Skip to content

Skip to table of contents

Kan to sir to lidantite, to kapav reziste bann gran siklonn

 BANN ZENN

9: Lidantite

9: Lidantite

KI SAVEDIR

To lidantite se pa zis to nom ek to laparans. Sa inplik osi to bann valer, to krwayans, ek to personalite. An realite, to lidantite se tou kitsoz ki ena enn rapor avek twa: seki to ete andan ek seki to ete andeor.

KIFER LI INPORTAN

Kan to sir to lidantite, to pou defann to bann krwayans olie ki to les to bann kamarad kontrol twa.

“Boukou dimounn kouma bann mannkin ki ena dan bann vitrinn magazin. Zot pa swazir bann linz ki zot mete, lezot ki fer sa pou zot.”​—Adrian.

“Mo’nn aprann kouma pou defann seki bon, mem kan sa difisil. Mo kapav dir kisannla vremem mo bann kamarad par fason ki zot azir ek par fason ki mwa mo azir kan mo avek zot.”​—Courtney.

PRINSIP LABIB: “Pa rant dan moul sa lemonn la, me . . . transform zot par enn intelizans nouvo [“renouvle zot fason panse,” NW].”​—Romin 12:2.

SEKI TO KAPAV FER

Reflesi lor ki kalite dimounn to ete ek lor ki kalite dimounn to anvi vini, kan to analiz to bann pwin for, to bann pwin feb, ek to bann konviksion. Enn bon fason pou koumanse, se kan to reponn sa bann kestion-la:

Bann pwin for: Ki talan ek ki kapasite mo ena? Ki mo bann pwin for? (Par exanp: Eski mo konn kontrol momem? mo zenere? mo travay dir? zame mo an retar?) Ki bann bon kitsoz mo fer?

TIPS: Eski to pe gagn difikilte pou trouv bann kitsoz pozitif lor twa? Demann enn fami ouswa enn kamarad ki to fer konfians, ki bann pwin for li trouve kot twa, ek kifer.

PRINSIP LABIB: “Me sakenn bizin examinn so prop aksion. Lerla, li pou kontan pou seki li’nn fer, ek pa parski li’nn konpar li avek enn lot.”​—Galat 6:4NW.

Bann pwin feb: Lor ki kitsoz dan mo personalite mo bizin plis travay? Dan ki sitiasion mo trouv sa difisil pou reziste tantasion? Dan ki domenn mo bizin ena plis kontrol lor momem?

PRINSIP LABIB: “Si nou dir ki nou pena pese, nou tronp noumem.”​—1 Zan 1:8.

Konviksion: Ki bann prinsip moral mo swiv, ek kifer? Eski mo krwar dan Bondie? Ki prev finn konvink mwa ki Li existe? Ki aksion mo konsider kouma pa bon, ek kifer? Ki mo konviksion konsernan lavenir?

PRINSIP LABIB: “Kapasite pou reflesi pou vey lor twa ek disernman pou protez twa.”​—Proverb 2:11.