Skip to content

Skip to table of contents

 ENN GOUVERNMAN KI POU REGLE DIFIKILTE-LA

‘Lape Zame Pou Fini’

‘Lape Zame Pou Fini’

Nations Unies pe ankouraz tou dimounn pou korper avek zot kamarad, pou respekte drwa bann dimounn, ek pou protez lanvironnman. Kifer? Dan magazinn UN Chronicle, Maher Nasser explike ki dan lemond antie klima pe sanze, bann lorganizasion kriminel pe forme, linzistis pe ogmante, pa pe reisi aret bann lager, boukou dimounn pe oblize kit zot pei pou refizie dan lezot pei, ena terorism partou, bann lepidemi kontazie pe propaze, ek bann lezot kitsoz ki pe menas limanite pe kontign ogmante.

Sertin dimounn finn mem dir an piblik ki lemond bizin ena enn sel gouvernman. Parmi zot, ti ena Dante (1265-1321) enn filozof, poet, ek politisien Italien, ek osi fizisien Albert Einstein (1879-1955). Dante ti panse ki lape pa ti pou dire tanki lemond divize lor plan politik. Li ti sit bann parol Zezi Kris: “Si ena divizion dan enn rwayom, rwayom la pou tonbe.”​—Lik 11:17.

Inpe apre Deziem Lager Mondial, kot ti servi de bom atomik, Albert Einstein ti ekrir enn let Lasanble Zeneral Nations Unies. Li ti dir: “Nations Unies bizin azir vit pou kree bann kondision ki bizin pou ki ena sekirite dan lemond ek fer tou seki neseser pou ki enn vre gouvernman diriz lemond.”

Me eski nou kapav sir ki bann politisien ki ti pou form parti dan sa gouvernman bien pwisan la zame ti pou koronpi, inkonpetan, ek inzis? Ouswa eski zot ti pou parey kouma bann lezot move dirizan? Sa bann kestion-la fer nou rapel seki Lord Acton, enn istorien Angle, ti dir: “Pouvwar ena tandans pou amenn koripsion, ek gran pouvwar amenn gran koripsion.”

Anplis, pou ki ena vre lape ant bann dimounn ek ki zot viv bien ansam, bizin ena linite. Me kouma pou kapav realiz sa lobzektif-la? Eski li vremem posib? Dapre Labib, li posib. Ek li pou realize. Kouma? Pa par enn gouvernman imin avek bann politisien koronpi. Me par enn gouvernman ki Bondie pou etabli. Anplis, sa gouvernman-la pou aplik drwa ki Bondie ena pou diriz so kreasion. Ki sa gouvernman-la sa? Labib apel li “Rwayom Bondie.”​—Lik 4:43.

“KI TO RWAYOM VINI”

Zezi Kris ti mazinn Rwayom Bondie kan li ti dir dan so lapriyer model: “Ki to Rwayom vini. Ki to volonte fer lor later.” (Matie 6:9, 10, NW) Wi, Rwayom Bondie pou fer sir ki volonte Bondie fer lor later, pa volonte bann dimounn ki egois ek ki gourma pouvwar.

Rwayom Bondie apel osi “Rwayom ki dan lesiel.” (Matie 5:3) Kifer? Mem si li pou diriz later, li pa pou lor later me dan lesiel. Reflesi ki savedir. Sa gouvernman-la pa pou depann lor bann soutien materyel ek finansie. Sa pou vremem enn gran soulazman pou bann imin!

Lexpresion “rwayom” fer nou konpran ki Rwayom Bondie se enn gouvernman ki dirize par enn lerwa. So Lerwa se Zezi Kris ek se Bondie ki finn donn li sa lotorite-la. Konsernan Zezi, Labib dir:

  • “Gouvernman-la pou lor so zepol . . . So lotorite ek lape pou kontign ogmante ek zame pou fini.”​—Izai 9:6, 7, King James Version.

  • “Ti donn li dominasion, loner, ek enn rwayom, pou ki bann pep, bann  nasion ek bann lang, zot tou servi li. So dominasion . . . pa pou fini.”​—Daniel 7:14.

  • “Rwayom lemonn finn rant anba pouvwar Bondie nou Segner ek so Mesi.”​—Revelasion 11:15.

Kan Rwayom Bondie pou akonpli volonte Bondie lor later, lapriyer model Zezi pou realize. Anba dominasion Rwayom Bondie, tou dimounn pou aprann pran swin planet later ki pou revinn dan enn bon leta ek pou ranpli ar lavi.

Me pli inportan, Rwayom Bondie pou ansegn so bann sitwayen. Zot tou pou aprann bann mem prinsip. Pa pou ena okenn dezakor ek divizion. Izai 11:9 dir: “Personn pa pou fer okenn ditor ni okenn ravaz . . . parski vremem later pou ranpli avek konesans Zeova, parey kouma delo kouver lamer.”

Bann dimounn lor later antie pou viv dan lape ek linite, bann kondision ki Nations Unies ti anvi akonpli. Psom 37:11 dir: “Zot pou viv enn lavi prosper ek pezib.” Avek letan, nou nepli pou servi bann mo kouma “krim,” “polision,” “lamizer,” ek “lager.” Me kan eski sa pou arive? Wi, kan eski Rwayom Bondie pou koumans diriz later? Kouma li pou fer sa? Ek kouma ou kapav gagn bann bienfe ar Rwayom Bondie? Se seki nou pou trouve asterla.