LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Septam 2014

Dan sa Latour Degard-la ena bann lartik letid ki pou fer le 27 Oktob ziska le 30 Novam 2014.

Eski Ou “Ena Dezir pou Vinn enn Sirveyan”?

Kouma ou kapav fer sa kouma bizin?

Eski Ou Sir ki Ou dan Laverite? Kifer?

Sa lartik-la pou examinn sertin rezon kifer boukou dimounn krwar ki bann Temwin Jéhovah dan laverite. Nou pou examinn osi kifer bann Temwin Jéhovah sir ki zot dan laverite.

Servi Bondie Avek Fidelite Malgre “Boukou Difikilte”

Tou dimounn gagn bann difikilte parski nou pe viv dan enn lemond Satan. Ki bann latak Satan servi? Kouma nou kapav prepar nou pou fer fas?

Paran—Pran Swin Ou Bann Zanfan

bann paran ena responsabilite pou elve zot zanfan “dan disiplinn ek dan latertisman Jéhovah.” (Éphésiens 6:4) Sa lartik-la examinn trwa fason kouma bann paran kapav pran swin zot bann zanfan ek ed zot pou kontan Jéhovah.

Kestion Bann Lekter

Dapre seki Labib dir dan Psaume 37:25 ek Matthieu 6:33, eski savedir ki Jéhovah zame pa pou les enn Kretien res san manze?

Nou Dernie Lennmi, Lamor, Pou Disparet Net!

Lamor ek tou seki ena enn lien avek lamor fer bann dimounn bien soufer. Kifer bann dimounn mor? Kouma eski ‘nou dernie lennmi, lamor, pou disparet net’? (1 Corinthiens 15:26) Repons sa bann kestion-la montre lazistis Jéhovah, so sazes, ek sirtou so lamour.

Soutenir Bann Ki dan Servis Aplintan

Boukou bann serviter Jéhovah trvay dir dan servis aplintan. Ki nou kapav fer pou “rapel seki zot fer avek fidelite, ek travay dir ki zot fer par amour”?—1 Thessaloniciens 1:3.