Skip to content

Skip to table of contents

Kestion Bann Lekter

Kestion Bann Lekter

Dapre seki David inn ekrir dan Psaume 37:25 ek seki Jésus inn dir dan Matthieu 6:33, eski savedir ki Jéhovah zame pa pou les enn Kretien res san manze?

David ti ekrir ki li “pa finn trouv enn dimounn zis ki’nn abandone net, ni so desandans ki pe rod dipin.” Li ti pe koz dan enn fason zeneral dapre so prop lexperyans. Li ti bien kone kouma touletan Bondie pran swin So bann serviter. (Ps. 37:25) Me bann parol David pa vedir ki okenn serviter Bondie zame pa finn mank bann kitsoz inportan ouswa ki zame sa pa pou ariv li.

David limem finn konn bann sitiasion difisil. Par exanp, kan li ti bizin sove akoz Saül, enn fwa David pa ti ena boukou manze ek li ti demann enn dimounn dipin pou limem ek pou bann ki ti avek li. (1 Sam. 21:1-6) Dan sa moman-la David ti pe “rod dipin.” Selman dan sa sitiasion difisil la, li ti kone ki Jéhovah pa ti abandonn li. Okenn plas Labib pa dir nou ki David ti bizin sipliye pou gagn manze ki li bizin pou viv.

Dan Matthieu 6:33, nou trouv garanti ki Jésus done ki Bondie pou donn So bann serviter fidel seki zot bizin si zot met Rwayom Bondie an premie dan zot lavi. Jésus ti dir: “Alor, avan tou kitsoz, kontign rod Rwayom Bondie ek so zistis ek zot pou gagn osi tou sa bann lezot kitsoz la [par exanp, manze, bwar, ek linz].” Selman, Jésus ti dir osi ki so “bann frer” pou gagn persekision ek akoz sa, kitfwa zot pa pou ena manze. (Mat. 25:35, 37, 40) Sa ti ariv lapot Paul. Parfwa li pa ti gagn manze ek bwar.2 Cor. 11:27.

Jéhovah dir nou ki nou pou gagn persekision dan plizir fason. Kitfwa Li kapav permet ki nou pa gagn seki nou bizin lor plan materyel amezir ki nou fer nou par pou reponn bann akizasion ki Satan finn fer. (Job 2:3-5) Akoz persekision, lavi sertin parmi nou bann frer ti an danze, kouma par exanp bann Kretien ki ti dan bann kan konsantrasion Nazi. Enn parmi bann metod ki Satan ti servi pou esey fer bann Temwin vinn infidel, se anpes zot gagn ase manze. Bann Temwin ki ti fidel ti kontign obeir Jéhovah; Li pa ti abandonn zot. Li ti permet zot fer fas ar sa leprev-la parey kouma Li permet tou bann Kretien fer fas ar diferan kalite problem. Selman, pena dout ki Jéhovah soutenir tou bann ki soufer akoz so nom. (1 Cor. 10:13) Nou kapav kontign mazinn bann parol ki ena dan Philippiens 1:29: “Zot finn gagn sa privilez-la pou Christ, pa zis pou zot ena lafwa an li, me osi pou soufer pou li.”

Jéhovah promet ki Li pou avek so bann serviter. Par exanp, Isaïe 54:17 dir: “Okenn zarm ki forme kont twa, pa pou reisi.” Sa bann parol-la ek bann lezot promes ankor donn nou garanti ki pep Bondie pou an sekirite antan ki enn group. Me lor plan individiel, kitfwa enn Kretien pou bizin fer fas ar bann leprev, mem ziska lamor.