Skip to content

Skip to table of contents

Langazman li kouma lank enn bato. Li gard enn maryaz stab kan ena bann siklonn

 BANN KOUP

1: Langazman

1: Langazman

KI SAVEDIR

Bann mari ek bann fam ki konpran ki zot maryaz enn langazman, zot konsider zot maryaz kouma enn kitsoz ki permanan. Lerla, sa donn zot enn santiman sekirite. Sak konzwin ena konfians ki so kamarad pou tini so langazman, mem dan bann moman difisil.

Sertin koup santi zot oblize pou res ansam akoz bann presion ki zot fami ouswa zot kominote met lor zot. Me selman, li pli bon ki sa santiman langazman-la li baze lor lamour ek respe ki bann konzwin ena sakenn pou zot kamarad.

PRINSIP LABIB: “Enn mari bizin pa kit so fam.”​—1 Korintien 7:11.

“Si to konpran ki to maryaz enn langazman, to pa pou ofanse vit. To pou demann pardon ek to pou pardone pli fasilman. To pou konsider bann difikilte kouma bann obstak, pa kouma bann problem ki pa kapav rezoud, kot to oblize divorse.”​—Micah.

KIFER LI INPORTAN

Kan zot gagn bann problem, bann konzwin ki pena santiman langazman anver zot kamarad kapav pans koumsa: ‘Sa pa pou marse ant nou.’ Lerla, zot rod bann rezon pou divorse.

“Boukou dimounn marye avek enn ‘Plan B’ dan zot lespri: si zot maryaz pa marse, zot ankor kapav divorse. Kan bann dimounn ki pe al marye deza pans lor posibilite pou divorse, depi koumansman mem zot pena santiman langazman.”​—Jean.

SEKI TO KAPAV FER

FER ENN TEST

Kan to gagn enn diskision ar to konzwin . . .

  • Eski to regrete ki to’nn marye ar li?

  • Eski to trouv twa pe pans enn lot dimounn?

  • Eski to dir bann kitsoz kouma “Mo pou kit twa” ouswa “Mo pou al rod enn kikenn ki kontan mwa kouma mo ete”?

Si to’nn reponn wi pou enn ouswa plizir parmi sa bann kestion-la, inn ariv ler pou to fer to santiman langazman vinn pli for.

KOZ AVEK TO KONZWIN

  • Eski nou langazman inn diminie? Si wi, kifer?

  • Ki nou kapav fer asterla pou fer nou langazman vinn pli for?

TIPS

  • Detanzantan, ekrir enn ti let damour to konzwin

  • Montre to langazman kan to met bann foto to konzwin lor to latab dan travay

  • Toulezour, telefonn ouswa avoy enn ti mesaz to konzwin kan to dan travay ouswa kan to tousel

PRINSIP LABIB: “Fode pa dimoun separ seki Bondie finn met ansam.”​—Matie 19:6.