Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 1

Metriz

Metriz

KI SAVEDIR ENA METRIZ?

Ena metriz inplik ki nou ena kapasite pou

  • ena pasians

  • kontrol nou bann lanvi

  • reisi fini enn travay ki nou pa kontan

  • fer lezot pas avan nou

KIFER METRIZ INPORTAN?

Bann zanfan ki ena enn pli gran metriz kapav dir non ar bann kitsoz ki pa bon, mem si sa bann kitsoz-la ti pou fer zot plezir. Parkont, bann zanfan ki ena mwins metriz ena plis tandans pou

  • vinn agresif

  • tom dan depresion

  • fime, tom dan labwason ouswa droge

  • manz bann kitsoz ki pa bon pou lasante

Enn letid montre ki se bann adilt ki ti ena enn pli gran metriz depi ki zot zanfan, ki ena mwins tandans pou gagn bann problem lasante, problem larzan, ek problem ar bann lotorite. Sa letid-la finn fer Angela Duckworth, enn profeser dan Liniversite Pennsylvanie, tir sa konklizion-la: “Enn kikenn zame pa kapav dir li ena ‘tro boukou’ metriz.”

ANSEGN OU ZANFAN METRIZ LIMEM

Aprann pou dir non ek pa fer ou non vinn wi.

PRINSIP LABIB: “Ki zot ‘Wi’ vedir wi, zot ‘Non,’ non.”​—Matie 5:37NW.

Li kapav arive ki bann zenn zanfan teste determinasion zot paran kan zot pik enn kriz, ek kitfwa zot mem fer sa an piblik. Si paran-la sede, zanfan-la konpran ki kan li fer sa se enn bon fason pou fer enn non vinn enn wi.

Parkont, si enn paran dir non ek respekte so non, zanfan-la pou aprann enn verite ki bien inportan: Dan lavi, nou pa kapav gagn touletan seki nou anvi. David Walsh, enn psikolog, ti ekrir: “Li paret ki bann dimounn ki konpran sa verite-la se bann dimounn ki pli ere. Nou pa montre ki nou kontan nou bann zanfan, si nou les zot grandi avek lide ki zot pou touletan kapav gagn seki zot anvi.” *

Dir ou zanfan non asterla pou ed li pou dir non ar limem dan lavenir, par exanp, si li tante pou pran ladrog, gagn bann relasion sexiel avan maryaz, ouswa fer ninport ki kitsoz ki kapav danzere.

 Ed ou zanfan pou konpran ki so bann aksion pou amenn bann bon ouswa bann move konsekans.

PRINSIP LABIB: “Enn dimoun li rekolte seki li finn seme.”​—Galat 6:7.

Ou zanfan bizin konpran ki so bann aksion amenn bann konsekans, alor, kan li pena metriz sa pou amenn bann move konsekans. Par exanp, si ou garson ena tandans pou sap lor kal vit, bann dimounn pou ena tandans pou evit li. Parkont, si li aprann pou metriz limem kan kikenn provok li, ouswa pou atann avek pasians olie ki li koup enn konversasion, bann dimounn pou atire ver li. Ed ou zanfan pou konpran ki li pou gagn bann pli bon rezilta kan li ena metriz.

Aprann ou zanfan pou kone ki kitsoz ki pli inportan.

PRINSIP LABIB: “Verifie bien bann kitsoz ki pli inportan.”​—Filipien 1:10NW.

Ena metriz se pa zis retenir nou pou pa fer seki move; me li inplik osi fer bann kitsoz ki inportan, mem si se bann kitsoz ki nou pa kontan. Li inportan ki ou zanfan aprann kone ki bann kitsoz ki priorite ek fer zot an premie. Par exanp, li bizin fer so devwar lekol avan ki li zwe.

Ou bizin enn bon lexanp.

PRINSIP LABIB: “Mo finn donn zot sa lexanp la pouki zot fer parey kouma mo finn fer ar zot.”​—Zan 13:15.

u zanfan pou trouve kouma ou reazir dan bann sitiasion ki agas ou. Montre ou zanfan ki bann kitsoz pas bien kan nou ena metriz. Par exanp, kan li fer ou perdi pasians, kouma ou reazir? Eski ou ankoler ouswa ou gard ou kalm?

^ par. 20 Dapre liv No: Why Kids​—of All Ages​—Need to Hear It and Ways Parents Can Say It.