Skip to content

Skip to table of contents

Eski Ou “Ena Dezir pou Vinn enn Sirveyan”?

Eski Ou “Ena Dezir pou Vinn enn Sirveyan”?

FERNANDO * ti pe strese. De ansien finn dir li ki zot pou koz avek li an prive. Apre plizir vizit sirveyan sirkonskripsion, bann ansien ti explik Fernando seki li ti bizin fer pou li kalifie pou gagn plis responsabilite dan kongregasion. Amezir ki letan ti pase, Fernando ti koumans demann limem si enn zour li pou nome ansien. Asterla ki sirveyan sirkonskripsion inn fek vizit kongregasion, ki bann ansien pou dir li sa fwa-la?

Fernando ti ekout seki enn parmi bann ansien ti pe dir li. Frer-la ti fer referans ar 1 Timothée 3:1 ek ti dir li ki bann ansien dan kongregasion inn gagn let ki li’nn nome ansien. Fernando pa ti’le krwar seki li ti tande, li ti redres li ek li ti dir sa ansien-la: “To kapav redir seki to’nn dir?” Frer-la ti repet seki li’nn dir ek ti ena enn sourir lor figir Fernando. Apre, kan ti anons so nominasion dan kongregasion, tou dimounn ti bien kontan.

Eski li move si enn frer anvi gagn bann privilez dan kongregasion? Non. Dapre 1 Timothée 3:1, “si enn zom ena dezir pou vinn enn sirveyan, li pe rod fer enn bon travay.” Boukou frer swiv sa lankourazman-la ek zot fer bann progre spiritiel pou zot ranpli bann kondision pou gagn bann privilez dan kongregasion. Gras-a sa, li enn benediksion ki dan pep Bondie ena plizir dizenn milye ansien ek asistan ministeryel bien kalifie. Me avek lakrwasman ki ena dan bann kongregasion, bizin pli boukou frer ki ena dezir pou vinn ansien ek asistan ministeryel. Ki bon latitid enn frer ki ena sa dezir-la bizin ena? Eski bann ki ena dezir pou servi kouma sirveyan bizin trakase pou kone kan zot pou nome, parey kouma Fernando?

 KI VEDIR “ENA DEZIR POU VINN ENN SIRVEYAN”?

Lexpresion “ena dezir” dan sa verse-la tradir enn verb Grek ki vedir ena enn gran dezir, fer boukou zefor. Sa kapav fer nou pans enn dimounn ki pe fer bann gran zefor pou trap enn zoli frwi lor enn pie. Me ena dezir “pou vinn enn sirveyan” pa vedir ki enn frer bizin ena enn dezir exazere pou gagn sa privilez-la. Kifer? Parski bann frer ki ena enn dezir sinser pou servi kouma ansien, bizin ena lobzektif pou fer enn “bon travay,” pa pou rod enn gran pozision.

Laplipar kondision ki ena enn rapor avek sa bon travay-la mansione dan 1 Timothée 3:2-7 ek Tite 1:5-9. Konsernan sa bann kondision ki ena enn nivo bien ot la, Raymond, enn frer ki ansien depi bien lontan, dir: “Pou mwa, seki pli inportan, se seki nou ete vremem. Fer bann diskour ek ansegn lezot se bann kitsoz inportan, me zis sa bann kapasite-la pa ase. Nou bizin enn dimounn san repros, ekilibre dan nou bann labitid, nou bizin ena bon sans, ordone, ospitalie, ek rezonab.”

Montre ki ou ‘ena dezir pou fer enn bon travay’ kan ou ed kongregasion dan plizir fason

Enn frer ki vremem ena dezir pou servi dan kongregasion, montre ki li san repros kan li rezet tou kitsoz ki malonet ek inpir. Li ekilibre dan so bann labitid, li ena bon sans, li ordone, ek li rezonab; lerla so bann konpagnon Kretien pou fer li konfians kan li pou pran latet dan kongregasion ek kan li pou ed zot pou regle zot bann problem. Li enn gran lankourazman pou bann zenn ek bann nouvo dan kongregasion parski li enn dimounn ki ospitalie. Li rekonfort ek li ed bann ki malad ek bann ki aze parski li kontan fer seki bien. Li devlop sa bann kalite-la pou ed lezot, pa parski li anvi met tou sans dan so kote pou li nome. *

Komite bann ansien bien dispoze pou donn bann konsey ek bann lankourazman, me se avan tou sa frer ki ena dezir pou servi la, ki bizin ranpli bann kondision ki mansione dan Labib. Henry, enn sirveyan ki ena lexperyans dir: “Si ou ena dezir pou servi kouma ansien, travay dir pou montre ki ou ranpli bann kondision.” Li fer referans avek Ecclésiaste 9:10, ek li explike: “‘Tou seki to lame trouv pou fer, fer li avek tou to lafors.’ Ninport ki responsabilite  bann ansien donn twa, fer to best. Kontan tou travay ki donn twa dan kongregasion, mem si demann twa pou pas balie. Avek letan, lezot pou remark to travay ek to bann zefor.” Si to anvi vinn enn ansien enn zour, travay dir ek montre ki kapav fer twa konfians dan tou domenn to servis pou Bondie. Se limilite ki bizin diriz to lavi, pa lorgey ek lanbision.Mat. 23:8-12.

REZET BANN PANSE EK BANN AKSION KI MOVE

Sertin ki anvi gagn bann privilez dan kongregasion, kapav tante pou fer konn zot dezir pou vinn ansien dan enn fason indirek. Kitfwa zot esey osi inflians komite bann ansien. Lezot montre ki zot pa kontan kan bann ansien donn zot konsey. Sa bann frer-la bizin demann zotmem: ‘Eski mo pe rod mo prop lintere, ouswa eski mo anvi pran swin bann brebi Jéhovah avek limilite?’

Fode pa ki bann frer ki ena dezir pou servi kouma ansien bliye enn lot kondision: ki zot bizin “vinn bann lexanp pou troupo” Bondie. (1 Pierre 5:1-3) Enn frer ki enn lexanp pou kongregasion evit pou ena bann panse ek bann aksion ki pou tronp lezot. Li montre ki li ena landirans ek pasians, ki li’nn nome, ouswa non. Kan enn frer vinn enn ansien, sa pa vedir ki par enn mirak li vinn parfe. (Nomb. 12:3; Ps. 106:32, 33) Li posib osi ki enn frer panse ‘ki pena nanye ki temwagn kont li,’ me kitfwa lezot ena sertin rezon pou ena enn lopinion negatif lor li. (1 Cor. 4:4) Alor, si bann ansien donn ou enn konsey sinser, enn konsey ki sorti dan Labib, fer zefor pou ekoute san ki ou ankoler. Apre, fer tou seki ou kapav pou met zot konsey an pratik.

ESKI OU PE ATANN DEPI LONTAN?

Sertin frer ena linpresion ki sa fer lontan ki zot pe atann pou zot nome. Si sa fer plizir lane ki ou “ena dezir pou vinn enn sirveyan” ek ki ou pankor nome, eski parfwa ou trakase? Si ou dan sa sitiasion-la, examinn sa bann parol inspire la: “Kan nou lespwar pe tarde pou realize, sa rann nou leker malad, me kan enn dezir realize, se kouma enn pie ki donn lavi.”Prov. 13:12.

Kan enn dimounn ena linpresion ki li pa pe reisi gagn enn kitsoz ki li bien kontan, sa kapav fer li dekouraze. Se seki Abraham ti resanti. Jéhovah ti promet li enn garson, me plizir lane ti pase, ek Abraham ek Sara pa ti ena zanfan. (Gen. 12:1-3, 7) Dan so vie zour, Abraham ti kriye: “Souverin Segner Jéhovah, ki to pou donn mwa, parski mo pe al mor ek mo pena zanfan . . . To pa finn donn mwa okenn desandans.” Jéhovah ti rasir li ki So promes konsernan enn garson ti pou realize. Me omwin 14 an ankor ti pase avan ki Bondie ti realiz so promes.Gen. 15:2-4; 16:16; 21:5.

Pandan ki li ti pe atann, eski Abraham ti perdi so lazwa pou servi Jéhovah? Non. Zame li ti ena dout lor promes ki Bondie ti fer li. Li ti kontign atann bann bon kitsoz ki ti pou ena dan lavenir. Lapot Paul ti ekrir: “Apre ki Abraham ti’nn montre ki li ena pasians, li ti gagn seki Bondie ti promet li.” (Héb. 6:15) Alafin, Bondie ti beni sa zom fidel la plis ki seki li ti pe atann. Ki ou kapav aprann ar lexanp Abraham?

Si ou anvi servi kouma ansien, me ki bann lane inn pase san ki sa inn arive, kontign met ou konfians  an Jéhovah. Pa perdi ou lazwa dan so servis. Warren, ki finn ed plizir frer pou progrese lor plan spiritiel, explike pou ki rezon: “Bizin letan pou trouve ki enn frer ranpli bann kondision pou li nome. Avek letan, tigit par tigit kapasite ek latitid enn frer vinn pli kler par fason ki li konport li ek fason ki li asim so bann responsabilite. Sertin panse ki zot pou reisi dan zot servis pou Jéhovah, selman si zot gagn privilez pou servi kouma ansien. Sa fason panse-la pa bon ek kapav vinn enn obsesion. Si ou pe servi Jéhovah avek fidelite, ninport kot ou ete ek ninport ki travay ou pe fer, ou finn reisi.”

Enn frer finn atann plis ki di-z-an avan ki li’nn nome kouma ansien. Li explike ki leson li’nn aprann kan li’nn examinn sapit 1 dan liv Ézékiel. Li dir: “Jéhovah kondir so char, so lorganizasion, dapre vites ki Li anvi. Seki inportan, se pa moman ki nou deside, me se moman ki Jéhovah deside. An rapor avek mo dezir pou servi kouma ansien, seki pli inportan se pa mwa—seki mo anvi ouswa seki mo ti anvi vini. Seki mo anvi, kitfwa se pa sa ki Jéhovah trouve mo bizin.”

Si ou anvi enn zour vinn enn ansien, fer ou par pou ki ena lazwa dan kongregasion. Si li paret ki boukou letan pe pase, pa trakase ek pa perdi pasians. Raymond, ki nou ti mansione avan, dir: “Enn dimounn ki ena lanbision, zame li satisfe. Bann ki touletan trakase pena sa gran lazwa pou servi Jéhovah la.” Devlop pli bien frwi lespri Bondie, sirtou pasians. Fer tou pou fortifie ou spiritialite par ou letid Labib. Fer plis dan predikasion bonn nouvel ek pou etidie avek bann dimounn interese. Pran latet dan bann aktivite spiritiel ou fami ek dan ladorasion an fami. Profit sak lokasion ki ou gagne pou pas letan avek ou bann frer ek ser. Amezir ki ou pe travay pou realiz ou lobzektif, ou pou kontan pou servi Jéhovah anmemtan.

Jéhovah donn bann frer enn gran privilez pou ranpli bann kondision pou gagn bann responsabilite dan kongregasion. Ni Jéhovah, ni so lorganizasion pa anvi ki bann frer ki ena dezir pou servi, dekouraze ek malere dan so servis. Bondie soutenir ek beni tou bann ki servi Li avek bann bon mobil. Parey kouma pou tou so bann benediksion, “Li pa azout okenn douler avek sa.”Prov. 10:22.

Mem si sa fer inpe letan depi ki ou ena dezir pou servi dan kongregasion, ou kapav fer ankor plis pou amelior ou bann relasion avek Jéhovah. Si ou pe fer zefor pou devlop bann kalite neseser, ou pe travay dir dan kongregasion, ek an mem tan ou pa pe negliz ou fami, Jéhovah pa pou bliye tou seki ou finn fer dan so servis. Fer tou seki ou kapav pou ki ou servis pou Jéhovah touletan enn plezir pou ou, ninport ki responsabilite ou gagne.

^ par. 2 Nou finn sanz bann nom dan sa lartik-la.

^ par. 8 Bann prinsip ki ena dan sa lartik-la aplik osi ar bann frer ki ena dezir pou servi kouma asistan ministeryel. Bann kondision ki zot bizin ranpli trouv dan 1 Timothée 3:8-10, 12, 13.