Skip to content

Skip to table of contents

Pardon kapav tengn bann dife enn dezakor

 BANN KOUP

4: Pardon

4: Pardon

KI SAVEDIR

Pardone vedir ki nou pa pran kont enn ofans ki enn kikenn inn fer nou ek ki nou pa gard rankinn. Pardone pa vedir ki nou bizin diminie ditor ki dimounn-la inn fer nou ouswa ki nou pretann ki nanye pa finn arive.

PRINSIP LABIB: “Kontign siport sakenn zot kamarad, ek pardonn sakenn zot kamarad avek tou zot leker mem si kikenn ena kitsoz kont enn lot.”​—Kolosien 3:13NW.

“Kan to kontan enn kikenn, to pa pou konsantre twa lor so bann defo. Plito, to pou trouv bann zefor ki li pe fer pou sanze.”​—Aaron.

KIFER LI INPORTAN

Si to gard rankinn, to kapav fer tomem ditor lor plan fizik ek afektif. To kapav mem detrir to maryaz.

“Enn fwa, mo misie ti fer enn kitsoz ki ti vremem bles mwa. Li ti demann mwa pardon, me sa ti vremem difisil pou mo pardonn li. Alafin, mo ti pardonn li. Me mo regrete ki mo pa ti fer sa pli boner, parski sa ti kree bann tansion initil dan nou koup.”​—Julia.

SEKI TO KAPAV FER

FER ENN TEST

Prosenn fwa ki to santi twa blese par enn parol ouswa enn aksion ki to konzwin inn fer, demann tomem:

  • ‘Eski mo ofanse vit?’

  • ‘Ditor ki li’nn fer mwa, eski li telman grav ki mo bizin ki li demann mwa pardon, ouswa eski mo kapav zis bliye sa?’

KOZ AVEK TO KONZWIN

  • An zeneral, komie letan nou pran pou nou pardonn nou kamarad?

  • Ki nou kapav fer pou nou pardonn nou kamarad pli vit?

TIPS

  • Kan to santi twa ofanse, pa panse ki to konzwin ena bann move lintansion.

  • Esey pardonn konportman to konzwin. Pa bliye ki “nou tou, souvan nou fer erer.”​—Zak 3:2NW.

“Li fasil pou pardone kan nou toulede an-tor, me li pli difisil kan to ena linpresion ki zis to konzwin ki an-tor. Pou aksepte enn exkiz ek pou pardone, bizin vremem ena boukou limilite.”​—Kimberly.

PRINSIP LABIB: “Tom enn laranzman [“vit,” NW].”​—Matie 5:25.

Si to gard rankinn, to kapav fer tomem ditor lor plan fizik ek afektif. To kapav mem detrir to maryaz