Skip to content

Skip to table of contents

Nou Dernie Lennmi, Lamor, Pou Disparet Net!

Nou Dernie Lennmi, Lamor, Pou Disparet Net!

“Nou dernie lennmi, lamor, pou disparet net.”1 COR. 15:26.

1, 2. Dan ki kondision Adam ek Ève ti viv o-koumansman, ek ki bann kestion nou kapav poze?

KAN Bondie ti kree Adam ek Ève, zot pa ti ena okenn lennmi. Zot ti parfe ek zot ti viv dan enn paradi. Zot ti ena bann bon relasion avek zot Kreater ek Li ti konsider zot kouma so garson ek so tifi. (Gen. 2:7-9; Luc 3:38) Bondie ti donn zot enn travay bien inportan. (Lir Genèse 1:28.) * Komie letan zot ti pou bizin viv pou konplet sa travay-la? Zot pa ti pou bizin viv pou touletan pou “ranpli later ek ena kontrol lor li.” Selman pou zot kapav kontign ‘ena kontrol lor tou kreatir vivan lor later,’ zot ti pou bizin viv pou touletan. Zot ti pou kapav fer sa pou leternite.

2 Alor, kifer sitiasion bann dimounn bien diferan  zordi? Kouma inn arive ki ena enn kantite lennmi ki anpes nou viv ere—parmi ena nou pli gran lennmi, lamor? Kouma eski Bondie pou fer sa bann lennmi-la disparet net? Nou trouv repons pou sa bann kestion-la dan Labib. Se seki nou pou examine asterla.

ENN BON LAVERTISMAN

3, 4. (a) Ki komannman Bondie ti donn Adam ek Ève? (b) Kifer li ti inportan ki zot obeir sa komannman-la?

3 Mem si Bondie ti kree Adam ek Ève pou viv pou touletan, zot pa ti imortel. Pou zot kapav kontign viv, zot ti bizin respire, bwar, dormi ek manze. Me seki ti pli inportan, zot lavi ti depann lor zot relasion avek Jéhovah, zot Kreater. (Deut. 8:3) Pou zot kapav kontign viv ek profit bien zot lavi, zot ti bizin aksepte direksion Jéhovah. Avan mem ki Jéhovah ti kree Ève, Li ti donn Adam sa komannman bien kler la: “To kapav manz frwi tou bann pie ki ena dan zardin, kantite ki to anvi. Me, konsernan pie konesans bon ek move, fode pa ki to manz so frwi, parski zour ki to manz sa, vremem to pou mor.”Gen. 2:16, 17.

4 “Pie konesans bon ek move” ti reprezant drwa ki Bondie ena pou deside seki bon ek seki move. Biensir, Adam ti deza kone seki ti bon ek move, parski li ti kree dan resanblans Bondie ek li ti ena enn konsians. Sa pie-la ti rapel Adam ek Ève ki touletan zot ti pou bizin direksion Jéhovah. Si zot ti manz frwi sa pie-la, koumadir zot ti pou dir Bondie: “Nou pa bizin to bann lalwa.” Lerla, sa ti pou fer zot ek zot bann desandan mor, parey kouma Bondie ti averti zot.

KOUMA BANN DIMOUNN INN KOUMANS MOR?

5. Kouma inn arive ki Adam ek Ève inn dezobeir Jéhovah?

5 Apre ki Bondie ti kree Ève, Adam ti fer li konn komannman ki Jéhovah ti done. Ève ti bien konn sa komannman-la ek li ti kapav repet sa preske mo pou mo. (Gen. 3:1-3) Li ti repet sa ar Satan ki ti koz ar li atraver enn serpan. Satan ti devlop dezir pou gagn pouvwar ek pou vinn indepandan. (Konpar avek Jacques 1:14, 15.) Li ti dir Ève ki Bondie ti koz manti ek si li dezobeir Bondie, li pa ti pou mor, me li ti pou vinn parey kouma Bondie. (Gen. 3:4, 5) Ève ti krwar li ek ti azir dan enn fason indepandan kan li ti manz sa frwi-la. Apre sa, li ti konvink Adam pou fer parey. (Gen. 3:6, 17) Satan Lediab ti koz manti ar li. (Lir 1 Timothée 2:14.) Mem si Adam ti kone ki seki li ti pe fer pa bon, li ti “ekout [so] fam.” Kitfwa, sa serpan-la ti paret kouma enn kamarad. Me, sa kikenn ki ti pe koze deryer sa serpan-la ti enn lennmi bien kriel. Li ti konn bien ki, seki li ti dir Ève, ti pou ena bann konsekans grav.

6, 7. Kouma Jéhovah ti ziz Adam ek Ève?

6 Pou bann rezon egois, Adam ek Ève ti rebel kont Jéhovah ki ti’nn donn zot lavi ek tou bann bon kitsoz ki zot ti ena. Pena dout ki Jéhovah ti konn bien tou seki ti’nn pase. (1 Chron. 28:9; lir Proverbes 15:3.) * Me Li ti les Adam, Ève ek Satan montre vremem seki zot ti resanti pou Li. Antan ki enn Papa, Jéhovah ti bien soufer par seki zot ti fer. (Konpar avek Genèse 6:6.) Me antan  ki enn Ziz, Li ti aplik lazistis anver sa bann rebel-la.

7 Bondie ti dir Adam: “Zour ki to manz [frwi pie konesans bon ek move] vremem to pou mor.” Li posib ki Adam ti panse ki sa ‘zour-la’ ti enn zour 24 er ek ki li ti pou mor avan ki soley kouse. Me plitar dan sa mem zour-la, Jéhovah ti koz ar Adam ek Ève. (Gen. 3:8) Antan ki enn bon Ziz, dabor, Li ti ekout seki zot ti ena pou dir. (Gen. 3:9-13) Apre sa, Li ti kondann zot amor. (Gen. 3:14-19) Si Li ti touy zot deswit, so proze konsernan bann dimounn pa ti pou realize. (Is. 55:11) Mem si deswit zot pese ti koumans ena bann lefe lor zot, Jéhovah ti permet Adam ek Ève viv ase lontan pou gagn bann zanfan ki ti pou kapav ena enn pli bon lavenir. Me devan lizie Bondie, koumadir Adam ek Ève ti’nn mor sa zour-la mem. Pou Jéhovah, 1,000 an parey kouma enn zour, alor, vremem Adam ek Ève ti mor ‘sa zour-la.’2 Pierre 3:8.

8, 9. Kouma tou bann desandan Adam ti afekte par so pese? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

8 Eski bann zanfan Adam ek Ève ti pou afekte par seki zot paran ti fer? Wi. Romains 5:12 explike: “Par enn sel zom, pese finn rant dan lemond ek pese finn amenn lamor, ek alor lamor finn fane parmi tou bann dimounn parski zot tou finn fer pese.” Abel ti premie dimounn fidel ki ti mor. (Gen. 4:8) Apre, lezot desandan Adam ti vinn vie ek ti mor. Eski zot osi zot ti erit pese ek lamor? Lapot Paul ti dir: “Par dezobeisans sa sel zom-la, boukou dimounn finn vinn bann dimounn ki fer pese.” (Rom. 5:19) Pese ek lamor ti vinn de lennmi ki bann dimounn inparfe pa ti pou kapav vink. Mem si nou pa kapav explike exakteman kouma pese ek lamor inn transmet ar tou bann desandan Adam, nou kapav trouv bann rezilta.

9 Li pa etonan ki Labib konpar pese ek lamor ar enn ‘vwal ki anvlop tou bann pep ek enn latwal ki tise lor tou bann nasion.’ (Is. 25:7) Okenn dimounn pa kapav sov pese ek lamor. Se akoz sa ki Labib dir ki “dan Adam tou dimounn mor.” (1 Cor. 15:22) Alor, Paul ti poz sa kestion-la: “Kisannla pou delivre mwa ar sa lekor ki’nn kondane pou konn sa lamor-la?” Eski ti ena enn kikenn ki ti pou kapav sov Paul? *Rom. 7:24.

PESE EK LAMOR POU DISPARET NET

10. (a) Sit bann verse Labib ki montre ki Jéhovah pou fer lamor disparet. (b) Ki sa bann verse-la montre lor Jéhovah ek so Garson?

10 Wi, Jéhovah ti kapav sov Paul. Apre ki Isaïe ti koz lor sa ‘vwal’ ki anvlop tou bann dimounn-la, li ti dir: “Li pou fer lamor disparet pou touletan, ek Souverin Segner Jéhovah pou souy larm lor tou bann figir.” (Is. 25:8) Parey kouma enn papa ki tir seki pe fer so zanfan soufer ek souy so lizie, Jéhovah bien kontan pou fer lamor disparet net! Jésus korper avek Li pou realiz sa. Dan 1 Corinthiens 15:22 nou lir: “Parey kouma dan Adam tou dimounn mor, parey osi, dan Christ tou dimounn pou gagne lavi.” Apre ki Paul ti poz sa kestion-la: “Kisannla pou  delivre mwa?” Li ti reponn: “Mo remersie Bondie par Jésus Christ nou Segner!” (Rom. 7:25) Li kler ki Jéhovah pa finn aret kontan bann dimounn mem si Adam ek Ève ti fer pese. Jésus, ki ti partisip avek Jéhovah pou kree Adam ek Ève, ankor touzour kontan zot bann desandan. (Prov. 8:30, 31) Me kouma eski bann dimounn pou delivre ar pese ek lamor?

11. Ki dispozision Jéhovah ti pran pou sov bann dimounn?

11 Kan Adam ti fer pese, Jéhovah ti kondann li amor. Akoz sa, tou dimounn inn erit linperfeksion ek lamor. (Rom. 5:12, 16) Dan Romains 5:18, nou lir: “Par enn sel fot, rezilta ki tou sort kalite dimounn finn gagne, se kondanasion.” Ki Jéhovah ti pou fer pou sov bann dimounn ek anmemtan respekte so bann prop prinsip? Jésus ti reponn sa kestion-la kan li ti dir ki li ti vini “pou donn so lavi kouma enn ranson an esanz pou boukou.” (Mat. 20:28) Antan ki enn dimounn parfe, Jésus ti kapav donn so lavi kouma enn ranson. Kouma sa ranson-la ti an-akor avek lazistis Bondie?1 Tim. 2:5, 6.

12. Ki sakrifis ki an-akor avek lazistis Jéhovah?

12 Antan ki enn dimounn parfe, Jésus ti pou kapav viv pou touletan. Se seki Jéhovah ti anvi pou Adam. Jésus ena enn gran lamour pou Jéhovah ek pou bann desandan Adam. Akoz sa, li ti donn so lavi parfe an sakrifis ek sa ti koresponn ar seki Adam ti perdi. Plitar, Jéhovah ti resisit Jésus dan lesiel kouma enn kreatir spiritiel. (1 Pierre 3:18) Sakrifis Jésus ti an-akor avek lazistis Jéhovah parski enn lavi parfe ti ranplas enn lavi parfe. Gras-a Jésus, li pou posib pou bann desandan Adam gagn lavi eternel. Dan enn sertin fason, Jésus ti pran plas Adam. Se akoz sa ki Paul ti apel Jésus “dernie Adam,” parski li “enn lespri ki donn lavi.”1 Cor. 15:45.

Abel, premie dimounn ki ti mor, pou gagn bann bienfe ar sakrifis Jésus (Get paragraf 13)

13. Ki “dernie Adam” pou fer pou bann dimounn ki’nn mor?

13 Biento, ler pou arive ki “dernie Adam” pou donn lavi eternel bann desandan Adam. Parmi sa bann desandan-la, laplipar finn mor. Me, zot pou resisite, setadir zot pou regagn lavi lor later.Jean 5:28, 29.

14. Ki dispozision Jéhovah inn pran pou delivre bann dimounn ar linperfeksion?

14 Kouma eski bann dimounn pou kapav delivre ar pese ki zot inn erite? Jéhovah finn etabli enn gouvernman dan lesiel pou fer sa. Se Jésus ek 144,000 dimounn ki li finn swazir lor later ki pou diriz sa gouvernman-la. (Lir Révélation 5:9, 10.) Bann ki asosie avek Jésus dan lesiel ti bann dimounn inparfe, alor zot pou kapav konpran bann dimounn ki pou viv lor later. Pandan 1,000 an, Jésus ek bann 144,000 pou ed bann dimounn lor later pou vinn parfe ek pou sirmont bann defo ki zot pa kapav sirmonte par zotmem.Rév. 20:6.

15, 16. (a) Ki Labib vedir par “dernie lennmi, lamor,” ek kan eski li pou disparet net? (b) Dapre 1 Corinthiens 15:28, ki Jésus pou fer kan ler pou arive?

15 Alafin regn 1,000 an Christ, bann dimounn obeisan pou delivre ar pese ek lamor. Paul ti dir: “Parey kouma dan Adam tou dimounn mor, parey osi, dan Christ tou dimounn pou gagn lavi. Me sakenn ena so ran: an premie, Christ, apre sa, bann ki pou Christ [bann ki pou regn avek li] pandan so prezans. Apre, alafin, kan li pou remet Rwayom dan lame so Bondie ek so Papa, kan li pou’nn fini detrir net tou  gouvernman ek tou lotorite ek tou pwisans. Parski li bizin regne ziska ki Bondie inn met tou bann lennmi anba so lipie. Antan ki nou dernie lennmi, lamor pou disparet net.” (1 Cor. 15:22-26) Finalman, lamor ki bann dimounn finn erite ar Adam, pou disparet net. Bondie pou tir sa “vwal” ki anvlop bann dimounn la pou touletan.Is. 25:7, 8.

16 Lapot Paul ti azout sa bann parol-la: “Kan tou kitsoz pou fini soumet ar li, lerla Garson-la pou soumet limem ar sa Kikenn ki finn soumet tou kitsoz ar li, pou ki Bondie vinn tou kitsoz pou zot tou.” (1 Cor. 15:28) Jésus pou’nn realiz lobzektif ki so regn ti ena. Lerla, avek enn gran satisfaksion, li pou retourn so lotorite Jéhovah ek li pou prezant devan Li enn fami imin ki parfe.

17. Ki pou ariv Satan finalman?

17 Ki pou ariv Satan, ki responsab tou soufrans bann dimounn? Révélation 20:7-15 reponn nou. Alafin 1,000 an, Bondie pou permet Satan detourn bann dimounn parfe dan enn test final. Apre sa, Satan ek bann ki swazir pou swiv li, pou detrir pou touletan. Labib apel sa, “deziem lamor.” (Rév. 21:8) Sa lamor-la zame pou existe pou touletan parski bann ki pou konn sa ‘deziem lamor-la’ zame pa pou reviv ankor. Si nou res fidel anver Jéhovah, nou pa bizin per “deziem lamor.”

18. Kouma finalman travay ki Bondie ti donn Adam pou realize?

18 Lerla, tou bann dimounn pou parfe ek pou ena faver Jéhovah pou zot kapav gagn lavi eternel. Pa pou ena okenn lennmi ki pou anpes zot viv ere. Travay ki Bondie ti donn Adam pou konplete san li. Later pou ranpli ar so bann desandan ki pou bien kontan pou pran swin later ek bann zanimo. Nou vremem bien kontan ki biento Jéhovah pou fer nou dernie lennmi, lamor, disparet net!

^ par. 1 Genèse 1:28: “Apre sa, Bondie ti beni zot ek Li ti dir zot: ‘Gagn boukou zanfan, miltipliye, ranpli later ek ena kontrol lor li, ek ena kontrol lor bann pwason dan lamer ek lor bann kreatir ki anvole dan lesiel ek lor tou kreatir vivan ki bouze lor later.’”

^ par. 6 Proverbes 15:3: “Lizie Jéhovah partou, Li pe vey bann ki move ek bann ki bon toulede.”

^ par. 9 Liv Étude perspicace des Écritures dir ki, kan bann siantifik esey donn enn rezon kifer bann dimounn vinn vie ek mor, zot pa pran kont enn kitsoz bien inportan. Zot pa rekonet ki se Kreater Limem ki ti kondann amor premie koup imin. Se pou sa rezon-la ki zot pa kapav konpran bien kifer bann dimounn vinn vie ek mor.Vol. 2, paz 1147-1148.