Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 4

Vinn enn Kikenn Ki Responsab

Vinn enn Kikenn Ki Responsab

KI SAVEDIR VINN ENN KIKENN KI RESPONSAB?

Bann dimounn ki responsab, se bann dimounn ki nou kapav fer konfians. Se bann dimounn ki pou fer bien seki demann zot ek ki pou fini li dan ler ki bizin.

Enn zanfan kapav aprann pou vinn responsab, mem si li bien zenn. Liv Parenting Without Borders dir: “Kan bann zanfan ena 15 mwa zot pou fer seki zot paran demann zot fer, ek kan zot ena anviron 18 mwa zot anvi fer seki zot paran pe fer. Dan boukou kiltir, bann paran koumans fer zot zanfan donn koudme sirtou ver laz sink ek set an, ek bann zenn zanfan sa laz-la vremem ede dan bann louvraz lakaz.”

KIFER LI INPORTAN KI ENN DIMOUNN VINN ENN KI KIKENN RESPONSAB?

Lexpresion “zenerasion boomerang” dekrir bann zenn adilt ki kit lakaz zot paran ek esey al viv par zotmem, me ki pa reisi ek lerla zot retourn lakaz Mama-Papa. Dan sertin ka, sa arive parski pa’nn aprann zot kan zot ti zenn pou zer larzan, pou roul enn lakaz, ouswa pou asim bann responsabilite lavi toulezour.

Alor, li pli bon ki ou ansegn ou bann zanfan kouma pou vinn responsab asterla mem pou ki zot kone ki pou fer kan zot pou vinn adilt. Liv How to Raise an Adult dir: “Ou pa anvi ki zot depann lor ou ziska ki zot gagn dizwit an, ek lerla nek larg zot dan lemond reel.”

ANSEGN OU ZANFAN VINN ENN KIKENN RESPONSAB

Donn zot louvraz lakaz.

PRINSIP LABIB: “Kan enn dimounn fer ninport ki travay dir, sa pou dan so lavantaz.”​—Proverb 14:23.

Bann zenn zanfan extra kontan travay ansam avek zot bann paran. Ou kapav profit sa tandans natirel ki zot ena la pou donn ou bann zanfan bann louvraz lakaz.

Sertin paran ezite pou fer sa. Pou ki rezon? Zot panse ki zot bann zanfan ena deza enn tonn devwar pou fer sak zour, alor zot pa trouve kifer zot bizin azout lezot travay ankor.

Me selman, bann zanfan ki fer bann louvraz lakaz ena plis sans pou reisi dan lekol, parski bann louvraz lakaz aprann zot pou fer bann travay ek pou fini bann travay-la. Anplis, liv Parenting Without Borders fer sa remark-la: “Kan nou pa pran kont dezir ki bann zanfan ena pou ede kan zot pli zenn, zot koumans panse ki li pa inportan ki zot fer  zot par . . . Lerla zot koumans atann ki lezot fer bann kitsoz pou zot.”

Parey kouma sa liv-la montre, kan bann zanfan abitie fer bann louvraz lakaz, zot aprann pou ed lezot ek zot pa vinn egois. Bann louvraz lakaz ed bann zanfan pou realize ki zot ena enn plas inportan dan lafami, ek ki zot ena enn responsabilite anver li.

Ed ou bann zanfan pou asim konsekans zot bann erer.

PRINSIP LABIB: “Ekout bann konsey ek aksepte disiplinn, pou ki dan lavenir to gagn sazes.”​—Proverb 19:20.

Kan ou bann zanfan fer bann erer, kouma par exanp, si ou zanfan kas enn kitsoz ki pou enn lot dimounn san fer expre, pa kasiet seki li’nn fer. Bann zanfan kapav aksepte konsekans zot bann erer, parey kouma dan sa lexanp-la, demann pardon ek mem repar li ouswa ranbours li.

Kan ou bann zanfan rekonet zot bann erer sa ansegn zot:

  • pou onet

  • pou evit met tor lor lezot

  • pou evit rod bann pretext

  • pou demann pardon, kan li neseser