Skip to content

Skip to table of contents

Obeir to bann paran parey kouma ranbours enn det labank. Pli to montre twa responsab, pli boukou konfians (kredi) lezot pou donn twa

 BANN ZENN

10: Konfians

10: Konfians

KI SAVEDIR

Bann dimounn ki kapav fer konfians, zot gagn konfians zot bann paran, zot bann kamarad, ek zot patron. Zot swiv bann reg, zot tini zot bann promes, ek zot touletan dir laverite.

KIFER LI INPORTAN

An zeneral, kantite liberte ki to gagne ena enn lien direk ar kantite konfians ki lezot fer twa avek letan.

“Meyer fason pou gagn konfians to paran se kan to montre ki to ena matirite ek ki to enn kikenn ki responsab, pa zis kan to avek to bann paran, me osi kan zot pa la.”​—Sarahi.

PRINSIP LABIB: “Kontign examine seki zotmem zot ete.”​—2 Korintien 13:5NW.

SEKI TO KAPAV FER

Si to anvi ki lezot ena plis konfians an twa ouswa to anvi regagn zot konfians, sa bann pwin-la kapav ed twa:

To bizin onet. Si to koz manti, lezot pou aret fer twa konfians. Parkont, si to enn kikenn ki onet ek to pa kasiet to bann erer, lezot pou fer twa konfians.

“Li bien fasil pou res onet kan tou kitsoz pas bien. Me kan to onet lor bann kitsoz ki fer twa perdi pwin, lezot pou ena plis konfians an twa.”​—Caiman.

PRINSIP LABIB: “Nou anvi res onet dan tou kitsoz.”​—Ebre 13:18NW.

Montre ki to enn kikenn ki responsab. Dapre enn sondaz ki’nn fer dan l’États-Unis, 78 poursan bann profesionel dan domenn ressources humaines dir ki enn parmi bann kitsoz pli inportan ki enn konpagni pou gete kan li pou donn enn kikenn enn plas travay, se fode ki sa dimounn-la enn kikenn lor ki kapav konte. Kan to aprann pou vinn enn kikenn ki responsab depi asterla mem, sa pou fer twa gagn bann bienfe kan to pou vinn enn adilt.

“Mo bann paran remarke kan mo azir kouma enn kikenn ki responsab ek ki mo fer mo bann louvraz san ki zot touletan deryer mwa. Pli mo azir koumsa, pli zot fer mwa konfians.”​—Sarah.

PRINSIP LABIB: “Mo sir ki . . . to pou fer seki mo pou demann twa, e to pou fer plis ankor.”​—Filemon 21.

To bizin ena pasians. Li fasil pou trouv bann zenn vinn gran ek for lor plan fizik. Me sa pran letan pou trouv zot vinn deplizanpli matir ek responsab. Se pou sa rezon-la ki bann zenn bizin ena pasians.

“Sa pou pran twa boukou letan ek boukou zefor pou to gagn konfians to paran ek konfians lezot. To pa kapav atann ki lezot fer twa konfians zis parski to’nn montre twa responsab enn sel fwa.”​—Brandon.

PRINSIP LABIB: “Met dan zot leker . . . pasians.”​—Kolosien 3:12.