Skip to content

Skip to table of contents

LEVE! No. 2 2018 | 12 Pwin ki Finn Ed Bann Fami pou Ere

12 Pwin ki Finn Ed Bann Fami pou Ere

Nou tann boukou kitsoz lor seki pa mars bien dan bann fami ki pa ere. Me ki kitsoz fer enn fami ere?

  • Ant 1990 ek 2015, kantite divors dan l’États-Unis ant bann dimounn ki ena plis ki 50 an inn double, ek bann ki ena plis ki 65 an inn triple.

  • Bann paran nepli kone ki pou fer: Sertin exper dir ki, pou ed bann zanfan, bizin touletan ankouraz zot ek felisit zot. Me lezot exper dir ki bizin dir ek sever avek bann zanfan.

  • Bann zenn ki pe vinn bann adilt, zot pena konesans ki zot bizin pou ki zot lavi ere.

Me an realite . . .

  • Maryaz kapav dire ek donn boukou satisfaksion.

  • Bann paran kapav aprann pou disiplinn zot zanfan avek amour.

  • Bann zenn kapav gagn konesans ki zot bizin pou zot vinn bann adilt.

Kouma? Sa nimero Leve! la pou koz lor 12 pwin ki finn ed bann fami pou ere.

 

1: Langazman

Trwa tips bien pratik ki kapav ed bann konzwin pou res ansam.

2: Travay an Ekip

Eski ou konzwin li kouma enn bon partner ouswa li zis kouma enn kikenn ki res dan mem lakaz ki ou?

3: Respe

Dekouver bann parol ek bann aksion ki bien inportan pou ki ou konzwin santi li respekte.

4: Pardon

Ki kitsoz kapav ed ou pou trouv pli lwin ki bann defo ou konzwin?

5: Kominikasion

Trwa tips ki kapav ed ou pou vinn pli pros ar ou zanfan.

6: Disipline

Eski disiplinn fer enn zanfan perdi konfians an limem?

7: Bann Valer

Ki bann valer ou bizin ansegn ou bann zanfan?

8: Donn Lexanp

Si ou anvi ki ou zanfan ekout ou, ou bann parol bizin an-akor avek ou bann aksion.

9: Lidantite

Kouma bann zenn kapav defann zot krwayans?

10: Konfians

Enn letap inportan pou vinn enn adilt se gagn konfians to paran.

11: Travay Dir

Kan depi to zenes to aprann pou travay dir, sa pou ed twa pou reisi dan tou seki to fer.

12: Bann Lobzektif

Kan to realiz to bann lobzektif, sa kapav fer twa ena plis konfians an tomem, fer to lamitie avek lezot vinn pli for, ek fer twa pli ere.

Pli Boukou Konsey pou Ed Bann Fami

Bann konsey ki ena dan Labib kapav ed ou pou ena enn maryaz ek enn lavi fami ere.