Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 3

Landirans

Landirans

KI SAVEDIR ENA LANDIRANS?

Enn dimounn ki ena landirans se enn dimounn ki resezi li vit apre ki enn move kitsoz inn ariv li. Lexperyans ed nou devlop sa kalite-la. Parey kouma enn zanfan pa kapav aprann marse san ki li tonbe detanzantan, li pa pou reisi dan lavi si detanzantan li pa fer fas ar sertin difikilte.

KIFER LANDIRANS INPORTAN?

Landirans pou ed ou zanfan fer fas ar bann difikilte ki ena dan lavi. Sertin zanfan dekouraze kan zot pa reisi enn kitsoz, kan zot fer fas ar bann sitiasion difisil, ouswa kan lezot fer zot bann remark. Ena bes lebra net. Me selman, zot bizin konpran sa bann realite-la:

  • Nou pa touletan reisi dan tou seki nou fer.​—Zak 3:2.

  • Tou dimounn konn bann sitiasion difisil dan lavi.​—Ekleziast 9:11.

  • Pou nou progrese, li inportan ki koriz nou.​—Proverb 9:9.

ANSEGN OU ZANFAN LANDIRANS

Kan ou zanfan pa reisi enn kitsoz.

PRINSIP LABIB: “Enn dimounn zis, kapav tonbe set fwa, me a-sak fwa li pou releve.”​—Proverb 24:16.

Ed ou zanfan pou aprann kone si enn problem li grav. Par exanp, ki li pou fer si li’nn fel enn test? Li kapav bes lebra, ek dir: “Tou seki mo fer pa bon!”

Pou ansegn ou zanfan landirans, ed li pou reflesi kouma li kapav amelior li prosenn fwa. Lerla, li pou esey regle problem-la olie ki li azir kouma enn viktim.

Anmemtan, evit regle problem-la dan so plas. Okontrer, ed li pou trouv enn solision par limem. To kapav demann li, “Ki to kapav fer pou konpran pli bien sa size-la?”

Kan ena bann sitiasion difisil.

PRINSIP LABIB: “Zot pa mem kone ki dime rezerv zot.”​—Zak 4:14.

Lavi ranpli ar bann kitsoz ki nou pa atann. Enn dimounn ki ris azordi kapav vinn pov demin; enn dimounn ki ena enn bon lasante azordi kapav malad demin. Labib dir: “Se pa touletan bann dimounn rapid ki gagn lekours, ni bann ki for ki gagn batay,  . . . parski bann moman difisil ek bann sitiasion ki personn pa atann ariv zot tou.”​—Ekleziast 9:11.

Bann paran fer tou seki zot kapav pou protez zot zanfan kont bann danze. Me selman, ou bizin realist, li inposib pou protez ou zanfan kont tou bann move kitsoz.

Kan ou zanfan fer bann move lexperyans, kouma par exanp enn lamitie ki’nn kase ouswa kan enn fami inn mor, ed li pou fer fas ar sa bann sitiasion-la. Dan sa fason-la, ou pou ansegn li kouma fer fas ar bann lezot problem ki li pou gagne kan li pou vinn enn adilt, kouma par exanp, perdi enn travay ouswa gagn bann gro problem larzan. *

Kan demann ou zanfan pou amelior li.

PRINSIP LABIB: “Ekout bann konsey ek aksepte disiplinn, pou ki dan lavenir to gagn sazes.”​—Proverb 19:20.

Kan fer ou zanfan enn remark lor enn kitsoz ki li bizin ameliore, se pa pou bles li; se plito enn konsey lor enn aksion ouswa enn latitid ki li bizin sanze.

Kan ou ansegn ou zanfan aksepte bann konsey, zot toulede pou gagn bann bienfe. Enn papa ki apel John dir: “Si nou touletan repar bann erer nou zanfan, zame zot pa pou progrese. Zot pa pou aret gagn problem, ek ou pou pas ou lavi swiv zot, pou tengn tou dife ki zot alime. Sa pou rann lavi bann paran ek zanfan-la amer.”

Kouma ou kapav ed ou zanfan pou tir profi ar bann remark pozitif ki fer li? Kan ou zanfan gagn bann remark, ki li dan lekol ouswa lezot plas, reziste kont lanvi pou dir ki sa remark-la li inzis. Okontrer ou kapav demann li:

  • “Pou ki rezon to panse finn fer twa sa remark-la?”

  • “Kouma to kapav amelior twa?”

  • “Ki to pou fer prosenn fwa ki to dan sa sitiasion-la?”

Rapel, bann remark pozitif pou ed ou zanfan pa zis asterla, me osi kan li pou vinn enn adilt.

^ par. 20 Get lartik « Aidez votre enfant à surmonter son chagrin » dan Latour Degard 1 Ziliet 2008, an Franse.