Skip to content

Skip to table of contents

Bann bon valer, zot kouma enn bousol. Zot kapav ed to zanfan pou kone ki direksion pou pran

 BANN PARAN

7: Bann Valer

7: Bann Valer

KI SAVEDIR

Bann valer se bann prinsip personel ki to met an pratik dan to lavi. Par exanp, eski to fer zefor pou res onet dan tou kitsoz? Alor, sirman to pou anvi ansegn sa prinsip moral la to bann zanfan.

Bann valer inplik osi bann bon manier. Par exanp, enn kikenn ki ena bon manier, li enn kikenn ki zis, ki travayer, ek ki ena konsiderasion pou lezot. Sa bann kalite-la devlop pli bien kot enn kikenn kan li ankor zenn.

PRINSIP LABIB: “Ansegn enn garson [“zanfan,” not] ki semin li bizin pran; mem kan li pou vinn vie, li pa pou kit li.”​—Proverb 22:6.

KIFER LI INPORTAN

Dan lepok teknolozi kot nou pe viv, li bien inportan ki nou ena bann valer moral. Enn mama ki apel Karyn dir: “Dan ninport ki ler ek lor ninport ki portab, kapav gagn akse ar bann move linflians. Nou bann zanfan kapav pe asiz akote ar nou pandan ki zot pe get bann kitsoz ki degoutan lor zot portab!”

PRINSIP LABIB: “Bann dimounn ki ena matirite . . . ena bann kapasite pou diserne, ki finn antrene pou fer diferans ant seki bien ek seki mal.”​—Ebre 5:14NW.

Bann valer sosial osi inportan. Parmi sa bann valer-la, ena bann bon manier (kouma dir “silteple” ek “mersi”) ek montre ki to interese ar lezot. Sa pe vinn deplizanpli rar parski bann dimounn paret pli interese ar bann kitsoz materyel, kouma bann laparey elektronik, ki ar bann dimounn.

PRINSIP LABIB: “Seki to ti a kontan lezot fer pou twa, fer samem pou zot.”​—Lik 6:31.

SEKI TO KAPAV FER

Fer konn to bann valer moral. Par exanp, bann resers montre ki ena enn pli gran posibilite ki bann adolesan pa gagn bann relasion sexiel avan maryaz, si finn ansegn zot dan enn fason bien kler ki sa kondwit-la pa bon.

TIPS: Servi enn levennman ki fek pase pou koz lor bann valer. Par exanp, si dan linformasion pe koz lor enn krim ki bien violan, to kapav dir: “Kan zot ankoler, sertin dimounn fer bann kitsoz bien orib. Dapre twa, kouma bann dimounn kapav vinn koumsa?”

“Li bien difisil pou bann zanfan swazir ant seki bon ek seki pa bon, si zot pa kone ki kitsoz bon ek ki kitsoz pa bon.”​—Brandon.

Ansegn zot bon manier. Mem bann ti zanfan kapav aprann dir “silteple” ek “mersi” ek ena respe pou lezot. Liv Parenting Without Borders dir: “Pli bann zanfan konpran ki zot form parti dan enn kitsoz ki pli inportan ki zotmem, kouma enn fami, enn lekol, ouswa enn kominote, pli zot pou azir avek bonte anver lezot, pa zis anver zot tousel.”

TIPS: Donn to zanfan bann louvraz dan lakaz. Sa pou ed li konpran linportans pou ed lezot.

“Si, depi asterla mem, nou bann zanfan abitie fer louvraz dan lakaz, zot pa pou gagn sirpriz kan zot pou bizin al res enn kote. Asim bann responsabilite pou deza form parti zot lavi.”​—Tara.