Skip to content

Skip to table of contents

Koz avek respe, samem sima ki pou fer ou maryaz tini

 BANN KOUP

3: Respe

3: Respe

KI SAVEDIR

Bann konzwin ki respekte zot kamarad, zot ena lafeksion ant zot mem kan zot pa tom dakor. Liv Ten Lessons to Transform Your Marriage dir: “Sa bann konzwin-la pa res bloke lor zot prop lopinion. Okontrer, zot kontign koz avek zot konzwin lor zot bann dezakor. Zot ekout avek respe lopinion zot konzwin ek zot rod bann solision lor ki zot toulede tom dakor.”

PRINSIP LABIB: “Lamour . . . pa rod so prop lintere.”​—1 Korintien 13:4, 5NW.

“Mo respekte mo madam, savedir ki mo apresie so valer ek ki mo pa anvi fer nanye ki pou bles li ouswa detrir nou maryaz.”​—Micah.

KIFER LI INPORTAN

Kan bann konzwin pena respe ant zot, dan zot konversasion pou koumans ena bann kritik, ek zot pou koz dan enn fason sarkastik. Zot kapav mem koumans degout zot konzwin. Dapre bann exper, sa bann sign-la montre ki sa maryaz-la kapav fini par enn divors.

“Kan to fer bann remark blesan, deplezan, ouswa bann badinaz lor to madam, sa pou zis fer li perdi konfians an limem, perdi konfians an twa, ek gat zot maryaz.”​—Brian.

SEKI TO KAPAV FER

FER ENN TEST

Analiz to bann konversasion ek to bann aksion pandan enn semenn. Apre sa, demann tomem:

  • ‘Komie fwa mo’nn kritik mo konzwin, ek komie fwa mo’nn fer li konpliman?’

  • ‘Dan ki fason bien presi mo’nn montre ki mo ena respe pou mo konzwin?’

KOZ AVEK TO KONZWIN

  • Ki aksion ek ki parol pou fer twa santi ki to konzwin respekte twa?

  • Ki aksion ek ki parol pou fer twa santi ki to konzwin pa respekte twa?

TIPS

  • Ekrir trwa domenn kot to ti pou kontan ki to konzwin montre ki li ena respe pou twa. Dir to konzwin osi fer parey. Sanz zot lalis ek fer zefor pou montre respe dan sa bann domenn-la.

  • Fer enn lalis bann kalite ki to apresie kot to konzwin ek dir li ki to apresie sa bann kalite-la.

“Mo respekte mo misie, savedir ki mo montre li par mo bann aksion ki li ena valer pou mwa ek ki mo anvi ki li ere. Mo pa touletan fer bann gran-gran kitsoz pou montre li sa. Parfwa, se zis par bann ti kitsoz ki mo dir ouswa ki mo fer pou li, ki mo montre ki mo vremem respekte li.”​—Megan.

Alafin, se pa ki to trouv tomem kouma enn dimounn ki ena respe ki inportan. Seki inportan, se ki to konzwin santi ki to respekte li.

PRINSIP LABIB: “Met dan zot leker bann santiman konpasion, bienveyans, imilite, douser, pasians.”​—Kolosien 3:12.