Skip to content

Skip to table of contents

Kominikasion se enn pon ki konekte twa ar to zanfan

 BANN PARAN

5: Kominikasion

5: Kominikasion

KI SAVEDIR

Vre kominikasion se kan twa ek to zanfan zot partaz zot panse ek zot bann santiman sakenn avek so kamarad.

KIFER LI INPORTAN

Kominikasion kapav vinn bien difisil sirtou avek bann adolesan. Liv Breaking the Code dir ki, kitfwa pa tro lontan, “to ti ena enn Pass V.I.P dan lavi to zanfan. Me asterla, meyer kitsoz ki to kapav espere ena se enn plas dan gradin. Ek kitfwa sa plas-la osi bien dan pins.” Me mem kan to zanfan pa anvi koze, se dan sa moman-la ki to plis bizin kominik avek li!

SEKI TO KAPAV FER

Koz ar to zanfan ninport kan li anvi koze. Mem si zot bizin gagn bann konversasion bien tar aswar.

“Kitfwa to pou anvi dir, ‘Asterla ki to anvi koze? Mo ti ar twa toutlong lazourne!’ Me kouma nou kapav plengne si nou zanfan pe anvi koz ar nou? Pa samem ki sak paran oule!”​—Lisa.

“Mo bien kontan dormi boner, me sertin parmi bann meyer konversasion ki mo’nn gagne avek mo bann adolesan ti apre minwi.”​—Herbert.

PRINSIP LABIB: “Fode ki personn pa rod so prop lintere me lintere lezot.”​—1 Korintien 10:24.

Pa les twa distrer. Enn papa rekonet: “Parfwa, mo pans lezot kitsoz kan mo bann zanfan pe koz ar mwa. Me zot pa bet, zot trouve ki mo pa pe ekout zot!”

Si to santi twa konserne par sa komanter-la, tengn to televizion ek tou to bann laparey elektronik. Konsantre twa lor seki to zanfan pe dir. Donn tou to latansion sa sitiasion ki pe trakas li la, mem si sitiasion-la pa paret sa kantite inportan-la.

“Nou bizin rasir nou bann zanfan ki zot bann santiman inportan pou nou. Si zot panse ki zot santiman pa inportan pou nou, zot pou ranferm zot ouswa zot pou al rod led ayer.”​—Maranda.

“Gard to kalm, mem si to zanfan pe pans dan enn move fason.”​—Anthony.

PRINSIP LABIB: “Fer atansion manier ki zot ekoute.”​—Lik 8:18.

Profit tou bann lokazion. Parfwa, bann zanfan pli alez pou koze kan zot pa pe asiz fas-a-fas ar zot paran.

“Nou profite kan nou dan loto. Nou gagn bann bon konversasion kan nou kot-a-kot olie ki nou fas-a-fas.”​—Nicole.

Enn lot lokazion kot nou kapav gagn bann bon konversasion se pandan bann repa.

“Kan nou pe dine, sakenn rakont pli bon ek pli move kitsoz ki’nn ariv li pandan lazourne. Sa labitid-la inn fer nou relasion vinn pli for. Anplis, sa fer nou konpran ki nou pa tousel kan nou ena pou fer fas ar bann problem.”​—Robin.

PRINSIP LABIB: “Sakenn bizin rapid pou ekoute, me pa prese pou koze.”​—Zak 1:19.