Skip to content

Skip to table of contents

 LED POU BANN DIMOUNN KI AN-DEY

Pli Bon Led pou Bann Ki An-Dey

Pli Bon Led pou Bann Ki An-Dey

DAN NOU LEPOK, INN FER BOUKOU RESERS LOR SOUFRANS KI BANN DIMOUNN GAGNE KAN ZOT PERDI ENN KIKENN KI ZOT KONTAN. Ek kouma nou’nn trouve dan bann size avan, bann meyer konsey ki bann exper done bien souvan zot an-akor avek sazes ki ena dan Labib. Sa montre ki Labib enn bon gid, enn gid ki touletan fiab. Selman, Labib pa zis donn bann bon konsey. Li donn osi bann linformasion ki nou pa pou trouve okenn par, ek sa bann linformasion-la kapav donn boukou rekonfor bann dimounn ki an-dey.

  • Lasirans ki bann dimounn ki nou kontan me ki’nn mor, pa pe soufer

    Dan Ekleziast 9:5, Labib dir: “Bann dimounn ki’nn mor pa konn nanye.” Zot “bann panse fini net.” (Psom 146:4, NW.) Pou konpran sa, Labib konpar lamor ar enn somey bien profon.​—Zan 11:11.

  • Nou gagn rekonfor kan nou krwar dan enn Bondie ki ena lamour

    Labib dir dan Psom 34:15 (NW): “Lizie Zeova * lor bann zis, ek so zorey ekoute kan zot kriye o-sekour.” Kan nou exprim nou santiman ar Bondie dan lapriyer, nou pa zis reisi kontrol nou bann panse ouswa santi enn rekonfor parski nou pe koz ar enn kikenn. Sa ed nou osi pou ena enn relasion personel ar nou Kreater ek Li kapav servi so pouvwar pou rekonfort nou.

  • Lespwar pou ena enn pli bon lavenir

    Mazinn enn lepok dan lavenir kot bann dimounn ki’nn mor pou resisite pou viv lor later! Labib koz souvan lor sa lepok-la ek li explik bann kondision ki pou ena lor later. Li explike ki Bondie “pou souy tou [nou] larm. Pa pou ena ni lamor, ni dey, ni lamantasion, ni douler.”​—Revelasion 21:3, 4.

Boukou dimounn ki krwar an Zeova, Bondie Labib, inn gagn lafors pou sirmont zot dey gras-a lespwar ki enn zour zot pou retrouv bann dimounn ki zot kontan. Par exanp, Ann so mari inn mor laz 65 an. Ann dir: “Labib donn mwa lasirans ki bann dimounn ki’nn mor, zot pa pe soufer, ek ki Bondie pou resisit tou bann ki dan so memwar. Kan mo pans mo mari, mo mazinn rekonfor ki Labib done ek sa ed mwa pou fer fas ar sitiasion pli pir ki finn ariv mwa!”

Tiina, ki nou’nn mansione dan sa bann lartik-la, explike: “Depi lamor Timo, mo’nn santi ki Bondie inn soutenir mwa. Kan mo ti pe bien soufer, mo’nn vremem santi lame Zeova. Ek promes ki Labib fer lor rezireksion, li vremem reel pou mwa. Li donn mwa lafors pou kontigne ziska ki mo retrouv Timo.”

Bann milyon dimounn ki ena konfians dan Labib ena bann mem santiman ki Ann ek Tiina. Mem si ou panse ki seki Labib dir li fos ouswa li zis enn rev, rod bann prev ek gete si so bann promes ek so bann konsey zot bon. Kitfwa ou pou dekouver ki Labib pli bon led pou bann dimounn ki an-dey.

APRANN PLIS LOR LESPWAR KI BANN DIMOUNN MOR ENA

Get bann video ki koz lor sa size-la lor nou sit Internet, jw.org

Labib promet ki, dan lavenir, nou pou akeyir bann dimounn ki nou kontan me ki’nn mor

 DAN KI KONDISION BANN MOR ETE?

Ki arive kan nou mor? Labib donn enn repons bien kler lor la ek sa repons-la rekonfort nou ek rasir nou

Al dan seksion PIBLIKASION > VIDEO (Kategori Video: Labib)

ESKI OU KONTAN GAGN BANN BON NOUVEL?

Avek tou sa bann move nouvel ki nou tande la, kot sa nou kapav gagn bann bon nouvel? Sa video-la koz lor brosir Enn Bon Nouvel Ki Sorti kot Bondie!

Al dan seksion PIBLIKASION > VIDEO (Kategori Video: Nou Renion ek Nou Minister)

^ par. 7 Dan Labib, nom Bondie se Zeova.