asir zot ki zot fami pe swiv enn program letid familial ki serye ek regilie.” Eski ou servi bien sa letan-la pou pran swin ou bann zanfan? Ou kapav sir ki ou bann zanfan bien apresie bann zefor ki ou fer pou met zot bann bezwin spiritiel an premie.Mat. 5:3; Phil. 1:10.

Nouri zot bien (Get paragraf 10-12)

12. (a) Kouma bann zenn kapav tir profi ar enn ladorasion an fami ki regilie? (Get lankadre “ Zot Apresie Sa Moman-La.”) (b) Kouma personelman ou finn tir profi ar ladorasion an fami?

12 Enn adolesan ki apel Carissa ti explike kouma Ladorasion an Fami ti ed li ek so fami. Li ti dir: “Mo kontan ki nou tou kapav asiz ansam ek koze. Kan nou fer sa, nou fer nou bann lien familial vinn pli for ek nou kree bann bon souvenir. Mo papa bien respekte nou program Ladorasion an Fami. Sa ankouraz mwa kan mo trouve ki li pran sa bien serye—ek sa ankouraz mwa osi pou pran sa bien serye. Sa donn mwa osi plis rezon pou respekte li antan ki mo papa ek antan ki sef lafami lor plan spiritiel.” Enn zenn ser ki apel Brittney ti dir: “Ladorasion an fami finn fer mwa vinn pli pros avek mo bann paran. Gras-a sa, mo finn trouve ki zot anvi ekout mwa koz lor mo bann problem ek ki zot vremem pran mwa kont. Sa ed nou fami pou vinn enn fami for ek bien soude.” Nouri ou bann zanfan lor plan spiritiel—sirtou par ladorasion an fami—se pli bon fason ki ou kapav vinn enn bon berze. *

GID OU BANN ZANFAN

13. Kouma ou kapav motiv ou zanfan pou servi Jéhovah?

13 Enn bon berze servi enn baton pou diriz ek pou defann so troupo. Enn parmi so bann lobzektif prinsipal se pou gid so bann mouton ver “enn bon laplenn.” (Ézék. 34:13, 14) Antan ki paran, eski ou pena mem lobzektif lor plan spiritiel? Ou anvi gid ou bann zanfan pou zot servi Jéhovah. Ou anvi ki ou bann zanfan ena mem santiman ki enn ekrivin Psaume ki ti ekrir: “A Bondie, mo finn pran plezir pou fer to volonte, ek to lalwa li dan fon mo leker.” (Ps. 40:8) Bann zenn ki devlop bann santiman koumsa pou vwe zot lavi ar Jéhovah ek pou pran batem. Biensir, zot bizin pran sa desizion-la kan zot gagn ase matirite ek kan zot vremem anvi servi Jéhovah.

14, 15. (a) Ki lobzektif bann paran bizin ena? (b) Kifer enn adolesan kitfwa ena bann dout lor vre ladorasion?

14 Ki ou pou fer si li paret ki ou bann zanfan pa pe progrese lor plan spiritiel, kitfwa mem zot doute ki zot dan laverite? Fer tou seki ou kapav pou fer zot ena lamour pou Jéhovah ek pou ena rekonesans pou tou seki Li’nn fer. (Rév. 4:11) Lerla, kan zot pou santi zot pre, zot pou kapav deside par zotmem pou servi Jéhovah.

15 Selman, ki ou pou fer si ou zanfan ena bann dout lor laverite? Kouma ou kapav ed li pou konpran ki servi Jéhovah se pli bon fason pou amenn so lavi ek ki sa pou fer li gagn bann bienfe pou touletan? Dabor esey kone pou ki rezon vremem li ena bann dout. Par exanp, eski ou garson  vremem pa dakor avek seki Labib ansegne, ouswa eski li mank lasirans pou defann seki Labib ansegne devan so bann kamarad? Eski ou tifi vremem ena bann dout ki bann komannman Bondie zot bon, ouswa eski li zis santi li tousel ek ki lezot rezet li?

Gid zot (Get paragraf 13-18)

16, 17. Dan ki fason eski bann paran kapav ed zot zanfan pou devlop zot prop relasion avek Jéhovah?

16 Kouma ou kapav ed ou zanfan pou sirmont zot bann dout konsernan laverite? Boukou paran finn reisi ed zot zanfan kan zot finn poz zot bann zanfan sa bann kestion-la: “Eski pou twa li fasil ouswa li difisil pou servi Jéhovah? Personelman, ki bienfe ena kan to servi Jéhovah? Ki sa kout twa pou servi Jéhovah? Ki to panse lor bann bienfe ki nou gagne asterla ek ki nou pou gagne dan lavenir? Eski zot pa pli inportan ki tou bann sakrifis ki to pe fer zordi?” Biensir, poz ou zanfan sa bann kestion-la dan ou prop mo, dan enn fason sinser ek zanti. Pa koz avek li koumadir ou pe fer enn lanket. Kitfwa dan ou konversasion, ou kapav examinn Marc 10:29, 30. Sertin zenn kitfwa pou anvi ekrir seki zot panse lor enn papie. Zot fer de kolonn, lor enn kolonn zot ekrir bann difikilte ki zot gagne, ek lor deziem kolonn zot ekrir bann bienfe. Sa kapav ed ou ek ou zanfan pou trouve ki problem bann zanfan-la pe gagne ek pou trouv bann solision. Si nou bizin etidie liv Ki la Bible enseigné? ek liv L’amour Bondiéavek bann dimounn interese, eski nou pena plis rezon ankor pou fer sa avek nou bann prop zanfan? Eski ou pe fer sa?

17 Amezir ki ou bann zanfan pe grandi, zot pou bizin deside par zotmem si zot pou servi Jéhovah ouswa non. Pa panse ki zot pou imit ou dan enn fason otomatik. Ou bann zanfan bizin devlop zot prop relasion avek Jéhovah. (Prov. 3:1, 2) Ki ou pou fer si li difisil pou ou zanfan vinn pros ar Jéhovah? Ed li pou rezonn lor sa bann kestion-la: “Kouma mo kone ki Bondie existe? Ki kitsoz konvink mwa ki mo vremem ena valer pou Jéhovah? Kifer mo krwar ki, si mo obeir bann komannman Jéhovah, sa pou vremem fer mwa gagn bann bienfe?” Montre ki ou enn bon berze kan ou gid ou bann zanfan avek pasians. Ed zot pou zot fer lexperyans par zotmem ki servi Jéhovah se meyer kitsoz ki zot kapav fer dan lavi. *Rom. 12:2.

18. Kouma bann paran kapav imit Jéhovah, zot Gran Berze?

18 Tou bann vre Kretien bizin imit Pli Gran Berze. (Éph. 5:1; 1 Pierre 2:25) Bann paran sirtou bizin konn bien zot troupo, setadir zot bann zanfan ki zot bien kontan. Zot ena responsabilite pou gid zot pou gagn bann benediksion ki Jéhovah inn promet. Alor, fer tou seki ou kapav pou pran swin ou bann zanfan ek kontign elve zot pou zot kontan Jéhovah!

^ par. 9 Pou gagn plis sigzesion, get Latour Degard, 1Out 2008, paz 10-12, an Franse.

^ par. 12 Pou gagn plis ransegnman, get lartik “L’etude la Bible en famille bien important pou survive!” dan Latour Degard 1Oktob 2009, paz 29-31, an Kreol.

^ par. 17 Pou gagn plis ransegnman lor la, get Latour Degard 1Fevriye 2012, paz 18-21, an Franse.