Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 6

Bann Valer Moral

Bann Valer Moral

KI SAVEDIR ENA BANN VALER MORAL?

Bann dimounn ki ena bann valer moral konn bien fer diferans ant seki bon ek pa bon. Zot bann prinsip moral pa depann lor seki zot pe resanti dan sa ler-la. Okontrer, zot bann aksion gide par bann prinsip, mem kan lezot pa pe get zot.

KIFER BANN VALER MORAL INPORTAN?

Bann zanfan tann enn ta fos lide lor bann valer moral avek zot bann kamarad lekol, dan bann lamizik, ouswa dan bann fim ek bann program televizion. Sa kalite linflians la kapav fer zot doute ki kitsoz ki bon ek pa bon.

Sa souvan arive pandan ladolesans. Dapre liv Beyond the Big Talk, se avan zot adolesans ki zot “bizin konpran ki boukou dimounn pou met presion lor zot pou azir dan enn fason pou ki lezot aksepte zot. Zot bizin aprann pran bann desizion ki an-akor avek zot bann valer moral ek zot bann swa, mem si savedir fer lekontrer seki zot kamarad fer.” Li kler ki bann paran bizin ansegn sa zot bann zanfan avan ki zot vinn bann adolesan.

ANSEGN OU ZANFAN BANN VALER MORAL

Ansegn zot ki kitsoz bon ek pa bon.

PRINSIP LABIB: “Bann dimounn ki ena matirite . . . ena bann kapasite pou diserne, ki finn antrene pou fer diferans ant seki bien ek seki mal.”​—Ebre 5:14NW.

 • Servi bann lexpresion pou dekrir seki bon ek pa bon. Servi bann sitiasion lavi toulezour pou fer diferans ant seki bon ek pa bon: “Sa li onet; sa li malonet.” “Sa montre ki nou fidel; sa montre ki nou pa fidel.” “Sa li zanti; sa li move.” Avek letan, ou zanfan pou kone si li bon ki li azir koumsa ouswa non.

 • Explike kifer enn kitsoz bon ouswa pa bon. Par exanp, poz bann kestion kouma: Kifer li pli bon ki nou onet? Kouma kan nou koz manti sa kapav gat enn lamitie? Kifer li pa bon kokin? Servi enn rezonnman ki lozik pou form konsians ou zanfan.

 • Met laksan lor bann bienfe ki gagne kan swiv bann bon prinsip. To kapav dir: “Si to onet, lezot pou fer twa konfians” ouswa “Si to zanti, bann dimounn pou kontan pas letan avek twa.”

 Fer ou bann valer moral vinn lidantite ou fami.

PRINSIP LABIB: “Kontign examine seki zotmem zot ete.”​—2 Korintien 13:5NW.

 • Ou bann prinsip moral bizin form parti ou fami, koumsa dan enn fason onet ou kapav dir:

  • “Dan nou fami nou pa koz manti.”

  • “Nou pa bat lezot ouswa kriy ar zot.”

  • “Nou pa koz brit ouswa insilte lezot.”

Ou zanfan pou trouve ki bann valer moral se pa zis bann lalwa ki bizin swiv, me se seki fer lidantite ou fami.

 • Koz souvan lor bann valer moral ou fami avek ou zanfan. Servi bann levennman ki arive dan lavi toulezour pou ansegn li. Ou kapav konpar ou bann valer moral avek bann valer moral ki montre lor televizion ouswa dan lekol. Poz li bann kestion kouma par exanp: “Ki to ti pou fer?” ouswa “Kouma nou fami ti pou zer sa sitiasion-la?”

Ranforsi zot determinasion pou fer seki bon.

PRINSIP LABIB: “Gard zot konsians kler.”​—1 Pier 3:16.

 • Felisit bann bon konportman. Si ou zanfan bien azir, felisit li ek explik li kifer sa ti bon. Par exanp, ou kapav dir: “To ti onet. To rann mwa fier.” Si li dir ki li’nn fer enn move kitsoz, felisit li pou so lonette avan ki ou koriz li.

 • Koriz bann move konportman. Ed ou bann zanfan asim responsabilite zot bann aksion. Zot bizin kone ki kitsoz zot inn mal fer ek kouma zot kondwit pa an-akor avek bann valer moral ou fami. Sertin paran ezite dir zot zanfan seki zot inn mal fer, pou pa dekouraz zot, me kan bann paran explik zot kifer sa pa ti bon, sa form zot konsians ek ed zot pou evit fer enn move kitsoz dan lavenir.