Skip to content

Skip to table of contents

Ki tras to pe kite pou ki to zanfan swiv?

 BANN PARAN

8: Donn Lexanp

8: Donn Lexanp

KI SAVEDIR

Bann paran ki donn lexanp, zot viv an-akor avek seki zot ansegne. Par exanp, kan to pa anvi koz ar enn kikenn ki devan to laport ek ki to zanfan tann twa dir, “Dir li mo pa lakaz,” eski to kapav atann ki to zanfan koz laverite?

“Ena enn koze ki dir: ‘Fer seki mo dir, me pa fer seki mo fer.’ Me sa rezonnman-la pa marse ar bann zanfan. Zot kouma bann leponz ki absorb tou seki nou dir ek fer. Kan nou lexanp pa an-akor avek seki nou pe ansegn zot, zot pou fer nou remarke.”​—David.

PRINSIP LABIB: “Twa, ki prese: ‘Fode pa kokin,’ eski tomem to kokin?”​—Romin 2:21NW.

KIFER LI INPORTAN

Bann zanfan ek mem bann adolesan, zot plis inflianse par zot bann paran ki par ninport kisannla, mem zot bann kamarad. Savedir ki tomem an premie ki bizin gid to zanfan. Biensir, fode ki tomem to met an pratik seki to ansegne.

“Nou kapav dir mem kitsoz san fwa, ek demann noumem si nou zanfan pe ekoute. Me si, zis enn fwa, nou pa fer seki nou ansegne, nou zanfan pou fer nou remark sa. Bann zanfan vey tou seki nou fer, mem kan nou panse ki zot pa pe pran nou kont.”​—Nicole.

PRINSIP LABIB: “Sazes ki sorti lao . . . li pa ipokrit.”​—Zak 3:17NW.

SEKI TO KAPAV FER

Examinn to bann prinsip. Ki kalite fim to gete? Kouma to tret to konzwin ek to bann zanfan? Ki kalite kamarad to ena? Eski to gagn traka lezot? An rezime, eski to sa kalite dimounn ki to anvi to zanfan vini la?

“Mo mari ek mwa, nou fer nou bann zanfan viv dapre bann prinsip ki noumem nou met an pratik.”​—Christine.

Demann exkiz pou to bann erer. To zanfan deza kone ki to pa parfe. Kan to dir to madam ek to zanfan, “Exkiz mwa,” to ansegn to zanfan enn leson inportan lor lonette ek limilite.

“Nou bann zanfan bizin tann nou rekonet nou bann tor ek zot bizin tann nou demann exkiz pou nou bann erer. Si nou pa fer sa, zot pa pou aprann rekonet zot bann erer.”​—Robin.

“Antan ki paran, noumem ki ena pli gran linflians lor nou bann zanfan, ek nou lexanp, samem zouti pli efikas ki nou ena parski samem ki zot trouve touletan. Nou lexanp kouma enn liv ki res ouver touletan, enn leson ki touletan pe ansegn zot.”​—Wendell.