Skip to content

Skip to table of contents

Aprann travay dir, li parey kouma fer lexersis. To pou tir profi depi asterla mem, me osi dan lavenir

 BANN ZENN

11: Travay Dir

11: Travay Dir

KI SAVEDIR

Enn kikenn ki travay dir pa kasiet lekor kan ena travay. Okontrer, li kontan travay dir pou gagn seki li bizin ek pou ed lezot, mem si so travay pa fer li gagn loner.

KIFER LI INPORTAN

To kontan, to pa kontan, lavi ranpli ar responsabilite. Dan enn lemond kot boukou dimounn pa kontan travay dir, li dan to lavantaz si to travay dir.​—Ekleziast 3:13.

“Mo’nn aprann ki kan to travay dir, to gagn enn santiman fierte ek satisfaksion. An realite, sa santiman satisfaksion la inn fer mwa aprann kontan travay. Kan to ena bann bon prinsip travay, sa pou fer twa ena enn bon repitasion osi.”​—Reyon.

PRINSIP LABIB: “Kan enn dimounn fer ninport ki travay dir, sa pou dan so lavantaz.”​—Proverb 14:23.

SEKI TO KAPAV FER

Devlop enn latitid pozitif lor travay kan to met an pratik sa bann pwin-la:

Aprann fer bann kitsoz bien. Kan to pe fer to bann louvraz, to bann devwar, ouswa si to pou koumans travay, donn twa afon dan seki to fer. Enn fwa ki to’nn reisi fer travay-la bien, rod bann fason pou amelior twa. Kitfwa to kapav fer li pli vit ouswa pli bien. Pli to efikas, pli to pou kontan to travay.

PRINSIP LABIB: “Eski to’nn deza trouv enn zom ki bien abil dan so travay? Se devan bann lerwa ki li pou deboute, pa devan bann dimounn ordiner.”​—Proverb 22:29.

Mazinn lezot. Dan preske tou sitiasion, kan to asim bien to bann responsabilite, lezot osi tir profi. Par exanp, kan to fer to bann louvraz lakaz kouma bizin, to diminie travay bann lezot manb to fami.

PRINSIP LABIB: “Ena plis benediksion [“lazwa,” NW] kan done, ki kan resevwar.”​—Zistwar Bann Apot 20:35.

Fer plis. Olie ki to fer zis seki demann twa, esey fer plis. Koumsa, to pou kontrol to lavi. To pou fer plis parski to anvi, pa parski kikenn pe obliz twa fer plis.​—Matie 5:41.

PRINSIP LABIB: “Fer sa bon aksion-la parski to anvi, pa parski to oblize.”​—Filemon 14NW.

To bizin ena lekilib. Bann dimounn ki travay dir, zot pa pares, me zot pa bann droge travay osi. Zot fer zefor pou ena lekilib, setadir ki zot kontan travay dir me zot kontan repoze osi.

PRINSIP LABIB: “Vomie enn pwanie repo, ki de pwanie travay dir ek galoup deryer divan.”​—Ekleziast 4:6.